Het volk: christen werkmansblad

452880 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 17 November. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 25 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tq5r78740g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zes en Twintigsïe Jaar. - -S. 271 1 " ■ t -»■ BoJsflienst — Hnispzin — Elgosêom afe^, , / • Yrijdag, 17 Ifevèiifeer 1116 AH? ï>rîe?wfeseliBg-en rfacM» Vrîj te zcnden aan Aug. Van f eeghem, uitgever voor de naaml. asa&tEch. «Drvikkerij Het Volk»i tJe£r<*teeg,ii0 16, Cent. Bureel voôî West-VlaaîiScreai tSaston Bossuyt. Recoilettea* •tras-t, 14, Koiti'ijk. HET VOLK Men schHjft îtî j Op aile poÉfterit ôf enaan lOfft per jaAf. 2es ta««ii-den fr. 5.09< Prie maandcn fr. AaïiK<Wïifgiri;;en : Prijs volgens tarief. Vooroo W ïieialen. "l'ccbter.'ijko heïstôîling, 2 f» per regel. Ongelcekende brîevea wordel gewrijrerci. TELEFOÛN N" 137. Geaê. 1/ereehljnt 6 maal per weelfi *■ 1 . - . ..-E£$î CHRISTEN WERKMANSBLAD 'àm- 3 Cftntîemen liet mu m mes* Over Schepen A In algemeenen zin genomen, is een hip een vlottend lichaam, bestemd om ;rsonen en waren over zee en stroomen : brengen. Zooaîs wij weten, geeït liet is hét goedkoopste, soms ook het siielste, :er dikwijls het eenig mogelijke vervoer-iiddel. Er wordt lusschen de schepen îh hoofdonderachèid gemaakt, volgens j ooriors oî handelsschepen zijn. De :rste dragen uitsluitend eene zeer uit-îbreide krijgsuitrusting en meestal reus-'litige machienen. De handelsschepen larentegen vervoeren personen en aile )ort koopwaren. Het vervaardigen dezer aide scheepsklassen is grondig ver-'hillend. Wij willeh thans ail een over andelf,schepen spreken. De handelsschepen worden vervpardigd i hout, in metaal, getrokken ijzer of aal, en Éinds kort ook in ijzerbeton. Daar het hout dagelijks duurder wordt i in groote afmetingen voor zooveel iet meer te vinden is, worden immer tin houten schepen gebouwd. Dit mate-aal wordt nog gebruikt voor zeer kleine •hepen en voor zekere bestanddeelen er ijzeren vaartuigen. Rond 1840 begon meij algemeen ijzeren ■hepen te bouwen. Het eerste ijzeren 'hip door het Engelsche « Lloyd Register» pgenomen, was de Sirius met 180 ton aterverplaatsing, gebouwd in 1837; er epen noch! ans reeds vroeger eenige leine ijzeren schepen van stapel. Van 1870 te beginnen werd nllengskens et ijzer door zàcht staal, ook vlociijzer enoemd (Flusseisen), vervangen, zoo-anig dat thans bijna uitsl«iter>d staal ebruikt wordt. In het vervaardigen van mzenschepen is men verplicht zekere eelen met bijzonder taai staal, nikkel-:aal en andere, te bouwen. Eindelijk worden ook schepen in hout i getrokken staal gebouwd, dit is de imengestelde bouwwijze. Eenige oorlogs-:hepen, die Iangen tijd in warme zeeën loeten verblijven, worden op die wijze ervaardigd: het geraamte is in staal, et belegsel in hout. * $ ♦ Handelsschepen iatenzich in drie groote lassen rangschikken, namelijk : Zeil-;liepen, Stoomschepen en Motorschepen I- — Zellsehepsn orden tegenwoordig weinig gevraagd, tenzij Is vischslocpen of voor den vervoer van zware aren naar ver gelegen landen; zij hebben het root nadeel der onregelmatige snelheid en zijn i zekeren zin meer blootgesteld aan het on-•eder dan stoomschepen. Eenige jaren geleden werd nog een zeer groot ?ilschip met vijf masten gebomvd. Het was estemd om salpeterzuur van Chili naar Ham-urg te brengen. Het vergi)ig aan de Engelsche u3t nabij Dover. Het is belangwekkend de afmetingen van îneii modernen vijfmaster, zijnde 107,20 m. Hig, 15,10 m. breed, 9,60 m. diep, 6.200 ton raaglast, 11.000 kubiek meter ruiminhoud, mtrent 8.700 ton waterverplaatsing, te ver-slijken met de afmetingen van het zeilsehip lalve Maan, waarop de stoutmoedige Engelsche Eievaarder Henry Hudson in 't jaar 1609 den .tlantischen Oeeaaai heen en terug van Amster-am naar de Hudson-rivier (waar de stad New-rork ging oprijzen) overstak. Dit schipje was ledits 24,40 m. lang over ailes, 19,20 m. lang an de waterîijn, 5,15 m. breed, 3.30 m. diep. [et verplaatste omtrent 80 ton bij 2,30 m. iepgang. Met zoo een schuitje deed H. Hudson sne reis vah 35 dagen over den gevaarlijksten iceaan! II. — Stoomschepen. Het eerste stoomschip, dat welgelukte reizen eed en den eersten stoot gaf aan de stoom-îheepvaart, was de Clermont, gebouwd in 1807 oor den beroemden Amerikaan Robert Fulton. 'ulton.kunstsehilder van beroep, was terzelfder ijd een geniaal ingenieur. Hij is het die aan îapoleon den Ie voorstelde zijne legers op toomsloepen naar Engeland over te brengen. lij bouwde ook in 1801 een duikbootje, de ïautilus, dat te Brest wonderlijke proeven litvoerde : met drie personen aan boord kon :et vijf uren lang onder water blijven! Kortom, 'ulton mag aanzien worden als de uitvinder ivlE.NGEL.WERK. 62 SCHOONE NORA DE Dlll itTLK VAS DEN kl,\M.11J!IER. — Kom dan eeiîs naar de hoofdstad. Geloof nij, het is de moeite waard. Als Libussa vindt zij ■ngehoorden bijval. Gij ziet dat de eerwaaj-de leer kapelaan door de algemeene geestdiift tôt laar getrokken werd. — Isiet door geestdrift, maar door een gevoel 'an medelijden, antwoordde de kapelaan. Een reurig lot hee& haar gedwongen deien weg te rolgen. Zij was tôt iets veel beters opgevoed. — Koert, viel de gravin plotselicgs in, het be-infc koel te worder», gij moogt nieb langer >uiten blijven in de avondlucht. Wilt gij niet iever binnenkomei ? De jongeling antwoordde niet en volgde ook len gegeven wenk niet. Hij zette zijn stroohoed >p en U'ok dieu diep over het voorhoofd. Deritmeester lietzich niet storen. Waarom een reurig lot? Zij is toch de dochter van Karsteu. Jaar men zegt moet zij zeer fatsoeidijk zijn. — Mea zogt ook, dat zij mot den zaakwaar- der duikbooten en de eèrste uitvoerder derprak-tische stoomvaart. De Glermont was een houten ïivierlichterschip 45,50 m. lang, 5(55 m. bveed, 2,15 m. hoog, omtrent 0,65 m. diepgang voor 140 ton waterverplaatsing; twee zijdelingsohe wielen dreven het vooruit. * * * Zien wij verder tôt welke uitbreiding de stoomscheepvaart thans gekomen is. Wij vinden stoomschepen bestemd voor lange zeereizen, àndere voor kustvaartën en eindelijk rivierstoombooten. De groote moderne transatlantikers en de groote vrachtstoomers komen zich in de eerste ordo rangschikken. Men onderscheidt Expie ss-transatlantikers en transatlantikers van mid-delbaar type. De Express-lijnerB, zijn die groote Luxus-stoomers die eene zeer snelle verbinding tusschen Europa en Noord-Amerika verwezenlijken. Zij hebben voor doel alleen reieigers, brieven en postpakken te vervoeren. De grootste snelheid mogelijk benevens zeer groot gemak voor de reizigers zijn hun ondefScheidend kenteeken. Als type dezer klasse zy de snelste luxus-tui-binenstoomer der wefeld Mauretania, euster-Sohip van de Ltiâitania, genoemd. De stoomer, in 1907 in Engeland van stapel geloopen, is 241 m. lang over alleë, 232 m. lang aan de waterîijn 26,80 m. bfeed, 18,50 m. hoog (gemeten tôt het hoogste onafgebroken dek boven het-welk nog drie andere deks gsbouwd zijn), 46 m. hoog van de kiel tôt den top der schouwen. Hetgeladen schip weegt 45 millioen kilo (45.000 ton waterverplaatsing bij omtrent 11 m. diepgang). Het bouwen van de Mauretania duurde 29 maand. Vier schroeven, in beweging ge'oracht door i reusachtige parsousturbinen, ontwikkelen eene kracht van 70.000 paard en geven het schip eene snelheid van nagenoeg 48% km. per uur. — 2335 reizigers kunnen plaats nemen op dit vlottend paleis; tellen wij daarbij de 812 scheepslieden, dan komen wij tôt eene gezamer.lijke bezetting van 3147 personen.De stoom die de turbinen in beweging moet houden, wordt geleverd door 25 ketels met 1,5 hectare heetvlakte ; 312 stokers en stou-wers zijn gelast met de bediening der 192 vuren. Het kolenverbruik gedurende eene enkele reis van Liverpool naar New-York beloopt omtrent 6.000 ton of den inhoud van 20 scheldelichters! In min dan 4% dagen kan het schip den Oceaan oversteken. Benevens dit snelste schip der wereld, zij hier ook het grootste schip der wereld kort beschreven, deImp'traior,met zijne zusterschepen de Vaterland en de Furst Bismarck, drie sohepen der «Ham-burg-Ameriealijn » waarvan de twee eerste kort vôôr den oorlog in dienst gebraeht werden. De Imperator heeft volgende afmetingen : lengteover ailes 280 m.; lengto aan de waterîijn 268,20 m.; breedte 29,90 m.; diepgang 10,80 m; waterverplaatsing (gewicht) 57.000 ton. Vier bronzen schi'oeven van 5 m. diameter, aange-dreven door 4 kolossale A. E. G. turbinen, ontwikkelen eene kracht van minstens 65.000 paard en bewegen het monsterschip met eene snelheid van 42,5 Ion. per uur. De kolenvoorraad is op 8.500 ton vastgesteld. De gezamenlijko bezetting, 1180 zeelieden en 4047 reizigers, beloopt 5227 personen. * îfc îjc Zulke schepen zijn iiitzonderirgni, hunne aankoops- en verbruikskosten zijn zoo hoog dat zij, geldelijk gesproken, meer veriies dan winst veroorzaken. Zij geven een wonderlijk beeld van het ver-mogen, de bouwkracht en den rijkdom, van een land en van de begaafdheid zijner ingenieure en scheepsbouwers. Ook worden zij aanzien als staatsknnstwerken tôt wier opbouwen en onderhouden de regee- ringen groote ondersteuningen verleenen. * * * Transatlantikers van middelbaar type zijn die schepen, eenen regelmatigcn dienst onderhoudende tusschen Europa en aile ver gelegen landen : Noord- en Zuid-Amerika, Azia, At'rikn, Australie. Personen en vraclïten, bijzonder eetwaren vervoeren, is hun doel. Het zijn nog zeer groote schepen, met eene snelheid van 30 tôt 40 km. per uur, en zij bieden den reizigers groot gemak aan. Behoorentot deze klasse: de vaartuigen die regelmatig van Antwerpen naar Amerika, China en den Belgischen Congo varen. Zoo bijvoorbeeld : de Lapland der « White star Line » die het grootste schip is dat onze nationale haven binnenloopt. (Wordt vervolgd.) nemer haars vaders, zekeren Landolfo, verloofd is, zegde een ander heer. — En dat zij uit liefde tôt dezen optreedt; vroeger deed zij dit niet, zegde een derde. — Ik geloof dat het praatjes zijn, zeî de kapelaan. Er wordt veel gesproken, waarvaa later blijkt niets waar te zijn. In dit geval blijf ik er borg voor. Juffrouw Nora heeft den stap om zeer gewiehtige redenen gedaan en ik kan haar mijne achtmg niet weigeren. — Maar Koert ! riep de gavin ongeduldig, het is onvergeeflijk, de herfstnevel valt; hoe wilt gij genezen als gij zoo onvoorzichtig zijt ? — Ik zie de noodzakelijkheid er vart niet in, gaf Koert ten antwoord; hij stond desni ttemin op en ging naar de deur, waar hij bleef staan. Het scheen dat hij zich niet aan het gesprek kon onttrekken. — Ik heb Nora Karsten zeer goed gekend en ik heb haar innig lief, zegde Lilly. Wij waren samen in het pensionnaat. Ik kon het niet ge-looven, toen ik hoorde, dat zij in de renbaan optrad. Doch de heer kapelaan heeft zeker ge-lijk in hetgeen hij zegt, dat daartoe eene err»Uge rede ; moet bestaan hebben. Is haarvader wel-licht arm geworden? — Dat schijnt de oorzaak niet te zijn, gravin. want de renbaan Karsten doet bijzonder goede op m- iftUKAfis. Id Grlekenland. VAN DE ZWITSERSCHE GBENS, 14 ÎSTov. — Men meldt uit Athen« : în de Kamer zijn 120 Kamei'kîden aaa-n-fezig. De tribunen zijti overvol. Nadat de MWi-opoliet de gebeden gezeg'd heeft, leest Lambros de schikking over het herftpeften der afdeelihgéft. Dè vooriitter verklaart dat. de Kamer zal bijeenkomen, wanneer liet getal bereikt is dat door de Wet voorgeschreveii woïtlt. De Kamer gaat tiiteen onder het gejuiôh voor Koning, Staat en Land. De Kamer ging voor ohbepaald termijn tiîteeit. Gensraal Rcques bij koning Konstantija- ATHENE, 15 Novembèi-. — Men mëldt : De Fransche oorlogsminisi er generaal Roques had een onderhoor bij koning Konstantijn. De hoofdreden der samenspraak was het opriehten van eenen aector, ilie moeilijkheden zou vermijden tusschen het léger van den Koning en de Venizelisten. RijRsiapMjâtmkomst. BERIdJN, 15 Novembef. — Volgens het Btrliner il'ageblatt zou de Rijksdag nog bijeen-geroepen worden voor het einde dezer maand, of bij den aanvang der aanstaande maand, voor de bespreking eener wet betrekkelijk het invoeren vati den algemeenen bui-gei-dœnstplicht. De besiissing van den Bondsraad in deze vraag is waarschijnlijkreedg genomen. OfficieeleMededeelingen în Viaanderca, Frankrijk eu Elzas. (DCTITSCHE MELDING.) BERLIJN, 15 November. — Uit het groote hoofdkwartier : — Front van dm kroonprina Ruppfecht van Beieren. — De slag Noordelijk de Somme duurt vooït. Van 's morgens tôt in den nacht aan-houdend worstelen brengt ook den 14 November in de reeks der groote gevcchtsdagen. Hopende hun aanvankelijk gslwkken te kun-nen benuttigen, vielen de Engelschen met sterke massa's opnieuw aan Noordelijk de Ancre en meermanis tusschen Lo Sars en Gueudecourt. Weliswaar gelukte het hun het dorp Beâucourt te nemen, maar op aile* andere punten van het breede aanvalsfront brak het geweld van hunne aanstormen verliesrijk ineen voor onze stellin-gen.Bij deii afweer der vijandelijke aanstormen hebben zich bijzonder onderseheiden : het Maag-deburgsch infanterieregiment 66 en het Ba-densch infanterieregiment N° 169 alsook^ de regimenten der vierde garde-infanterie-divisie. Sterke inzet van Fransche krachten gold het winnen van 't woud St • P ierr e - Vaast. Den aan-vatlen bleef aile succès ontzegd; zij eindigden in bloedige nederlaag (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, dinsdag 14 November. - Offlcieel : Ten Zuiden van de Somme was de geschuts-strijd tijdens den nacht tamslijk levendig in de stre'ek van Pressoir. In Champagne werd een sterk Duitsch detachement dat do Fransche linies trachtte te naderen, na < o .e verwoede be-schieting door het Fransch vuur ten Westen van Aubérive teruggeslagen- Kalme nacht op het overige frontgedeelte. — PARIJS, dinsdag 14 November. — Ofïi-cieel : Hevige artiileriestrijd in de streken van Pressoir, Biaches en Maisonnette. Bij Douaumont en Vaux vorhoogde geschuts-bedrijvigheid.(ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, dinsdag 14 Nc^'ember. — Officieel: Wij hebben het duchtig versterkte dorp Beaumont-Hamel bestormd en zijn tôt de bui-tenwijken van Beâucourt aan de Ancre v oor lût-gekomen. Het aantal in de verzamelplaatsen ingeleverde gevangonen is sedert gisterochtend tôt meer dan 4000 gestegen. De strijd duurt voort. Op het Oostclijk GcveclMerrcin. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 15 November. — Uit het groot< hoofdkwartier : — Front van gencraal-tzfidmaarschalk piin■ Leopold van Beieren. — Op den Oostoever dei Narajowka richtten zich tegen de onlangs dooi ons gewonnen stellingen Westeiijk van Folvi Krasnolesie woedende Russische aanvallen, dii teenemaal, aan eene plaats door tegenstoot afgewezen werden. — Front van generaal-overste aartshertog Karel — Aan het Oostfront van Zevenbergen heerschti slechts geringe gevechtsdadigheid. zaken bn iiccft zich in de iaatste jaren zeer uit gebreid. — Wat kan het dan zijn? vroeg Lilly naden kend. Die arme Nora. Op hetzelfde oogenblil viel haar oog op de gravin, die in steeds toene-mende onrust naar harw zoon zag. Lilly meendi haar te begrijpen. Ik geloof dat wij best doei hier on?e zitting op te breken. Kom, Koert, il de zaal is het gezelliger, sprak zij. Den wenk der huisvrouw volgend beçaf he1 gezelschap zich naar biuneji, doch gezellige; Werd het er niet. Het v as alsof allen onde: zekeren indruk verkeerden. De bîikken de; gravin droegen liier gewis het hunne toe bij. Me1 zichtbare onrust besebouwde zij h aren zoon, di< bleek en sprakeloos in zijn stoel lag. Men begor aan den aftocht te denken om den scliijnbaa: vermoeide niet nog langer tôt last te zijn. Toen de ritmeester afscheid nam ging Lillj naar hem toe en vroeg : Blijft het paardenspe Karsten nog eenigen tijd hier? — Voor zoover ik weet is de Iaatste voorstel-steUing aangekondigd, doch zoo gij verkiesl zal ik het u laten weten. — Ncen, ik dank u, zegde zij haastig, wijl zij 1 de gravin zag nailçran, ik weet reeds genoeg; het blijft dus nog eenigen tijd. Ik zal zien In don voor ons gevolgrijken woud- en berg-strijd langs de ili Walachije voerende banen, hebben de Roemeîieh gister aan gevangenen 23 offieiefen eh 1800 man, aan buit vier kanon-n'eft en verscheidene maehiengeweren ingeboet. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 15 November. — Ambtelijke mettedeelihg : — Front vén gtneraal-overste aartshertog Karel. — îii Noordelijk Walachije werd de strijd met sitccês vooïtgèzfet. De Roëmenen lieten 23 offi-eiferèn. 1800 man eh vier kanonnen in onze han-dèn. In het Ôostelijk gi'ensgebied en in de be-sneeuwde Woudkarpathen geen bijzondere ge-beurtenisseli.— Front van gfrnefaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. — Bij de k. en k. strijd-krachten Aiets Van belang (RUSSISCHE MELDING.) ST-PETERSBURG, dinsdag 14 November. — Officieel : Aan de Narajowka geveehten tusschen ver-kenners en wisseling van geschut- en mijnvuur in de streBk der dorpen Lipnica Dolna en Swis-telniki.In de Bosch-Karpatlien hebben wij eenen vijand<elijken aanval in de streek van Jawornik en ten Zuiden van den berg Pnewi door ons vuur afgeslagen. DeOosieîîi'ijksch-italiaanscheOoi'iog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 15 November. — Ambtelijke mededeeling : De toestand is onveranderd. Oostelijk vati Gorz bemeesterden onze troepen eene Italiaansche gi'aaf, namen 5 officieren, 475 man gëvangen Bn maakten zeven maehienge-weren buit. * * * T~ In de vroege morgenuren van 14 November viel een onzer zeevliegtuigeskaders zeer gevolg-rijk de vijandelijke stellingen van Ronchi, Vermegliano en Doberdo met bommen aan. Een vij andelijk landvliegtuig, het eskader aanvallend, werd Op de vlucht gejaagd. Vlotencommando. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, dinsdag 14 November. — Officieel: Op het front in Trentino bedrijvigheid van de wederzijdsche artillerie. De onze heeft bewegin-gen van vijandelijke kolonnes en karren in de Vallarsa, de streek van den Col Santo, van Folgaria in de war gestuurd. Vijandelijke vliegers hebben liardnekkig ge-traelit, boven ons gebied te verkennen; zij zijn verjaagd door afweervuur en aanvallen van onze vliegers. Aan de boven-Vanoi is een vijandelijk lueht-smaldeel er in geslaagd, bornmen te werpen op San Baovo. Twee soldaten en eenige viervoetêrs zijn gedood. Op de res't van het front tôt aan zee, hier en daar geschutswerking. Op den Kaist hebben wij door voorwaartsche bewegingen enkele frontstukken verbeterd. Op het gewonnen terrein hebben wij eenen mortier en bomwèrpers met munitiebuitgemaakt. Eergisteravond hebben vijandelijke zeevlieg-tuigen bommen op Ravénna, Ponte Lagoscuro, P lesella, Magna Vacca, Arian en Polesina geworpen. Geen slaclltofîers, geen schade. Evon \Tuehteloos zijn gister aanvallen op Romano, Vermigliano en Doberdo gebleven. Een vliegtuig, dat trachtte een onzer waar-nemingsballons aa.n te vallen, is door ons ge-sehut neergeisehoten en bij Nabresina op vijandelijk terrein gevallen. OP DE BALKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 15 November. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep van generaal-veldmaarschalh von Muekmsin. —_£!een verandepng in den toestand. De vesting Boekarest werd door vliegers met bommen beworpen. — Maeedonisch front. — Tegenover hevige Fransche aanvallen in de vlakte van Monastir hebben Bulgaarsche troepen, waarbij het régiment Balkanski van Zijne Majesteit den Keizer, onwrikbaar stand gehouden- In de Czerna-bocht gelukte het den vij and eenige hoogten to nemen. Om flankenwerking tegen de dalstellingen te 1 vermijden, is onze verdediging daar achtêrwaarts gelogcl geworden. | (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 14 November. — Van den generaal-, staf : , — Maeedonisch front. — Zuidelijk het Malik-meer vielen onze vooruitgeschoven afdeelingen zwakke Fransche afdeelingen aan en wierpen ze op Koritza terug, tusschen het Prespa-meer en ! de spoo'rbaan Bitolia(Monastir)-Lerine. Levendig artiilerievunr. ! De ritmeester begreep dat zij het gesprek niet wenschte voort te zetten. —■ Ile vraag u, heer kapelaan, zegde de gravin ' zeer opgewonclen, toen zij, nadat de gasten ver-trokken waren, zich met den geestelijke alleen , bevond, hoe kondt gij toch zoo onvoorzichtig { zijn het gesprek op zullc eene wijze te voeren en l die herinneringen weder bij mijnen zoon op-wekken '? —- ïk geloof dat die herinneringen bij hem nog ' niet gesîapcn hebben en nu, evenals vroeger, de ' oorzaak van zijn lijden zijn, gaf de kapelaan ten antwoord. ; — Och koml riep de gravin, het klimaat was • de oorzaak zijner ziekte. Thans komt het er '■ slechts op aan hem elke herinnering aan het ; verledene te sparcn, en daarom ook was zijne afwezigheid mij tôt dusverre aangenaam. Met de grootste voorzorg heb ik steeds elk woord ' vermeden dat hem daaraan kon herinneren. [ — Mevrouw de gravin, wij menschen ver-mogen zeer weinig met al onze voorzorgen. Graaf Koert en mejuffrouw Nora hebben elkan-der reeds wedergezien. Om Gods wil, riep de gravin ontsteld, hoe was dit mogelijk? C't VW .O..JU1 Op het front van Iienali-Polog mislukten alla aanvallen des vijands onder zware verliezen. Dé vijand herhaalde zijne aanvallen in den nacht vôôr 14 November. Hij werd echter weer teruggeslagen.In het Wardar-dal, aan don voet der Bolasitza-planina en in het Stroema-dal, zwak artillerie-vuur. Op enkele plaatsen patroeljegevechten. — Roemeensch front. — Oostt rijkseh-Hon-gaarsche monitors, ondersteund door de kust batterijen van Gidraiu, brachten aan onzen oevei zeven sleepers, waarvan vijf boladen. In de Do-broedscha naderden vooruitgeschoven vijandelijke afdeelingen onze stellingen. Geen voorvallen van beteekenis. eUlTENLAJMP NHDËRLAND. — De Belgischc {feïnlcrneer den. —• Er werken tégenwoordig over de 600 Bel-gische gemtemeerden in Den Haag. De meesten zijn handwerkera en vooral timmerlieden. De oprichting van het Belgische dorp en het Weezen-huis (tusschen Den Haag en Scheveningen) gai werk aan rond de 100 Belgische soldaten. De meesten dezer volgden reeds de vaklessen in het interneerkamp en wenschen hunne vrije avonden aan hunne verdere békwaammaking te mogen gebruiken. Met de toestemming van de Belgische en de Nederlaadsche regeeringen is daartoe eene nieuwe school opgericht. — Belgischc vhichMingtn. — De Belgischc re-geering heeît eene Commissie benoemd welke, in over'eg met de Nedcrlandsehe overheden, waken zal over de belangen van de naar Neder-land gevluehte Belgen. — De koningin-moeder heeft dinsdag den Duitschen gezant Dr Roseii, irt gehoor ont-vangen.DEN HAVER. — De Belgische sergeant Cag-naux, die 60 jaar oui is, en dienst deed als op-zichter der herstellingsplaàtseri vàn de auto-mobiels, is in de barakken van St. Andresse, bij den Havre, in zijn bed vermoord gevonden. Zijne familie woont te Mans en zijn zoon ver-blijft in het Belgische kamp te Dieppe. Van aan-houdingen wordt nog niet gesproken. AMERIKA. — Verslerking vati 'l vechtgerief. — De kommissie der vloôt van Chili deed bij de regeering voorstellen om, na den oorlog, in Europa de Italiâanschevloot te vermeerderen met 2 dreadnoughts, 15 onderzeebooteû eh een aantal tornedobooten. DE WERKLOOZENVERZENDING. EENE VERKLARING VAN DEN generaal-gouvèrneur. BERLIJN, 14 Novembef. — Over eçn onder< houd van den generaal-gouVerneur vrijheer vol} Bissing, met den Beriijnschen Vettegcn\Voordiger van de New-York Times, M. Brown, meldt d« Norddeatsche Allgcmcim Zeltung het volgende : «Dank aan Engelands kommerlooze econo-mische verwurging van België, zijn heden meer dan één millioen vetarmdè Belgen, mânnenj vrouwen en kindercn afnankelljk van de openbare weldadigheid. Door het versperren van den toevoer der grondstof en door het uitvoerverbod der bereide waren, heeft Engeland nagenoeg 500.000 Belgische arbeiders veroordeeld tôt eeà steeds bestendigen toestand van ontzenuwcnd® onwerkdadigheid. Zij vallen met hunne huis-gezinnen heden aan de gemeenten ten laste. Om deze steeds aàngroeiehde onvel'draaglijk wordende verhouditigen, die voor het gezamen-lijke van het Belgische volk even sôhadelijlî zijn als voor de enkelingen, te verhelpen, héb ik vooreersl schikkingen getroffen, die voor doel hadden de onwel'kdadige Belgische wcrklieden aan te zetten, zich vrijwillig naar Duitschland ta begeven en de arbeidsschu'Wendcn, die weigeren het aangeboden, op hunne geschiktheid aan-passend werk, mits goed loon te aanvaarden, to verzenden. » Aldus luidt de tôt nadenken stemmende thesis, die generaaloverste vrijheer von Bissing, da generaal-gouverneur in België, maandag tijdens een urenlang gesprek, mij mededeelde, wanneeï ik in zijn Berlijner tehuis door hem ontvangen werd. Zijne Excellentie ging op deze tliesij z ifs nog een stap verder en bracht de Engelsche blokkade van België en Duitschlands tegenweer, die in de wegruimlng der gewooâ le vende arbeidsloozen te zien is, in samenhang met den economischen wereldoorlog, die nu ia een nieuw tijdperk is getreden en waarschijnlijk zijn hoogtepunt nadert. Hij zegde : « Door het afsperren der grondstof poogt Engeland de Belgische nijverheid in zijne macht te brengen. Engeland gaat planmatig er op lo» om België economisch onder zijn juk te brengen, met het oog op de mogelijkheid zich er van te be-dienen in den te verwachten oorlog tegen Duitschland, na dezen oorlog. Belgischc zaken-mannen hebben mij gezegd dat zij vreesden dat België in den economischen oorlog, na den oorlog, niet enkel met Duitschland, maar ook met Engeland in concurrentie zal te doen hebben en "dat het voor de Belgische nijverheid, vooral met het oog op de Belgische concurrentie, nood-zakclijk is in werking te blijven. « Het verzenden van Belgische arbeiders i» noch voor het land, noch voor de bevolking. eene strengheid. Zij is eene door den oorlog veroor-zaakte noodzakelijkheid, die feilelijk eene wetdaad voor de arbeiders en een zegen voor het land is. Om zulks Le vcrklaren moet ik aeMeruitblikken. en weerkeeren tôt op 1 December 1915, datulû mijner aanstelling. Dan erkende ik onmiddellijlç de gevaren, die gelegen moesten zijn in de werk-loosheid der Belgen en ondernam de oplossing van het vraagstuk. ci Door het kommerlooze economisch a/sperreu van Duitschland vanwege Engeland, is ook België in den kommer medegetrokkcn. D» Belgische volkseconomie die, zooals bekend is, bestaat op den invoer van grondstofien en den uitvoer van fabricatie, werd door afsperring van hare levensnoodwendigheden beroofd. D# gevolgen liiervan waren de sterke toename def arbcidslooshcid en de hierdoor noodwendig geworden onderste.i tint! der werkloozen. Dé lange oorlogsditàr voèrde tôt misbraik in het benuttigen der ondervteuiiiiig « ri tôt onhoudbari sociale toestanden. Ik heb dan de Belgische gei meenten aan.gczct cca zoo grool sjeul mogeiilt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung