L'indicateur - De aanwijzer

1118 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 06 Oktober. L'indicateur - De aanwijzer. Konsultiert 31 Juli 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j96057dv2h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

iâ£le jaargang. — Van (I lot 15 Oktober i017. N° 40. Du 0 uu 15 Octobre 11)17. — 42»* année. DE AANWIJZER L'INDICATEUR —. i ID'Z^TT'D.G QQ A M^>wrAi»,nan Tplpfnnn • 9,fi1. Tptpnhnnp Bureau : VIEILLE BOURSE). 39. Anvers. nieuwe dienstregeling der tram-, buurt- en sp00rwegen p0st- en telegràmverkeer ZIE -4DE BLADZIJDE YRUti m AANBOD GROOTE EN KLEINE KAPITÀLEN te bekomen aan zeer voortleeligen iitpest op goede eerste hypothee-ken.—Schrijven A. Z. bur. blacl. 7^*, Bekwame kleermaakster, zeer goed op de hoogte «an al hf tge"® Wat haar vak betrefl. b.edt ^ch aan voor aile werk. — 40, VICTOK DRIESSENSSTRAAT (Zuid). 68=_ Te koop gevraagd Schoone beste EETKftMER met schouwgarnitiiur en salongarnl-tuur, schoone kappet en koflep-fort- Onnoodig aan te melden als h et niet in gosden staat is. 58, Van Wesenbekestpaat. f>(V flNTIQUITEITEN Te koop gevraagd aile soorten ANTIQUITEITEN, alsook ACAJOU en EIKEN MEUBELS, beschadigd ol niet, betaald den hoogsten prijs. anselmostraat, 65. TE KOOP ÏS SCHOOWE MO.UTEÏN DOO/KN, 6ÏX-ÎOX1S, beste Kerief voor naaistei-a en inndUten. Voor il« voor-waarden zich wend»n t«»t het bur. van den ■ Aanwijzi*r-. Te koop Schoone PIAi\0, besîe merk, met gekruiste snaren, zeer weinig gediend hebbende ; een kleîne salon crème émailié, fran-sche mode!, I canapé, 2 leunatoe-len, 2 consolera, i met spiegel, kîem geemailleerd tafeltje urtet marier, enz. Te zien 's morgens 85, Groots Steenweg, Berchem. WINKELiNRiCHTING ftlen werlangt per occasie te koo-pen toog,schappen,enz.,in goediesi staat. — Zich melden 12', Congres-straat. 6(5 Te Koop gevraagd per occasie GROOT AFDAK Aanbiedingen te doen per brisi onder letters 0 V. 5 aan Bureel voor Aankondigingen, Hopland,22 Antwerpen. liKIIII Ii r n\ III! HfflitliS TE HUREN GEVRAAGD, tegen Ok-tober, BOL WLA!\ », groot 3 tôt 5 ha., liefst met aanpalendc hovenierswoning en schuur, om-geving der stad of met goede stads* vet binding. Schr. V. B. bur. bSadi HUIS met groot terrein te koop gevraagd in de omgewing der Wleistraat. Brieven met vermelding prijs, A. A. bureei gazat. 768 en verlangt uit ter hamci te koo pen een gsrieflijk WlNKt'LHUlS rnel achteruit o* atetier, omstreker St-Jan plein, Gummarusstr., enz. Brieven met opgaaf, iigging eir koopprcjs te zeniien : Bur. van hel biad, Uetters M. E. 20. 749 flflen verlangt uit ter hand te koo-penTte huren of bailoverte nemen GERlf.FLlJK WINïŒLHUIS met ÏWA-GAZIJN, beschikbaar kortelings o! na den oorlog, gelegen in de Von-delstraat, St-Jansplaats, St-Gum-marusstraat, Carnotstr. of Paar« denmarkt of in eene der mees bevotkte straten der stad. Brievejr met opgaveder Iigging, koopprijs en oppervlakte te zenden 20, Sint- Antoniusstraat, 20. 738 Heer alleen zoekt KLEIN GEMEU' BELD HUIS of VERDIEP, nabij Pari of Nationale Bank. Schrijven X. Z. bureel van het blad. Heer met Dame en 2 kinderei verlangt een KLEIN EH GERiEf LIJI HUIS te huren. Schrijven A. H. L. 3 bureel van dit blad. 823 Huisgezin van 2 personen ver langt te huren, op het Zuid, ffiOD£RF KWARTIER van 4 plaatsen, met zol der en kelder, of wel een GERIEF LIJK HU1SJE. Schrijven H.G. A., bur van het blad. 177 Dame alleen gezette ouderdon zoekt schoon ongemeubeld KWAR TIER van 4 of 5 plaatsen, me water, gaz, enz. boven bij stillo menschen zonder kinderen.Eenigi huurJer, schrijven J. A. bureel vai het blad. 787 Huisgezin van 2 personen gezet ten ouderdom, verlangen middei de stad een KWARTIER^ te hurei van 3-4 plaatsen. Schrijven H. B bureel van het bîad.^ Deftige jufvrouw vraagt te hurei net proper KANIERTJE aan goed koope prijs, liefst in de 3d0 wijh Schrijven A. dagbladenkiosk Teniersplaats. Te HUREN gevraagd SVIODERN KWARTIER van 4 of d ooreenloopende plaatsen me water, gas, electr.| kelder en zoi der. Matige prijs. — Schrijven C. / 3137 Ôur. van het blad. *||jiiii#!a il nu#® 5 mute i nuJ^feui.lu^uwuu^naiiiiiî^saiiBi^aus^g^ g* STAD ANTWERPEN |L 1 OPENBARE TEIIjIMO | g der Schilderijen en Voorwerpîn nagelaten door den P Kunstschilder P. VAN DER OUDERAA, en bestaande uit : = ♦SCHItDERIJENt Oudheden, Kunstvoorwerpen, Antiek Porselein, ZiIverwerk,OudeStoffen, enz. ||^ | MEUBELEK - - SOEKEN - - GRAVUBEK p jf welke zal plaats hebben in de Zalen van het ^ j KONMKUJK kuhstvebbond (Cercle Artistique) | 28, Arenbergstraat, Antwerpen, Op Maandag 1 5, Dinsdag 1 6, Don-ê derdag 18 October 1917, telkens ten 11 en 3 1/2 ure (T.U.) door het ambt 6 M van Deurwaarder Fr. DE LAET, Conscienceplein, en onder het bestuur l| der HH. F. & V. CLAES, deskundigen,28, Groote Goddaert,te Antwerpen. g* M Tentoonatelllngen : ^ 1 28, Arenbergstraat, Koninklijk Kunstverbond (Cercle Artistique) W S , VRIJDAG 1 2 OCTOBER 1917, van ri tôt 5 uren ) ^ M Voorbehouden : ) ZA1JERDAG 13 » » » » ! T. U. S» ^ Openbaar : ZONDAG 1 ^ » » » > ) j iiis^i» j r^ssi jj imi^iîniiins^nnnin^nïïiiBs^^fniiTiTfâj' AmamLmwa UahLaahShn Sludie van notaris Fernand ISTAS, Upenbare verkooping Lozannastraat, 62, te Antwerpen. VAN » l SI bij sterfgeval Twee Wmkelhuizen qpenbare Terkoopng TURNH0U1SCHE8AAN, en van eeQ prachtig BURGEESEUIS Bakkerssiraat, te Borgerhout llS.ll I blliCllwnUlO De notaris jos.^de ridder, te Bo- «aindelslei 133, Antwerpen gcihout, zal, ten overstaan van de» lusschen de Vondel- en Houwerstraten heer Vrbderechter, op D1NSDAGEN 'J en 16 OCTOBER /a/7, ielkens otn 3 1/2 De notans Fernand ISTAS, le Ant- ure namiddag (Torenuur), ter verhoor- werpen, daartoo in recht benoemd, zal, zaal van het Vrcdegereeht (Gemeente- 'en overstaan van den heer Vrederech- huis) te Borgerhout, met winst van pre- ter \ un het eerste kanton Antwerpen, mie, openbaar verkoopen : openbaar verkoopen, met winst van KOOP 1. - Een WINKELHUIS, aller- P^mJeM twee zilUngen, bepaalcI op best gelegen te Borgerhout, Turnhoul- ,,,,,,, ,, en J , schebaan, 10, op den hoek der Bakkers- MI7, telkens om b un klokslag straat, hebbende ëeiijkvioers . winkel, namiddag, ter W olzaal, Korte Klaren- keuken, overdekte koer met pomp van straat, U, te Antwerpen ; put- en regenwater, verschillende ka- ^',cl 1 pracntig lth.\ ibiSIEHbHLilb, mers op de verdiepen, mansardekamer, Handelslei, 133, te Antwerpen, liebbL'n- I. zolder, kelder en verdere toebehoor'ien, c °P gelijkvloers : salon, eetka- oppervlakkig groot 41 vierk. meters. '{"j'1' ^ erandah, spreékkamer, over- KOOPi. — Een WINKELHUIS, zeer Jekle terrasse (W.C.), grooten hof ; op welgelegen te Borgerhout, Turnhout- het eerste verdiep : voor- en aehter- 1 schebaan, 188, hebbende gelijkvloers : Ruiner ; op het tweede verdiep : 2 voor- winkel, kéuken, overekte koer met kame'-? en achterkamer ; boven de pomp van put- en regenwater, verschil- spreekkamer : badkamer en W.C.; ver- lende kamers op de verdiepen, zolder, ! : kelderkamer en keuken, wijn-, mansardekamer, kelder en verdere toe- lv00'- en provjsiekelders ; twee schoone Behoorien, oppervlakkig groot 39 v. m. mansarden, zolder; elektnek licht, gas, KOOP 3. - Een gerieflijk BURGERS- ? adswater, put- en regenwater, groot HUIS, zeer aangend&m gelegen te Bor- 340 vierkante meters. gerhout, Bakkersstraat, 2, nabi] de Oniiuddelhjke mgenottreding Turnhoutschebaan, hebbende gelijk- ^,ie bez'chtigen mits toegangskaarten vloers : gang, kamer, keuken, overdekte D'Jiis \Voens-, Dollde,.- en Vrijdagen, koer met pomp van put-en regenwater, va" 1 tôt 5 uie namidda (I.U.). twee kamers op het verdiep, zolder, , Vo?r »"? mlichtingen en toegangs- mansardekamer, kelder en verdere toc- kaarten te bevragen ter studie van den behoorten, oppervlakkig groot 32 v. m. yerkoophoudende notaris Fern. ISTAS, , De bijeenvoeging der kSopen is voor- Lozannastraat, 62, te Antwerpen. (7750) | behouden. ~ ; ~ ~~ De ingenottreding is bij cle verkoop- Studiôn van de notarissen DE CLEENE, i voorwaarden vastgesteld. Antwerpen, Begijnenvest, 104 (lioek ■ Te bezichtigen de vier eerste werk- ('er Leopoldslraat), en LESSELIERS, dagen der week, van 11 tôt 1 uur voor- Beveren-Waes. middag en van 3 tôt 5 uur (T.U.) namid- , dagè 6 v ' bij sterfgeval ■ Voor nadere inlichtingen tie bevraqcn ter studie van den notaris j os. ,de rw- kjnn Hop IloilonçtraQt 7 A . der, Veldstraat, 73, te Borgerhout. *ai1 UCI rvonGIlDII aai, I (7757) De notarissen DE CLEENE, te Ant- k — werpen, en LESSELIERS, le Beveren, 1 m t i t j • zullen op woensdagen 10 en 17 oc- ; Schoon gemonbleerd, awaruep tober tm, om i uur cr.u.j, in de Tra-nar fa l%nn»an Wo'zaal, Korte Klarenstraal, 12, U vï iîa.ïu9r V© XiUÏTÇn Antwerpen, met 1/2 0/0 premie, open- I HAAMTJE^LEI, I baar verkoopen : Een welgelegen zeer gerieflijk BUR _ " GERSHUIS, Van der Keilenstraat, 74 » finQT-K\M h DTIFR te Borgerhout, groot 67 meters. UUO I l\vvHnilC.n De ingenottreding is bij de veilvoor ' ^7iiRFiVRnTtG\ waarden bepaald. ' zjen (je eerstc dagen der weel „. . . . . , , van 11 toi 1 uur (T.U.), (7749] Welgelegen bouwgronden te koop op aile breedtens en dieptens, alsook ren-teniershuizen, bouwing van eersten ranff, met gemak van betnling.gereedgeld mrilTnnilOTri I I MOTll ham of jaarlijksehe afkortingen volgens keus lllENTOuNulELLIIiuEN Ï3I1 der koopers. 1 Voor aile inlichtingen vervoege men zich I 9 EU " op het bureel der Bouwmaaischappii van I |h f| 11_ |S e* K1 _■ P R 1 het Oostkvoartier, Groote Hondstraat, 44. — "** ■fcU'UMWIin 1 Gezegde maatschappij verhuurt ook ■ « , ^ hare huizen die eene goede verdeeling van qekenae meesters hebben, beide waters, regenbak, born- ** en beirput elk afzonderlijk, aan de van 11 tôt 6 uren, in de prijzen van 500 tôt 3,000 fr.'s jaars. ... ; - Galerij LAMORINIÈRE, Meir, 75 Te koop: Bou\v)fronden en 7aal WYNFN Mpir 4.7 Schoone Renteniernhuizen, Lm ¥VIWCI1» " zeer goed gebouwd. Gemak van betaling RIIYI F MpÎT I 9Q PII of comptante betaling, ook met jaarlijksehe ' ' ' afbetaling naar keuze der koopers, Salon "CAMPO",Leopoldstraat,5 f Voor de voorwaarden zich wenden tôt het bureel van de Homo maatschappij van BestllUT RIIII I À II M F fiAMPd - het Oostkwartier, Groote Hondstraat, 44. Bovengemeldemaatschappijstelt ter PRIVATE GALERIJ: 4, Parochiaanstraat, 5 beschikking van het publiek voor de Antwerpen. t verhuring, hare huizen die eene goede faxeeringen voor verzekeringen !- leiding hebben, de twee waters afzon- en verdeelingen bij sterfgeva^*^: i, derlijk : put, regenbak, enz. Prijzen 7712 van 500 tôt ir. 3000. Studio van Meestei VAN CUTSEM, | notaris te Antwerpen, Kapucienerssenstraat, nr 60. Openbare Verkooping van schoone RENTENIERS en Winkelhuizen JULIUS DE GEYTERSTR. 2 en 4 te Hoboken, (Antwerpen-Kiel) De notaris VAN CUTSEM, le Antwerpen verbiijvende, zal, in twee zittingen, op BhSSDAGEN 16 en 23 OCTOBER I»l7y tclkens ten 3 ure stipt (T.U.J, ter • Wolzaal, Korte Klarenstraat, 12, te Ant-! werpen, met winst van premie, openbaar verkoopen : KOOP 1. — Een onlangs nieuw ge-bouwd RENTENIERSHU1S met twee verdiepen en schoonen hof, te Hoboken, j Julius De Geyterstraat, 2, (scheiding i tusschen Antwerpen en Hoboken;, groot j ongeveer 190 v. m., hebbende gelijk-! vloers : schoonen ingang, ruime door-eenloopende salon en eetzaal; kamer en verandah, keuken en pomphuis ; ver-schillige plaatsen op de verdiepen, man-sardekamers, zolder en ruime kelders, gaz en waterleiding. KOOP II. — Een onlangs nieuw ge-bouwd WINKELHUIS, met twee verdiepen en grooten hol', te Hoboken, Julius De Geyterstraat, 4, groot ongeveer 265 v. m., hebbende ruirnen winkel met breede vitrien, afzonderlijken ingang, verschillige plaatsen beneden en op de verdiepen, mansardekamers, zolder en ruime kelders, gaz en waterleiding.De eigendommen scheiden zooals aan-geduid is op de plakkaarten met grond-teekening.Onmiddellijke ingenottreding. Om de huizen te bezichtigen, te bevragen in koop I, de drie eerste dagen der week, van 2 tôt 5 ure (T.U.) Nadere inlichtingen te verkrijgen ter &tudie van den verkoophoudenden notaris VAN CUTSEM, Kapucienerssenstraat, 60, te Antwerpen. (775U) JE De notaris Emile VAN DER AVOORT, St-Jacobsmarkt, 52, zal op MAANDAG 8 OCTOBER I!)I7, om stipt 5 torenuur, ter Wolzaal, te Antwerpen, definitief verkoopen : Eenen schoonen en voordeeiigen EIGEND OM hebbende eene oppervlakte van 1 hectare, 96 centiaren, allergunstigst gelegen te Deurne, nabij du Herenthalschebaan, hebbende tegen de tbans genaainde kerkliolwcg (vroe-ger Oude Baan) eene façade van ruini 171 meters, bestaande uit eene aller-beste HOVENIERDÉR1J, TWEE BlIR-GERSHUIZEN en IS koopen BOUW-(',!!()ND, iiigezet : a) de HOVENIERDEIUJ met 4033 m. grond, SIechts aan frs. 1 3 000 b) de TWEE BURGERSHU1ZEN, SIechts aan frs. 4,500 cj en de BOUWGRONDEN, slechts aan één frank den vierkanten meter of Saraen slechts aan frs. 4,300 Samen slechts frs. 21 .800 De eigendom heeft eene gi'ootc loe-komst, hij bracht vûûr den oorlog fr. 1260 op; de hovenierderij is verhuurd aan fr. J00, welke huurprijs in den oorlog lotaal afbetaald wordt; de huurprijs der huizen is voor den duur van den oorlog gebracht op fr. 264. Gemak van betaling. De koopers zullen het recht hebben de 1/2 der koopprijzen gehypothekeerd te laten, aan 4 %. (7756) Studiûn van Notarissen Fern. DE KOCK, Goudbloemstraat, 3 (Handels-lei), en Xavier GHEYSENS, Mark-gravestraat, 12, te Antwerpen. U I T SLAG der voorloopige toewijzing van : Twee Huizen gelegen : MONTENSSTRAAT, 27, «n BAKKERSSTR , 40, te BORGERHOUT KOOP I : Schoon BURGERSHUIS, gelegen fe Borgerhout, Moritensstraat, nr 27, groot 113,30 v. m. Slechfs ingezet fr. 12.600 KOOP II : Een BURGERSHUIS, te Borgerhout, Bakkersstraat, 40, groot 10S v. m. I Slechts ingezet fr. 11.800 Voornoemde notarissen DE KOCK en GHEYSENS zullen eindelijk toewijzen op DÏXSDAG » OCTOBER aanstaandc, op het Yrcdegcrecht van Borgerhout. Te zien de vier eerste dagen der week, , van 11 Lot 1 en van 3 toi 5 ure (T.U.). Inlichlingen 1er voormelde studiën. I (7781) Roepzaal MARNIX Terninckstraat, 1, hoek Kasteelpleinstrast, Antwerpen Maandag 8 Oktober 1917 om 11 Torenuur OPENBARE EN ZEKERff VERKOOPING van Schoonen Afbraak voortkomende van eene nieuwe villa Schoone dobbel en enkel deuren met schoone sloten, ramen en vensters, par-tij rollende bluikens en blafturen, groote partij houtwerk, jalouziën, schoone schouwen in murmer Skyros en Paona-zo, enz., enz. kompitante betaling met 10 % ver-hooging.TE ZIEN : Zondag 7 October 1917, van // tôt 2 T.U. Voor aile soort verkoopingen wendt u in voile vertrouwén tôt de Zaal « MARNIX », Terninckstraat, 1. Bestuur : J. B. LAMBREGHTS. (7779) OPENBARE VERKOOPING van eene schoone verzameling SCHILDERIJEN sterkwatcrplaten, waterverfschUderin-gen, gravuren, meubelen, bronzen, enz., voortkomende van wijlen Mr A. V. B., op MAANDAG S OCTOBER tilt7, om 3 IJï me stipt (TorenuurJ, in de Zaal WIJXEX, Meir, 47. Antwerpen, door het ambt van notaris Emile DE WIN-TER en onder het bestuur van Mr Guillaume CAMPO. SCHILDERIJEN van : Léon Abry, ChaïKs Boland, Léon Brunin, J. Celos, Gve Culsoulle, Léon CoUpil, Alfons Cogen, E. Çllappel, Emile Claus, Albert De Keyser, F. Dumont, Fi ans De Vad-der, Ferd. De Prins, Alfons De Clercq, Jan De Graèf, de la Mar, Jos. Ducaju, Henri De Braekeleer, Henri De Smeth, Félix Eyskens, Edgard Farasijn, Joseph Gyselinckx, Paul Gorge, J.V. Hermans, H. Karg, Leop. Haeck, Gérard Jacobs, F. Jacops, Eugène Joors, Anny Kern-kamp, François Lamorinière, Baron Henry l.veys, Camille Lambert, J. Lan-noye, J. Leprince, Henry Luyten, Isidore Meyers, P. E. Moerenhoudt, Mar-ten Melsen, Piet Ncuckens, J.Posenaer, Flor. Poels, Henri Piéron, André Plu-mot, Ommeganck (naar) E. Rinquet, Léon Riket, Roessingh, Henry Rul, Romain Steppe, Henry Schouten, Maurice Seghers, Jos. Schippers, Edouard Tyck, Henry Timmermans, Théo Van Door-maal, Charles Venneman, Frans Van Leempulten, Jef Van Leemputten, I>eo Van Aken, Louis Van Engeien. P. Van Schendel, Fritz Van de Kerckhove, Camille Venneman, Jan L. Van leemputten, A. Verwee, Van Dael (manier van), Jos. Van Genegen. Edouard Van Rijs-wijck, Théodore Verstraete, Tony Van Os, Victor Gilsoul. WATERVERFSCH1LDER1NGEN van: M. Sembach, Mignoli, A. Da Ru, K. Baerwaldt, l-'rançois De Bondy, Abou-chard, Henri Seghers. PASTELS van : V. Muller. TEEKEMXGEX van : François Lamorinière,,Hélène de Harven. STERKWATERPLATEN van : Léon Abry, J. Célos, Edouard Tyck, Henry Rul, Walter Vaes, Léon Brunin, Théodore Verstraete, Frans Hens. GRAVUREN, BRONZEN en versçhil-lende andere voorwerpen. TEXTOONSTELLING : Zaterdctçf 6 en Zondag 7 October, van 11 toi 6 ure (Torenuur). (7782) Studie van notaris VAN DER SCHOOT, Arembergstraat, 14, Antwerpen. Twee schoone Renteniershuizen TE KOOP met gemak van betaling, het eene gelegen begin Mechelsche-steenweg, nabij de Nationale Bank, oppervlakte 250 vierkante meters. Het andere Lange Leemstraat, i pper-vlakte 470 vierkante meters. Geschikt voor advocaat, geneesheir, enz. Zich te wenden ter studie van den notaris. IES! apitalen te bekomen op hj'pbtheken ; zich te wenden ter studie van nolaris VAN i DER SCHOOT, Arembergstraat, 11 14, | te Antwerpen. 7!U | Studio van notaris Alfons COLS, \\ illem Tellstraat, 3, te Antwêrpen. HOFSTEDEiiiitGRONDEN te SCHËLli£ Openbare verkooping op M A AN DAGEN 15 en W OCTOBER 1917, telkens ont i uren (T.U.) klokslag namiddag, ter herberge « De Halve Maan », bij den heer Jos. Mertens, Antwerpschesteen-vveg, te Schelle, van eene schoone HOK-STEDE met HOVEXIERSGROXDEN, BOUW- en HQOïLANDEN, en VLOEI-BEËMDBN, te Schelle, samen groot 7 h., 36 a., 44 ca., verdeeld in 25 koopen. Plans ter beschikking bij den verkoophoudenden notaris COLS en bij M. sie-gers, landmeter le Conlich. (7783) GROOTE en KLEINE BuiîeDooeflsren te Koop FJ^^ndom, 8 hectaren, bestaande uit SCHOONE VILLA met grooten fruit-hof en schoone dreven. Pépiant met zware pikenbsomon, vo^rts kleine boer.ierij met bo te labeurgrond en weiden en 1 htetaar dennebosch, prijs 55,000 fr. TOifceiiriom. 28 hectaren, SCHOONE VILLA mer fruithof goecre labeurgrond, weiden en 10 hectaren denneboschen, prijs 60,000 fr. Ki^MidoiiK 12fj hectaren, bestaande uit PRVCHTIG K vSTEEL, remisiiln . serren, parken, gj-note hoeve en ongeveer 50 hectaren d^nnebosschen, prijs 450,000 fr. 146 le ctaren GROOTE en SCHOONE KOERDERIJ met jtallin-g<'n, schuren. grooten ho mgaard, 40 hectaren d< nn» bosschen, allurbeste vetweiden omgeven door ongeveer 6000 canada en eik< nboomen, liggiu^ pi ov. Limburg tegen Holl. grrns, tegen IJ/.erenweg, prijs fr. 300,000. Verschillende grocte en kleine BOER-DERIJEN te koop. Kapital» n te bekomen. Schrijven A . D. S. bureel blad. BÉTON ARMÉ Ontwerpen, prijsopgave en uitvoe-ring van GEWAPEND BÉTON voor aile tospasslngen : alsook voor fa-brlekgefaouwei! en waterfliclit maken van kelders. DE MEES, Ten Dorpelei, 18 Ouden God. 77S Ms Â, LE JEUNE I 13, TURKSTRAAT, 13 Met uwe stof zelf te leveren kan men een goedkoop kostuum bekomen, voor het maken van af 30 fr., met leveren van voe- I dering en ailes inbegrepen. Let we! op het adres î ^13, Turkstraat, 13^ OUDE EN MODERNE SCHILDERIJEN van ±st0 kwaliteit .1. Peellaert, expert-schirdep Her telling van Schilderijen 62? HeretelEcn der Muséums DE5KUNDIGE GNDERZOEKiNGEN SCHILDERSTRAAT, 9, te Antwerpen jôtkôckx 16, Kolveniersstraat, 16 ANTWERPEN arma- — — INKOOP van Boeken, Oudheden Schilderijen, enz. Openbare verkoopingen aile 2 maandeR HUI3 GEST1CHT IM I83S VOORSCHOTTEN op rietenerkoopen voorwerpen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel L'indicateur - De aanwijzer gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in - von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume