Het volk: christen werkmansblad

362 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 29 Mai. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 06 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hd7np1xt23/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Aile briefwisselingen YT&cht-vrij te zenden a&n Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de na&mi. maatsch. « Drukkerijj Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Viaandeien: Gaston Bossuyt, Recolletten-■traat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor K.uyl, Minderbroedersti'., 24, Deuven. HET VOLK Men sehrijft In : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.0ÛW Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingen : Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Recbterlijke herstellwg, 2 fr. per regeï. Ongeteekende brieven wordett . geweigerd. I TE.LEEQON N° 137, Gent. Verschijtït €» maai per weeb CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemea liet uummer Bekendmaïdng. Voor gansch het gebied van Belgie bezei door de 4e Armee wordt onder aandui ding van straffen In geval van over tredingen, verordend wat volgt : §1- — Aile voortbrengselen der druk-pers, aile schriften en afbeeldingen voort-gebracht op mechanische of chemische wijze en ook de voortbrengselen van pho-tographien met of zonder texte en van tnuziekwerken met texte of uitleg zijn onderworpen aan de censure. in het oorlogsgcbied (Operationgebied van het Opperkommando (Arm«e-Ober Kommando) « Zcnsurstelle A. O. K. 4 » in het gebied der Etappen van de Etappen-Inspection « Zensurstelle Et. Insp. ». §2- — De uitvoering en verspreidinj van drukschriften mag maar gescbiedei na gedane proefing der « Zensurstelle en na eene schriftelijke toelating ontvan gen te hebben. Zijn maar vrij van dit bevel de dien stelijke bekendmakingen en familiedruk werken. §3. — Een exwnplaar van ieder druk schriît (van gazetten en periodieke schrif ten een numéro) is kosteloos aan de « Zer surstelle » af te leveren, om nagezien te worden §4. — Op ieder drukschrift aan de «Zen surstelle » af te leveren moet de naan staan en de woonplaats van den drukker Indien de drukwerken geschikt zijn ter verspreiding, moet ook de naam en de woonplaats van den uitgever aange tnerkt zijn of van den schrijver, indien deze zelf uitgever is. §5. — Gazetten en periodieke tijd schriften mogen maar verspreid worden na voorafgaande toelating der belang-hebbende «Zensurstelle» en maar in duitsche of vlaamsche taal.' De Fransche taal kan toegelaten wor den, indien de noodzakelijkheid hierloe van de « Zensurstelle » wordt bevestigd De invoer van buitenlandsche drukwerken is verboden. § 6. — Er is eene bijzondere toelating noodig van den plaatselijken Komman-dant (Ortskommandant), om op openbare wegen, strateri, markten of andere vooi het publiek bereikbare plaatsen druk-schriften te mogen vertoonen, aan te plakken, aanteslagen, uit te deelen, aan te bieden of te leuren. De hiertoe verleende vergunningsbriei is persoonlijk en moet altijd medegedragen worden. De toelating kan ieder osgenblik afgenomen worden. § 7. — Tlieatervcrtoonipgen en openbare voordrachten van iederen aard en cinematographische en liehtbeelden-ver-tooningen zijn verboden, indien de te vertoonen stukken niet vooral van de « Zensurstelle » geproefd zijn, en een schriftelijk toelatingsbewijs gegeven is. In cinematographische en lichtbcelden-vertooningen mag de uitleg der stukken in Duitsche of Vlaamsche taal of in deze twee talen tegelijk opgesteld zijn. De Fransche taal mag maar te zamen met de Duitsche of de Vlaamsche taal gebruikt worden, maar niet alleen. Het is verboden verlooningen bij te wonen die niet toegelaten zijn. § 8. — ledere tegenhandeling vrijwillig-lijk of door verwaarloosheid tegen deze voorschriften en ook de uitnoodiging of aanzetting tôt tegenhandelingen worden gestraft met boete tôt 12000 Mark (15.000 fr.) of gevangenis tôt 3 jaren voor zoover niet volgens de krijgswetten met strengere straffen moet gestraft worden. Bovendien kunnen de drukwerken weg-genomen en de betreffende vormen en plakken onbruikbaar gemaakt worden. Xichtbeelden en films kunnen in beslag genomen en vernietigd worden. § 9. ■— Deze verordening is van heden af in voege. Hoofdkwartier, den 25 Mei 1915. De Opperbcvelhebber van de 4 Arm . VIERDE LIJST G esters 3-3 C30ï« 'i:li'ades*Êa»sd bevat de namen van 1197 gesneuvelde soldaten, nog niet in de vorige lijsten ver-schenen.Vraagt aan ufren gazetverkooper of In de aubetten GESTORVEN VOOR "T VADERLAND, vierde lijst. PRIJS : 25 eentiemen. De drij eerste lijsten zijn ook nog ver-krijgbaar. Het socialisa daait bij de werkliedea. (Door een zeer onlwikkeld werkman inge-zonden.)(Vervolg en slot.) Wat het programma der christene werk-lieden betreft, het bevat de toepassing van Paus Leo's voorschriften. Vooruit beweert dit programma niet te kennen, 1 alhoewel liet gedurig én door ons blad, én door vlugschriften, én in redevoeringen uitgegeven wordt. Ons programma bevat lieel eenvoudig de verheffing van den werkmansstand op zedelijk en op stoffe-lijk gebied. Die verheffing zoeken wij niet . in de verwezenlijking van droomk-elden ' zooals de volledige gelijkheid tusschen , de menschen, noch in de revolutie welke het afscliaffen van het privaat-eigeneîom ongetwijfeld zou medebrengen. Wij laten aan de roode liefhebbers de taak over om de maan met liunne tanden te breken. We gevoelen geene roeping voor zulkeen werk 1 Tastbare verbeteringen, stoffelijke voor-deelen, zedelijke verheffing, ziedaar wat wij beoog'en. Ongelijklieid tusschen de menschen zal altijd bestaan. Er zijn op de wereld geen twee menschen gelijk. Verstand, karakter, werkzaamheid, deugd, ondeugd, 1 toewijding, kracht, gezondheid, enz., ziedaar de groote oorzaken van de ongelijk-heid tusschen de menschen. Men mag het werk van den Schepper goedkeuren of laken, zich ootmoedig onderwerpen of barsten van gramscliap, het feit van de ongelijklieid trotseert aile beoordeelingen en blijft en zal blijven niettegenstaande al de ijdele woorden der socialistische wijsgeeren. Ook moeten de verstandige WTerklieden de droombeelden naar de wolken zonden en, bewust van de ongelijklieid tusschen de menschen, de kleinen doelmatig trach-'ten te beschutten tegen de misbruiken door de grooteren gepleegd. Wij willen dat de werkman, voorbe-reid door een degelijk lager onderwijs, door eene ernstige christene opvoeding en later door een goed vakonderwijs, de hoogst mogelijke loonen ontvange ge-durende zijne loopbaan, zonder overdre-vene werkuren te moeten werken en zonder den zpne'a;, de feestdagen en den nacht te moeten offeren. De loonen door hem ontvangen moeten zoo hoog mogelijk worden, zeggen wij. Zij moeten minstens hoog genoeg zijn om al de kosten die liij liet natuurlijk reclit en den natuurlijken plicht heeft te doen te lielpen delcken. De werkman moet, met zijn loon, in zijne levensbehoeîten en in deze van zijn gezin op voidoende wijze kunnen voorzien, alsook de kosten van het onderwijs zijner kinderen, de kosten van Ziekte, van werkloosheid, van pen-sioen voor hem en zijne echtgenoote kunnen dragen. Wel te verstaan zullen zijne jongens, wanneer zij er toe in slaat zullen zijn, door hunnen arbeid tôt het dekken dezer kosten tijdelijk moeten bijùragen, alsook zijne vrouw en zijne dochters, — de vromv door in haar huis, voor zooveel haar plicht van huisvrouw het haar toe-laat, wat werk te verrichten ; -— de dochters door zooveel mogelijk onder het waakzaam oog van moeder mede te werken. In 't algemeen moet ons streven zijn de vrouw uit de fabriek te houden. Deze eischen zijn praktiscli en geven aan den werkman die overweegt, het vooruitzicht van een dragelijk, ja zelfs van een g<#lukkig leven. De eischen van het socialism zijn in-tegendeel valsche, domme inbeeldingen, heisenscliimmen, droombeelden. Het pri-vaat-eiggndom afschaffen is een droom. De volledige gelijkheid inbrengen is een droom. Ernstige werklieden trekken de schou-ders op wanneer zij zulkeen programma hooren ^afkondigen, omaat zij weten dat droomen sechts bedrog is. De misbruiken van het eigendoms-reclit en deszelfs overdreven uitbreiding in sommige landen -— zooaL b. v. in Engcland — tegengaan, is eene andere zaak. Dit beoogen wij. In alies zien ongelukkig de socialisten de misbruiken alleen. Om de misbruiken uit te roeien, willen zij het princiép, dat goed is, uitroeien. Dit geldt voor liet eigendomsrecht en ook voor de econo-mischë vTiiheid. Die vrijheid heeft talrijke misbruiken geb'Sard. Wij, christene werklieden, doen ons beste om de misbruiken weg te nemen en, tevens, om de vrijheid zooveel mogelijk te behouden. De socialisten aarZelen niet. Weg met de economischè vrijheid I roepen zij eenparig uit. De vrijheid zal verdwijnen. Al de menschen 1 zullen loonslaven worden van den ai-vermogoaden Staat oî, iiever gezegd. van de bende politiekers die, op hel voetstuk geklommen, den Staat zuïler verpersoonlijken. Wat een schoon voor uitzicht I * % Het socialism heeft, in de maat van hei mogelijke, het stelsel van den algemeenei eigendom hier en daar verwezenlijkt Het lieeft, te Gent, een reusachtig feest lokaal opgericht dat minstens vier millioei aan de Gentsche socialistisch verbondei werklieden gekost heeft. Welnu, welk< voordeelen genieten de eenige duizendei mede-eigenaars van dit prachtige feest-lokaal? Ze kunnen in de spijszalen, in dei Café, de winkels, tegen schoon geld gediend worden gelijk de eerste, de gereedst die zich aanbiedt. Ze kunnen in de grooti feestzalen, tegen schoon geld, een conceri of een bal, of eene cinemavertooning bij - wonen, zooals Zij het kunnen doen in a de publieke zalen der stad. En als Zi sterven — hetgeen zelfs bij de socialistei gebeurt — kunnen zij NIETS van da prachtig lokaal, door lien betaald, aai hunne kinderen o variât en. Willen hunm ■ kinderen en nakomelingen van dit feest lokaal genieten, ze zullen moeten betalen juist gelijk de ouders te betalen gehat hebben. Bewijzen de feiten niet dat d' socialistische leiders grootelijks ongelijl gehad hebben, wanneer zij de kolossal som van VIÇR MILLIOEN — die aan di leden der verschillcnde inrichtingen toe behoorden, — gebezigd hebben om z> definitief in steenen en bouwgcrief t veranderen ? En moet men uit dat klein feit niet lie sluiten dat het afschaffen van het privaat eigendom en deszelfs vervangen door de) algemeenen eigendom niet in liet belan; is dei1 werklieden, maar integendeel bij draagt om het volk in armoede te latei dompelen ? Hadden de Gentsche socia listen, ten getalle • misschien van 8000 die 4 millio^n kunnen deelen, iedereei kreeg gemiddeld 500 frank, een schoon spaarpot ! Nu mag iedereen naar he feest lokaal komen kijken, niits te betalen voor zijne 500 frank I Velen vinden dal het voordeel klein is. (1) * * # Sedert den oorlog, zijn wij ge uigei geweest van pogingeu door de genieente overheden gedaan om, in het algemeei belang, maatregelen te nemen, handel t< drijven, werken uit te voeren. Dit aile: was geen opzettelijlc collectivism, omdai de gemeente-overheden er niet aan dach ten het collcctivism in voege te brengen Het trok niettemin sp coilectivism eï Vooruit heeft verklaard dat de maat regeien door de steden genomen de recht vaardiging van 't socialism geweest zijn Aardige rechtvaardiging voorwaar ! De stad Gent heeft, op twee hoogsi vei;schillende wijzen, werken laten ver richten. « Van den eenen kimt, heeft zij stads gronden ter beschikking gesteld van d( werklieden om er klein* akkers van 1< maken en er aardfrppelen, erwten, enz te winnen. Van den anderen liant, heeft zij doo: de werkloozen delvingswerken doen uit voeren aan Port-Arthur. Wanneer er te werken is voor zich zelve zooals op de kleine akkers, kosteloos doo: de Stad aan de werklieden toegestaan dan werken de belanghebbenden me iever. 't Is voor vrouw en kinderen da ze groenten kweeken. Zij werken vooi zich zelve. Zij zijn individualist. Wanneer or te werken is voor hel algemeen belang, met het oog op lie! delven van eene nieuwe kom aan d( haven van Gent, dan doen de duizendt werkers, door de Stad gevraagd en be taald, zeer weinig en zeer slecht werk altlians te oordeelen naar de werkschor sing en de strenge maatregelen, welke liei Schepencollege noodig geacht heeft. Z< verstaan het algemeen belang der s amen leving niet. 't Is het socialistische stelsel dat ir duigen valt, niettegenstaande den goedei wil der gemeente-overheid en de aan sporingen der socialistische leiders. * * * Hier uit valt te besluiten dat de werklieden die zich nog socialist noemen omdat zij gansch hun leven in de socialistische partij, doergebracht hebben, ir den grond van hun hart geen socialisten meei zijn. Het vertrouwen is weg. De hoop in de socialistische toekomst daalt in de liarten der werklieelen. Misschien is het elaarom dat de groote Staaihuishoudkundige van Vooruit, F. H. er aangehouden heeft het socialism — dat door niemand aangevallen was — in cens te verdedigen. (1) Dp eerste vergadering in dat blol; van 4 millioen gelîouden, moest op het bevel der leiders bcwluiten, dat het pen-sioentje van Voornit'fi oudjes, door lien ï zelve betaald. met op geveer de helft ver-i minderd werd. l>at was de inwijding vîtn i den meuwen... tïiamf U2 — Red. IH 't CE^TER. i De buurtspoorwegen zijn hier nu bijna • overal in gang gezet. De lijn van Ander-lues naar Leval-Trahegnies en deze van Anderlues naar Binche zijn nu ook be- - ginnen werken. 1 De nieuwe electrieke lijn Anderlues-■ Binche zal eene lengte hebben van 10 kilometer 300 meter. 1 * ♦ * In de koolmijnen wordt drie of vier { dagen per week gewerkt. De prijs der kolen blijft voorloopig onveranderd. i In de constructiehuizen is het omtrent , dezelfde toestand, alhoewel de Franco- - Belge en de firma Goldschmidt van Haine ; S. Pierre de gansche week werken. BRABANT l BRUSSEL. — Een kerel die, onder ; den naam Kelborn, handscliriften en zeld-i zame boeken uit de Koninklijke Biblio-; tlieek verkocht, is gebleken een genaamde i Marcel M... te zijn, gewezen bediende bij ; de archieven, sinds Februari verdwenen - uit zijne woning, Plantenstraat. Een deel der gestolen boeken zijn teruggevonden 1 bij een oudheidskooper, die er 200 frank ; voor gegeven had. De handscliriften, in î de Koninklijke straat aangeslagen bij > M. P., zijn aan de Koninklijke Bibliotlieek > teruggegeven. •— Zekere Marie H , 26 jaar, die j zegde te wonen Van Arteveldestraat te ; Brussel, heeft een belangrijken diefstal gepleegd bij M. Dubois, te Morlanwelz. Ze - wordt opgezocht in de hoofdstad, waar - men denlct dat ze teruggekeerd is. i ■— I de Luxemburgstraat 19, is hçt 5 huis van M. G...., rentenier, die reeds - maanden afwezig is, bezocht door dieven, i die er aile kunstwerken en eene groote - ho eve?Uieid zilverwerk weggehaald hebben. De policie maakt de lijst der ver- i dwenen voorwerpen op. i — In de Lange-Haagstraat is een speel-huis onidekt. Een dertigtal spelers werden er verrast en al ele spee?ge!den aangeslagen, alsmede het materiaal. Tegen aile spelers is proves-verbaal opgemaakt. OOST-VLAANDEREN S. MA RTEN S-L A AT HEM. — Woens-dagacliternoen, terwijl vrouw Mathilde J Claes op haar aardappelveld werkte, zijn ; dieven langs een venster in haar huis ' geelrongen en hebben de laatste spaar-gelden van het gezin, 220 frank, mcde-genomen. A. D. V. AALST. — Over eenige dagen had lut 1 Voed'ingskomiteit nogmaals op de muren onzer stad een bericht doen aanplakken, waarbij bcvolen werd dat het wit en zwart ' brood, niet meer dan 44 cm. de kilo moclit verkocht worden. Er zijn niettemin win-k -liei s geweest elie dit bevel in den wind geslagen hebben, en voorts gingen met op eene schandige wijze de bevolking uit ^ te buiten. De policie, daarvan op de hoogte i gesteld, is bij die winkeiiers gegaan en ; heeft beslag gelegd op het wit brood, ' dat zij verkochten aan 1,20 fr. de kilo. BEINZE. — Plcchtlgheld aan de grot van O. L. V. Oribevlelct op 2e Sinxendàg. Zelden zagen wij onder opzicht van goede orde, van godsvrueht en van diepen en zaligen indiuk, eene godsdienstige jilechtig-lieid lukken gelijk deze bedevaart. Van drie toi vier duizend cliristenen van Deinze en omliggende waren aan do grot in den buitenhof van S' Vineentius'klooster, aan de Schipdonksehc vaart samengestroomd. Gelijk de welsprekende predikant, de eerw. heer onderpastoor Verschraegen liet zoowel in zijn gelegenheidsseraioen zegde : Aile standen der samenlevinp: waren hier verte-genwoordigd om aan Maria, de teederste en rnaehtigste der moeders,hunne kinderlijke liulde en betrouwcn te toonen. Met den oorlogstijd komen de Vlaamsche volksscharen meer dan ooit bewijzen dat zij O. L. Vrouw, gelijk in de verloopen t ijden, aanzien als de Beschermster, als de Moeder van Vlaanderen ! Dan volgden godvruohtige gebeden en zangen, en tôt slot het roerend smeeklied, tekst en muzit k van onzen Deinztschen ' toondiehter J. Daems, hier sedert lang ge-1 kend en geroemd om zijn altijd bereidwillige inzîehten van allerlei toonkundige pleeh-tigheden. Zelden heeft hij op de christene gemoederen dieperen indruk teweeggebracht als verledèn maandag met de prachtige en kunstvolle uitvoeiing van dit smeeklied, 1 door een tweehonderdtal stemmen, met begeleiding van koperen instrumenten. De zeer eei'w. heer Delcen van Deinze mocht na de uitvoering aan den kunstenaar zeggen : Vriend, bij uw merkwaardig talent hebt. gij uw waar christen hert in uw gedicht en in nwe muziek geheel en gansch uitgestort ! Dit was de voile waarheid. Voegen wij hierbij nog een woord van hulde en dank aan den eerw. heer Ja.nssens, bestuurder van R( Vin centras en inriehter van deze wel gelukte plechtigheid: aan de talentvolle za.ngers en zangeressen en vooral ook aan de knappe instrumentisten, leden der beroemde fanfarenmaatschappij van Deinze. WEST-VLAANDEREN DENTERGHEM. — Bij mij toegeko-men een rashond-, rost van haar, met een pluimstaart. Mijnheer Muschoot, land-bouwer, Denterghenu (732) L A M) U 0 II W B E L A \ 11K \. ZUtitig van vrijdag, in hel «Landbouioershuisu,t le Gent. Opmerkenswaardig is het dat deze ver-' gaderingen nog in belangstelling toenemen.' Inderdaad deze zitting was nog meer bijge-woond cfan sommige voorgaandetijke. ' , De heer volksvertcgenwoordiger Maenhaut, voorzitter, geeft de volgcnde mededeelingen : BLORAl. — De prijs der bloem is geste-.; gen tôt 5v\75 fr. de honderd kilo brut. Op aile gemeenten mag het brood na .11e Mei n iet, duurder verkocht worden dan 46 centmienJ voor 970 g.'alnmen, na 12 uren gebakken te> zijn. De prijs der bloem is vastgesteld op hoogstens 55 centimen de kilo. De gemeente-besturen welke deze voorschriften niet vol-gen, zullen geen* bloem meer ontvangen. Tevens wordt het rantsoen vermeerderd, in de nijverheidsplaatsen van 250 tôt 335» gram per da.g on per persoon. in de ge-mengde plaatsen van 195 tôt 220 grain, in de landbouwgemeenten van 175 tôt 200 gram. WERKLOOZENONDERSTAND. - De gemeentebesturen hebben recht op de ver-goeding voor de werken door de gemeente uitgevoerd. Werklieden die weigeren te arbeiden, moeten van de ondersteuning uitgesloten worden. GEZONDHElDSWERKEN. - De gemeentebesturen kunnen van het Nationaal Komiteit toelagen bekomen voor het uit-voeren van gezondkeidswerken. Men maakt de begrooting oji eif laat ze door do Besten-dige Deputatie goedkeuren. FRUIT. — Een huis van Koeselare heeft laten weten dat het bereid is aile fruit op te lcoopen. Wie fruit wil vei'koopen, kan het adres bij mij bekomen. TOELAGEN. — Toekomende vrijdag, van 11 tôt 12 ure, zullen hier in het Land-bouwershuis de recht hebben de toelagen voor bokki-n en geiten uitbetaald worden. GARS T. — Het is uitgekomen dat sommige gemeenten de garst aan de brouwers lieten gaan, iets wat radikaal verboden was. Er zijn zelfs valsche lijsten opgemaak'i, met valsche namen en valsche handteekening van den burgemeester. Op eene genieente hebben twee brouwers komiteitslcden de hoeveelheid garst onder elkander verdeeld en zelfs een derden brouwer uitgesloten. Hefc is ook gebeurd dat garst tegen haver ver-mangcld werd. Wij gaan strenge maairege-len nemen .Sommige gemeenten zullen hecl en gansch van aile bedeeling. uitgesloten worden. Spijtig dat de goede het weeral met de slecht e moeten bekoopen. VERVA LSCHINGEN. - Er is e-n bij-zonder landelijk komiteit tôt stand gebracht, met het doel de vervalschingen op te zoeken en vervolgingen in te spannen. Oji verzoek van dat Komiteit zullen er ook provinciale komiteiten gcsticht worden. Den la,ndbou-wers raden wij aan de noodige maatregelen te nemen, wanneer zij vervalsehbare goe-deren aankoopen. PLANTMAIS. - Er ligt nog wel 200 ton plant maïs bc scliikbaor, af te leveren door de Lakenhalle. Van den anderen kant , komen uit de gemeenten klachten dat ze geen plantmaïs kunnen krijgen. Waarom dan Wordt die maïs aelitergehouden ? Wij zetten u aan voetstappen te doen bij de voorzil tel s van de plaatselijke voediiigskomiteiten. Die maïs behoort niet aan ons. M. De Caluwe. — MAIS. — Er koint binnen kort 300 ton maïs ter beschikking aan den vorigen prijs.» De dagbladen zullen datumen hoeveelheid per gemeente afkondi-gen. Nieuwe lijsten moeten niet ingediend worden. VOEDERKOEREN. - Wij verwachten ook 300 ton voederkoëken, de eene soort aan 26 fr. de andere aan 28 fr. De aanvra-gende lijsten moeten ten laatste vrijdag aan-staande ingediend zijn. VERVALSCHINGEN. - Hier weeral een staal Guana, die hoogstens 6 fr. weerde bezit en zeker wel 30 fr. verkocht ir. Om daar paal en"perk aan te stellen is hot noodig dat de boeren meêhelpen, vooral door bij het koopen met getuigen de noodige stalen te nemen. De leveraar dient er ook bij te zijn als de stalen genomen worden. ten einde met een geordend procès-verbaal, doorslaande te ktmnen bewijzen dat de koopwaren aan dien persoon toebehooren. Dienasngaande zal mon goed doen den sfcaatslandbouwkundige te raadplegen. HET LANDBOTJWLEVEN. ~ .Sommige gemeente komen het blad niet afhalen. M. Maenhaut. — Het schijnt dat or integendeel personen de bîàden komen afhalen en wel zorgen dat ze niet uitgedeeld worden, denkelijk met het doel te beletten dat de prijzen der waren in de gemeenten zouden gekend zijn. Spreker bedankt de drukpers om de menig-vuldige djyusten. door opeubaar making, aan de landl^^h'eis bewezen. De landbouwers die inscljxeven voor garst, worden dringend veizoclït le lateu weten of ze wel garst hebben geki'egen en hoeveel. POKZIEKTE. — De stoffen tôt oneler-zoek of de dieren van pokziekte zijn aan-gedaan, blijven nog ter verkrijgbaar. Nu is het M oogenblik de pokzieke dieren eerst af te stekei i. PLANTMAIS. — De heer Van den Berghe is naar de Lakenhalle ominlichtingen geweest aan^aando de plantmaïs. Sintlp 11® Mei waj'cn 270 ton peerdentand en 000 ton andere maïs, waarvan 500 ton voor den buiten, beschikbaar. Eene zekere hoeveelheid is blijven liggen, eenvoudig omdat sommige komiteiten lu m niet afhaahjeu. lin a's liij binnen de acht ilagen niet ie weggehaald, zal de overschot onder andere gemeenten verdeeld worden. Sommige tiiehoordere bevestigen dat zij het gevraagde ontvingen, andere houdeu efcaan dai 2e nieie konden bekomeu. yjjfcB-Tffintigste Jaar. — R Sedsiienst — Ealsgezig — Eigesdoa Zaterdag, 29 lei 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume