Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

609955 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 05 September. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Konsultiert 23 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/mg7fq9rp7k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Acht en veeriigste jaar Zaterdagj|5 Oogst^ 1914 Hammer 36 fr. 5-00 net de fxtst berteW. t'3B8 S0OSB-ISEOERLAS0 fr»nco 3 g:. 25. Se aîxîBBementsprij» il Toerop bet»»fka*r. &»ftk»B«glssu §$e»ès8 àntortgà. HET VOLKSBELANG TEESCHIJNKNDE ELKEN ZATERI>AQ fr. 5-00 %&*.<*, mtx fa |Mtbtttal& mat» 3 fiS®„ . 6* ï» vsewf to£ktar. ' <ftam ffksHk» éuétu&L Afzonderlijke aaaauers lija te bekomen bij AD. HOSTE, Galgenberg BUREEL YAN HET BLAD : A11® mededeelingen, brieven, handachriften, eaz., vracbtvrij te sturen ea bii AD. HERCKENRATH, Veldstraat 47, te Gent, eu bij aile ^ _ Aan de Redactie van het Volktbelang, OutT.rkoop.rs, tegen 10 «.L OalgeatoerB, as, te Beat. O.lg.nb.rg, 23, Oeil. Inhoud : De zoogezegde Oorlogswetten. — De zede-lijhe Macht. — De Verrassingen van den Euro-peeschen Oorlog. — Een blik in de Toekomst. — Een Protest van den « Telegraaf ». — Een brief van Dr Kiewiet de Jonge. — Geshart Hauptmann over Duitschland en den Oorlog. — De houding der Duitsche Socialisten. — Duitsche en Fransche Scholen tn Lielgië. — I an ailes wat uit Noord-]\ederland. — Officieele Duitsche Leugens. — Engeland zal Belgie « tôt het einde » verdedigen. — De oudste Engelsche Kranien in Rolland gedruht.— Uitgave van oorspronkelijke Liederen. De zoogezegde Oor.ogswelten. De oorlog ia de verloochening van aile broeiierhjke eu zeifs vaii aile menscnehjke gevoelens. VVaar anders de moord bij het wetboek in aile beachaafde landen streng geatrafl wordt, is de broedermoord op de grootst mogelijke schaal eu met de alschuweiijk.st mogehjke moordtuigen iiet doei eu ideaai van den ooJog. De christene vulkeu leven in vredestijd ai» broeders. in ooriogstijd nemen zij de zeden eu gewoouten aan van tijgers, teeuwen, iuipaarden en andere rootdieren. Nochtaus schamen zij zich over deze walg> lijke piactijken. Daarom hebben zij zoogezegde internationale oorlogswetten vaatgesteld om de wraakroepende gevoigen van den oorlog eenigszins in tedijiteu. De verzorgiug en onachendbaarheid der gekwetsten op net slagveid, de bescnerming der hospitalen, dokters en ziei^euverpiegers, de onaautastbaarneid van het pmaateigendom en van het leven der met veohtende bûrgera in het veroverd land, het verbod om opene weerlooze steden en plaatsen te besctneten, enz., dat ailes zijn kieine vetoveringen van den modernen tijd op de barbaarache overleveringen van den onverbiddoiijken oorlog, zooals inj in vroegere eeuwen overal onder de zoogezegde knstene volken gevoerd werd. [Vlaar die moderne oorlogswetten, nog voor korten tijd op de Vredesconierentiea van Den Haag door allé mogendheden, groote en kieine, plechtig bezvvoren, zijn stellig onmachtig, wanneer wij, arme Beigen, zien hoe in ons rampzaiig iandje wordt gehandeld door de keizeriijke legers van Duitschland. Onder voorwendsel dat één enkel schot van eenen burger, die geen erkend soidaat is, mag en moet gestrait worden op aile onachuldigen, die in de nabijheid aangetroifen worden, zag men overal boeren en stedeiingen fusilleeren, geheeie gehuohten, dorpen en zeifs atedeu in brand steken en verdelgen. Dat getuigt Visé met ai de oinliggende dorpen (ala YVarsage, Moulanal, Cerveau, enz.;, dat getuigt de streek tussciien l'hieneu en Diest, dat getuigt het rainpzalige Aarschot en de oude hoofdstad van bradant Leuven, waar de 6t Pieterskerk, de iialie en de Universiteitsbibiiotheek met tal van andere gebouwen verbrand zijn, dat getuigt de beschietmg van opene piaataen als Meoheien en Heist-op-den-iierg, dat getuigen eindelijk de nachtelijke aanalagen van den Zep-pelmvliegooot met zijue bommen geworpen op de slapende wereldstad Antwerpen, een toon-beeld van lafheid en wreedheid tegenover de uiet strijdende bevolking, waar dan ook de alachtoffers, dienstmeiden, politieagenten en dokwerkers waren. la het tegeu dezulken dat de ridderlijke Willem II, ûaitsoho Keizei en Koning van Pruisen, oorlog voert, hij, dien wij in Augus-tus 1390 de kieine haven van Oostende, met eigen oogen hebben zien binnenvaren, onbe-we^glijk staande op de commandebrug van zijn sneeuwwit oorlogachip Der Hohenzollern, in eene witglinsterende kleedij, met eenen schit-terenden zilveren helm op het hoofd, als een moderne Lohengrin, toen hij aan onzen Koning Leopold II een offîciëel vreedzaam bezoek kwam brengen ? De wijze waarop de Duitsehe legers in ons land sedert het begin der maand Augustaa de niet vechtende bevolking sohrik aanjagen en met de voeten treden, kan onmogelijk met den waren geest noch zeifs met de zoogezegde oorlogswetten der Haagsche Vredesconferen-ties overeenstemmen. Indien dit nochtans anders was, dan moeten die oorlogswetten, welke nieinand voor de brutaaiste widekeur beschermen, zoo spoedig mogelijk herzien en aangevuld worden. Zoo' n wetboek zou anders eene bittere spoL ternij zijn voor de weerlooze bewoners van een overweldigd land. ÛË ZEQELIM MACHT. De zedelijke macht is de sterkste en de duur-zaamste aller macht«n : op den duur kan de stoffelijke macht, zeifs wanneer zij eerst schijnt te zegevieren, het tegen haar niet uithouden. Zulks leert ons de geschiedenis, die groote leermeesteres der volken. Op dit oogenblik schijnen de Duitschers het te vergeten. Zij stellen zich boven aile zedelijke "ftetten en zij rekenen vooral op hunne stoffelijke over macht. Zij zullen cr voor gestraft worden, bloedig en spoedig. Hun onbeschaamd schenden der Belgische onzi|digheid onder voorwendsel van 't strategisch eigenbelang van Duitschland had reeds de be-schaafde wereld tegen hen ingenomen. Hun wreed oorlogsvoeren in België zal weldra den beker doen overloopen. De verwoesting van Leuven en de nachtelijke bommen van den Zeppelinvliegboot te Antwerpen doen meer kwaad aan de zaak van Duitschland dan twee groote militaire nederlagen. Vraag het maar aan de pers der Vereenigde Staten en der andere onzijdige landen. Ook de Engelsche pers uit zich in denzelfden geest. De Times komt in «en hoofdartikel verontwaar-digd op tegen het ruwe optreden der Duitschers in België, dat zijn toppunt heeft in de verwoe-sting van Leuven. De Westmimter Gazette, een zeer gematigd blad, Bchrijft : « De verwoesting van Leuven is een schandelijke daad, die niet gerechtvaar-digd kan worden met een beroep op militaire noodzakelijkheid. Geen dappere soldaten bedrij-ven dergelijke dingen, maar menschen, dol van angst voor eigen veiligheid. « Het is een noodzakelijkheid voor de Duitschers, hun verbindingslijuen te doen bezetten door het kleinst mogeiijke aautal troepen en daarom moet de bevolking worden geterroriaeerd. Deze wijze van optreden zal echter het tegenge-stelde uitwerken van 't geen ermee bedoeld is. Het zal de bondgenooten tôt volharding aanspo-ren„ > DE VEBRASSiNûEN VAN DEN EUROPEESCHEN QOHLQG Ailes ia verrassing in den afschuwelijken Europeeschen oorlog waarvan wij het versohrik-kelijk begin beleven. Reeds het uitbreken van dien algemeenen oorlog was eene verrassing zonder weerga. Niemand verwachtte zich aan het verstoren van den Europeeschen vrede en Président Poincaré was zeifs op zijn duizend gsmakken voorbij de Duitsche kusten der Noord- en Oostzee naar Petersburg gevaren om met den Tzaar Champagne te gaan drinken op elkanders gezondheid, een eendrachtig, doch tamelijk onBchuldig wederkeerend gebruik van de Rus-sische Keizers en van de Pr&sidenten der Fransche Republiek in de laatste twintig jaren. Op het onverwachtste daagde de stokoude Keizer van Oostenrijk het kieine Servië uit, en één voor één werden al de Groote Mogendheden (buiten Italie) in den maalstroom van den oorlog meegeslaept, benevens drie kieine, schijnbaar weerlooze landjea : Belgie, Servie en Monténégro. Dat was de eerste verpletterende verrassing. De schrandere politici van aile landen schijnen er nergens op voorbereid geweest te zijn, buiten Duitschland, dat op de verslagenheid van het on voorbereid Europa schijnt gerekend te hebben om bliksemsnjl te zegevieren. De tweede groote verrassing was de wijze waarop de schendingvan de Belgischeonzijdig-heid door Duitschland gebeurde. De voor-waarden,door het Duitsch ultimatum aan Belgie voorgeschreven, gingen aile païen der onbe-schaamdheid te buiten. Ook daaraan had niemand zich verwacht. De derde, nog grootere verrassing was de heldhaftige dapperheid van ons Belgische legertje tegenover den overmachtigen over-weldiger met zijnezee van ruiters, infauteristen, artiliei i8ten, kanonnen, mitrailleuaen en vliegmachienen. Het was voor de verbaasde wereld als eene openbaring. De Boeren van Zuid-Afrika hadden een dergelijk voorbeeld tegenover het machtige Engeland gegeven, een vijftiental jaren geleden ; maar dat de Beigen het hun zouden naduen tegenover den sterksten miii-tairen staat van Europa, dat had niemand hebben kunnen voorzien. België herinnerde aizoo aan de heldendaden van Unekenlaud en van de Geuzender iô' eeuw? veizekerde Minister Asqaith in het Huis der Genieenten te Londen. En de geheele beschaafde wereld (buiten Duitschiand en Oostenrijk), juichte geestdnftig het kieine volk toe, dat ailes veii had voor zijne vnjheid en onafhanke. lijkheid. De vierde verrassing was de zegepraal van het kieine Servië op het groote Oostenrijk. Dat ook mag wel als onvoorzien en ongehoord beschouwd worden De vijfde verrassing waa dat, de verbon-dene legers van Fraukrijk en van Engeland, waarop men het meest scheen te mogen rekenen, tôt over de Fransche grens achteruit werden gedreven in de eerste veldslagen, terwiji integendeel Rusland, dat maar van klei-nen tel scheen, van eerst af aan in Pruisen tôt aan de vesting Kœnigsbergen, de historische Btad bij uitstek voor de ilohenzollern, triom-fantelijk doorgedrongen is en reeds uit de verte de keizerlijke Duitsche hoofdstad Berlijn be-dreigt.Is daarmede de reekg der verrassingen geslo-ten ? ' w ' ' ' EEN BLIK IN DE TOEKOMST- In ons vorig nummer gaven wij eenen Hol-landschen brief over de mogehjke verande-ringen, die de tegenwoordige oorlog in en buiten Earopa brengen kan. In Engeland stelt men zich ook diezelfde vraag en een Londen-sche correspondent der Niaurce Rotterdamsche Courant schrijfi daarover tamelijk ironisch : Ik heb u al eer geschreven, hoe algemeen men een verdeeling van het Duitsche Rijk ala de ontknooping van den oorlog aanziet. Aldra heeft zich uit het wild en onbezonnen praten — ik heb Noord- van Zuid-Duitschland hooren scheiden, Hannover tôt een afzonderlijken staat hooren verheffen en beurtelings Oost-Friesland en Wcatfalen bij Holland hooren voegen — uit die verwarring heeft zich een vrij scherp om-lijnd programma afgescheiden, dat op de strikte toepassing van het national iteitsbeginsel berust. Ik behoef u niet te zeggen, dat het een « ongeauthoriseerd programma » is. VYeinigen zullen gelooven, dat het in ai zijn uitgestrekt-heid verwezenlijkt kan worden ; maar ook, wanneer het niet meer doet dan de houding van een deel van het Engelsche publiek tegenover den gang van zaken bepabn, verdient het de aandacht, en het is zeker opmerkelijk, dat een allerminst libaiale kraut als de Morning jPost er ziuh met de liberale Manchester Guardian op kon vereenigen. « Engeland «, zoo oordeelen die beiden, » verlangt mets voor zichzelf, zelfa Helgoland met. Het wil zijn invioed aiechta aanwenden om een zoo redetijk mogelijken toestand op het vasteiand te scheppen. « Des Tsaren oproep tôt de Polen heeft de be-weging leven gegeven. Vdian hebben kiitiek genoeg oui ilusiand's belolteu met eenige arg-waan te beschouwen, maar men hoopt dat wanneer Duitschland verslagen is, Frankrijk en Engeland een liberaiiseerenden invioed op hun bondgenoot zulien kuonen oefenen. Een her-eenigd Polen is dus nummer één op het pro-gram en voorzienige menachcn waarschuwen al, dat men wel mag toezien, dat Rusland niet ook Duitsche stukken, die aan het oude Polen hebben behoord (het eigenlijke Pruisen, Dantzig en Koningsbergeu) meepakken. Verder denkt men natuurlijk het Deensche stuk van Sleeswijk Denemarken toe en zou, wat Llzas-Lothanngen betreft, liever dan een-voudige teruggave, een of anderen tusschenweg willen, daar een deel van dat land toch zeker niet slechts Duitsch spreekt, maar ook Daitsch voelt. Men begrijpt, dat voor de Oostenrijksch-IIongaar8che monarchie onder dit stelsel geen plaats is. Die zou in haar verschilleni.e natio-naliteiten moeten uiteenvallen,—ofschoon het, als het daar ooit toe komt, wel nauwelijka mmder bezwaarlijk zal vallen daar de natuur-lijke scheidingsleinen te vinden, als het in den Balkan blijkt te zijn. Sommige punten springen duidelijk genoeg naar voren. Het Duitsche gedeelte vereenigd met Duitschland, Servie de Servische, Rusland de Poolsche, Roemenië de Roemeansche deelen, Trente en Triëst aan Italië : Delcassé heeft den Italianen dat iokaaa al voorgehouden. Hongarije zelfstandig. Zulk een herindeeling van Europa — ingrij-pender dan die van het congres van Weenen en volgan3 een ganach ander beginael — zou, zoo ledeneeren deze onverbeteriijke idealistaa, do

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume