Het volk: christen werkmansblad

399 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 24 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 24 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q814m92v2w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

eeïïs==== — Zevea ea-Twintigsie Jaar. — N. i Eoâsâleisî — Hnlsgezln — EipMom 1'^idag, 24 M 1917 Aile briefwisselmgcn vrach vrij te zen den ttan A u g. Va Iscghem, uit ge ver voor denaam maatsch. «Drukkerij Het Volk ïîeersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderei Gaston Boseuyt, RecoUetter fj etraat.H, Kortrftk. HET VOLK Men schrljît in : Op aile postkaritoren aan 10 per jaar. Zes maanden fr. 5.( Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prija volgens tarief. Voorop betalen. Rechterlijke herstelling, 2 per regel. Ongeteekende brieven word _ geweigerd. 3 TUT.RPnflN No 137. fiant. Verschijttt 6 maal per weeîi CHRISTEN WERKMANSBLAE wî taPîf, rais srnirrsf» DniiscSflBpiifdMîiHîcn en Verordeslngen. 303, _ VERORDENINO over da in beslaç nemimj tn hel gebruiken des oogstvanMt jao in 't Et <pnen.qebied van het 4° léger, Het teruggchouclen zaaigoed moet voor iode I landbouwer op de verbouwlijst ingeschreve 1 worden, ten einde altijd te leunnen vaststeller hoeveel zaaigoed llij de verscheidene landboc wtrs nog voorhanden zijn. H' t als zaaigoed teruggohoudcn graan e het afvalkoron moeten de lanatxiuwers afZon il.rlijk en van lut overige graan gescheide bew ,r Ii, zoo dat het altijd als dusdanig t hi rkenneli en te vinelen is. Al het overige ge . dorschen grnan moet zoo spoedig mog'-lijk af I g 1'. verd worden. Het wordt uitdrukkelijk ver i bod'-ft, grootere hoeveelheden gedorsclien graa: P op st; pel te houden. De dagen Van levering worden voor leder 5 g Méente door de Kommandantur bepnalc Van aile soort n granen moet tôt 1 Scptoirtbe I t n minute één vierde, tôt 1 November ht j twie>e vi.rile, t"t 15 December het derd f vivR'è en tôt 1 Febraari al 't geeu uitgedorsclie f is, g le verd Zijn. § 5. — T*n einde een overzlcht te hebbe [ over den vermoci'elijk ter afkvering komend f oogst, moet in elke Kommandantur de oogs [. na gtmeelïten achat worden. Tôt 25 Juli 191 L moet de uitslag aan de Etappen-Inspelctio r opg1 g ven worden. ■ Het wordt er nadruk op g-legd vast te steller f dat de uitslag dezer schatting niet brsllssen is voor de hoogte der aîleverlng. Integondee al 't g-en uitgedorschen is moet afgelever ' worden (zie § 4). | 0. —• Van de stroo-oogst moeten de Volgend hoeVeelhecWn aîg leverd worden, bercfcend vo' gens de vcrbouwvlakte der verscheidene vruel Ê ten : f «Il | ! W. Û. ^ fi l"ry*J il rtl^vî S rffSj SéJ? s 3-- g g <r .s S -38 a î) vnn 1 hect. rogge 500 800 700 2) van 1 hect. tarw® 5' 0 600 700 3) von 1 hect, h iver 4! 0 500 600 4) van 1 hect. geïst 400 500 600 5) va-i 1 hect. sp^lt 400 500 708 8) I hect, masteîtiin 500 6 0 7u0 De hiorna al te leveren hoeveelheden d( perscheidene stroosoorten wordt volgens C verbouTTlrjsten voor elken gemoori teomtrek \'as-gesteld en de levering ervan aan elke gemeent afzonderbjk bevolen. De gemeente moet to I .15 Septembar het eerste derde, tôt 15 Octoba het t weede derde en tôt 1 November het laatst i derde dezer hoeveelheid op eene of verseheiden bewnarpl. atsen zoo opstapelen, dat het voor he f legerbestliur onmiddellijk vatbasr is. Dit samen | gebrneht atroo moet zurgvuldig in mijten g£ ' stapeld vcorden ten eindo hft, tegen verliee t verzekefen. Tôt dat het st 0 door het legei bestuur overgenomen is, blijii. d© gemeente voo de hoedanigheid en hoeveelheid verantweorde lijk. De Htroomijten moeten door het opsehrii « Puer die deutsehe Heeresverwaltung beseblaj namhtes Stroh » geteekend worden. § 7. Van de haver wordt een deel aan do ge , meenten, het andere deel aan het legerbestuu ! geleverd. Do afievei-ing aan de gemeente beva : hot toestaande liaverrantsoen voor de paarden r gehouden door de inwoners der gemeente; di S foodraagt 1,5 kilo per paard en dag en moet, t t Jtekenen van af 16 September, voor 365 dagej [, berekend worden. De vierondeelen dezer haverleveringen moe : ten, met uitzondering van het eerste vierde, da K • op 15 Septembor te leveren ia, op deicHde ter mijnen geleverd worden, welke in § 4 voo; d: f graan le veringen algemeen bepaald zijn. Do gemeenten moeten de haver opetapelei en de voor twee maanden toestaande hoeveel l h°ld aan de paardenbe*itters geven. Over dei j oiitvangfrt en de uifgave van de voecbrhave I moet regelmatog boek gehouden worden. Di I genieenton zijn borg vocr het juiste bcsturei l aer maga^ynen. I Ds overige haver rnoet geheel en al aan he | legerbestuur geleverd worden. § 8. De verordening betreffende de in bealag f neming en het gebruilten van de géra., welk r voor het oogstjaar 1Ô16 uitaevaardigd Word t alsook de Gerst-Centrale, wel&e doordeze ver l oruering gesticht werd, blijven in werking. i § Hot af te leveren broodgraan wordt ge I ATfc^VOOj ^ voec""ë der bevolking gebruikt . SX a door de Kommandantuur otitvangeo te ziin wordt hot aan het Hulp- en Voedingakomitei Overgegeven, dat er voor zorgt dat het in maaa. ; iijnen gebraoht en gemalen en het meel onder ; toeaicht van don « Vorpflegungsoffizier » (Voe dmgsofficier) voor de burgerlijke bevolking'ver L Uecld wordt. Ai de moins welke niet voor het «Hulo en Voedmgskomiteit » Werken, zijn gesloten fm it dc laildt)ou^'ers terug gehoudei afvalkortn geheel of gedeel^lijk te brtken leunnen de Kommandantur en voor een ztke'é i tyd molens vnj geven. De mol naars moete | over de verscluidejie hoeveelheden, welke 7 | tôt het malen ontvangen hebbu., boek houdei T en hunne boeken na den maaltijd op aanvraa aan de Kommandanturen voorleggen. § 10. — Van den hooloogst moeten — be t rckend naar de oppervL.kte der voorhandei Weiden, Kaijgras-, kkiver- en Luzcmklavei îïkkcrs —- van 1 hectare afgjleverd worden ij I , ™a"'\tldaî!tYren Beemem, Eekloo, Ert veldc, Ti îelt, Dclnzi eu M-. ldegem 500 kilo ta de Konunandanturen Dendcrmondc, Lokeren Oodcwuirde, Gent en Aalst G00 kilos hooi. ! De af te leveren bceveellitid hooi wordt vol i gens de verbwvlijsten voor clken gemeente f ®™trck vastgctseld en dt levwing ervan aar [ elke gemeente bevclen. rnnZi'0frH het, ^ooi hinnengobracht wordt v J1006 ^8 gemeente deze hoeveelheid op bijzondere ^ bewaarplaatsen binnen den gemeente-omf-rpl in soed ingedekte m^tea brengen, zoodat zi voor het legerbestuur onmiddellijk VPtjmar H u Tôt dat het hooi door het legerbestutjr cA'ei ~ genomen is, blijft .de gemeente borg voor ho« veelhei'd en hoedanigheid ervan, zfl moet du elk voorkomend verlies uit de voorraden luire r gemeenteli den dekken. 11 Tôt 15 Augustus moet In elke gemeente he l» af te leveren hooi sumengebracht zijn; de mijts moeten door het opschrift « Fuer d o deuischi Heeresvervfaltung bcscnlagnahmtes Heu • ge 1 Uenteekend worden. § 11. — Het broodgraan Viordt door h; n « Hi lp- en Voediiigskoivitcifc t sa n de gemeentei 0 betaald. De Etapp.n-Kommandanturen gever aan den « Verpîlegungsoffizier » (VoedingS-off! cier) voor ds burgerlijke bo\olkirrg ontvangst bewijs over de door elke gemeente a f geleverd* 1 hoeveelheid, waarop het Komitcit bfetaalt. De bot Un g der g'-rst gvschiedt onmiddellljl e door de Gc-Tst-Gentrale. Haver, stroo, hooi, enz. worden door d< ^ Konwiandaçturcn aan de burgemeesters betaald De bcpaling der hoogsfce prijzen en de be e stemmings'n over de overige oogstvoqrtbrengsel: I zullen latex volgcn. ('t Vcrvulyt.) e IN DUITSCHLAND. Ç K&izer WlIU Îm sa de Pârtïjifiîg^rs. Vrijdftgavor.d had in de Zflen van het Ilijks II ambt van Binnerlandselie Zaken de aongekon digde bespreking plnats van den staatsBeki-etarii Dr Hclff- rinh met de pa.rtijleiders. De Keizei I wooftdo de bespreking bij. Behalve den voo* j zitter van don Rykadag waren 24 afgevaardigdei VofScheflen, de leidors van aile partijen, met uit zond'ring der onafhankdijke soniaal-derookra ten. Voor de eerste ma al dus is Keizer Willieln vergaderd met sociaal-demokratische afgevaar digden al« offieieelo vertegenwoordijseré de! eociasl-demokratisohe partij. Over doze beteeke nisvoile bijeenkomat wordt volge-sde offieieel< melding gegeven : « Z. M. de K' izer bogaf zich heden avond on 6 ure bij deal staatBsekretaris van Binnenlandsch< Zaken, steataminister Dr Helfîerieh, waar zkfl reeds rijkslw-nselier Dr Miehaelis bevoud. Op di uur waren uitgenoodigd : de stemgereehtigdei in den^Bonderaad, de leden van het Pruisisol ministerie, do etaatssekretarigseo, do veorzittej van dei Rijksdog en de leidende leden der Rijks-dagpartijen. De uitgenoodigden verbleven in dt aalen van het sta&tssekret.ariaet tôt 9 ure ir drtiklce gesprekken, waaraan Z. M. de Keizel ongedwttngen deeiram. » • * • ,r BEPvLIJN, 21 Juli. — De Keizer heeft eiol e gister in hot Mil isterie van Birmenl indsehi Zaken, \T>or de eerste maal de partijleiaers latei e voorstellen. Dit besluit schijnt plotselings ge t nome» te zijn. Do uitnoodigingen aan de parle^ r mentsladen die zich vrijdagavond om 8 ure bi e den Htaatssekretaris Dr Helfferieh msesten be-0 vinden, zijn enkel om 1 ure toegek&rûen. De t Rijk kanseîier Dr Miehaelis, do staatssekretaris-sen en de Bondaraadsleden waren allen tegen-Woordig. Van den Rijkadag waren daar : voor-B zitter Dr Kaempf, de ondervoorzitters Dove en . Paasche, de afgevaardigden Fehrenbach, Herold, r Erzberger en Moyer van 't Centrum; von Paysi Fischbeck en Ivîuller-Meiningen der vooruit-t etrevende Volkapartij; Scheidomann, Ebert, Sudeloim, David en Mulkenbuhr van de sociaal-demokraton; graaf Westarp, Heycîeljrand en Dietrich, van de Konservatieven; Schiffer, Prine r zu Schonaich-O.rolath en Streftmann van de t natioiuval-Uboralea; Dr Rieklin van de Eteas-; sers; Berendt en Warmuth van de Duitsehe t Fractie en Sayda van de Polen. 3 De koizer liet zich aile afgevaardigden voor-! stellen. Met enkele groepen had hij-een levendig onderhoud en verhaalde persoonlijko ontmoe-. tingen en indrukken uit den veldtocht. Hij sprat t van de afzonderlijke stammen en huiîne kracht. Het gezel3chap bestond eerst uit afzonderliil e 3 groepen en kwam don bijeen om de ververschin-gen aan te nemoti, door den staatssekretaris van ) Binnenland-eho Zaken aangeboden. De keizer heeft in het algemeen geene gesprekken gehad j van bepaald politielten irjioud. De ontmooting r heeft dus hoogstena eene politieke beteekeni« 3 voor zooveel het de eerste maal is dat cie Keizer ) zich de politieke vertegenwoordigers liet voorstellen on dat de sociaal-democraten niet uitge-t sloten waren. De koizer kwam om 5% uur, me4 groot gevolg in het ministerie toe. De uitgenoo-digde mini-t.rrs en p«rl -mentsleden lovâmes 3 om 6 uur. De bijeenkomat die om 8 uur zou U!*-eongaan, seheiddo enkel om 9 uur. '• BERLI.TK, 21 JuH. — In het vriendschappe lijk onderhoud van drie liren, zijn verschillond kwestiën besproken. Volgens de Lokalunz. va 5 gsed ingelichte zijde verneemt gokl het ondei f fcoud vooral do over ailes verwaehte gunstig ontwikkeling (voor Engelands zeker verderl t van den duikbootoorlog. VolgenB de bladen vei 1 der mededeelen hadden de onderhandelinge i van den kroonprins met partijleider» voor doe! om den keizer als bemidclçlaar met de leidei der volksvertegenwoordigers te dienen j De omsevlng van dsa Rljkskanszlter BERLI.TÎT, 21 Juli. — Do nienwe rijkskanse lier heeft, evenals lijn voorganger, eenen adju > darit gelcregen. Luitenant von Prittwitz weri llem ala militaire begeleide gegeven. Deze stoni E voor dBn eorlog in militairen dienst en waé tijdei) den oorktg eerst geheeht aan den staatœecreta ! ria v. Jagow en d'an aan den hee-r Zimmermanr Heer v. Prittwitz vergey^lde denderdag rèed den rijkskenselier ter rijksdagzitting. Aansîaande Vgraaderiagss. BF.RLIJN, 21 Juli. — In poliiicke midden Verwaeht men dat een gedeelte der veranderin gtn in de hooge Staats- en Rijksposten, in d eïrste dagen, mlsschien reeds heden zull"i piaats hebben. Men denkt algemeen dat Dr Helf ferich als gezant naar KoMBantinopel zal gàaa alhoewel bij jiog eeaige w^ken in zijii tegen woordig ambt zal blijven, om in zijne hoedanig heid van plaatsvervan ger des iiijksfcmsell i'E den nimiwen kanselier ter zij ie te staan. He aftreden van den minister vaji landbouw, vrij heer von Schorlemer en van von Trodt zu Solz mlnister van oeredbnst, nit de Pruisische re g^ring, wordt als zcker feit aanzlen Als na volger van den heer von Schorlemer wordt de) onderstaatsscfcretaris vrijhcer von Falkenhauseï genoemd, maar in parlementaire middens geloof men dat het ministerie van landbouw ZîîI opge dragen worden aan een vakffian die nog g ei ambt heeft. De opvolger van von Trodt zu Sel blijft nog altijd Dr Sclimidt. De leiding van de Kijlcskanselarij zou waar schijnlijk toevertrouwd worden aan heer voi Giavenlss. De belangrijkste post voor het oogen blik, deze van staatssekretaris van Buitealand sche Zak'n, zou opgrdragm worden aan graa Brockdorfl-Ranzau, gezant te Kopcnhag-^n. ~ Over de kwrstie der parlementiseerirtg meen men in politieke kringen dat de weg dien d regeering zou volgcn, waarschijnlijk deze mees naHbijkojnt aangewezen door von Payer, afge 1 vaarrtigde der Vooruitstrevers. In zïjno red> 1 van 19* dtzer uitte deze het gedaeht van eei ! oorlogs- en vredesraad. Deze v:;ad zou samenge . steld worden uit parlementai* den en Vertegen woordigers der Rijksregceringen, en onder he voorziïterscîiap staan van den Rijkskanselier. Deze raad km zoo reeds In zijn eerste ont staan kennis nemen van de politieke ci militaire zaken en alzoo het Duitsehe volk ver z, keren voor ongewsnsc'nte verrassingen bij d vrcciesonderhandclingen. Voorbereidingen voo zuik een rijksraad zouden reeds het voorwer] Zijn van de atudie bij de Rijksbesture y, Ds kelzar naar 't G sîen, Berlijn, 21 Juli. — De keizer is zat- rdagavoni naar ho"t Ooslen vertrokkon. Hij hoorcio 's na nji>«lag.s een verslag van den r .jk .kaustlier D Sfi^haelie. im OOSTËHRlJK-HOSSSiiRSE. Een ka&kist B ck. FRANKFORT, 21 Juli. — Over de mogelijk heid het bcpaald kabinet te doen samenstellei door den gewezen miiiistervoorzltter vrijhee von Beek, verneemt de Franlcf. Ztg uit Weeneu Beck die in den laatsten tijd herhaaldelijk doo den Keizer in bijzonder verl oor is ontvangen ge wordei, bad daarbq de gtlege.iheid aan dei keizer zijr.e inzichten te doen kenoen, over d mogeiijKheid van eene hervorming der grondwe en bestuur van Oostenrijk, langs parlementaire] weg. Beek ontving nog g'ene zending van dei keizer, doch kwam in onderhandeling met enkel partijleiders, om zich met dezen te verstaan ova de grondvesten eener dergelijke wijziging. D werking ^chijnt voorlcopig geëindigd, geziei Beek i;,t\iS5çîîea \erschillîge weken te Karlsba( en te Gastein zal overbrengen. Intusschcn over wegen de parlementaire middens de mogelijkhei* van cen kabinet Beck. ^ IN FRANKRSJK, n Dg Estenteko' ftrencia. ZURICH, 21 Juli. — Havas meldt dat d 0 ajHistaande Ententekonfereneie te Parijs plaat ) heeft op 25 Juli. In eerste lijn zal zij de Balkar kwestio besprelsen, waarbij de politiok tegenove a Griekenland en de samertstelling voor het bc Zetfcfalgefeger van SalGrAiki op den voorgron 3 staan. Op de konferencie mog n alleen de mach ten vertegenwoordjgd zijn, die deelnemen aa dei> oorlog in den Balkan, 't is te zeggen : Frank . rijk, Engeland, Itaiië en Rusland, verd er zulle raadgevendo stem hobben Servië, Roemenië e: Griek> nland. * Havas 2egt verder : Daar op 25 Juli vertegen J woordigers van aile Verbonden Machten t 1 Parijs zullen zijn, op liBfczylfde oogenblik al 3 vertegenweordiger op de Konforei eie, zull : behalve de besprekingen over de Balkankwesti - zeer gewichtige verha^idelingen piaats hebbe: 3 voor gemeenzaœe belangon. Verklarlng van LîeyS 6?orp. LOKDEÎT, 21 Juli. — Volgens meldingen vai Londensohe dagbladen zijn de vcrklaringon voo 8 deze week aarigekoiîdigcï, over de vredesmoge " lrjkheid voor Engeland, tôt onbepaaîden tijd uitge 1 steld. Daily Chronicib zegt dat Lîoyd Georg 1 Wcaarsehijnlijk na zijne tenïgkomst van de Roi; ferencie der Entente te Parijs, in het Lagerhui » aal spreken. " Oorlogssc!r-3gri û r » ràoaasnen t venir felôïKBràsças wat^r^ K«rferuhe, 21 Juli. — Dfc « Matin » echrijî , dat de i atente tegen aile verraBsing; nin ISedei - 1.4.:d verze ^erd jg en daA voo; d - Ne< e land r sche waterea oorl g^stlv pen van de Verbondene 1 kmisen. b IN RUSLAND. ; MirUst rlaverand^riuKin. : LONDEN, 21 Juli. — Reuter meldt uit Sln< Petersburg : Volgens de Èorscntzy meldt is vers - Lwow afgetreden en Kxrtnski in zijne plaai 1 ministcrvoorzifctcr geworden. Voorloopig be houdt K< r< nski lut ministerie van oorlog e: - marine. Zeret,. lli is mir.istcr benoemd van Bir f nenlandsche 2aken en behoudt oek het ministeri van post- en telcgraaf. Rekrasow is voorloopi b tainister van Justifie. ? !N SPANJE. = Be toestaM. 1 BERNE, 20 Juli. — Volgens dagblad.m ui Lyon hebben de libérale afgevaardigden en « r nators, die in de Katalanische bijeenkomst hui; ne verkleefdheid aan het Heersahershuis tel{ grafiseh zouden, do regeering verzoeht om d wenechen van Eatalonie gunstig op te nemei 1 Ook do meeste handelatomers van Kataloni hebben aan de regeering verzoeksobrifton to ^ toegeving gezonden. Volgens deu Temps hadde: } nagenoeg een zesde der Spaansche parlement* leden deelgonomen aan de bijeenkomst in Bai oelona. • » * * 3 MADRID, 20 Juli. — Politieke kringen vaj klaren 's nachts om 1 uur : Do parlementsledor r die aan de bijeenkomst te Barcelona deelgonc men hebben, aanzien huntie taak als geëindigc Zij zijn teruggekeerd naar Sfodrid en hebben bt sloten een manifest aan de regeering te zend® waarin zij de gewichtigste eischen behoudeu. * * * MADRID, 20 Juli. — Da Spaansehe ministe î van Biunenlandsohe Zaken verkl-t-arde dat t r Valencia eenige groepen van manifestanten een : dreigende houding namen tôt de gendarmai! me r geweld tusschenkwaraen en de orde hersteldei : 0îBeIegl8ieieéigllB83B ; Ib Yiaanderc». Frankryk en Eizas, f (DUITSCHE MELDING.) » BERLIJN, 21 Juli. — Uit het hoofdkwartiei 1 —- Legergroep van kroonprins tlapprcchl va, 1 Êeieren. — In Vlaanderer: woedde de vuurstrij - ook gister in hevigheid, die slechts bijwijlen al I nam. In Artois steeg de artillerie 's voormiddag tusschen 't La Bassée-lcanaal en Lens, de CAPITOLA. x. îotq«val!gn va^i MsJ. Rockir. — Hij was schoon... begon de arme verstoo 1 t ne, tviwijl zij hare h-jriimering aajx majoo; , Warflolti nu er uicte, alsof zij tôt zich zelve spralc t Van Uooge, ind«ukv/ekkende g. st, lté en mllituiri 1 houding, met een ope», m: iir.eiyk, ernstig ge j laat, stmlé-nd van licliamclijke 1er., cht en kvens i lust, daarbij een rklderlijk fc.r<ilcfcer vol wils-5 kracht en eùtUn moéd, bez;it hij aile eigen schappen van cen waren man, in de schoo»sfc< beteekenis van het woord. Wat een vuur blaakte er uit zijn dojvkep grijze oogenl Hoc vl mden zij, als hij kwaa< Werd en hoe gliiisterden zij echter ook wedei zoo zacht en vri ndelijk, als teadere gevoelem zijn gemoed btwogenl Hoe vorstelijk deftij , ta g hij er uit met zijn langcn baard en tien Wecl derig.-n liaarbos van zijn ietwat achteruit ge- - worpen hoofd, die aan zwartheid het gevederti - van een raal ov.rtrofl En ge zegt, dat hij 111 1 giijs 1b geworden? — Ja, zij lioofd is grijs, antwoordde de jongt , man, en zija baard op zij.i stroef, verweerc gelaat gelijkt aan een doornstruik «p een mei : sneeuw bet.ckte rots. i Herbert antwoordde met dese zonderîin# ' verg' lijklng op ruwen, toornigen toon, want het deed zijn eerlijk hart pijn en bracht hem in opstand te-gen zijn 00m, het arme offer van dien* hemeltergend onrecht nog met zulk een geestdrift van haren beul te hooren spreken. — Dus is de winter over hem gekomen, zuchtfce mej. Rocke. Maar destijds, vefvolgde zij als in gedachten vcrloren, destijds bevond hij zich nog in den schitterenden zomer van zijn leeftijd. Ik zelf, een bleek, zwak schepseltje, bezat slechts . de koude, kleurlooze schoonlieid van cen stand-r beeld. Zonder andere kennis dan die, welke ik door karig onderwijs in eene dorpschool had t ontvangen, een arm ding, door niemand opge-racrkt, door niemand bemind noch beschermd, . zonder vader of moeder, zonder vriend noch bloedverwant, in een woord een verlatea wees, Zoo stond ik alleen en hulpeloos op deze wijde , wereld. — Arme, arme moeder ! mompolde Herbert vol deelneming. I — Mijne hut biq zijwaarts van den militairen-r weg, welke door het woud naar het fort geleidde, , waarin destijde het regimont van Warfield lag. r O, ala hij sonttijds voorbi/reeds op zijn ros, dat ! zwnrt als do nacht was en met trotsohheid zijn . prachtigen berijder droeg... wanr.eor ik hem zag j in zijn schrtterende tmiform met den blanken ( eabel in de vuist, aan de spits der dappere schaar, waarover hij het bevel voerde, hoe sohooa waa hij dan in zijn athletische kracht ! Welk een ontzagwekkend voe>rkf,men ! welk eçn verblin-; dende versehijQing S Zoo dacht ik, moet de god des oorlog» er uit fcieu, als hij zich aan de men- i echen sou vertooiisru Sczatijds. aïs lîij aUeea j wae, hield hij stil onder den ouden eik, welk tegenover mijne hut stond, om zijn paard t laten rusten, of voor zich zelven çen glas wate te vragen, hetwelk ik hem plaeht te brengen Wanneer hij met mij sprak, dan verleende d klank zijner stem mij een zeldzame kracht. E lag voor mij eene eigenaardige betoovering il zijne nabijheid, een soort van veiligheid, welk) ik ondervond, alsof zijne aanwczjglicjd alleei eeno machtige schu,ts was tegen de dtiizenderle gevaren, die als in een vaag Voorgevoel mij om gaven, zonder dat ik in staat sou geweest zijn ze nader aan te duiden. » Op zekaren dag vïQSg hij mij of ik zijru vrouw wildte Worden. Ik weet niet meer wat es of ik trouwens wel antwoordde. Wat ik we weet, is alleen, dat, toen ik begreep wat hi bedoelde, mijn hart van vrengdo opsprong, d»i ik versehrikte over het geluk dat voor mij ix WarfieH's aanzoek en dat dit aanzoel eenige weken later werd verwezenlijlst. De kape laan van het fort trojjwdo ons in aile stilte. Daaa de vrouwen der offiçieren niot in de kazena« kunnen wonen, en mijn man bovendien ons hsi-wolijk niet eerder bakgnd wilda doen worden, dan wanneer hij, na verkregen vorlof, met mi; zijn kasteel te Virginié kon betreldcen, liet hr voor mij in het diepo woud, op behoorlijken af" stand van het fort, een landhuis bouv/en, hetweli ik betrok met eene jonge Indiaaasslie, die hî, gehnurd had om mij te bedienen. Ci Vei'volgi.) namiddags ook op beide oevers van de Scarpe. Gclijk de vorige dng>n bl> VCn vooruitstooten van sterke verkcnrtersafdeeli;>.g n t -g- n ver e scheidene plaatscn van ons front zonder ùitsb.f s voor den vija.nd. s- —Legergroep van den Dnitschcn kroonprins. — r Slecht in 't middcmlecl van den Ci i mi di Dames was de vuurbedrijvigîi<-id t rk. Fran-3 sche aanvallen zijn tôt lii it-« 1 i t g •«»lgd. Daarentegen drong'n 's avojf .s d ■"! n van 1 Westfaalsche regimenten in de vijairi' lijk s ei-ling, overweldiguen de bezeftiiig en k rd. n 3 heden vroeg met een honderd Fransc 1 n vol-3 tallig van den koenen overval w er in ônz st 1-ling terug. Ook bij het Fort de la Pompèpè (Zuidoosti lijk van Reims) en op bc-id> M -as-s oevers braenten verkenning n door frisch los- s gaan een grootaantal g 'vang'-e1 i". 3 — Legergroep van hertog Albrechl. — Gecn 9 bijzondere gebeurtenissen. 3 — BERLIJN, 22 Juli. — Uit h t grootc hoofdkwartier : — Legergroep van kroonprins nupprrcll! van , Beieren. — De geveohtsbedrijvlgli. id <b s 'ij -ils r was gister g ring r dan dt vorig - -n slechts in enlc le st ctors van liet VI itmscn si g-front sterk. H. den is zij alg meen w-. er g st''gen. In Artois duurde le-vcndig voor voort, van het La Bassée-lcanaal tôt Ztti;.( lijlc van Lens. g —Legergroep van den Duilschen kroonprins. — Aan den Chemin d> s Dain.-s had cl en i:.br ulo n in de Fransche stelling bij Bi" ye en Cerrrv v« l-ledig succès. Beproefee V/estfa.nlsehe t it Oost-Pruisische kamptroepen haaldçn daar bij ver-k< nningen en met Verbetering der ' ïg« n Unies t talrijk< gevang nen uit de vij 'ndelijke graven - en weerden l'evige t"g nstoot< n af. — Legergroep van heriog Albrr.cM. — Ver-l kenningsgevochte.i in de Swidgouw gaven gewin aan gevangenen en buit. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, vrij dag 20 Juli. — Officicel avonà-bericht : Zuidwestelijk van St-Qucntin wcderzijdsch artillerievuur. In den loop van den dsg Hebben s wij eenige graven weergenomen in de streek " van den molen So s-Touveirt. Noordelijk de a Aisne bloef de artillorréstrijd tamelijk levendig. " Tusschen Hurtebise en Craonne heeft de vijand, e na de bloedige mislukkingen welke bij gister en ® in den nacht geleden heeft, zijne pogingen niet herhaald. Ai'tillerievuur met onderbreking in Champagne, Zuidelijk van Moronvillicrs en op y." beide Maasoovers, zonder eene ondememing der infanterie. Elders overal rust. — PARIJS, zaterdag 21 Juli. — Officieel : Op het front der Aisne is de atrijd bijzonder bedrijvig geweest ten Noorden van Braye en Laonnois, in de sectors van Cerny, Hurtebise 0 en Craonne. Zeer heviga beschietingen zijn op u menigvuldige punten gevolgd door aanvalspo-® gingen. Overal h bben het met nauwkeurigheid geleide vuur en de dapperhf id der Fransche a troej>en de plannen der Duitbohera doen mis-Iukken. Ten Noorden van Braye hebben de Franschen, na een borten strijd eenige afdeelin-gen teruggeworpen, die voet hadden gekregen in de Fransche linie. Ten Zuid-Oosten van Cerny heeft de Duitsehe -, aanval, met kracht geleid, een hevig gevecht '• uitgelokt. De Duitsehers zijn tôt tweemaal toe '• biiuiengedrongen in de vooruitgeschoven loop- - graaf op een front van 250 meter, maar zijn tel-a kena door vurige tegenaarivallen heelemaal verjaagd. Ten Zuidooaten van Cemy is een Duitsehe aanvalspoging ook mislukt, ondan ka r bet gebruik van vmirwerpers. Ten Zuiden van s Ailles hebben de Fransche grenadiers twee op-B eenvolgende aanvallen gebrokan. j Tusschen Hurtebise en de hoogvlakto van ( Californie deden troepenbewegmgen een hevigen tegenaanval voorzien. Het onmiddellijk inge-zette Franseh vuur van tegen werking, heeft de , Duitsehe voetgangers belet los te komen en 1 bracht hun groote verliezen toe. • Op het overige front is de nacht betrekkelijk kalm ^eblevon, lùtgezonderd in Champagne, waar de artilleriestrijd hevig vootrduurde en in 1 het Chevaliers-bosch (hooge Mo as) waar de Franschen een Duitsehe 1 overval terugsloegen. • — PARrJS, zondag 22 Juli. — Officieel : 1 Op het front uer Aisne hebben de Duitsehers i de Fransche linies van den top van ChevTigny, " tôt ten Zuic'en van Corbeny heftig beschoten. s De boschietii ^ met oî ussen van groot ka,liber s heeft eoo bijzonc ere hevigheiev aangenomei- op t het inde van den nacht, van Hurtebise tôt tei Oosfcen van Craonne. Bij het krieken ver der dag e hebben de Duitsehers op dit front met frissche a troepen, die den dag te voren aangevoerd waren, r krachtige aanvallen gedaan tusschen Hurtebise en de hoogvlakte der Kazematts . ; de Duitsehe s aanvalsgolven, gebroken door het 1- ransch vuur, r zijn teruggeworpen in hun loopgraven van ver-! trek, vôôr dat zij de Fransche linies konden be-3 reiken. De zware Fransche battjijen die de j Duitsehe massa's, welke ten Zuiden der Ailette i geseind waren, onder vuur ramen, hebben deze . uiteengejaagd en zware verliezen toegebracht. Op hetzelfde oogenblik hebben de Franseh troepen meer Oostwaarts een hevigen aai val terug-, geslagen, die gericlit was op ae hoogvlakte der , Kazematten en van Kalifornië. 1 De goschutstrijd wordt m t geweldige hevig-j heid voertgezet in heel de streek van ce beida i oevers oer Maas. Do Duitsehers toonden zioh , zeer bedrijvig in den loop van den nacht ; de : gesd utstrijd was levendig in bet vak van Avo-court, Bezonvaux en in heel den sector van , Sint-Mihiel. Ten Nooroen van Bezonvaux heb-, bon de Duitsehers het Fransche front op twee punten aangevallen. Na een levendig gevecht dat hun ernstige verliezen gekost heeft, hebben ! de Fra schen hen geheel teruggeworpen uit de enkele elemeoten waar ze voetgekregen hadden. Op de Maeshoogten, naar het Bouohot-bosch en het Bois des ChevP liers op, blaven twee Duitsehe pogingen om de Fransche loopgraven te caderen vrucHeloos. De Franschen namen gevargenen in Opper-Elzas. Een Duitsehe overval ter Oosten van Sappols had geeo ander resultaat dan gekwetsten tr gevangene» die ia de Uaodeo der Fraoenhon s^hterblevsai.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume