Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

344 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 Mai. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Konsultiert 03 August 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sq8qb9w33k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

15 Mei 1914. N° 10 3e Jaargang. HOOGER OP! ORGAAN VAN «HET KRUISVERBOND » VOOR T AA RTS BIS DO M MECHELEN DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C., Deurne-Antwerpen. Metvastemedewerkingvan: Hoogleeraar E. Vlieberoh, Leuven; Eerw. P. Dom. Van den Bogaert, O. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier ; Eerw, P. j. Salsmans, S.J., Leuven; Eerw. H. V. Kempeneer, Antwerpen ; Mej. Stephanie Vetter, Oude-God ; Mevr. A. De Groodt-Adant, Antwerpen ; Dr A. De Oroodt, Antwerpen; Eerw. H. Q. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. BUREEL: Voor bijdragen en berichten : Aan de Hoofdredaktie te Deurne-Zuid (Antwerpen).Voor inschrijvingen, verzendingen betaling : den Heer J. Van den Eynden. Brouwerijstraat 10, Berchem-Antwerpen. Naar Edeghem ! 28 Mei. De Maria-vereenigingen van Antwerpen en Lier houden den 28 Mei eene bedevaart naar de Grot van Edeghem. Bijeenkomst om 3 uur 's namid-dags aan de Grot. Stipt om 3 uur. Met toespraak en gemeenschappe-lijk gebed. Daarna vergadering in de groote zaal van den Katholieken Kritig, tegenover de kerk. Deze samenkomst en bedevaart ter eere van onze heilige Bescherm-vrouwe belooft zeer belangrijk, zeer nuttig en aangenaam te worden. Aile leden der Maria-vereeniging van Lier en Antwerpen worden dringend uitgenoodigd. Ook leden van andere afdeelingen zulien wel-kom zijn. _ Het Bestuur. Over zuiver Drlnkwater. Water is de gezondste drank — dat valt niet te betwisten maar daarom ook moet 't water zelf gezond, dat is van goede hoedanighied wezen. En dit is niet altijd het geval. Ja, er zijn schrikkelijk veel waterputten die onder dit opzicht te wenschen laten. Ofwel te veel ijzer, of te veel kalk, of te veel organische stoffen die dan kleur, reuk en smaak bederven en 't water als een kweekmidden maken voor aile mogelijke kwaaddoende bacteriën. Ook zijn er vele raenschen die, al kost het een weinig moeite, van hun slecht water goed drinkbaar gezond water zouden willen maken. Hier volgt nu een middel dat reeds op een zeer groot aantal stalen water toegepast, altijd goeden uitslag heeft gegeven en een lekker drinkwater maakt van de vuilste waters. In een waterbak, liefst steen of verlakt metaal,(verlakteemmer, bijvoorbeeld)brengt men een zekere hoeveelheid water, wij nemen 8 liters. Dan maakt men in een drinkglas water eene oplossing 0,060 gr. kaliumpermanga-naat per liter te zuiveren water dus 8 X 0,06 = 0,480 gr. Is ailes opgelost dan giet men deze roode vloeistof in den emmer bij 't water en roert goed om waarna men 15 minuten laat rusten. Ondertusschen lost men weer 8 maal 0,100 gr. manganosulfaat, dus 0,800 gr. op. Na de 15 minuten giet men deze tweede oplossing weer in den emmer en roert nog om. Er ontstaat in het water eene bruine, vlokkige neerslag. 't Water is nugansch gereed om gefiltreerd te worden. Als filter gebruikt men best een grooten glazen trefter waarin een lapje linnen ligt uitgespreid en daarop wordt eene laag van 2-3 cm. goed gewasschen wit zand aangebracht. Men plaatst dien trefter op eene groote flesch en kan beginnen met filtreeien. Het water is gansch klaar, heeft een zeer frisschen en aangenamen smaak en, wat nog meer is, bevat bijna geene bacteriën meer. Het spreekt van zelf dat de filter, naar-mate hij min goed laat doorloopen en meer verstopt geraakt, moet ververscht worden. Il Wat nu de hoeveelheid zouten aangaat die in deze bereiding van drinkwater gebruikt worden, die moeten juist gewogen zijn tôt den milligram toe en de apotheker kan ze bezorgen. Praktisch is het zeer moeilijk zich op-lossingen te bereiden die voor meer dan eenmaal voldoende zijn. Daarom raden wij aan : 30 gr. kalium permanganaat in 1 liter. 50 gr. manganosulfaat in 1 liter. Men neme nu, telken maal er water moet bereid worden 2 cm. dezer oplossingen per liter water. Om deze kleine hoeveelheden te meten bestaan er in den handel meetbuisjes (pi-petten) die tôt 25 ccm. met eene nauw-keurigheid van '/to ccm. afmeten. De be-werking wordt alzoo zeer eenvoudig. Dit buisje moet telkens van elke oplossing zuiver gespoeld worden. Door 't langdurig gebruik bedekt het zich binnen in met eene laag bruin mangaan oxyd dat met een weinig sterk zout-zuur kan verwijderd worden. Misschien kunnen deze inlichtlngen meer « gezond water » doen ontstaan. Dit ware reeds eene uitnoodiging aan meer menschen om water te drinken in plaats van een heele boel andere nietdeugende dranken die Raimond Lulle dierf noemen « ultima consolatio corporis humani » — vrij ver-taald — de laatste troost van de dronkaards. D1' Notenbaert. BEDEVAART NAAR ROME. Lijk beloofd in 't Nr van 1 Mei, geven we een verslag zoo volledig mogelijk over 't geen .te Rome belangrijks gebeurde voor ons drankbestrijders. Onderweg hadden wij, dit is de Antwerpsche groep, natuurlijk al Congres gehouden. Op den trein namelijk hadden we verschillende der meest be-kende Hollandsche, Duitsche en Zwitsersche drankbestrijders.Vooral over Zwitserland vernamen we zeer be-lankrijke meedeelingen van Kan. Gross: hoe namelijk de dames ginder in Zwitserland prachtig werk hebben geleverd door het inrichten van alcohol-vrije hôtels, en prachtige hôtels te Zurich voornamelijk; hoe ze zich verdienstelijk maken in de Sanatoria voor drankzuchtigen ; en de vraag rees bij allen op : Wanneer komt in België een Sanatorium van dien aard : Duitschland en Zwitserland zijn ons verre voor! Oostenrijk, Engeland en Ierland hebben de hunne; Holland bouwt er een; en wij? En meermalen zei een van onze reisgezellen : Zouden die Paters Camillianen, die in Duitschland zoo prachitg Werken, ook niet £unnen in België dat Werk beginnen? Nog over Zwitserland. De jongelingen werken daar, schiint het, omtrent in den aard van onze vlaamschgezinde studenten : bonden in de scholen, collèges, universiteiten, gefedereerd in gouwbonden, en één landelijken bcgid. Ze hebben hun eigen blad : Junghrunnen. Kan. Gross vond dat men de jongens moest zooveel mogelijk hunnen vrijen doen laten. Holland leerde ons dat we moeten parochiaal werken. Dat kwam overeen met hetgeen M. L. Harmel te Rome zou zeggen, als we hem tenminste goed verstonden ; « broederschappen » tegen drank-misbruik.Maar dan kwam bij ons de vraag : « Wanneer dat zou mogelijk zijn ? » — Ons dacht : « Alleen dan, wanneer in al de parochies gees-telijken zulien gevonden worden die onzen strijd goedkeuren en... willen meestrijden. » Feitelijk heeft het ook in Holland lang geduurd eer men het zoover heeft kunnen brengen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1912 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume