Het volk: christen werkmansblad

795 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 28 August. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m61bk1849g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Aile briefwjgselingen vrach$* trij te zen den aan Aug, V«£ ïseghem, uitgever voor Û£H.M,mU îaaatsch. « Dmkkerij Het Volfeij ÎTeersteeg, d.® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderçiaj ©aeton Bossuyt, ReooUetteçi* 3iïaat,14, Kortrijk. HET VOLI : M au scîirijît !n t Op aile postkantoren aan 10 'Vi per js-ar. Zes ciaandon fr. 5.00. Drio la.aai]den fr. 2,50. Aaiikondigingan ! Prijs volgens tarief. Voorop te-betalen.Rechterljjke heystelling, 2 f£ per regel. Ongetr-skende brieven wordsa gûweigerà. TISLEFOON N« 137, Gent. "VerscliSjait & maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S5 Cesatiemesa lie! saxissimes* lîaiîscliel^ledêeînigen en Yererdcn ÎBgeB. 395. — VERORDENING tvaarbij eene belasting op het roerend vermogen wordt gevestigd. HOOFDSTUIC XI. — Van de vervolgingen en de rechlsgedingen. Art. 55. De processcn-verbaal welke door de armgcstelden van het Beheer worden opgemaakt »ni de ovcrtredingen vast te stellnç, vcrdienen geJoof zoolang het tcgenbewijs nlet is geleverd. Art. 56. — Wanneer de schuldvordering van âen Staat niet door vonnis of arrest is vastge-steîd, is, voor de Invordering, de eerste akte van vervo'Jging een dwangbevel ultgevaardigd door den Ontvanger die beLst is met de hefflng; het wordt door den vrederechter in v/lens kanton het kantoor is gevestigd voor gezlen geteekend en uitvoerbaar verklaard, en bij deurwaarders-Dxploot beteekend- De tenuitvoerlegglng van het dwangbevel kan niet worden geschorst dan door een verzet beteekend aan den persoon of aan het kantoor van sien Ontvanger. Het verzet mag het bedrag der belasting nlet bctrefïen, in aile gevnllen waarin, krachtens artikel 24, de belangliebbende te dien opzichte niet gerechtigd is een bezwaar in te dîenen of een vcrhaal te doen golden. Art. 57. Onder voorbehoud van het vermelde ander artikelen 22 en 23, moet aile fcerugvorde-ring van betaalde sommen bij deurwaarders-exploot worden beteekend aan den persoon of aan het kantoor van den Ontvanger der plaats waar de heffing lieeft plaats gehad. De uit te keeren sommen dragen van reehts-wegeintrest volgens de in het 4e lid van artikel 27 vastgestelde regeien, te rekenen van de beteeke-uiiig van de terugvordering, of van het bij den Bestuurder overeenkomstig artikel 22,inge<Jiende bezwaar. Art. 58. — Het exploot van verzet tegen het dwangbevel, en dft van betee"kening der terugvordering bevatten de door het 2e lid van artikel 23 geëischte aanduldingen. Word geene aangifte ingecliënd, zoo bevatten zïj daarenboven keuze van woonpliats binnen het gebied van het Ican-r fcoor, voor aile akten der rechtspleging en aile verdere vervolgingen. De zaken worden berecht volgens de regeien gesteld in. de twee iaatste leden wn artikel 23. Art. 50. Wanneer het bewijs door den Staat moet worden geleverd, kaa zulks worden gedaan door aile middelen waarover do biizonderen in burgerlijke zaken beschikken om het te htomen nadeelo gepleegdc bedrog te bewîjzen, uitgezon-derd den eed. De bcwijsJevering die op de particoiieren rust, kan door aile middelen van gemeenieeht worden gedaan. De tegenbrleven kunnen in geenen gevalle de Schatkist worden tegengesteld. Art. 00. Zoowel vôôr, als na de inleidlng der vervolgingen kan de Staat, tôt zekerheid der betaling van hetgeen hem is verschuldigd, be-warende maatregelen nemen, in overeenkomst met de in burgerlijke zaken toepassclijke regéien. "j HOOFDSTUK XII. — O ver gangs- en tlit- ; voeringsbepalingen. Art. til. De verplichtingc-n welke uii deze ! verordening voortspruiten, zijn voorloopig .geschorst wi-t betreît de belastingpliclitigen die blijvend uitlandig zijn, on die zich feltelijkdn do onmogclïjkhcid bevinden cene aangifte in te dier.cn. Art. 62. Tôt nadere beschikking wordt, met afwijking van n° 5 van artikel 9, de aangegeven waarde van Schatkistbons, de Staats-, Provineie-en Gemeentefondsen, de obîigatien, deaandeelen, de intrest, genots- en opricht-ersaandeelen, alsook van aile wclkdanige openbare eflecten, voor vol-àoende gehonden wanneer de schatting in haar | geheel de drie vierden berrikt der waarde welke door d,en op 27-28Juii 1914 verschenen prijs-courantaan deze goederen wordt toegeschreven, of der verkoopwaarde op hetzelfde tï]dstip, voor , de in den prijscourant niet voorkomende titels. Aangaande de scliuldvorderingen en renton bedoelcl onder nrs 2 tôt 4 van hetzelfde artikel, beiastbaar op voet hunner kapitaalwaarde, zal eene schatting, welke voor het geheel met fie vier vijfden dezer waarde overeenstemt, voor vol-doende worden gehouden. Eene lagere schatting kan worden aangenomen op grond van bijzondere omstandigheden, mits daarvan bewijs in de aangifte televcren. Art. 63. Op grond van de verkeersmaeilijk-heden in zekere streken en tôt nadere beschikking, geldt met afwijking van artikelen 47 en 48, hit afgeven ter post van een aangeteekenden omsîag nltgaande van den staat, of toegezonden op zijn verzoek, als beteekening aan den be lastingplichtige, siechts te rekenen van den vijftienden dag na dit afgeven. Art. 64. Aile in België verblijvende personen die, ter oorzalce der bijzondere omstandigheden, : zich in de onmogelijkheid zullen bevinden om, voor de uitvoering van deze verordening, met den bevoegden ambtenaar op normale wijze in > betrekking te komen, geven geldig aile deze t ambtenaar bestemde stukken en bescheiden . onder omslag of aan den Burgemeester hunner i verbiyfplaats, dewellce ze den bestemmelir.g • door tusschenicomst der krljgs- of burgerlijke i ovorheid do et geworden. De Burgemeester stelt den datum van afgifte ; vast door eene op den omslag geteekende mel-; ding, en verstrekt een gedagteekend bewijs van i het in ontvangst nemen van den omslag. Art. 65. ïelkenmale, ten gevolge der maat regeien door de militaire overheid gctroiîen, i de no.odzalcelijkheid daartoe wordt ipgezien, • kunnen de bij deze verordening voorziene ter i mijnen verlengd worden. Om dezelfde redenen, kunnen insgclijks bij-t zondere regeien worden vastgesteld, nopens de s wijze van betaling, en nopens die wrarop, zoowel î door de vertegenwoordigers van den Staat, als x door de paiticulieren, aile wclkdanige beteeke nir.gen en mededeelingen te doen zijn. s Art. 66. Het eerste belastingdienstjaar neemt aanvang op i Jtfli Ï917 en eindigt op 31 Decem - ber van hetzelfde jaar. f Voor de toepassing gedurer.de het dienstjrar s der bepalingen welke het. voorwerp der artikelen 1, 3, 14, 17, 30, 30 en 52 van deze verordening - uitmaken, ia de in aanmerking te nemen datum J die van 1 Jnliin plaats degenen van 1 Januari. De aanslagen worden gewstigd volgens het i onder artikel 12 aarigeduid tarief, zonder eenige î vermindering. Art.. 67. Met afwijking van het eerste lid van t artikel 15, bohooren de aangiften, welke op het " belastingjaar 1917 betrekking hebbrn, aan <1® 1 "bevoegdo Ontvangers gedurende de maand 3 September 1917-overhandigd te worden. î De bij artikel 46 voorgeschreven b^kendmakin-" gen worden vôôr 1 September 1917 gedaan. s Dezo termijneli kunnen door de Bestuurders worden verlengd daar waar de noodzakelijkheid 1 er van wordt bsvolrden. Art. 68. De aanslag van eenen persoon voor t het dienstjaar 1917 wordt, m den zin van het 1 eerstelidvanartikel32,be8chouwdalsaehterweg 1 gebleven, wanneer bij ontstonis eener aangifte, -1' weilce de heffing der belasting kan reehtvaar-" digen. de aanslrg niet vôôr 30 Juni 1918 ia gevestigd. ( Slot volgt.) t p- IM DU1T3CHLAND. e Be RSjkskanssiisr la r 't Grcst HooMkwarîIer. r Bcrltjn, 25 Aug. — Ambtelijk wordt ge- - meld dat Z. M. de Keizer gis^er mcirgen liet t versiag aannam van don rijkskanselier in het . " «root hoGfdkwartier. Daarna fcleef de rijke-. kanselier bij de Keizerlijke tafel. De rijkskanselier werkte 's namidd&gs samen mët den generaalveldmaarschalk von e Hindenburg en generaal Lude ndorff en keerde 's avonds terug naar Berlijn. 0 De Sansslter en e âsn! nnerliJk&u tosstanfi. , Berlijn, 25 Augusti — Rijkskanselier Dr Michaelis is heden vroeg uit het groot hoofd- 1 kwart-ier terug te Berlijn aangekomen en heeft onmiddellijk deelgenomen aan de zit- ! ting der hoofdkornmissie. Niet alleen de bui-v tenlandsche politiek, maar ook eene gansçhe kwestie der nieuwvorming der râjksi'figeering kwam ter'besprekmg. De rijkskanselier zette de gedragslijn voor eene binnenlandscîie politiek uiteen. In eerste r lijn heeît hij eene enge voeling, tusschen de regeering en de groote partijen van den Rijks-a dag gezocht en gevonden, zonder dat daar-|; door de grondwettelijke grondvesten des 1 Rijks zouden in gevaar komen. Hij heeft r mannen. uit de regeeringsinriohtingen geno-i- men. die het vertrouwen genieten van de groote meerderheidspartijen. De rqkskanse-Q lier zette de bijzonderheden der nieuwe com-s missie uiteen en ook de reden, die geleid hebben tôt het aanwerven dezer mannen : verder is men zinnens, met voorbehoud der •- ioestemming van den Bondsraad, waaraan S, niet te twijfelen is, eene vrije kommisâe te il vormen, die zal bestaan uit zeven rijksdags- j leden en zeven leden van den Bondsraad en waarin de rijkskanselier het voorzittersch&p zou waarnemen. Het betreft echter alleen eene vrije komnaissie, waarvan de leden niet te nemen zijn als vertegenv/oordigers van den ganschen Rjjksdag o t van den ganschen Bondsraad, maar deze poging zou alleen latenkennen of men langs dien weg vooruit kan komen en men 't stelsel verder kan uitbreiden. Dinsdag aanstaande zou deze kommissie voor de eerste maal samenkomen. Het konsti-tutioneel wezen vereisoht doze wijziging niet aldus, dat tijdens den oorlog overhaastige veranderingen noodig zijn. Se- ZsveatalHge koaiMlssie. De lii.iksdagfrakiiën hebben reeds de afge-vaardigden pekozeit, die zullen deelmaken aan de Zeventallige kommissie, om mede te werken aan het antwoord op de yredesnota van den Paus. De socialiste» kozen de afgevaardigden Ebert en Scheidemann en als dezer plaatsver-vangers de afgevaardigden David enBand-huber; het Oentrum, de afgevaardigden Peh-renbach en Erzberger met ïrimborn, Herold en Mayer als plaatsvervangers; de vooruit-st.revende partij koos von Paver, met Dr Wiemer als plaatsvervanger; de nationaa.1 liberalenkozen af gevaardigde Dr Strefemann, met prins von Schonaioh-Cardait als plaate-vervanger; de konservatieven kozen graaf Westarp. DE PAUSELIJKE MU. Set antwosrd der Eslssie- De Petit Parisien meldt: Het aatwoord der Entente op de Pauselijke nota is in zijne grondiijnen gei'eed; zij is afwachtend, doch niet gansch afwijzend en zal tegen het einde der aanstaande week aan den H. Stoel over-handigd worden. De Morning Post schrijft : Het antwoord der Entente aan den Paus stelt aan dënPaus voor verdere vredesvoorstellen bekend te geven. D3 Paîistlifke ssla sa iMelo. Uit Rome wordt gemeld : Da Pauselijke kanselarij heeît den vertegenwoordiger van. de Unitad Press gemachtigd tôt de volgende verklaring : Voorzitter Wilson gaf in zijne mededeeling aan denSenaatte veratean dat hetdeel der Pauselijke nota, dat befcrek heeft op de schadevergoeding en de vrijiieid der zee en degedeeltendieha-ndelenoverhetwederkeerig afzien van vergoeding voor oorlo.gsuîtgaveii en schadevergoeding, alsook do wederkeerige teruggave van het bezette gebied, in betrak met cle Iaatste openbare reden der staats-maiinen van beide ooi'logsvoercnde partijen en in betrek op de vredesbesluiten, door de ! regeeringen a?„n genomen, door ingevingen zijn opgesteld. Daarb\j moet bemerkt wordSn dat, in betrek op de vergoeningen, eene uitzondering voor België gemaakt geworden is. De Paus kon geene bepaalde voorstellon doen om bijzondere vraagstukken van territoriaien aardop telossen enopperde terzelvertrijdden wenseb. dat het genoemde vraagstuk ia den geest der verzoer.ing moest onderzochfc worden en dat daarbij voor zooveel het mogelijk is, aan de gereohtigde betrachtingen der be-treffende volkeren rekening Zou gehouden worden. De H. Stoel wens&îite uifcdrukkelijk te herhalen dat de oproep der Pauzen niet door eene der oorlogv.oerende machten of ten doeî van eene dier machten gegeven is. België 011 ûe fFgdmosrstfHea vas Ssn Pans. Havre, 24 Aug. — Baron de Broqueville, de Belgische minister van buiteniandsche zaken» heeît in een telegram naar Rome bericht gezonden dat de vredesoproep van het Vatikaan zondag te Sainte-Adresse is ontvangen. Er zullen a,an het front nieuwe zittingen van den oorlogsraad worden gehouden, onder voorzittorsceap van den koning, ten einde de kwestieste onderzoeken, die te berde worden gebracht. Er zullen wekeîijks verscheiden zittingen worden gehouden. MENGEtWERK. 75 CAPITOLA. 4 — Wat blijft er mij anders over, mompeîde hi eindelijk en, terwijl hij vlak voor Mao Donak gin g staan, zeide hij : ik bewillig in uwe eisehen Volvoer mijn last en de tien duizend dolTors ziji voor u. Ko ru morgen weer hier, om do eeisti heh't te ontvangen. Ik reken op «w i&vex en t>] uwe slimheid ; zoodat ge de tweede vijf doizen< »poedig zult verdiend hebben. — Uwe hoogheid kan zieh op mij verfaten. — Nu, vaarwel ! Vergeet niet, morgen en deze tijd weder hier te zijn, voegde de overeteei bij, terwijl hij zioh hulde in zîjnen mantel, dei hoedin zijn oogen drukte en het huis verliet. — Ha, ha, laehte het hoofd der bandieten Wat bakert hij zieh in, uit vrees van herkend U «ullen worden I Wanneer ik het in het hoofd zor «rijgen mij dusdanig te vermommen, of m mijr »antel wikkelen on mijn hoed zoo diep in mijr gezicht te trekken, dan zou er weldra geen krne ^de straat zijn, die niet mij zou houifen voor «at, wat ik werkelijk ben. Hij keerde nu naar zijne gezellon terug, waar-g er eene braapartq begon, die wij met onze «zers snel den rug zullen keeren, om weder naai Wwe jonge holdin om te rien. XVII. Een RoMlg avostuar. — Wanneer men mij niet wil toestaan, dat ik alleen uitga of een wandelrit make, zoo dikwijls mij dit belieft, dan zal ik nog een streeksp mijtte manier uithalen.... daar kan men zefeer van zijn. Heeft men ooit zoo'n vervelende verblijfplaats -gezien, als dit « Onweersnest ? » — Maar ge hebt ongstwijfeld ook jong volkje -onder uw équipage, hemam <le matroos; voor een lief jong meisje raoet dat heerlijk Staan, dunkt mij ; hebt gij niet eene Bchoone doehter of nieht, die ge daarmede eea plezier zoudt kun- . nen doen î Ge moet die Btof nemen, want, zooaîa ik reeds zei, ik zal haar u goedkoop geven. — Ge hebt zeker nog wel andero zaken, meen-de Mej. Codiment, die misschies beter voor mij gesehikt zijn. Wellicht is er ook iets bij voor ons personeel. Ga naar de keuken, Wool, en roep de vrouwen en negers naar boven ; het zou moge-lijk zijn, dat zij iets willen koopen. Nauwelijka was Wool de kamer uit, of Mej. Codiment keerde zioh tôt den matroos en fluieter-de hem vertrouwelijk toe : ik wil u tegenover den zwarte nfot in verlegenhoid brengen, maar aq zijn wij alleen en kan & a dus onverholen seggen, dat ik niet recht weet, of wq wol zaken met eikander roogen doen. En vraarom niertï vroeg âo matroo» op «s» ioon van gekwetste waardigheid. —- Omdat omdat ik maar al te zeer vrees, lat ge eene verboden handelswijze pleegt. — O, ik gpH « uaijn woord vu eer, éuk é» 4 waren op zeor reohtvaarcb'ge wijze in mijn béait gekomen zijn en gij hebt waaraehtig geen reden» mij met uwen argwaac te bslesdigèn, verzekerde de metroos. — Dat ws5 mçfts bodoeling nieti hernsm Mej. Codiœer.t. Zijn eir van uwe waren inkomende rechten bfitsald.? — Dio vraag is een beetje îastig, betuigd© de matroos. — D»s he>b ik da istaarheid geraden, zegde Mej. Codiment. Nu, ik wil u er geen verwijt van maken, vriend. Ik weet niet en wil ook niet on-derzoeken, of de emokkelhandel eene misdaad is of niet; doch hoe dît zij, ik kan U niots af koopen. Ik zou het voor zonde houden, iemand aan te zetten tôt eene euveldaad, die hem de vrijheid, ja, zeHs het Isven kan kosten. — Wanneer wij, rfep de matroos en laohtte luidkeela, onze vrijheid en onzen hala op het spel zetten, dan is zulks onze zaak. Om ons, waarde mevrouw, behoeft ge waarlijk geen gemoeds-bezwaren te bjoesteren. Hij sprak nog, toen het dier.stdoende personeel binnentrad en de kamer gevuld word met negers en negerainen, die allen lusttoondea, om den matroos wat af te koopen. Terwijl zq de stoffen, welke laatst genoemde voor hen ten t-oon spreidde, beziehtigden, kwam ook Capitoîa er bij. de inmiddela van haren wandelrit teruggekeerd was. — Ei zoo, wil men hier een winkel opriohten î vroeg het jonge jaoigje, toen zij sag wat hier fl yetroigUi IN RUSLâND. . F Hit St-Petersbur wordt de Parij^er « Journal» gemeld.: De trein waarin de ïsaar a met zijne fam" r Siberië ve^voerd werd, o is op een goederentrein gebotst.- Er werd v niemand gekwetst; alleen duuraè. de reis 24 uren langer. S Met proess Sucliomlliiov/. * St-Petersbur g, 25 Aug. — Gedurende zijne ^ ondervraging verklaarde de vôôr den Senaat ^ gedaagden geweïe.u oorlogsroinister dat hij h slecht 100.000 rubel geld bezit; zijne vrouw .. zegde niets te bezifcten. Daar een groot getal -getuigen niet konden verschijnen, vroegen de verdeàigers de zaak uit te stellen. De Senaat verwierp die vraag. 's Morgens begon de lezing van den beschuldigingsakt die een ganschen bundel uitinaakt. a flst Sisaîskoagres te Moskoi- ^ Havas meldt uit St-Petersburg. — De regeering onderzoekt de kwestles weilce _ ' tkongres zullen voorgelegd worden, Generaal Eornilow woonde de beraadslaging bij. Hoofdminisfcer Kerenski verklaarde dat hij , den algemeenen toestand zal uitoienzetten en in groote trekken zal handelen over de Êroblemas door de regeering op te lossen. Het , oiigres zal een raadplegend karakter dragen. Kusksja Wolja ia van meening dat- de ver- _ plaatsmg der regeering van St-Petersburg q naar Moskoueveneens zal besproken worden. [ ^ <i Mëûsrlanâscli-lmerlkaaassîis , i 0VSr88Sfe0fflSt- Reuler meldt uit New-Yorg : Ongeveea c 70 Nederlandseheschepen., die in Amerikaan- sche haven liggen, hebben toelating bekomen, <3 met voile Jading naar Nederiand te varen. De Wederlandsche regeering heeît zich daaren- g tegen verbon den aan België 270.000 bushels s graan te leveren. g N. R. : Een bushel staat gélijk met 36.85 1 liters. r Be fieysorrafiSag van BslglS. Washington, 24 Augustus. — De Zweedsche t regeering heeft er in toegestemd 6,000,000 bus- Q helS'graan die ( voor JZwedçn)'in de Amerikaan-,sche silo's opges'tapeld lagen, af te staan aa,n de kommissie voor de hulpverïeening aan België. | HcIiefeleiBfliiHiiii ' h VlaandoFca, Fm«krijk m Elm 1 (DUITSCHE MELDIîîG). , Berlijn, 25 Augustus. — Uit het groote , hoofdkwartier : ( — Legergroep van kroonprins Ruppreeht -van Beieren. — In samenhang met de in- ( ianteriegevechten, ontwikkelden zich in . enkel® sectors bij Yper meer levendige artil- 1 ieriestrijden, die ook den nacht door aan- 1 hielden. s Oostelijk van St-Julianus botste een tôt i zuivering van een Engelsch-nest aangezette vooruitstoot op een vijandelijken aa n va,t. Na terugwerping van den vijand, werd da beoogde ondememing door ons gevolgrijk doorgevoerd. Beiderzijds den straatweg Yper-Meenen beproeîden de Engelsohen opnieuw in onze î stelling binnen te dringen; aan den Noord- t westrand van het Herenthagebosch drukten. 1 zij onze linie wat terug. Voor t overige h werden zij mot verliezen afgewezen. Aan versclieidene plaatsen inislukten vijan-delijko verkenningsstooten. Sterke aîdeelingen van den vijand, die in de late avonduren tegen onze Unies bij LenS vooruitkwamen, werden na taai lijfsgevecht in hunne uitgangsstelling teruggedreven. Zuidelijk van Vendhuille ontrukten wij den : Engelschen heden vroeg, doôï verrassenden storm, de door hen gehouden hofstede Gille-mont.Na hevige artillerievoorbereiding, di® in > St-Quentin en omiiggende dorpen meermaals ; brand veroorzaakte, vieîen de PranBcheo gis-ter onze verdedigrngsseetors aan op het Zuider front van de stad, op eene breedte van zoo wat 8 kHonaeter. Inzware gevechtenwerd de vijand op gansch de iinie verworpe®. Onze . daar strijdende troepen bevinden zieh in 't volledig bezit htuiner stellingen. — Legergroep van den D aitschen kroonprins. — Bij Verdun jiam de gevechtsbe-drijvigheid weer toe aan weerskanten van de Maas. Westelijk van d.en stroomstootten de EY&nsehen 's morgens en 's avonds met sterke krachten vooruit tegen onze stelîin-gen aan da Forges-beek, tussehen Malan-oourt en Bethincourt. In het werkzaa-m vuur onzer artillerie werden beide aan-vallen onder zware verliezen afgeslagen. Even vruchteleos bleef de poging, om op den Oostelijken oever, van af de hoogte 344 naasr 't Noorden vooruit te dringen. — Berlijn, 25 Augustus, 's avonds: — Uit het groote hoofdkwartier : In Vlaanderen, bij Lens en op den Oost-oever van de Maas artillerievuur van af-wisselende sterkte, Noordelijk van St-Quen-tin gevoigrijke voorveldgevechten. — Berlijn, 26 Augustus. — Uit het groote hoofdkwairtier : — Legergroep van kroonprins Ruppreeht van Beieren. — In Vlaanderen bereikte de vuurstrijd siechts in enkele sectors groote sterkte. Aan verscheidene plaatsen misiukten Engelsche verkenningsstooten. In het voorveld onzer stellingen Westelijk van Le Catelet kwam het tôt levendige ge-vechtsbedrijvigheid der artillerie en tôt infan-teriegevechten om dfl in onze postenlime liggends hofstedenu St-Quentin lag weer onder Fransch vuur, dat nieuwe branden veroorzaakte. —Leger^ïùep van Usa Duitschen kroon prins. — Langs do Aisne leef de het vuur veel-vuldig op. Eransche afdeelingen, na sterko artilleriewerking Zuidwestelijk vanPargny in onze vuurste graven gedrongen, werden door vluggen tegenstoot verworpen. Op den'Westoever van de Maas bleef de gavechtsbedrijvigheid geringer dan in de Iaatste- dagen. Daarentegen was de artillerie-sU'ijd weer zeer hard ten Oosten van den stroom. Opnieuw stootten vijandelijke krachten van de hoogte 344 (Oostelijk vanSanio-gneux) naar 't Noorden vooruit. Zij werden door vuur en in lijfsgevecht afgewezen. Bij Beaumont hebben zich dezen morgen geveçh-ten ontwikkeld. (FRANSCHE MELDING.) Parijs, vrijdag, 24 Augustus. — Officies* avondbericht : In Champagne tamelijk levendige artilleries tri jd in de streek van den Tetonberg. Op het Verdun-front bescihoot de vjjandelijko artillerie, welke de onze levendig beant-woordde, onze eerste linies, bij zonder Noordelijk de hoogte 304 en tusschen Samogneux en de Chambrettes-hoeve. Geen infanterie-bedrijvigheid. Het aantal gevangenen, welke wij deze morgen bij de hoogte 304 namen, overtreft 100. Op de rest van het front rustige dafî' ' J - 1, 4- Vliegwezen : Dezen morgen werd m jet Caurières-woud een vjjandelijke vlieger door ons machiengeweervuur neergeschoten. Vijf andere vijandelijke toestellen vielen na een. gevecht met onze vliegers in de vijandelijke linies nèer. — Parijs, zaterdag 25 Augustus. — Offi- In België tamelijk levendige artilleriebe-drijvigheid in de streek van Bixschoote. Zuidoostelijk van St-Quentin drongen gisteravond afdeelingen in de Duitschô schutsgraven binnen en brachten 31 gevan-genen mede. Een andere inbraak Westelijk^ het Pantéon bracht ons eveneens gevangenen in. , In de bergstreek van Champagne nam aa artilleriestrijd t'amelijke sterkte aan. Vijandelijke overvallen t^en Vauquois, Noord-oostelijk van Avocourtj zmslukten volledig* Op den liaker Maasoever deden onze troepen nieuwe vorderingen Noordeiiik de hoogte 304 en namen verleden nacbt m glansrijke bestorming drie versterkte werkeui Zuidelijk van Bethincourt. Rustige nacht op het overige front, —Parijs, Zondag 26 Augustus. — Oîîicieel » Ten Noorden van Verdun is de nacht ge-kenmerfct geweest door een groote bedrijvig-heid van het geschut op den rechteroevej van de Maas, tusschen Samogneux en heb bosch van Chaume. Op den linkeroever zy» de Franschen licht vooruitgekomen ten /-ui-den van Bethincourt. De voorposten de» Franschen zijn in de nabijheid van het dorp, en liggen tegen den Zuidelijken oever van de Forges-beek. Op den Haut de la Meuaa hebben twee overvallen, door de Duitscher» becroefd, hun gevoelige verliezen gekost zonder eenigen uitslag. Overal eldera ka.na* nacht. (ENGELSCHE MELDING.) Londen, donderdag 23 Adg. — Vervolç van het voorgaande avondbericht : Gansch den dag waren er plaatselijke ge-, vechten om het bezit der.gewichtige vijande^ liike stelling van den « Grossier Vert» die dicht aan Lens grenst. Onze troepen Be-« zetteden in den vroegenmorgondezesteiimg; en wezen verscheidenetegenaanvallen terug»! in welka verloop de vijand deels m lyfsge-, vecht, deels in ons artillerievuur zware ver-<, liezen had. Om het bezit der stelling word» met verbittering voort gevochten. , Een aanval tegen eene der door ons gisteft veroverde, versterkte hofsteaen Noordehjfej de spoorbaan Yper-Roeselare, moest în ons^ machiengeweernuur terugvlieden. Onze limai werd Noordwestelijk van I.angemark wat»" vooruitgeschoven. . , j — Deluchtstriid duurde gistar gansch deal dag zonder onderbreking voort. Hij werd met grooter hevigheid geyoerd dan het m *uUm{ tijdruimte se der t het begin van den oorlogheH geval geweest is. De vijandelijke vhegdier^t, betoonde zich gister min levendig dan an-, ders. De vijandelijke vliegep zeer geneigd den strijd m de onmiddelh loa, nabijheid onzer linies op oe nemen. De^on-rlfl.^k<i had een aanzienlijk getal luchtgej vechten plaats. De omslag der windrrch-! ting was voor onze pdloten gunstag. -!-waa«j vijandelijke toestellen werden^ m luchtgej vechten neergeschoten, ses anaere moeste^ beschadigd neerdaien. ïwee der onze keer-. den niet terug. Het eene moest waswscnija-. lijk op het strand bij Oostende lances.. Tiidens de lucbtfoewegmg van giste« werkten onze vliegers gevolgrs.ïk samen ra infanterie en artillerie. De bonmienaanval-; len en verkenningsondcmemmgen voltrolt-kenzich op de gewone wijze. In t verioog van den dag en in den naeht werden verschillende doelpunten acnter de vijanda-lijke linies zses ton ontploffmgsstoffen afge-worpen._ LONDEN, vrijdag 24 Augustus. — °fDeiehe"vige strijd duurt voort, Zuiuehjle van Lens houden wij de Duitsche grave^- onmiddclbaar Noordwestelijk yan den « Gios- sier Vert ». De verliezen des vijands zijn WJ-zonder zwaar. Vijandelijke vooruitstootea-Westelijk van La Bassée werden door da Portugezen afgewezen. Londen, zaterdag 25 Augustus. Offi« Een sterke vijandelijke tegenaanval mot versche krachten op de door ons op -<2 Augustus genomen stellingen aan den straatw^ YpOT-Meenen drukte onze vooruitgeschove* troepen^ teru^ en]bct woud van Elencou^ heeft een hevig gevecht plaate, dat n^ voortdiivsct, Talriike ¥®raani©liBgea i®. deze toma-TwIotigste Jaai. — H 2 01 6ofl$ffleast — Suîspïîa — IsyMlsai tosfe|, 2 8 AiigasSi 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume