Hobooksch frontblaadje

594539 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Februar. Hobooksch frontblaadje. Konsultiert 24 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2804x54z1v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Door den Censor van 't G. H. K. aanvaar» N" 21.^8/2/18 N 14 FEBRUARI 1918 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN ' ÏNLÏCHTÏNGSDIENST Aile nieuws uiî Hoboken, adressen van Hobokenaren in het leger, nieuws over h en, inlich-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin-gen en antwoorlen zenden naar: Aalmoezenier Pauwels, Z 106, i. Al wat onze dierbare gesneuvel-den aangaat zenden naar aalm. E, van Rampaey Z 82.Il. Abonneimntsprijs voor Vluchtelingen : 1 [r. Gratis voor Soldaten en gereformeerdm : Gratis gezamenlijk-nummer /voor groepen vluchtelingen. Hobooksche Dingen Als we zoo terHgdenken aan al die oude Hobookschedingen, aandengeest van ons oud-Hoboken, aan zijn volk, zijn leven, zijn geestelijkheid, zijn amb-tenaren, zijn maatschappijen en krin-gen, zijn vaandels en vooraanstaande personen, zijn leven en bewegen, — aan den geest dier gemeente met een woord, dan kan geen één van ons na-nalaten te denken 00k aan zijn politie-ken strijd van vroeger. Bij ieder Hobo-kenaar komt die gedachte al dadelijk op, want politiekwas een belangrijk deel van 't Hobooksche leven en wie van ons allen was er niet een beetje in bemoeid? Dat Hoboken een «politiek-kot » was werd een algemeen aarageno-men waaiheid. Mijlen ver in den om-trek waren we daarvoor berucht. De halve provincie, ja, zelf de grootstad Antwerpen moeide zich met onze kan-didaten, onze meetingen onze gevech-ten, helaas! en 't liep goed af, wanneer de gendarmen te paard er zich niet mee moesten moeien!! We waren zoo 'n vechthanen van aanzien dat de men-schen mijlen ver kwaïuen om op zon-dagen vôôr de kiezing met ons mee te komen «manifesteeren» en.... vechten voor of tegen Mr X... of Mr Y... De menschen wèrden bij ons verdeeld in kiassen van « pïjpekoppen », «japneu-zen», «geuzen», «blauwe», «roode».. en wat weet ik. Ze bekeken mekaar niet dan met een schuinschen, linkschen de blik. Als de schoenmaker van neven mijn deur «blauw» was, dan kon hij zijn stiel nog zoo goed kennen, als ik niet «blauw» was mocht hij mij geen schoenen passen. Als mijn beenhouwer 'ne «Japper» was dan kon hij me nog zoo 'n dorren «boullie » te knauwen ge-geven hebben, 'k zou voor geen geld van de wereld blauwen oirooden boullie geëten hebben,.... Het bier stroom-de 00k al uit « blauwe »of « doorjapte » bron, over 't dorp in blauwe, roode ri~ vieren of door pijpenstelen. De riolen stonken omdat de « blauwen » er « ko-nijnenpijpen » van gemaakt hadden ; onze schoolinrichtingen waren toch maar half en halfkens, want die kwamen van de Jappers..,. En zoo stuitte in ailes een dubbelofdriedubbel geschreeuw op mekaar: «Van't ongediert derp.... » en «Wij kloppen, kloppen allemaal...». Nu ik er om denk na zopveeljaren,ben 'k beschaamd over mij dorpsgenooten en 'k wensch heel dien razenden po-litiekenboel naar de maan! Was me dat een leven van gezonde. vrije, gelukkige burgers ondereen?.... * * * Wat was degrond van heel die zaak? Welk was het verkeerde? Mogen de burgers zich dan metgeen politiek bezig houden? Mogen de menschen hun zienwijze en gedachte niet meer verdedigen of tôt hare uitbreiding propaganda n^aken.?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Hobooksch frontblaadje gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung