Het volk: christen werkmansblad

221 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 06 März. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 10 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hx15m63m34/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Allo briefwisselingen vraeht-Vrij te zeuden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. maatsck. « Drukkerij Ilet Volk », Meerstecg, n° 16, Gent. Bureel van West-VIaanderen : Gaston Bossuyt. Gitde der Am-bachtcn, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Êlindéibroederstraat, 24, Leuvoa HET VOLK Men schrljft in î Op aile postkantoren aan 10 fr. îer jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te )etalen. Kechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden reweigerd. 'TELEFOON N° 137, Geut, Verschîîïit G maaï per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEL Ifergsfeu Menschen. I De heerlijke schoolwet is door de Kc me ' gestemd, en door den Senaat zal ze ge-Itemd worden, met schoone verbeteringen voor den toestand der onderwijzers aller-handc.Wat al verbeteringen zij daarbij nog mvoeren zal, ten bate van het volkskind, hoeven we hier niet meer te herhalen : \ve hebben het reeds duidelijk uiteengezet. Toch komt het ons voor dat er iets in vergeten is, of liever : dat er iets zou moe-ïen bijkomen. Mon heeft er namelijk niet bij gedacht aan zekere soort menschen, aan wie de Patriote, van Brussel, nochtans herinnèrd heeft tijdejns de bespreking in de Kamer. Het betreft die onderwijzers en onder-wijzeressen, zoowel van gemeéntelijke als van vi'ije scholen, welke op 't punt zijn in pensioen te gaan. Het pensioen der leerkrachten wordt be-rekend op de herdeelde middenmaat van het loon der samengevoegde vijf laatste dienst jaren. Veronderstelt een onderwijzer op 55 ja-rigen ouderdom, die nog drie jaren aan 2800 fr. en de twee laatste jaren aan 3.000 frank betaald wordt. (We nemen geen echte, maar enkel denkbeeldige cijfers.) Het percent tôt basis voor zijn pensioen zal berekend worden op eene gemiddelde jaarwedde van (3 x 2800) + (2 x 3.000): 5 = 2.880 frank. Nu komt de nieuwe schoolwet het ba-rema der oud-dienstige onderwijzers mer-kelijk verhoogen, en ziehier wat daarvan het gevolg kamzijn voor zulke onderwijzers, die aan 't einde hunner loopbaan zijn gekomen en tôt hiertoe maar karig betaald werden. Daar is een ondcrwijzer, — altijd bij veronderstelling, riatuurlijk, — welke vele jaren dienst heeft, maar één of twee jaren dienst meer kan doen, en tôt hiertoe Blechts 1200 of 1500 fr. betaald werd, ter-wijl de nieuwe wet hem 3.000 of 3.400 fr. toelcent. Rekenen we eens na : Werd hij aan 1200 fr. betaald, krijgt hij er nu 3.000 en heeft hij nog een jaar dienst, het percent tôt basis voor zijn pensioen wordt berekend op eene gemiddelde wedde van (4 x 1200)+ (1 x 3.000): 5 = 1560 frank. Werd hij aan 1200 fr. betaald, krijgt hij er nu 3.000 en heeft hij nog twee jaar dienst, het percent tôt basis voor zijn pensioen wordt berekend op eene gemiddelde wedde van (3 x 1200) + (2 x 3.000) : 5 = 1920 frank. Werd hij aan 1500 fr. betaald, krijgt hij çr nu 3.400 en heeft hij nog één jaar dienst, Buitenlandscho Politiek BELASTING OP T INKOMEN. De fransche minister van geldwezen M. Caillaux, die het ministerie Barthou deed vallen door zijn strijd tegen de ont-slaging van last voor de fransche staats-fondsen, aanvaardt nu zelf die ontslaging in zijn wetsontwerp van belasting op het inkomen. Hij stelt evenwel voor eene bestuurlijke kontrool in te richten op de banken en kredietgestichten. Aile loopende rekeningen voor parti-culieren, aile verhandelingen van waarde-titels, in 't algemeen aile geldverwerkingen voor het publiek gedaan door kredietban-Jcen, 't zij fransche met sukkursalen in den vreemde, 't zij vreemde met sukkursalen in Frankrijk, wil de minister onderwerpen aan de kontrool der agenten van registree-ring.■ In ieder gesticht zou een repertorium gehouden worden, waar aile bewerkingen voor particulieren zouden ingesclireven zijn, en de staatsagenten zouden recht hebben er mededeeling van te eischen, op straf van 100 frank boet per dag uitstel en van 500 tôt 10.000 fr. boet voor 't ver-waarlozen eener inschrijving. De Senaatskommissie heeft echter dat voorstel van kontrool afgewezen en houdt zich, voor 't innen der belasting, bij den vijfjaarlijkschen zegel op de waai'detitels. AT KATHOLICISM IN ENGELAND. Volgens het Jaarboek voor 1914, telt men in Engeland en Schotland 5 katho-lieke aartsbisschoppen, 17 stemgerechtig-de bisschoppen, 5 hulpbisschoppen, 2.264 kerken of kapellen, 4.449 priesters, waar-van 1598 kloosterlingen, meest uit Frankrijk geweken Jezuïten en Benedictijnen, en 13.385.565 leeke katholieken. het percent tôt basis voor zijn pensioen wordt berekend op eene gemiddelde wedde van (4 x 1500) + (1 X 3.400) : 5 = 1880 frank. Werd hij aan 1500 fr. betaald, krijgt hij er nu 3400 en heeft hij nog twee jaar dienst, het percent tôt basis van zijn pensioen wordt berekend op eene gemiddelde wedde van (3 x 1500) + (2 x 3.400) : 5 = 2260 frank. Men zou die voorbeelden kunnen ver-menigvuldigen tôt de berekening der ver-schillen over de vijf laatste dienstjaren. Het zal genoeg zijn te wijzen op het cijfer der pensioenbasis voor hem, die, bij den aanvang van de toepassing der wet, juist nog zijne laatste vijf jaren dienst uit te doen heeft. Op 3.000 fr. jaarwedde gebracht, wordt zijn pensioen berekend op een gemiddeld cijfer van 3000 fr. Op 3400 fr. gebracht, is dit cijfer ook de basis voor zijne pen-sioensberekening.Welk verschriklcelijk groot verschi! toch ! Omdat ge twee of drie of vier jaren dichter den pensioeneertijd zijt, dus omdat gij die jaren langer vergulde armoede geleden hebt, wordt uw pensioen berekend op eene basis van 1140 tôt 1840 frank minder dan voor hem, die drie of vier jaren vroeger welstand gekregen heeft in ruil voor den zelf den dienst aan de opleiding van het volkskind ! Die onderwijzers, welke weldra den pensioeneertijd zullen ingaan, zijn bij de schoolwet vergeten mensçlien In onze schoone demokratische wet-geving mag het niet opgaan, hen tôt armoede in hunnen ouden dag te veroor-deelen, juist omdat zij, zooveel langer dan anderen, armoede bij hun verdicnstelijk werk hebben te lijden gehad. Er moet middel zijn, die vergeten menschen te herdenken bij ministerieel of bij koninklijk besluit, zonder daarom de schoolwet in den grond te moeten wijzigen. De kosten kunnen niemand afsclirik-ken. Er zijn niet al te veel leerkrachten wien dit artikel betreft : de billijke pen-sioeneering zou over geen grooter aantal loopen dan diegenen welke nog vier jaren dienst te doen hebben. De uitgave zou dan ook niet verder dan vier jaren strek-ken, om die vergeten menschen een pensioen te verschaffen berekend op de jaarwedde welke de nieuwe wet hun toekent. Dit is het, wat wij voor hen van de re-geering verhopen. Dan zal de schoolwet Poullet voor allen een zegen zijn, ook voor dezen welke van zulke schoone wetgeving te lang verstoken bleven. De terugkeer der anglicanen tôt de roomsch-katholieke Kerk gaat voort en teekent aile jaren talrijke bekeeringen aan. In 1913 zijn 82 nieuwe bidplaatsen op-gericht, waarvan 42 in Engeland en 40 in Schotland. In hetzelfde jaar zijn er in Engeland 6.322 bekeeringen tôt het ka-tholicism geweest, waaronder deze van verscheidene aanzienlijke anglicaansche priesters. VOOR NATIONALE ZELFSTANDIHGEID In de Kamer van het groot-hcrtogdom Baden is er, tegen radikalen en socialisten, gestemd den post van een badensch minister te Munchen, de hoofdstad van Beieren, te herstellen. De nationaal-liberaal M. Rehmann ver-klaarde dien post noodzakelijk, wijl Munchen, door het veranderen van Vorst, een middenpunt van staatkundige en econo-mische belangen wordt. Te meer, zegde hij, behoort het dat de duitsche bondstaten zich samenscharen, om het te veel overheerschend pruisisch particularism te bekampen, dat de ont-wikkeling van het Keizerrijk belemmert. De heer staatsminister baron von Dusch heeft insgelijks aangedrongen op de be-langrijkheid der aanwezigheid van een badensch minister te Munchen. OVEREENKOMST op het HOME-RULE. In het Lagerhuis heeft M. Asquith meê-gedeeld, dat met de oppositic eene scliik-king is getrolîen, om de financieele wetten aan het einde van het begrootingsjaar af te doen. Dit stelt hem in staat de toegezegde wij-zigingen in het Home-Rule-ontwerp reeds den 9 dezer ter kennis van lict Parlement te brengen. Het is maandag aanstaande dat M. Asquith de wijzigingen aan het Home-Rule-ontwerp zal bekend maken. Aleen de partijleiders zullen het woord voeren. Men zegt in de wandelgangen van het Lagerhuis dat M. Asquith zeer aanzienijke wijzigingen aan het oorspronkelijk ont-werp zal brengen. Zij zouden aan Ulster zeer uitgebreide bestuurlijke macht geven, met faculteit van zich van de rest van Ierland af te scheiden. Het algemeen gevoclen is, dat men in Juni eene ontbinding van het Parlement kan verwachten. DE OP STAND IN EPIRUS. Naar uit Argirokastro wordt gemeld, zijn ondanks de militaire maalregelen 3000 opstandelingen er in geslaagd zich buiten de stad te verzameien. Nadat de metropolieten van Welos en Drinopolis een Te Deum hadden gezongen, hebben zij de onafhankclijkheid van Epirus uit-geroepen.Zografos heeft Epirus autonoom ver-klaard en gezegd : Griekenland heeft Epirus moeten opofl'eren aan hoogere belangen, maar het is de bevolking van Epirus onmogelijk zich aan een barbaarsch volk te onderwerpen. Van de beloofde waar-borgen zou toch niets gekomen zijn. Zografos heeft allen Epiroten gelijkheid voor de wet verzekerd en aile rustverstoorders met strenge strafïen bedreigd. Voor het regeeingspaleis is eene betoo-ging gehouden ; de metropoliet van Weles vuurde er de betoogers aan, die vervolgens in de stad de vlag van het autonome be-wind ontplooiden. De revolutionairen hebben de overheid ontzien. Onder de betoogers zijn Grieksche sol-daten opgemerkt. De vlag der zelfstandige regeering van Epirus gelijkt op de Grieksche, maar heeft bovendien in het midden van het veld een tweekoppigen zwarten adelaar, waarboven eenekroon, een degenen een bol van roode kleur. VAN ALLES WAT. DE KONINGIN EN DE < DÉCOLI,ETAGE. » — De dag&aden hebben op allerlei manieren de incidenten vertéld, die zouden voorgevallen zijn op de twee laatste hof-bals.Men zegde dat de koningin, eene dame uit den adel ontwarend, die eigenlijk meer niet dan wël gekleed was, haar had aange-sproken met de woorden : « Mevrouw, de kleermaakster zit te wacliten in het aan-palend salon, » — in andere woorden haar verzocht had te vertrekken. Zoo is het niet gebeurd, maar ci' is toch iets voorgevallen — namelijk het volgen-de : Op het eerste van die twee bals is de koningin zonder ze te bezien, of ze heel weinig beziende, voorbij overdreven ge-decolleteerde dames gegaan, terwijl zij langzaam voorbij de dames ging die meer... gekleed waren, aldus eene behendige les gevend aan de eerste. Dit was ailes, maar de les was zoo raak geweest, dat op het tweede hol'bal al de toiletten correct waren. Men zal Hare Majesteit in aile kringen goedkeuren over haar streven naar meer betamelijkhcid AAN'T WERK! — De roode Peuple merkt aan dat de Senaat, die reeds de schoolwet te bewerken heeft, thans vier door de Kamer gestemde sociale wetten ontving : 1) de pensioenwet voor oude mijnwer-kers,2) de wet voor goedkoope woningen, 3) de werkregeling voor de machinisien der kolenmijnen, 4) de beschermingswet op den arbeid van vrouwen en kinderen. De Peuple eischt onmiddellijk verslag van de eerste dier wetten en wil ze aile vier vôôr de schoolwet gestemd zien. In de Kamer hebben Peuple's vrienden het stemmen dier sociale wetten verdaagd door vier maanden lang nutteloos tegen de schoolwet te razen,-die nochtans het na-tuurlijk gevolg der kiezingen van 1912 moest zijn. Een toevallig aangesteîd- verslaggever der linkerzijde van den Senaat beweert met zijn verslag over de schoolwet zoo-lang te wachten als het zijn politiek fana-tism lust. Meent de Peuple nu dat we ons gaan blijven laten foppen,. hij heeft lict mis. Hoe spoediger de Senaat de schoolwet stemt, hoe spoediger hij de vermelde sociale wetten zal kunnen stemmen : dat is 't ordewoord TURKSCHE TELEGRAAF. — Ver-leden week, te Constantinopcl, kwam een dagbladcori-espondent, M. \Y.., in het telegraafbureel van Stamboul om een nieuwstelegram naar zijn blad te verzen-den.De bureelbestuurder vroeg eenige uren uitstel om te kunnen nagaan of de tijdin-gen, welke hij vilde overseinen, niet vabch waren. De correspondent protesteerde, maar niets hielp. Na eenige uren wachtens wilde men wel erkennen dat zijne inlichtingen nauw-keurig waren, maar men oordeelde dat Europa niet genoeg voorbereid was om dat nieuws zonder opschudding te ver-nemen.Men deed hem de helft van zijn tele-gram uitschrabben en 's anderdaags liet men hem weten... dat de rest te onbedui-dend was om overgeseind te worden ! MEUWJAARSG5FTEN VOOR DEN PAIS. De 27e lijst heeft fr. 71.041,45 opge-bracht.Ontvangen ten bureele van Het Voile : Van eenige Koitrijkzanen, 50 frank. Oplalea van postduiven in Franîirijk, Wij lezen in het belg'isch Staalsblad : Door den bevoegden Franschen dienst werd bevonden, dat geene stipte acht werd gegeven op het voorsclirift, betreffende het bericht dat vijftien dagen vooraf hoeft ge-zonden voor postduiven die op het grond-gebied der Republiek afzonderlijk dienen opgelaten, of waarvan de oplating niet lang van te vox-en voorzien werd. Daaruit volgt, dat deambtenaren,belast met het toezichl, niet altijd intijds verwit-tigd zijn. Om die bczwaren in 't vervolg te vermij-den, wordt ter kennis der Belgiscbe duiven maatschappijen en duivenliefliebbers ge-bracht,dathet oplaten van hunne duiven-zal verboden worden, wanneer zij hunne berichten niet binnen den voorgeschreven tijd laten geworden. Anderzijds gebeurt het dilcwijls dat de oplatingen aan den heer Minister van Bin-' nenlandsche Zaken der Republiek aange-kondigd worden per postkaart of per brief, waarin niet aile wenschelijke inlichtingen voorkomen. In 't vervolg, moet een formu-lier ingevuld worden door de inrichters van oplatingen van buitenlandsche duiven op Fransch grondgebied. Daarenboven wanneer eene oplating, waartoe vroeger besloten werd, niet moet plaàts hebben, dienen de inrichters, over-eenkomstig de van kracht zijnde onder-richtingen, daarvan kennis te geven aan de « Direction de la Sûreté générale », en wel drie dagen vôôr den datum der uitvoering, zoo de duiven aan deze zijde van Parijs, en vier dagen, zoo zij verder moesten opgelaten worden. Die termijnen mogen niet gerekend worden van den dag waarop bedoelde kennis-gevingterpost wordt bestekl, maar wel van den dag waarop zij bij de « Direction de la Sûreté générale » toekomt. De belanghebbcnden worden verzocht die termijnen steeds in acht te nemen. Ten slotte werd bevonden, dat de tele-grammen — waarbij de Fransche overheid verwittigd wordt dat eene oplating niet moet plaats hebben en welke aan den pre-fect van het département waarin de plaats van oplating gelegen is hoeven gezonden ten laatste daags vôôr den datum die voor de oplating was vastgesteld, en wel vôôr 1 ure s namiddags — dikwijls rechtstreeks, gestuurd worden aan de «Sûreté générale » die niet altijd over den noodigen tijd be-schikt om de préfectorale overheid van de plaats van oplating te vervvittigen. Daarenboven ,worden de duivenmaat-schappijen en duivenliefhebbers van het Rijk er aan herinnerd, dat zij zich aan moeilijkheden en bestuurlijke maatregelen blootstellen, wanneer zij bovenstaande aanwijzingen niet nakomen. Arb8idersbeweama. LCONSBEWEGÎNG ONDER DE LEUVENSCHE BOUWWERKER Het Syndikaàt der Patroons, dat O] verzoek der christene vakvereenigingei eerst met de werklieden een onderhouc had, was daarna van zienswijze veranden en wou niet meer onderhandelen. De patroons zijn opnieuw tôt beter gevoelens gekomen en liebben zelf voorge steld terug met het werkvolk te onder handelen. Dit onderhoud Jieeft dinsdagavoni plaats geliad in 't Vlaamsch Huis, lokaa van het Bazensyndikaat. De patroons hebben aan de werklieden die eene loonsverhooging vragen van . centiemen, voorgesteld om het minimum loon te brengen op 42 centiemen per uui Daarbij den elf urigen arbeidsdag. Dit minimumloon wordt verzekerd voo twee jaar. Namens de christene vakvereenigingei werd dan voorgesteld om dit jaar he minimumloon te brengen op 42 centieme: en 't volgend jaar op 45 centiemen. De socialisten hebben zich daarbij aan gesloten. De patroons zullen opnieuw vergade ring houden om dit voorstel te onderzoe ken. Aanstaanden dinsdag opnieuw verga dering voor de afgevaardigden der ver eenigingen van patroons en werklieden. Hopen wij dat deze nieuwe onderhande ling ons zal brengen tôt eene duurzam en redelijke overeenkomst en ook dat ui deze loonsbeweging de Gemengde Ver zoeningsraad zal volgen, die reeds var i<ver meer dan drie jaar door de Ghristent Vakvereenigingën werd voorgesteld. DE WERKSTAKING BIJ M. VER STRAETE, TE WONDELGEM. Men schrijft ons : Deze werkstaking duurt immer voort Gistermorgen is R. D. namens de werklie den opnieuw gaan onderhandelen. D verbeteringen, toegestaan in de onder handeling van dinsdag werden bevestigd Om voort aan aile betwistingen aangaandi de gewonnen loonen te vermijden, zullei de werklieden een loonboekje krijgen waarin hunne loonen regelmatig zullei worden ingesclireven. Zij zullen dat boekj kunnen meênemen naar huis. Te vergeefs werd aangedrongen op eem algcmeene loonsverhooging. Door be sparingen op het verbruik van salpeter zuur, enz., zal men trachten de loonen dei werklieden te verhoogen, maar wanneei die verhooging" zal in toepassing komer en hoeveel zij zal bedragen, werd niet gezegd, kon niet gezegd worden, beweerde M. Verstraete. Al de werklieden mogen terugkoinen, e, over de werkstaking zal niemand veront-rust worden. In de onderhandeling werd nog mede-' gedeeld, dat de fabrikanten van sciiei-kundige producten zich thans vereenige hebben. Aan de werklieden werd verslag ge-5 bracht over de onderhandeling. Na be-3 spreking werd andermaal gestemd bij 1 middel voa briefjes. Schier algemeen werd 1 tôt de voortzetting der staking besloten. I De werklieden verklaren het luidop,dat zij liever elders zullen gaan zoeken, dan aan -, de oude voorwaarden het werk te herne-I men. Zij loochenen niet, dat een aantal hunner wel aan behoorlijke loonen kunnen komen maar zij moeten beurtelings nacht-j werk verichten, en dat verhoogt veel j hunne onderhoudskosten ; op den hoop toe moetenzij om de drie weken 's zondags 24 uren aan één stuk — van den Zondag-j morgen 6 tôt den maandagmorgen 6 ure — aan den arbeid zijn. Dat is geen leven zeggen ze en z'hebben gelijk, Zij blijven steeds beweren, dat het werk zeer onge-r zond is, dat ze veel onkosten hebben aan ltleêren en schuppen die verteren. Naaï l zij zeggen moeten zij dikwijls twee tôt drie t schuppen per week koopen, en iedere , scliop kost 75 cent. Hunne hemden, als ze in 't water komen om gewasclien te . worden, vallen letterlijk in flarden. Wij hebben die werklieden, die zich bij onze vereenigingen aansluiten, eene onder-steuning beloofd. Wie onderstands-mid-delen kan bijbrengen, is op voorhand van de dankbaarheid der stakers verzekerd. -De giften mogen gestuurd worden ï Holstraat 65, Gent. . Aan de werklieden der fabrieken van ; scheikundige voortbrcngselen geven we l het l'eit in overweging dat hunne werk -gevers zich thans vereenigd hebben. Als , vereenigde werkgevers staan tegenover . onvéreenigde werklieden, hebben deze laatste niets anders te doen dan te bukken Meer dan ooit is vereeniging voor hen een " plicht geworden. R. D. ; DE WERKSTAKING IN CALCUTTA TE SLEYBINGE GEEINDIGD. (■ Heden, om 6 ure, is het werk, in deze 3 fabriek, algemeen liernomen geworden. - De werklieden bekomen voldoening op al hunne vragen. Deze zijn : 3 1° Betere grondstof ; 1 2e Tijdelijke vergoeding van 15%, voor ' de nog te verwerken slechte grondstof ; 3e Terugaanvaarding van den ontslagen wever. v Van den anderen kant verbinden de . werklieden zich zich aan de orde-en tucht-' - maatregelen te gedragen, die noodig zijn • voor den goeden zakengang en zij ver-' • binden zich tevens hun werk onberis-1 pelijk te vplbrengen. ^ Die prachtige uitslag is te wijten aan de verstandige en beredeneérde werking van onze Christene Vereeniging, die daar-door niet enkel in ledental stijgt, maar, ook veel in aanzien zal gewonnen hebben^ TE KORTRIJK Verlèden jaar werd door de dokwerkers voor 't lossen van allerhande waren verhooging van loon gevraagd. Z'en kontien Vier-en-TwinL^sIe Jaar, - K Si G0iisfîl8list — HniSiezlH — Vrijdag, 0 Maarî 1014 / 11 ' | I 1 llinilMIWII M mil - - ! !.. ...nJHII ■ Mil-I ■ 1 ■ " l" *-•' ■ -- ■ - ■ , .y .>■+%

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume