Het volk: christen werkmansblad

1737 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 09 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 16 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nz80k27s3q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ïijfa-Tflifliigsle — M. 213 Gods&enst — Beisgezia — Eigeodom — —J 1 Zaterdag, S Ocîokp 191S Aile brïefwisEoHfcgen vrecht* riij te eer.dcn s&n An g. Van Iseghcm, uitgevc r voor de naaml. ireatsch. ♦ Drokkeiij Bet Voik», Mccrbteeg, u° 1C, Geat. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recollettea-«fraat, 14, Kortrijk. Bureel van Ar.twerpen, Bra-t en Limfmrg : Viktcr Kuyl, Vaart straat, 3, Leuveii. HET VOLK Msn schrijft In : Opalleposlkantorenaan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankoniigingen : Prijs volgens tarief. Yoorop ta betalen. Recbterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden , geweigerd. I TELEFOON N* 137, Gent. Versclïijnî O maal per weoft CHRISTEN WERKMANSBLAD i$ Centiemen het nmsimer 1© Centiemen per week i Bekendmaking. BEKENDMAKING betreifend verzoek-lehriften der inwoners van het etappen-çebied.Aile persoonlijke verzoekschriiten der inwoners van het etappengebied motten steeds bij de bevoegde Etappenkomman-dautur hunnjer woonplaats, — in het grensgebied, tegen -Holland, bij het kom-rnando van de grensafdceling —ingediend worden. Dan komen zij op de spoedigste wijze tôt de Etappen-Inspectie en worden daar beslist. Het sturen van verzoekschriftén door de bcw< ners van het etappengebied aan dm Gouverneur-Generaal te Brussel is doelloos, daar deze voor beslissing van Brussel naar hier moeten overgemaalct worden. Gent, don 27 September 1915. Der Etappeninspekteur, von UNGER Generalleutnant. OP CE BALKANS. Onîîsvredlggnfi antvyoord van Bnlgartë Volgens de melding van de Telegraaj-agencie van S' .Petersburg, wordt op 5 Oetober uit Sofia geitield dat het antwoord der Buigaarsche Regeering op het Russisch Ultimatum dinsdagnamiddag om 2 ure 40 overhandigd werd aan den Russischen gezant. Daar de inhoud on-bevredigend was, heeft de Russische gezant aan don Bulgaarschen Minister-voorzitter melding gedaan van de af-breuk der dipiomatische betrekkingen. De belangen der Russische onderdanen zijn toevertrouwd geworden aan den Nederlandschen zaakgelasligde. Eageland en Iia!!â s'iiitsn zich iîij Ruslaiifl aan. De gezanten van Engeland en Italiëover-handigden aan de Buigaarsche Regeering eene nota, voigens dewelke zij zich aan-sîulten bij liet Ultimatum door Rusland-Frankrijk overgemaakt. Cs dlpiornaî m vaa Iisî Vlsrverljonil verlatsn Baigarlg. Uit Sofia W'jrat gemekl dat de verte-lenwoordigers van het Vierverbcnd wvensdagavcnd om hun paspoort ver-zochten.De Itaiiaansche gezant had, op dit rog< nblik, n'eg geeaé nota overhandigd, ùcch sioot zich bij zijne kollcgas aan, evcn;ils de Belgische gezant. Donderdag-râoicen verzecht de Servische gezant ook ofe l,n pa-.p <ort. Wat aniwoirdt Bul^arlS op M Ultimatum ? Volgens men te Kopenhagen vemeemt uit S' PetersîîuTg, beduidt het antwoord van Buigai'ië op het Russisch Ultimatulm eene volledige afwijzlng. Bulgarie bestrijdt de Russische bewering, voigens dewelke Duitsche officieren zich in het Bulgaarsch leger of in den opperstaf bevinden. Verder drukt de Buigaarsche regeering hure verwtndering uit over de liouding \ an Rusland, die Bulgarie als uitdagend bescïiouv.t. Bulgarie b.treurt het dat, ingeval Rusland het antwoord onbevre-diixnd vindt de betrekkingen zouden afgehroken worden tusschen beide, ten-gevolge dezer feiten, doch kan aan deze zaken niets wijzigen. De Russische pers gelooft dat de oor-FogsverkJaring van het Vierverbond aan Bulgarie t han s envermijdelijk geworden is. Buigarië bsralit zich tôt flsn o^rîGî?, De bladen uit Sofia melden dat de leden van het kabinet een ministerraad hebben gehouden, in de woning van den voorzitter Radoslavvow. De besprekingen duurden van 8 ure 's avonds tôt bij middernacht. De kabinetsleden verlieten het huis van den minister-voorzitter enkel rond 3 ure 's morgens. Dan verscheen ook de hof-maarschaik Generaal Sawow, de Ieger-overste van den Balkanoorlog en had met den minister-voorzitter eene korte bespre-king. Daarna reden beiden met de ko-ninkiijken auto naar de badplaats Branja, waar Koning Ferdinand tijdelijk verblijft. Daar aangekomen werden beiden door den Koning in verhoor ontvangen. Het verhoor bij den koning duurde van 4.30 are tôt 8 ure. De minister-voorzitterRados-lawow riep daarop de gezanten van Oostenrijk-Hongarië, graaf Tarnowski, lien Duitschen gezant Dr Michelles en den Turkschen gezant Fchi Bei, bij zich en had met hen een onderhoud dat vier uren duurde. 8n CM©k@iflSancl. Bs lcablaetskrlsls, Reuter meld t uit Atlienen : De koning aad lange besprekingen met vroegere ministers-voorzitters. E? werd voorgs- steld een kartelkabinet samen te stellen onder het voorzittcrschap van Saimis. Woensdagavond had nogmaals met den koning eene bespreking plaats, waar ge-sproken werd over de vorming van het kabinet. Waarom naf W^nlzslos zija ontslag? Te Parijs aanziet men als de bepaalde oorzaak van het ontslag van Wenizelps het feit,dat hij zonder voorafgaandelijke overeenkomst met Koning Konstantijn en den Griekschenlegeroverste eene rede in de Kamers heeft gehouden, die recht-streeks tegen Duitschland was gericht, en naar Saloniki reisde om daar in aan-wezigheid der Fransche en Erigelsche generaais het. voorbehoud temelden onder hetwelk Grickenland zijn protest zou ihtrckken en de ondememing der Ver-boridencn krachtig steunen. Na de gcmelde Kamerzitting, in dewelke de tegenpartij te vergeefs poogdc eene meerderheid tegen Wenizelos te vorn:en, bezocht de Duitsche gezant Koning Konstantijn en beklaagde zich bitter over de bepaalde uitdrukkingen die de Minister-voorzitter tijdens de besprekingen had gebruilct en die de gezant als beleedigend voor Duitschland aanzag. De Koning zou dan Wenizelos bij zich geroepen en hem medegedeeld hebben dat hij de grenzen der overcen-gekomen bepalingen in zijne verklaringen zou overschreden hebben. Wenizolos ant-woordde liierop aan den Koning dat hij zich voile vrijheid van antwoordeïi behield zoo er opmerklngen te doen zijn, wanneer hij persoonlijk aangevalien werd. Daar hij zich hierdoor de ontevredenheid des Konings op den hais laadde, zag Wenizelos zich verplicht om zija ontslag te verzoeken. Het Karisikablnst, Het nieuw kabinet waarin Wenizelos niet zou vertegenwoordigd zijn, zou Saimis als voorzitte hebbenr. Deze vroegere eerste minisler werd woensdag opnieuw door den Koning ontvangen.Tôt het nieuw kabinet zou ook Rallis behooren. Men heeft reden om te veron-derstelfen dat Wenizelos zulk kabinet zou steunen. Bs Koning naar Saloniki? Havas maakt melding van het gerucht dat koning Krnstantijn van Griekenland zich binnenkort naar Saloniki zalbegeven. Duilschiaiid en de Vereenlgde-Slalen, WASHINGTON, 6 Oetober. (Reuter.) Bernstorff heeft een bezoek gebraclit aan het ministerie vaïi buitenlandsche zaken, waarin minister Lansing heeft bekend gemaakt dat Duitschland het in den grond boren van de Arabie heeft afgekeurd en zich bereid heeft verklaard tôt betaling van schadevergoeding voor het verlies van levens van Amerikanen. Bernstorff heeft in een brief aan Lansing gezegd dat de orders van den keizer aan de duikbootkommandanten zoo nadrukkelijk waren, dat eene her-haling van voorvallen als dat van de Arabie buitengesloten is. De aanval op de Arabie was in strijd met. de onder-richtingen en de Duitsche regeering be-treurt dien en heeft Bernstorff gemach-tigd omtrent het bedragder schadevergoeding te onderhandelen. IN PORTUGAL. LISSABON, 6 Oetober. (Reuter.) Ma-chado, de nieuwe président der republiek, heeft den eed afgelegd ten overstaan van het nationaal kongres. Het kabinet heeft daarop zijn ontslag ingediend, hetwelk Machado weigerde te aanvaarden. Op bet Oostelijk Frant. De St-Petersburgsche cerrespondent van de Times zegt, dat men bij de beoordee-ling van den toestand op het Oostelijk front, voor beide partijen, een factor niet uit het oog mag verliezen : de herf stregens, die de wegen onbruikbaar makeh en het terrein doorweek' n. Ilaîies Ooîiogskosiea, De oorlogskosten van Italie hebben in Juni 463.7 millioen, in Juli 510.5, in Augustus 485.7 millioen lire bedragen ; in de drie maanden dus 1459.9 millioen lire. Spacje iu den huidigen toestand. De Spaansche hoofdminister M. Dato heeft in eene rede over den intemationa-len toestand gezegd, «dat het Spaansche volk en de Koning ho^rn. dat de oorlog-voerende partijen zulien overeenkomen om de vredeskonferencie in Spanje te hou-' den. » Dat zou eene welkome gelegenheid zijn om de politiek van het land op nieuwe wegen te leiden, want Spanje mag niet langer afgezopderd blijven. » OfiOcIeeîeigfieileeliiîgeB în Vlaanderen, Frankrijk en Ëlzas. {Duitsche Melding.) BERLIJN, 7 Oetober. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwarlier : Het Fransehc oflensief in Champagne ging voort. Na sterk. meer en meer tôt uiterste hevighëid stijgend artillerievuur, legden gister met den dageraad de aan-vallen weder aan. Noordwestelijk Souain braken zes massa-aanvallen onder zware verliezen ineen, met inboéting van twee officieren en 180 mail aan gevangtnen. Westelijk den straatweg Somme-Py-Souain konden in de rich-ing Ste Marie, deelen van twee nieuw ingetreden divisies op eene plaats over onze voorste Unie voor uit dringen. Door dadelijk ingezetten tegenaanval werd de vijand cr weder uitgeworpen. 12 officieren, 29 onder-officieren, 550 man bleven gevangen in onze handeh. 2 machiengeweren werden buitgemaakt. Oostelijk van denzelfden straatweg kon de vijand bij zijne massa-aanvallen geene noemenswaardige uitslagen behalen. Tegen een klein gravenstuk Oostelijk de Navarin-hoeve, waarin hij zich houden kon, is de tegenaanval aan gang. Slechts bij en Noordelijk van Tahure gelukte liet den vijand na heen- en weer-golvend gevecht, omtrent 800 meters veld te winnen. De aanval kwam door onze tegenaanvallen tôt si aan. De pogingen des vijands, om de slelling Noordelijk en Noordoostelijk de hceve Beau-Séjour te doorbreken, mis-lukten geheel. Waar de vijand tôt in onze graven kon vooruitstooten, werd hij riedergcslagcn of gevangen genomen. De stelling is zonder meer in on s hezit; 3 officieren, 300 man werden als gevan-genen weggevoerd, 3 machiengeweren den vijand ontnomen. Op eenen hevigen maar gevolgloozen aanval in de morgenurcn tegen de Bri-ketterie-stelling Noordwestelijk van Ville sur Tourbe, volgden in den loop van den dag slechts zwakke voorstooten, die afgewezen of door arliilerievuur in de kiem versmacht werden. Noordelijk van Atreclit vonden slechts onbeduidende gevechten met handgra-naten plaats. In het Aisne-dal bij Sapigneul mislukte een zwakke Fransche overval op een vooruitspringend graaîdeel. {Fransche Melding.) PARIJS, 7 Oetober. (Reuter.) Amb-telijk bericlit van woensdagachternoen : In Artois duurde de Wederzijdsclie be-schieting voort, met bijzondere hevigliied Zuidelijk het woud van Givenchy. Wij deden eenige vorderingen door aanvallen met granaten in de verbindingsgraven Zuidwestelijk het slot La Folie. Van gansch het overige front wordt slechts werkdadigheid der artillerie ge-meld, zoo in Champagne, tusschen Maas en Moesel, Noordelijk van Flirey als van het Lotharinger front bij Leintrey, Gon-drexon en Domevre. — Ambtelijk bericht van woensdagavond : Onze ondememing in Champagne be-haalde heden nieuwe uitslagen. Onze infanterietroepen bestormden na sterke artillerievoorbereiding het dorp Tahure en bereikten den top des heuvels met denzelfden naam, die een steunpunt in de tweede vijandclijke linie vormde. Wij rukten eveneens vooruit in de om-geving der Navarin-hoeve. Op het overige front meldt men slechts artillcriegevechten, die bijzonder hevig zijn in Artois, in het woudgebied van Givenchy aan de hoogte 119, in de Argonnen, Noordelijk La Harazée, in het Priesterwoud, in Lotharingen bij Leintrey. Reillon en Barionvillers, alsook in de Vogezen aan den kam van Metzeral. Op het Oostelijk Geveeiitsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 7 Oetober. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Voor Dunaburg drongen troepen der legergroep van veldmaarschalk von Hin-denburg op 5 kilometer breedte in de vijandelijke stelling binnen. Zuidelijk het Dryswjaty-meer is de vijand verder teruggedrongen. Eene aan-vallende Russische cavaleriebrigade werd in clkaar geschoten. Tusschen het Boginskoje-meer en de strec k van Smorgon herhaaïden de Russen hunne verliesrijke doorbraakspogingen, die, gedeeltelijk na lijfsgevechten, zonder uitzondering mislukt zijn. Er zijn 11 officieren, 1300 man gevangen genomen. Bij Raggasem (aan de Golf van Riga) werd eene Russische torpedoboot door onze landbatterijen zwaar beschadigd. Bij de. legergroep van prins Leopold van Beieren, niet» nieuws. io t,esi Van de legergroep van generaal vor Linsingen, in gevechten bij Czartowysk is de vijand uit de bosschen Westelijk dit plaats geworpen. ( Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 7 Oetober. (Wolff.) Ambte-lijke mededeeling : Aan de Bessarabischc grens en bi. Krzemieniece in Wolhynië, werden ver scheidene Russische aanvallen afgewezen verders heerschte er rust aan het Oost Galicische front en aan de Ikwa. Noordelijk van Dubno en aan de Puti-lowka zette de vijand op talrijke punten onder groot munitieverbruik,sterkelcrach-ten ten aanval aan. Hij werd overal ondei zware verliezen teruggeslagen ; hier er daar kwam het tôt een verbitterd h and gemeen, zooals bij Olyka, waar de Linzei divisie met gewone koelbloedig'heid de Russen te gent rad. Wij namen ongeveei 800 man en verscheidëne officieren gevan gen. Nooreiooscelijk van Kolki, beiderzijd: de baan van Sarny naar Kowel, is de vijand aan enkele plaa.sen op den Weste-lijken oever der Styr vooruit gegaan. Een tegenaanval, door 03stcnrijkseh-Hcn-gaarsche en Duitsche krachten gedaan. gaat gevolgrijk voort. Oostenrijksch-Hongaarsche bataillons ontnamen den Russen het taai verde-digde dorp Kerlikowice aan de Styr, waarbij 200 gevangenen ingebracht werden. Duitsche troepen verdreven den vijand uit zijne stellingen bij Gzartorysk. Bij de k. en k. strijdkrachten aan de boven-Szczara, niets nieuws. (Russische Melding.) S' PETERSBURG, 7 Oetober. (W. T. B.) Ambtelijk oorlogsbericht van 6 Oetober : In den omtrek van Jacobstadt leefdf de gewone beschieting weder op. Zuidwestelijk Jacobstadt beschieten ele Duit-schers de streek van Zorgrad. In de streek van Dunaburg onophou-denele art i lie rie strijd. Zuidelijk van Posta-wy wierpen wij de Duitschers bij het Voorwerk Sagatsch uit hunne graven Op het front tusschen het Narocz-meei en het Wiszniew-meer drongen wij den vijand nog verder terug. Bij de vervolginj. in de streek Zuidwestelijk het Wiszniew-meer, namen onze troip.n de dorpen Abramowsz, Bowry Mlyn en Minki. Verder Zuidelijk tôt aan de Pripjet geen wezc-nlijke verànderingeh. Bij de monding der Stochod beproefde de vijano opnieuw, in het bezit van het dorp Pozo£ te komen, waar hij den aanval deed onder beschutting van zijn concentriscl artillerievuur; wij wezen zijnen aanval af Zuidwestelijk Czartorysk werd de vijane op het dorp Nowo Sioîki teruggeworpen waarbij hij eenige gevangenen en een machiengeweer in den steek liet. Bij de dorpen Krasnowola en Koszyszcz Oostelijk Kolki, hadden wij botsingen met den vijand, die in Oostelijke ri c ht in £ voortging. DeOostenrijkseSi-ItaiiaansciieOorlog (Oostenrijksehe Melding.) WEENEN, 7 Octoher 1915. (Wolff.) — De gevechten beperkten zich aan het Zuid-westfront tôt de gewone geschutgevech ten. Enkel tegen het Noordergedeelte de) hoogvlakte van Doberdo, bij Petjane poogden de afdeelingen van een Ita-liaansch mobiel-milicieregimentaante val-len. De ondememing mislukte volslager Onze troepen joegen den vijand 's nachts tôt over zijne voorpostenstelling terug. (Itaiiaansche Melding.) ROÀÎE, 6 Oetober 1915. — In het Ter-ragnoladal bezette een onzer kolonnen op de straat naar Roveretto den 5 Oetober, de plaatsen Camperi en Alta Volta, op de Zuideiijlce hellingen van Dosso del Commo (hoogvlakte van Vielgereuth). De vijand ruimde ook onmiddellijk de naburige plaatsen Piazza en trolc zich tegen Potrich terug, achtervolgd door het doeltreffend vuur onzer artillerie. Kleine gevechten hadden plaats bij Filon dei Colas, op de hoogte tusschen Fella en Dogna (Zuidwestelijk van Leopoldskerk) en tegenover Peteano, op de Noorderhelling van de Gorzer Karst. De vijand werd er teruggeslagen.OP BE BALKANS. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 7 Oetober 1915. (Wolff.) — Duitsche en Oostenrijksehe troepen hebben de Drina, de Save en den Donau aan vCTs^heidene punten overschreden en op den Oostelijken-Drinaen ZuidelijkenSave-en Donauoever vasten voet gezet. (Oostenrijksehe Melding.) WEENEN, 7 Oetober 1915. (Wolff.) — Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche troepen gingen gister tusschen de Drina-monding en de Yzeren Poort, aan ver-' scheidene punteu over de Save en de Donaulijn. De Servische voortroepen werden teruggeworpesi. iuemeu per weeis — ■ .<• ; Âaii de Yerto^p ts ea lezers vaa Zuiden- en lid Jeu Vlaanderea Eene nieuwe regeling en verlielering. Ondanks de moeilijkheden van verzen-• ding en bestelling, heeft het bestuur te-! sloten van DINSDAG AF, ZÎJNDE DEN 12 OCTGBER, dagelijks te verschijnen met een volledig dubbcl blad. Dit blad van VIER ZIJDEN zaî sleehts , 3 CENTIMEN HET KUMMER kosten ; per week 16 centimen. Met dagelijks uw volledig dubbel blad, zulien èn verkoopers, èn lezers en lezerssen alom propaganda kurmen doen. Eene ver-gelijking van uw blad met andere, zal u gernakkelijk laten vaststellen dat ge goed-Itoop en ruim bediend wordt, zoodat deze nieuwe regeling feitelijk eene schoone ver-; betering zal uitmaken. De verkoopers worden dringend ver-zocht ten vroegste mogelijk bij onze depothouders te gaan, om nadere uitleg-gingen en voorwaarden te ontvangen. Dezelfde regeling geldt voor de streken WATERVLIET, AKSEGEM, HEES-TERT, RONSE en NINOVE. T'alien kante aan de propaganda 1 ! ! 1 IN BELGIЁ. UST eRSISSEL. Appartement geplunderd. — Wanneer de genaamde Elisa B..., dinsdagavond in haar appartement Rivierstraat te huis i kwam, bcstatigde zij dat haar appartement gansch geplunderd werd. Aile meu-belen waren opengebroken ; de dieven hebben een volledig kostuum en verschei-dene andere kleederen gestolen, benevens eenige zilveren en gouden voorwerpen. UST KORTRIJK, Zaterdagnamiddag werd van de ka* van den voerman Georges Vancruick-n-borre, een kistje vermicel, ter waarde van 16 % frank, gestolen. — Jozef Anseeuw, liandelaar in bouw-stoffen, Nijverlieidskaai, n° 1, liet don-derdagmoigen zijn îijwiel aan de deur van het posthotel staan. Na eene k- rie afwe-zigheid bestatigde hij dat eenen dief er de plaat mee gepoetst was. — Donderdagmiddag reed de voerman Arthur Vansteelandt, van Wervick, met zijn gespan door de Kasteelstraat, toen twee verdachte kerels twee stullen boter van zijnen wagen stolen. De dieven nt.men de vlucht, acht enrolgd door den voerman een der twee kon vluchten, den andere werd aangehouden, doch had niets meci bij hem. — Verleden week en deze week werd er eene kontrole gedaan bij veel melk-verkoopers, om te zien indien zij de raelk lieten zooals zij moest zijn ; er werden een zestal processen-verbaal opgemaakt voor dezen die te veel melk in het water gegoten hadden. Blauwers pas! dus op ! — Sedert eenigen tijd bestatigde den bestuurder der loodwitfabriek van Albert ' Vanlerberghe, wonende Doomijkwijk— 1 straat, dat er loodwit uit de fabriek ver-dwenen was, zell's het gewicht beliep omtrent 2500 kilo. Eene klacht werd ingediend en men opencle een onderzoek, die tôt de ontdekking van 12 à 1300 kilo loodwit leidde. Het orelerzoek duurt voort. Oppassen voor de kontrool. — Gezien de strenge straffen die toegepast worden aan dezen die de kontrool mankeeren. zoo achten wij het noodig de aandacht der belanghebbenden daarop te vestigen. De vastgestelde dagen zijn : Dinsdag, 12e Oetober van A tôt en met D ; woensdag 13e Oetober van E tôt en met U en don-derdag 14e Oetober voor de overige letters. De kontrool geschiedt van 9 toi 12 en van 3 tôt 6 lire. UIT T^IELT. Hier gelijk overal elders heerscht er voortv durend groote werkloosheid, toch hebben do fabrikanten al het mogelijke gedaan om wet werk te geven, en verscheidene, voor?l in de schoennijverheid, 7,ijn er temelijk goed in gelukt. Zij verdienen lof en dank. Mochten zij voort in hunne pogingen gelukken !... Nopens het uitbetaald loon, hooren wij weinig klachten, over het algeineen wordt het gewone loon voort uitbetaald. 't Is maar redelijk en rechtvaarçlig ook ; werk blijft im-mers wexlc, en loon blijft loon, ook te midden het kanongerommel. Het ware hoogst laak-baar van de a,gmoedo en de gepijndheid der werklieden gebruik en misbruik te maken om ze te doen werken voor eene aalmocs ; men geeft eene aalmoes uit medelijden en uit liefde, gratis voor niet ; voor aile werk geeft men uit rechtvaardigheid een loon dat redelijk en voldoende is. In de schoen- en weefnijverheid worden over 't algemeen de zaken alzoo verstaan : 't zij gezegd ter hun-ner eer 1 | Hetzelt'de kan niet gezegd worden van de | kantennijveiiieid ; in gewone tijden waren 1 er vele misbruiken : nu nog meer ; want d«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume