Het volk: christen werkmansblad

1767 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 26 September. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z31ng4j745/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

«mmh—«—minryta.r.t - - , YijfeiiTwmîigsîe Jaar. — S. 262 Godsiienst — fluisgezin — Elgandom Zondag, 2 S, es Maandag, 21 Scpîemkr 191S A île brïr fwîsselingeri vracht" vri.i te zenden aan .Aug. Van Iseghtm, uit ge ver voor denaaml. traaiffli. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West - V iaan do ren : Gaston Bossuyt, Recolletten-etraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-hn t er Limhurg : Viktor Kuyl, Vi.artstraat, 3, Leuven. HET VOLK Men sehrijft in : Op aile postkantoren aan 10 f P. per jaar. Zes maanden fr. S.OOr Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Vooro p te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel, Ongeteekende brieven wordea _ geweigerd. I TELEFOON N° 137, Gent. Verschijat 6 maal per week i ~ ™ CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Cesitîemen het nummer 16 Geutiemen per weelt ~ rz r~: PR2JS VAEI 'T ELJID. 16 Geîiîlmsn, psr week betaald-3 Csntiman 't nummer, afzonderlijk ffsnomen- Clï'ieieeie fiuitsche Mededeelingeu. BERICHT. Etappen-Inspektion 4. Gent, 21 September 1915. Het hoogere Legerbestuur heeft eene boet van 10.000 mark opgelegd aan de gemeente Lede, op wier grondgebied, in den nacht van 19 tôt 20 Juli 1915, op 400 meter afstand van de statie, eene dnbbele spie op den spoorweg derwijze gelegd is, dat ware er een trein aangekoraen, hij onvermijdelijk zou ont-riggeld hebben. Dit wordt ter kennis van het publiek gebracht. De overste van het burgerlijk bestuur, (.g) von KEUDELL, Regierungsrat. EEN VOLLEDIG BLAD. Ter herinnering zij er de aandacht op geroepen, dat we van heden af, voor aile dagen verscliijnen met een volledig blad van vier zijden, zooals we tôt nu toe slechts tweemaal per week deden. Aldus kunnen we dagelijks meer be-langrijke lezing verschaffen en tevens er aangename lezingen aan toevoegen, zooals mengelwerken en andere. Deze vermeerdering van papier en gezetsil brengt den prijs van het blad op 3 centimen 't nummer. Per week : 16 centimen de zes nummers. Vergelijkt uw blad met andere, en ge zult vaststellen dat ge goedkoop en ruim bediend zij1, zoodat deze verar de-ring eene verbetering uitmaakt, waar-mede gij zelf gemaklcelijk propaganda voor uw blad kunt doen. iiwMMcsasBMna—m . Sepluaiip Mooijwûiiiig De verlofdagen zijn voor vele lagere scholen voarbij of zullen liet binnen kort zijn. De rusttijd der kinders is ver-vlogen : hun werk herbegint. 't Zal niet onnuttig zijn met het nieuwe scliooljaar «le ernstige aandacht der ouders te trek-ken op de groote maatschappelijke plicht, aie op hen weegt. De kinders, welke God hun geschonken heeft, moeten zij opleiden om hier en hiernamaals gelukkig te zijn. Om dit dub-bel geluk te genieten zijn eene christelijke opvoeding en een grondig onderwijs nood-zakelijk. Bij tijdgebrek of uit onvoldoende bekwaamheid zenden zij hun kroost daarom ter school. De onderwijzers of onderwijzeressen zijn dus de rechtstreek-sclie plaatsvervangers der ouders. Zij terloops gezeid dat ze keerafs, tegen hunne overtuiging handelen, die christene ouders, welke hunne kinders naar zoo-gezeide onzijdige scholen zenden. Om nu die kinders behoorlijk te kunnen onderwijzen is het volstrekt noodig dat de ouders hunne kinders REGELMATIG, dat is aile dagen naar de school sturen. Zulkf- ongelukkiglijk wordt niet het minst in acht genomen. De regelmatige school-bijwoning is een der groote oorzaken van de onwetendheid, de onbekwaamheid van velen ; 't is de grootar plaag onzer stads- en bijzonderlijk onzer dorpsscholen, de groote stronkelsteen van allen vooruit-gang.Op 100 dorpsklassen mag men — zon-der overdrijving — zeggen dat er 80 zijn, waar dagelijks een of meer afwezigen aan te stippen vallen. Vandage zijn het deze, morgen zijn het gene, overmorgen zijn het andere. En met welke beweegredens komt men af? Zulkdanige, dat daar waar er orde en overleg in "t huisgezin bestaat, die nooit louden aangehaald zijn. 't Is nu voor hier, dan voor ginder eene boodschap te doen, in één woord, voov zaken, die vôôr of lia de school gemakkelijk en zonder school (yerlet. kunnen geschieden. Waarlijk sqmmige ouders aanzien de kJss als een duivenhok. En zij zijn zoo Mis 1 Twee voorbeelden zullen het hun bewijzen. -— Ewi noede dorpswerlcman werkt van 's maan lags morgens tôt 's zaterdags avonci en wint b. v. 28 frank. Een ander van dezelfde gehalte is een halve of een geiieele dag afwezig, zal hij recht hebben aan 't zelfde weekloon? Voorzeker neen. t Is hem onmogelijk dezelfde opbrengst « lever®- Zoo oofe is 't met de kinderen. De afwezigen kunnen in 't algemeen d< regelmatigen niet kihalen. De klas is als eene Iadder. Aile dagei gaat de onderwijzer eene sport hooger Evenals de kleine jongen moeilijk eenespor kan overschrijden, en onmogelijk twei sporten, als hij twee dagen telkwijs af wezig is, zoo zal hij ter school gedurif moeten klauteren, altijd achter zijn ei moeilijk kunnen volgen. Hij verliesl allengskens zijn moed en zijne werkzucht en komt op het laatste niet meer geern< naar school. Weken, maanden, jaren verloopen ir dien droeven slinter, de schoone schooltijc is verdwenen en 't kind weet bitter weinig Spreekt dan maar aan die elf-, twaali-dertienjarigen om de zondag- en avond scholen te volgen. Jongens, 't is al bote) aan de galge 1 De goeste om te leeren zi1 er niet in en zal er moeilijk in geraken. En alzoo loopen er bij duizende dompe-laars in ons land. Is 't niet jammer? Wakkert dan maar die jongelingen wa1 later aan om de vakschool te volgen, lie te worden van studiekringen, enz., ze zijr er gansch onverschillig aan. De war< middels om hunnen staat en stand te verbeteren zooals : vakvereenigingen, zie-kengilden, pensioenkassen, werkloozen-fondsen, enz., verstaan ze niet of wan trouwen ze. Kortom, die mannen leven er sterven als dompelaars. Welaan dan, ouders, uwe verant woorde-lijkheid is groot, uw plicht is gewichtif en ge bepeist het te weinig. Zorgt dan on uwe kinders REGELMATIG naar de school te doen gaan, dan zult ge recht-streeks meêwerken om hun uw schoonste erfdeel na te laten, dat is een grondii onderwijs, de bron van vele weldaden. Wa moeten daarom, in deze benarde tijden, volmondig de gemeenten goed-keuren die, — waar de school haren ge-wonen gang gaat — het verplichtend onderwijs eischen van de schoolgaande kinders van 6 tôt 12 jaar harer onder-ondersteunde werkloozen. Me>chte die wijze maatregel overal ingevoerd worden 't Ts nnyp tmricf«tp n H R Op de Balkans. Grlskenland moblliseert! AMSTERDAM, 24 September. — De Grieksche gezant te Londen ontvangt uit Athene, het bericht dat Griekenland mobiliseert. Van de Nederlandsche grens, 24 September. — Uit Londen is heden dooi Reuier gemeld : De Grieksche gezant alhier heeft uit Athene bericht gekregen, dat de mobiel-making aangekondigd is en 20 dienstjaren omvat. Er heerscht groote begeestering in het land. Wat beâuldt oie mobilisait? De beteekenis van den maatregel dooi Griekenland genomen is op dit oogenblik nog niet te overzien. Deze kan in ver-schillenden zin opgevat worden. Volgens den aard der mededeeling kan die mo-bilisatie enkel als een ùverzekerings-maatregel aanzien worden. Men heeft daarbij vele redenen om te geloovigen dat die maatregel eene verwikkeling daarstelt voor het geval dat Bulgarie een aanval zou doen tegen Servië. Immers het zou niemand verwonderen moest Griekenland in eene Bulgaarsche verwikkeling met Servië zich aan de zijde van dit laatste scharen. Deze gebeurlijkheid wordt in de Grieksche pers in verschillen-den zin besproken. Vreest Griekenland van den anderen kant dat zijn bodem door Bulgarië bedreigd wordt, dan ook is er reden tôt mobilisatie. Wat er ook van weze, eene opheldering der gebeurtenissen kan niet lang uit-blijven en waarschijnlijk zal binnen enkele uren klaarheid in den zakengang komen. Spanje en Marokke. MADRID, 23 September. (Havas.) — IJeraldo bevat eenen brief van zijnen correspondent uit Tanger, volgens welken tusschen Raisoeli en de Spaansche re-geering eene overeenkomst gesloten is op grond eener betaling van 200.000 pesetas. Rysibebeveadc Soldâtes in Zwitserîand. PARUS, 23 September. — De vraag der interneering van zieke en gewonde soldat en in Zwitserîand, is thans opgelost. Waarschijnlijk zullen eerst'teringlijdende Fransche soldaten naar Leysin gebracht worden, Engelsche zullen naar Oberrand en Duitschers naar St. Moritz ondergebracht worden. Men rekent op minstens 2500 soldaten die aldus zuJJtm geplaatst worden. 3 Ultimatum van Bulgarie aan Servie? l MILANEN, 24 September. — De bij- . zondere briefwisselaar van de Corriere : délia Sera, telegrafeert aan dit blad uit > Boekarest, den 22 September, om 2.30 ure - 's morgens : In den laatsten nacht ver- t spreidde zich het gerucht dat Bulgarië een l ultimatum aan Servië gezonden had. In ; Boekarest hadden anti-Duitsche betoo- , gingen plaats gegrepen. Athener meldin- i gen zegden, dat Bulgaarsche strijdkrach-ten in de Westelijke provinciën samen- l getrokken werden. Cavalerie heeft Sofia l met geheime bestemming verlaten. Buigarië's Inzichien, SOFIA, 23 September 1915. — Het , half ambtelijk blad Echo de Bulgarie geeft een artikel betrekkelijk den toestand op de Balkans, waarin onder andere ver-klaard wordt, dat Bulgarie steeds heeft gezegd dat het grondgebied dat het ver-loren heeft door het verdrag van Boekarest, niet het hoofdde>el is zijner verlangens. 1 Zijne algemeene begeerten zijn enkel op Macedonië gericht. Eene overeenkomst [ met Turkije, op den grondslag eener ^ greliswijziging, heeft daardoor niets ver-rassends of buitengewoons in zich. Gansch Bulgarië, de regeering, de pai'tijen en het volk hebben aile redenen tevreden te zijn met het Turksch-Bulgâarsch verdrag. Bulgarie heeft den klaren indruk dat zulk verdrag zijne stelling enkfclkan bevestigen. ' Het is aan het Vierverbond niet gelnkt | de Serviërs te bewegen tôt de eenige mo-' gelijlce oplossing van het Balkankonflikt. Onder deze omstandigheden is het niet te verwonderen dat Bulgarië langs een ' anderen weg, langs dezen der wapens, zal trachten te nemen, wat het anders niet kan bekomen. EFSussischs Oprsap. SOFIA, 23 September. — Het Russisch Konsulaat in Bulgarie zet zijne st?ats-ond' r ioorigen aan, zich naar het Konsu-laatbureel te begeven om er hunne passen ut jvumcu vid^cii. De Fraosche Ki'i||sultgaven. VAN DE ZWITSERSCHE GRENS, 23 September. ■— Volgens Havas heeft de algemeene verslaggever van de hegroo-tingskominissie der Fransche Kamer zijn verslag over het voorloopig begrootings-twaalfde voor den laatsten trimester inge-diend ; daarin herinnert hij, dat het krediet voor den laatsten trimester van 't jaar 6 milliards overtreft, waarmede de gezamenlijke oorlogsuitgavan tôt 30 milliard beloopen. De maandelijksche uitgaven zijn van 1300 tôt 2070 miïlioen gestegen. Het verslag, dat het aangekondigde leeningsontwerp in aanm'erking neemt, voert aan dat, van de oorlogvoerende landen, alleen Frankrijk tôt leening op kort termijn overgegaan is en zijne uitgaven zonder vermeerdering van be-lasting'en kon dekken. De begrootingskommissie, die het verslag goedkeurde, drukt den wensch uit, dat het naaste kredielsont/werp tegen 15 November ingediend worde. De Engelseh-Fi*anscbe Leening. Men seint uit New-York aan Reuter, dat men in de Amerikaansche financieele middens het einde der onderhandelingen voor de Engelsch-Fransc'ne leening voor-ziet. De overeenkomst gaat gesloten en openbaar gemaakt worden. De Fransche en Engelsche afgevaardig-den hebben insgelijks met de munitie-fabrikanten besprekingen gehad betrekkelijk toekomende leveringen. Men meent te weten dat de afgevaardigden aange-drongen hebben opdat de fabrikanten, tôt hiertoe uitsluitend in gouel betaald, in 't vervolg, voor een deel van hunne be-stellingen, betalingen in papier zouden aanvaarden. 't Zou er op aankomen te beletten dat de goudvoorraad, in Enge-land en Frankrijk, te veel aangetast worde. Duilschlands dente Ooriogslcening. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 24 September. (W. T. B.) De inscbrijvingen op de derde oorlogs-leening hebben 12.030.000.000 mark op-gebracht. Enkele kleine inschrijvingsdee-len zijn nog niet meêgerekend. Kaukasische Peii'ooivooiHbî'eiîgsî. Van 14 tôt 21 September bedroeg de petroolvoortbrengst in den Kaukasis 426.439 liter. De geheele voortbrengst sinds 1 Januari bediaagt 15.539.501 liter, 't zij 250.637 ton, tegen 14.710.525 liter of 237.267 ton in hetzelfde tijdperk in 1914. JU IL» UCIi OfficieefsMsfefiespiîgea In Vlaanderen, Frankrijk en Elzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 24 September. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : De werkdadigheid der artillerie en der vliegers vermeerderde nog in den dag van gister. Een aanval ten Zuiden het kanaal van La Bassée ingezet door Engelschen en Engelsche kleurlingen mis-lukte onder ons artillerievuur. Aan de kust werd een Engelsch vliegtuig neer-geschoten; de voerder is gevangen genomen.(Fransche Melding.) PARUS, 24 September. (Reuter.) Ambtelijk bericht van donderdagachternoen : In Artois heeft de vijand, in den sector van Roclincourt, onze schutsgraven Zui-elelijk de Scarpe hevig beschoten; onze artillerie antwoordde krachtig. Gevechten van schutsgraaf tôt schuts-graaf in de streek van Neuville. Onze prtiilfrie richtte een sterk en wcrkzaam vuur op de Duitsche schutsgraven Noor-delijk en Zuidelijk de Avre en bij Beu-vraig'nes.In Champagne ontplofte Noordwestelijk van Perthes eene Duitsche mijn, zonder veel schade aan te richten; het vuur onzer batterijen deed verscheidene munitie-depots in de lucht vliegen. In de Arg'onnen beschoten wij onder-scheidenlijk de vijandelijke linies, waar werken gemeld waren; de Duitsche artillerie antwoordde zwak. Wederzijds goschutsvuur op de Maas-hoogten en tusschen Maas en Moesel; daarbij gevechten met bommen en lucht-torpeclos bij Vauquois en Eparges. — Ambtelijk bericht van donderdag-avond : In Artois, bijzonder in de sectors van Souchez en Neuville, werd de artilierie-strijd zeer werkdadig voortgezet. De vijand wierp op Atrecht en omgeving branc'granaten, die verscheidene rap ge-bluscliie branden veroorzaakten. Onze artillerie beschoot hevig de vijandelijke legeringen Noordelijk de Avre en bescha-digde ze. Gevechten met bommen en handgra-naten in het gebied van Quenne\ îères. In Champagne wederzijds artillerievuur, bijzonder hevig in he gebied van Auberive en in de nabijheid eter Argonnen. Tusschen Maas en Moesel bestreden onze batterijen krachtig die des vijands, terwijl de aanhoudende strijel met bommen en torpédos, bijzonder in het woud van Aprem ont voortgezet werd. Op het Lotharinger front beschoten wij werkzaam de Duitsche stellingen en werken Noordelijk van Nomeny, aan de oevers der Zwarte Loutre en in het gebied van Embermenil, Leintrey, Gon-drexon en Domèvre. Gevolgrijk eleden wij eenige mijnen springen in de Vogezen Noordelijk van Weizenbach. Een onzer leidingsvliegtuigen bewierp den verle'Jen nacht verscheidene plaatsen, waar vijandelijke bewegingen gemeld waren. Onze vliegtuigen d won gen verscheidene kabelballons snel terug te gaan. Onze vliegtuiggroepen bewierpen Offenburg, Conflans en Vouziers, alsook de vijandelijke kwarlieren van Langemark en Middelkerke. Op het Oosteîijk Geveclitsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 24 September. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Zuidwestelijk van Lennewaden zijn de plaatsen Rose en Strigge, die te voren ontruimd waren, weder genomen. Voor Dunaburg werden Noord oosteîijk van Smelina verdere Russische stellingen be-stormd en daarbij een duizendtal gevan-gencn gemaakt. Bij Wilejka, in de flank der teruggaande Russen, staan onze krachten in hardnekkigen strijel. Sterke Russische krachten hadden aan eenige plaatsen een voorbijgaanden uitslag. Daarbij gingen verscheidene kanonnen verloren, welker bediening tôt het laatste volhield. Het front der legergroep van veldmaarschalk von Hindenburg, den wijkenden vijand dicht nadringende, heeft de linie Soîy-Olschany-Trabyiwje-Nowo Grodek overschreden. Op gansch het front der legergroep van prins Leopold van Beieren is de weder-stand des vijands gebroken. In de ver-volging is de Serwetsch-sector overheen Korelitschi, alsook de Schara-sector Noordwestelijk van Kratschin bereikt. Verder Zuidelijk hadden nog gevechten met vijandelijke achterhoeden plaats. 100 gevangenen en 3 machiengeweren vielen in onze handen. De voorultgescho-ven aïdeelingen Noordoostelijk en Ooste- M.n.a.'œ sua. jl lijk van Logischin werden voor eenen omvattenden Russischen aanval achter het Oginski-kanaal en de Iasiolda terug-genomen; zij voerden daarbij 2 ofiicieren en 100 gevangenen met zich. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 24 September. (Wolfï.) — Ar-i-utelijke mededeeling : In 't Noordoosten kwam gister geen verandering. Terwijl in Oost-Galicië rust heerschte, kwam het in de ruimte van Nowo Aleksiniec en aan de beneden-Ikwa tôt hevige gevechten. In den eerst-genoemelen sector vielen ele Russen oneler sterken artillcriesteun, elf gelederen diep onze linies aan. Zij werden overal onder de zwaarste verliezen teruggewe>rpen, waarop onze troepen, in een tegenaanval, hun nog eene hoogtestelling ontnamen. Ons artillerievuur deed eene Russische batterij in de lucht springen. Bij Rydoml vielen op een betrekkelijk nauw gevechtsveld 11 ofïicieren en 300 man in onze handen. Ook de over-gangspogingen des vijands op de benedon-Ikwa mislukten. In de streek Noordwestelijk van Kolki aan de Styr, verdreef onze ruiterij den vijand uit eenige plaatsen. De in Lithauen strijdende Oostenrijksch - Hongaarsclie krachten hebben in de vervolginge des vijands verder terrein gewonnen. DeOostenrijkseh-ltalîaanscheOorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 24 September. (Wolff.) Aan het Tyroler Westfront verdreVen onze Tyrolen lanelg'escliutten de vijandeliike Alpenjagers van de Aljjiolospits (ten Noorden van de Tonalepas). Op de hoog-vlakte van Vielgereuth werd een aanval van eenige Italiaansche aïdeelingen op Ducer (Noordwestelijk Conston) ai'ge-wezen. Omtrent 1000 Italianen die zich op de Oosterhelling van den Monte Piano, tegen onze stellingen in beweging stelden, werden door ons artillerievuur tôt terug-tocht gedwongen. In het Carinthier gronel-gebied mislukte eene vijandelijke aànvaîs-poging op de Cellonspits (Oosteîijk van den Pluckenpas). Aan het iront der kusten-streek kwam het gister enkel tôt geschut-gevechten. De algemeene toestand is onveranderel. (Italiaansche Melding.) ROME, 23 September. — Tn den nacht van 21 September is eene onreer aïdeelingen, die in de duisternis yoorui! rukte, op eLen Monte Meimo, bij hel kruispunt van ei.e vallei van Daone met Judikarien voor •le stellingen gekomen eiie de vijand vorsterkt had. Door eene koene haneteiing geiukte het hun de draadverspernngfen door le breken en de ierôpgraven ge eeltelijk iç vernietigen. Op 22 en in den nacht vôôr 23 Seplember hebben on :e troepen vijandelijke aair'ailefli afgewezen op onze vooruitgeschovene stellingen van Milgra Pra, War Bertoleîi, in c!e cmgeving tejn Noord-Westen van Monte Ccston, van den Casso d'Istrio, in ce omgeving van Faizarego en van den Santa Maria-he'uVel, in de streek van Tolmein. Âan Bardafielisif» (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 24 September. (Woliï.) — Bij Anai'orta Vielen onze ver-kenningsafdeelingen de vijandelijke loop-graven met bommen aan, brachten deze verliezen toe en maakten geweren en munitie buit. Wij stelden vast dat wij door de beschieting van het vijandclijk kamp van Bunukkmikli op 22 September ernstige schade aangericht hebben. Bij Ari Burun beschaeligele onze artillerie aan den recht ervleugel vijandeliike loopgraven,. een deel der werken van den vijand, zijno beide waarnemingsposten en eleed twee zeilschepen zinken, beladen met hout. Gedurende denzelfden nacht brachten wij op den rechtervleugcl eene mijn tôt ont-ploffing eh eene vijandelijke tegen mijn tôt instorting. Op 21 September vernietigden wij bij Seddil Bahr, in de omgeving van Kerevidzere eene vijandelijke macht, die bestond uit een officier en negen man. Onze artillerie bracht eene vijandelijke batterij tôt zwijgen die tegenover haar stond, en dwong een vijandelijke torpedo-boot die Hissarlik-Ruzun naderde tôt vluchten. Onze kustenbatterijen verjoegen door hun vuur eene vijandelijke torpe-doboot die bij de zeeëngte kwam, beschoten ook met goedgevolg de vijandelijke troepen bij Mortoliman en de vijandelijke artillerie bij Hissarlik. Op 21 September wierp een vijandelijke vlieger drie bommen op het lazaret der Dardanellen, zonder schade te veroorzaken. Op de oveiige nui.ten geen verandering

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume