Het volk: christen werkmansblad

1589 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 26 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 02 Juli 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jw86h4f44w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

HET VOLK CHRISTEN WERKMANSBLAD Verschijnt 6 maal per week 3 Centiemen net nummer Alle briefwisselingen vracht-rtfj te zenden aan Aug. Van feeghem, uitgever voor de naaml, maatsch. «Drukkerij Het Volk»i Sfeersteeg, ne 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen» Gaston Bossuyt, Recolletten-straat, 14, Kort rijk. Men schrijft ln; Op alle postkantoren aan 10 fn per jaar. Zes maanden tr. 5.0® Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen: Prijs volgens tarief. Voorop W fcetalen. Rechterlijke herstelling, 2 tri per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N* 137, Gent. OuitescheMededeelingen en Verordeningen 186 BESCHIKKING. Geziende wet van 10 April 1890-3 Juli 1891 betreffende de begeving der academische graden Bn het programma der universiteits-examens en inzonderheid artikel 6 van gemelde wet, luidend als volgt: «De vorm van de getuigschriften van middelbare studiën wordt bij een Koninklijk besluit bepaald»; Gezien de wet van 12 Mei 1910 betreffende de studie der moderne talen in het middelbaar onderwijs van den hoogeren graad, en inzonderheid de artikelen 5 tot 7 van gemelde wet, waarbij de voorwaarden bepaald zijn van dewelke de vrij -stelling van de voorbereidende proef over bedoelde talen afhankelijk is gemaakt; Herzien de besluiten van 31 Januari en 28 Juni 1895 en van 10 Februari 1897 van den Koning Jer Belgen tot regeling van den vorm der getuigschriften van middelbare studiën; Wordt beschikt : Artikel 1. De formulieren voor de getuigschriften van middelbare studiën en voor de goedkeuring van gemelde getuigschriften worden ala volgt gewijzigd en aangevuld : Formulier litt. A. Getuigschrift waarbij vastgesteld wordt dat de houder pen volledigen humaniora-cursus, in een middelbare onderwijsinrichting gevolgd heeft. § 1. Voor do getuigschriften afgeleverd door een in de Vlaamsche gewesten van het land gelegen onderwijsinrichting (Art. 5, 1°, van de wet van 12 Mei 1910), als volgt de opsomming der leervakken wijzigen : 4° de Vlaamsche taal; 5° de Fransche, de Duitsche of de Engelsche taal. Na de opsomming der leervakken, toe-wegen : Ik bevestig insgelijks, voor gansch den duur der studiën, 1° dat de heer. de in het Vlaamscli ge- teven leergangen in.... (ten minste twee leergangen opgeven, gekozen onder de leergangen |n het Latijn, het Grieksch, den godsdienst, de geschiedenis, de aardrijkskunde, de wiskunde, #o natuurlijke wetenschappen) gevolgd heeft of wel flat. . .. uren (ten minste aeht uren) per week iewijd zijn geweest aan het onderwijs in.... (de Vlaamsche taal of leervakken in.... in het Vlaamseh gegeven) (op bovenstaande lijst voorkomende leervakken); 2° dat.. . . uren (ten minste drie uren) per (reek gewijd zijn geweest aan het onderwijs In.. .. (liet Fransch, het Engelsch of het Duitsch. § 2.Voor de getuigschriften afgeleverd door ten in de Waalsche gewesten van het land gelegen onderwijsinrichting (Art. 5, 2° van de wet van 12 Mei 1910), na de opsomming der leervakken toevoegen : Ik bevestig insgelijks, voor gansch den duur fler studiën van den heer.... 1° dat het onderwijs in het Fransch gegeven Werd (desgevallend bijvoegen) behalve voor den feergang (de leergangen) in.... (het Vlaamseh, Duitsch, Engelsch) voor denwelken (de welke 1 gebruik werd gemaakt van de taal (de talen) ielf waarover het onderwijs liep. of viel dat. ... uren (ten minste acht uren) per week gewijd zijn geweest aan het onderwijs in.... [de Fransche taal of leervakken in in het Pransch gegeven); 2° dat. . . . uren (ten minste drie uien) per Week gewijd zijn geweest aan het onderwijs jn.... (het Vlaamseh, het Éngelsch of het Duitsch). § 3. Voor de getuigschriften afgeleverd door sen in de Vlaamsche gewesten van het land gelegen onderwijsinrichting, aan de leerlingen üie geboren zijn of wjer vader of moeder geboren (s in het Waalsch gedeelte dés lands of die aldaar gedurende twee jaar hunne middelbare studiën gedaan hebben (art. 7, 2°, paragr. 1 van de wet tan 12 Mei 1910), als volgt de opsoinming der leervakken wijzigen : 5° de Vlaamsche taal. Na de opsomming der leervakken, toevoegen : Ik bevestig insgelijks: 10 dat gedurende gansch den duur der studiën ran den heer...., die in hét Waalsch gedeelte 4es lands geboren is of wel, wiens. ... (vader of moeder) in het Waalsch gedeelte des lands geboren is of wel, die gedurende.... jaren (ten minste twee laren) zijn midselbare studiën gedaan heeft in het Waalsch gedeelte des lands, (het overige j'ooals in formulier 2, 1) i. 2° dat, gedurende den zelfden duur, of wel gedurende de schooljaren van den heer.... in het Vlaamseh land.... uren (ten minste vier uren) per week gewijd zijn geweest aan.— (de Vlaamsche taal of in het Vlaamseh gegeven leergangen in....) § 4. Voor de getuigschriften afgeleverd door een in de Vlaamsche gewesten gelegen onderwijsinrichting, aan de ieerlingen die geboren zijn te Brussel of in een der onder artikel 6 der wet van 12 Mei 1910 opgesomde gemeenten of wier vader of moeder aldaar geboron is, en wier moedertaal of gebruikelijke taal het Fransch is (art. 7, 2 § 2 van voormelde wet), als volgt de opsomming der leervakken wijzigen : 5° de Vlaamsche taal. Na de opsomming der leervakken, toevoegen : Ik bevestig insgelijks : 1° dat uit de verklaring van het gezinshoofd blijkt dat de moedertaal of de gebruikelijke taal van den heer die geboren is te of wel, wiens .... (vader of moeder) geboren is te ...., het Fransch is; 2° (zooals in formulier 4, 2.) 3° (zooals in formulier 6, 2°). Formulier litt. B. Getuigschrift waarbij vastgesteld wordt, dat de houder een volledigen beroepscursus, in een middelbare onderwijsinrichting gevolgd heeft. § 1. Voor de getuigschriften afgeleverd door oen in de Vlaamseh3 gewesten van het land gelegen onderwijsinrichting (art. 5, 1° van de wet van 12 Mei 1910), als volgt de opsomming der leervakken wijzigen: 1° de Vlaamsche taal; 2 ° de Fransche, do Duitsche ofde Engelsche taal. Na de opsomming der leervakken, de vermelding betreffende de studie van de moderne talen (formulier litt. A., 1) toevoegen. § 2. Voor de getuigschriften afgeleverd door een in de Waalsche gewesten van het land gelegen onderwijsinrichting (art. 6, 2° van de wet van 12 Mei 1910), na de opsomming der leervakken, de vermelding betreffende de studie van de moderne talen (formulier litt. A, 2) toevoegen.§ 3. Voor de getuigschriften afgeleverd door een in de Vlaamsche gewesten van het land gelegen onderwijsinrichting, aan de leerlingen die geboren zijn of wier vader of moeder geboren is in het Waalsch gedeelte des lands, of die aldaar gedurende twee jaar hun middelbare studiën gedaan hebben (art. 7, 2, § 1 der wet van 12 Mei 1910), als volgt do opsomming der leervakken wijzigen : 2° de Vlaamsche taal. Na de opsomming der leervakken, do vermelding betreffende de studie van de moderne talen (forulier litt. A, toevoegen. § 4. Voor de getuigschriften afgeleverd door eon in de Vlaamsche gewesten gelegen onderwijsinrichting, aan de leerlingen die geboren zijn te Brussel of in een der onder artikel 6 der wet van 12 Mei 1910 opgesomde gemeenten, of wier vader of moeder aldaar geboren is, en wier moedertaal of gebruikelijke taal het Fransch is (art. 7, 2°, paragr. 2 van voormelde wet), als volgt de opsomming der leervakken wijzigen : 2° de Vlaamsche taal. Na de opsomming dor leervakken, de vermelding betreffende de studie van de moderne talen toevoegen. Formulieren litt. C en D. Getuigschriften waarbij vastgesteld wordt dat de houder een c/ursus van humanoria of van beroeps-studiën in 'Verschillende middelbare onderwijsinrichtingen gevolgd heeft. Voor de aan de formulieren litt. G en D toe te brengen wijzigingen en aanvullingen, i\& hiar-voren formulieren litt. A en B. Formulier litt. G. Goedkeuringsverklaring van de getuigschriften van Middelbare studiën. Na de opsomming der leervakken, toevoegen : Overwegende dat de heer .... het voorbereidend examen, voorzien bij artikelen 1 tot 4 der wet van 12 Mei 1910, mot goed gevolg heeft afgelegd. of wel Overwegende dat uit gemelde stukken blijkt, dat de heer .... voldoet aan de eischen welke bij artikelen 5 tot 7 der wet van 12 Mei 1910 gesteld zijn om vrijstelling te bekomen van het voorbereidend examen, voorzien bij artikelen 1 tot 4 der wet. Art. 2. Dit besluit zal voor do eerste maal toegepast worden op de getuigschriften, welke afgeleverd zullen worden aan de leerlingen die hur>ne middelbare studiën in 1916 eindigen. A. H. Q., den 17 Juli 1916. Der Oberbefehlsliaber, Herzog Albrecht von Wurttemberg. Kroonprins tot generaalveldmaarschalb benoemd. De Beiersche kroonprirs Robrecht werd door den koning van Beieren, die zondagavond in gezelschap van den oorlogsminister von Krek naar het frODt vertrok, tot gene-raal-veldmaarsehalV benoemd. Keizer Wilhelm aaa 'l Oostfront. BERLIJN, 24 Juli. — Keizer Wilholm heeft zicb van bet Westelijk naar het Oostelijk oorlogsterrein begeven. De Overste van den algemeenen staf vergezelt hem. (K. Volkse.) Duitsche torpedobooten aan de Theems. BERLIJN. Ambtelijk bericht. 24 Juli. Inden nacht van 22 tot 23 Juli Ondernamen eenige Duitsche torpedobooten -van de Vlaamscne kusten vertrokken eenen tocht tot bij de Theemsmonding, zonder daar vijandelijke zeestrijdkrachten aan te treffen. Bij den terugtocht in den morgen van 23 Juli liepen zij op verscheidene Engelsche kleine kruisers der Auroraklas en op torpedojagers. Een kórt artilleriegevecht ontstond, in hetwelk treffers werden waargenomen bij den vijand. Onze torpedobooten zijn onbeschadigd naar hun steunpunt teruggekeerd. (K. V.) Het Nieuwe Engelsche OorUgskrediet. Gister werd het nieuwe Engelsche oorlogskrediet van 450.000.000 pond sterling bij het Lagerhuis ingediend. Het is het grootste bedrag, dat ooit tegelijk door eene regeering is aangevraagd, zegt de Times. Het is het twaalfde krediet tijdens den oorlog en het derde van dit jaar. Het tijdens den heelen oorlog verstrekte krediet wordt hierdoor op het fabelachtige bedrag van 2dJ82.000.000 p. st. gebracht (bij de 34 milliard gulden). Het vorige krediet was berekend op eene uitgave van 4.730.000 p. st. per dag. De indiening van hot nieuwe kreaiet moest, naar men uit McKer.r.on's mededeelingen weet,, overhaast geschieden, doordat de uitgaven sedert eenigen tijd tot 6.000.000 p. st. per dag gestegen zijn. De Times brengt ii herinnering, dat in 1914—15 gomiddeld 1.500.000 p. st. per dag is-uitgegeven en in 1916—16 3.500.000 p. st. por dag. Tien Lagerliuisleden hebben eene motie ingediend om uit te spreken dat kredieten voor kleinere bedragen behooren ingediend te worden en dat volledige inlichtingon omtrent het besteden van de golden verstrekt worden, voor zoover dit met de nationale belangen Overeen te brengen is. (1 pond sterling is 25 frank.) OfOcieeleMetiedeelingen In Vlaanderen, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 24 Juli. (Wolff.) Uit het groota hoofdkwartier: Zooals gebleken is, werden de gister gemelde Engelsche aanvallen tegen het front Thiepval-Guillemont gedaan door deelen van elf Engelsche divisies, waarvan verscheidene haastig van andere fronten aangevoord waren. Het ééniga voordeel dat de vijand op gansoh de linie kon behalen en dat wij nog niet geboterd hebben, namelijk het binnendringen in eenige huizen van Pozières, moest hij met buitengewoon zware bloedige verliezen betalen. In Longueval verwierp hem de -met kracht uitgevoerde tegenstoot der Brandonburgsche grenadiers van Douaumont's roemvol gedenken. Uit eene zandgroeve Zuidwestelijk Guillemont, waar de vijand zich tijdelijk ingenesteld had, brachten wij drie officieren en 141 man onge-wond buiten. Zuidelijk de Somme zijn kleine Fransche ondernemingen bij Soyecourt en Westelijk van Vermandovillers in ons vuur mislukt.De artilleriegevechten nemen tijdelijk af. Qpze buit uit de gevechten sedert 15 Juli bedraagt volgens tot nu toe vastgesteld is, 68 machiengeweren. Rechts van de Maas steeg de wederzij dsche irtilleriestrijd meermaals tot groote lievigheid, tnfanteriewerking was er hier niet. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, 23 Juli. - Officieel : Op het front der Somme, artilleriestrijd. Ten Zuiden van Soyéoourt mislukte onder het vuur ier Franschen een nachtaanval, gericht op de nieuwe Fransche stellingen. Op den rechter Maasoever, beschieting van den 5ector van Fleury; gevecht met handgranaten in de omstreken van de « Chapeile S,e Fine ». Aan Eparges werd eene Duitsche aanvals-poging tegen de Fransche loopgraven door het vuur der machiengeweren afgeslagen. PARIJS, 23 Juli. — Offioieel. Buiten eene tamelijk hevige kononade in 't Noorden der Somme, is er geen voorval van beteekenis op gansch het front te melden. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, 23 Juli. - Officieel: De slag is vandaag langs het geheele Duitsche front, van Pozières tot Guillemont, hervat en bereikte een graad van uiterste hevigheid. Er wordt hevig gevochten bij het dorp Pozières, waar de Duitschors wanhopigen tegenstand bieden met Veel machiengeweren. Op andere gedeelten v^n het front wordt even hardnekkig gevochten. Er is nog geen bepaalde vooruitgang bereikt. Vanochtend hebben wij Longueval geheel hernomen, maar de vijand heeft opnieuw het Noordelijke uiteinde van het dorp bozet. Evenzoo is de buitenkant van Guillemont tweemaal in andere handen overgegaan. Op het Oostelijk Gevechtsterrein, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 24 Juli. (Wolff.) - Uit het groote hoofdkwartier : Op het Noordelijk deel van 't front en bij het leger van generaal graaf von Bothmer geen gebeurtenissen, tenzij patroeljeswerk. Noordwestelijk van Beresteczko werden sterke Russische aanvallen glad afgeslagen. * * * (De Oostenrijksche melding is niet aangekomen.) (RUSSISCHE MELDING.) ST-PETERSBURG, 23 Juli. - Officieel bericht van heden namiddag : In de stellingen van Riga hevig artillerie-duel. Ten Noordoosten van Smorgon, in de streek van het dorp Martsji, hebben de Duitschers getracht het gedeelte van de stelling dat wij hvm den vorigen dag afgenomen hadden, te heroveren. Maar onder het vuur van onze batterijen zijn zij naar hunne eigen loopgraven teruggeweken. Alle verdoro pogingen van den tegenstander om een tegenaanval te doen, zijn door ons artillerievuur verdelgd. Aan de Stochod heeft de vijand ons gisteravond om negen uur in de streek van Zaretsji Beresnitza aangevallen. Hij werd afgeslagen. Gister hebben wij in de streek Worotki Tarta-rof op. de wegen Delatyn-Maramarosz-Siget 65 officieren krijgsgevangenen gemaakt, onder wie de bataljons-kommandant, en 483 soldaten. Wij hebben drie kanonnon en vier machiengeweren buitgemaakt. DeQoslenrijksch-ItaliaanscheÖorlog (De Oostenrijksche melding is niet aangekomen. ) (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, 23 Juli. - Officieel : In het Lagarina-dal felle'geschutstrijd. £)e vijandelijke artillerie heeft schade toegebracht aan een burgerlijk ziekenhuis. In antwoord daarop heeft ons zwaar geschut de beschieting van Reva Nago en Rovereto hervat en daar branden veroorzaakt. Aan het Posina-front en op de hoogvlakte der Sette Communi heeft onze infanterie haren druk voortgezet en eenigen vooruitgang gedaan op de hellingen van den Monte Zebbio, waar onze bersaglieri in een schitterenden stormloop eene 300 meter lange verschansing namen, 120 krijgsgevangenen maakten en een machine-geweer veroverden. In het Dolomiten-gebied hebben onze troepen in de boveudalen van Traviglono en Cosinon de sterke stellingen van Cataüazza (2325 m.) en Colbricon (2626 m.) vermeesterd, 142 gevangenen gemaakt, waaronder 3 officieren, 2 kanonnen, eenige bomwerptuigen en een rijken buit aan wapens en munitie gemaakt. Aan de Boven-Boite heeft de vijandelijke artillerie opnieuw Cortina en Ampezzo beschoten. Onza artillerie antwoordde met eene hernieuwde beschieting van Toblooca en Sillian; ook opende zij het vuur op Innichen. Aan het overige front niets van belang. MENGJELWERK Twee Zielen door M. D E L L V, — Om mij daar veel mede bezig te houden, ^ntbreekt mij de tijd, verzekerde Valderez. maar mijn gewest bemin ik en de buiten, zelfs fcinst den winter, oefent op iriij de grootste aantrekkingskracht uit. — In dit geval zult gij uwe gading vinden op Arnelles, mejuffrouw. Het kasteel ligt wonderschoon in 't liefste gedeelte van Anjoue en in den bmtrek vindt men de bekoorlijkste landstreken. Ge zult er eveneens gelegenheid vinden, eenige fcangename vriendschapbetrekkingen aan te knoopen. Zijt gij op schitterende feesten belust, mejuffrouw ? Elie stelde deze vraag als wilde hij met een *nkel woord 's meisjes hartsverlangens peilen, floch zonder de minste overweging van haren kant. kreeg hij het bescheid dat zij in die zaken totaal onwetend was en dat, wat ze er hier en flaar had hooren over vertellen, haar toch niet bekoren kon. — Al wat ik verlang, besloot Valderez, is een rustig en werkzaam leven,te mogen doorbrengen. M. de Chiliac zocht met zijn blik in hare ziel te lezen, daarbij wel eenige stonden onder haren invloed blijvende, want ze was verrukkeUjk schoon op dit oogenblik dat haar lief-regelmatig gelaat door eenige zachte winterzonne-stralen werd beschenen en hare eenvoudig opgestoken, fijn-zijden haarlokken als gouddraden tintelden. In hare glanzende, groote, bruine oogen, las do onvergelijkbare opmerker eene volstrekte rechtzinnigheid. — Gij hebt wel gelijk, mejuffer, bevestigde hij even rechtzinnig; ook kan ik slechts uwe wijze woorden bekrachtigen. Guillemette zal in goede handen zijn, iet6 wat haar tot nu toe totaal ontbrak, schijnt het. <i Schijnt het!» dat woord klonk als een vloek. Nog meer onthulst wilde Valderez toch het gesprek voortzetten. Bedeesd vroeg zij : — Welk karakter heeft het kind ? Zal het mij goed onthalen ? — Ik moet u bekennen dat het mij onmogelijk is die vragen te beantwoorden, mejuffrouw. Het kind ken ik omzeggens niet, doch mijne moeder vertelde mij dat het, uit oorzaak zijner zwakke gezondheid, somstijds nogal lastig iijn kan. — Gij kent het kind niet ! sprak Valderfez hem tegen, terwijl hare sprekende oogen vol verbazing in zijn sohoon en fier gelaat keken. — De weinige keeren dat ik op Arnelles verblijf, vervolgde Elie even kalm, zie ik de "kleine wel eens, doch ik ben er zeer weinig mede bezig. De opvoeding van Guillemette was de taak mij ner moeder. Daar gij wel hebt willen aanvaarden mijnen naam te dragen, zal het voortaan uwe taak worden, mejuffrouw. Zooveel vaderlijke onverschilligheid kon Valderez maar niet begrijpen, en de laatste woorden van Elie joegen haar eene ijskoude siddering door het gansche lichaam. M. de Chiliac bemerkte het heel goed, zonder zich nochtans te gewaardigen eenige verzachting te pleiten. Enkel bracht hij het gesprak op een ander onderwerp. Zijn oog latende rusten op den kostelijken diamant van den verlovingsring, waaruit alle kleuren van den regenboog jn stralenbundels wegschoten, vroeg hij haar : — Hebt gij lust in dien ring, mejuffrouw? Ik koos voor 't beste. Bevalt hij u niet, zog hot mij maar rechtaf. — Hij bevalt mij ook, mijnheer, hoawal ik over juveelen met zeer weinig kennis spreken kan, gaf Valderez te antwoord. En ze voolde vee! lust er de bemerking aan toe te voegen, dat die ringkwestie in vergelijking met zooveel andere bange zaken, haar maar weinig belang kon inboezemen. Zij zweeg echter, doch Elie hernam het gesprek : — Ziet ge geerAe juweelen, mejuffrouw? — Er te bezitten is niet in mijn verlangen, mijnheer. — Ik zal het genoegen nemen ar u eetiige aan te bieden, maar vooraleer de bestelling te doen, sou ik uwe goesting willen kennen. — Kies gij maar voor mij, mijnheer, dat zal zooveel beter zijn. — Goed, zoo ! eindigda Elie op den toon van iemand die slechts uit pure beleefdheid een aan. bod deed en ook overtuigd is dat het zoo zijn moet. Zij verlieten het terras. Mijnheer de Noclére en Martha kwamen de verloofden tegenge-wandeld en al te zamen keerden zij naar het kastael terug. Als kenner onderzocht en verklaarde M. de Chiliac den ouden bouwtrant der gebouwen, zoodat Valderez de gelegenheid schoon vond het gezelschap te verlatoh. Daar Christina vandaag erg lijdende was aan rhumatism-aanVallen, moest zij de bereiding van hot diner op zich namen. In de keuken zat de oude dienstmaagd op een stoel. Nauwelijks had Valderez een breeden voorschoot Omgebonden en bij het vuur plaats genomen of gjaar werd ze door de oude óp waarschuwende wijze toegesproken : — Ge zoudt wel dwaas mpetqp zijn, mijn kind, met dien sohooyia, pprijschen pronker te willen trouwen. Ge ziet tooh wel dat zulk sen menheer niet voor u gesneden i*. Valderez was het daarmede eens maar se mooLt hei i» geenen deele te keijfteh geven- — Wat kunt gij daarover oordeelen, Clirfstln» opporde sij tegen, daarbij pogingen doendè Óm een beetje te kunnèu glimlachen. f» Vervolgt.) DardanellenKaukasus en Klcia-AziS (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTNIOPEL, 24 Juli. (W. T. B.) -Berich'. uit het hoofdkwartier : Aan het Irakfront, in den Eufraat-sector, via! een onzer monitors hevig twee vijandelijke monitors aan en veroorzaakte brand op oen ervan. Onze vrijwilligers gaven van op den oever vuui en doodden eenige leden der bemanning. De vijandelijke monitors moesten den terugtocht nemen. Aan het Perzisch front in den sector van Ker-manschah is de toestand onveranderd. Onze af-deelingen en vrijwilligers verdreven door krachtvolle aanvallen Russische strijdkrachten in de I streek van Banc naar het Oosten. 3ï kilometer Oostelijk Revanduz, 8 kilometer dezerzijds de grens, stootten onze troepen op Russische achterhoeden, namen hen onder hevig vuur en brachten hun ernstige verliezen toe. Om de vlucht te vergemakkelijken, wierp de vijand kleedingstukken, munitie en andere dingen langs den weg. Van het Kaukasusfront en de andere fronten geen gewichtige melding. De kruiser Midïlli trof den 22 Juli Zuidolijlt Sebastopol sterke zeestrijdkrachten aan. Daal men trachtte de MidiUi den weg af te snijden, moest zij vier uren strijd volhouden tegen een nieuw Russisch schip van het type Keizerin Maria en vier torpedobootverdelgers, eveneens nieuw van bouw. Ondanks den aanval en niettegenstaande de vijandelijke schepen onophoudend versterkingen bijriepen, doorbrak dg Midilli, dank aan de geschiktheid van haar vuur, de vijandelijke omsingeling en keerde ongedeerd terug. — Het hoofdkwartier deelt mede : Aan het Irakfront geen verandering. In Perzië trachtten Russische strijdkrachten die, zooals in het bericht van gister gemeld werd, uiteengeslagen naar het Oosten verjaagd waren, zich 30 kilometer Oostelijk van Revanduz te houden. Zij werden door onze troepen krachtig vervolgd, zoodat zij zich voor den strijd niet konden opstellen en zich naar de grens moesten terugtrekken. Wij maakten in de laatste gevechten twee machiengeweren buit. Op den rechter vleugel van het Kaukasusfront botsingen van patroeljes cn plaatselijke gevechten. In het centrum en op den linker vleugel niets van beteekenis. Een vijandelijke vliegenier verscheen boven Sedd-ul-Bahr en werd door ons vuur veijaagd. Een monitor slingerde, zonder uitwerksel te bereiken, vijf schoten op de kustenstreek van Seuga en trok zich dan terug. Onze vooruitgeschoven afdeelingen verjoegen in de streek van Romana eene vijandelijke af-deeling, die Westelijk van Katia herscheen. In een gevecht, dat Oostelijk van de stad Suez eh in de nabijheid van het kanaal tussehen onze afdeelingen en twee vijandelijke cavaleriekorpsen geleverd werd, ontvluchtte de vijand onder achterlating van eenige dooden naar het kanaal. nWftnlinrfnn TTMMrnl (Ynn Vl üm BUITENLAND £T£4JBJnju(tni/. — JU/Ö uuuu jrnns xzer/Mtrw» heeft te Vlissingen 27 Duitschers aangêi bracht die uit Engeland naar hun land mochten terugkeeren. Verwarring. — Nederlandsche bladen hadden de aanhouding gemeld van pastrfo^ Verriest, verblijvende te Ingoyghem, in West-Vlaanderen. Er is echter verwarring geweest. Het i6 pater-redemptorist Verriest, van Brussel, die tot 5 maand gevang veroordeeld vfrerd. Pastoor Verriest verkeert nog immer in volle gezondheid. FRANKRIJK. — De moord op Jaures. Men weet dat de socialistische hoófdman Jaurès, bij het uitbreken van den wereldoorlog, door een zekerei Villain te ParijJ werd doodgeschoten. Om zijn kwaac* uit te boeten had Villain, die tot nu toe nog niet gevonnisd werd, gevraagd naar het front te mogen gaan. Zijn verzoek is dezef dagen van de hand gewezen. Leeningen aan Verbondene Staten. — Men meldt uit Bazel (Zwitserland) dat da Fransche minister van geldwezen, de heel Ribot, in de Kamer een wetsontwerp heeft neergelegd, waarbij hij gemachtigd zöïi worden aan verbondene of bevriende regeeringen tot 30 September 1916 uit staatsmiddelen voorschotten ten bedrage vaD 1.547 millioen 500.000 frank uit te betalen. De tot dusver verleende voorschotten bedragen 2 milliard 327 millioen 500 duizend frank. Brand. — Te Bordeaux heeft het vuu« 24.000 hectoliter alcool vernield. Op 12 millioen frank wordt de gchade gerekend. — Parijs is gemachtigd eene belasting van 5% te leggen op al de hotels- en spijshuisrekeningen welke de 5 frank Overtreffen. De opbrengst moet dienen tot hulp en Steun aan de slachtoffers van den oorlog. , - — Dezer dagen is te Parijs eene eerste zending Zwitsersch bier van 16.000 li te* aangekomen. Zoo de poging lukken mocht zullen te Parijs een groot getal bierhuizen geopend worden. DUITSCHLAND. — Vaartgngeluk. — Op de rivier Sprêe in de omgeving van Berlijn is een passagiersboot in botsing gekomen rttet een ander vaartuig, waarop een grd<J¥ getal mensehen een spelevaart deden. Een later bericht zegt dat twinlig mei», schep daarbij Bet leven verlorep. SPANJE. — Vqphtgerief. — Binnen kort zal de marin# van Spanje zeven ui e mvf Onderzeebootep in gebruikt krijgen. Dflf daarvan worden gebouwd in Italië en èéi zal op een kruiser uit de Vefeei igde Stat® overgebracht word» Godsdienst — Huisgezin — Eigendom Woensdag, 26 Juli 1916 ies-enTwintijsleJaar. - -R 173

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume