Lux

902 0
20 März 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 20 März. Lux. Konsultiert 15 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s756d5qq6f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

N° 18 Antwerpen, 20 Maart 191 15 Centiemen Eerste Jaargang. — Première An née abonnementsprijs : 3 fr. per je £ r Prix d'Abonnements : 3 fr. par an Verschijnt elken Vrijdag. Paraît le Vendredi Er zal verslag gegeven worden over de werken waarvan ons een exemplaar toegezonden worden. Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire sera envoyé à la rédaction. Handschriften worden niet teruggegeven Les manuscrits ne sont pas rendus. Lux BEHEER : WIPSTRAAT, 16 ANTWERPEN Aankondiqingen volgens overeenkomst Annonces a forfait I ~^625rt~Îl ADMINISTRATION : RUE DE LA PERCHE, 16 ANVERS LUX II De officieele opening van onze nieuwe zaal op de Paardenmarkt (hoek Venusstraat) zal plaats hebben op 21 dezer met eene GALAVER1OONING. De bijval die het nieuw Ciné-Theater te beurt valt, is wel een flink bewijs dat men er goed zittens heeft en dat het cinemaprogramma zoowel als de operet-ten die opgevoerd worden, het publiek hoogstens bevallen. Ducaju en De Vos, de gekende Vlaamsche artis-ten, alsook de damen Mertens en Daune treden op in De Wereld zal vergaan. Onnoodig meer te zeg-gen, want als men deze schaar aan 't werk ziet, is de bijval verzekerd. Benevens het operette krijgt men een film met Henny Porten, het reeds bedorven kind van het Ant-werpsch publiek in DE WEG DES LEVENS een drama uit de justiciewereld, dat menige tranen zal doen vloeien, tevens eene gansche reeks buiten-gewone filmen. Een nieuw puik orkest zal de laatste nieuwigheden op muzikaal gebied uitvoeren. Het Tooneel door de eeowei? l?een Het tooneelspel, ligt in de natuur der volken. In aile tijden en in aile luchtstreken vindt men die nei-ging om op de tooneelplanken de gebeurtenissen van den dag of uit de geschiedenis, de karaktertrekken der volkszeden, de deugden en ondeugden der maat-schappij.in ernstigenof boertigen vormvoor testellen. Men vindt sporen van die neiging bij de oudste vol-keren, van 't oogenblik dat deze zich in eenige be-schaving verheugen mochten. Het is bekend welke overgroote uitbi eiding het Ltooneel bij de Grieken en Romeinen genomen had en hoe vele tooneelwerken van die ververwijderde tijden door de eeuwen heen totvoorbeeldgestrekt hebben aan de tooneelschrijvers der latere tijden. JLaat onsjn het moderne Europa blijven. Het Roomscherijk was gevallen onder de herhaalde slagen der Barbaren ; deze laatste bogen op hunne beurt het hoofd voor den beschaafden invloed van het Kristen geloof. Nochtans, in die geweldige omwen-telingen, die het middelpunt der beschaafde wereld zooverre verplaatsten,waren kunsien en wetenschap-den ten onder gegaan of,zoo gij wilt tijdelijk verdwe-nen ; gelukkig vonden zij eene veilige schuilplaats in kloosters en abdijen, waar zij eerbiedig werden bewaarden beoefend, tôt dat de maatschappij wêer HENNV PORTEN la talentueuse interprète de CHEMIN DE LA VIE verre genoeg gevorderd was, om aan die kunsten en wetenschappen eene nieuwe en hoogere vlucht te verzekeren. Zoo was dan in het begîn der Middeleeuwen de godsdienst de waarborg der kunstontwikkeling en het moet ons dan geenszins verwonderen zoo wij, in aile landen van Europa, kloosterlingen en geestelijken als eerste beoefenaars der tooneelkunst zien optre-den. Die tijden waren doordrongen van eenen diep kristen geest, wel is waar gepaard met eene soms verregaande onwetendheid, zooals wij straks zien zullen ; daaruit spruit voort dat al de eerste tooneel-spelen van godsdienstigen aard waren en veelal, altans in de eerste tijden, in de kerken zelve werden opgevoerd Zooiets ontsticht ons bij de enkele ge-dachte ; maar toen oordeelde men anders dan nu en men zag de zaak zooverre niet in. Dat de levens der Heiligen, de geheimen der Godsdiensten of de verhalen van den Bijbel tôt grondslag dienden der «Mysteriespelen» wil nu juist niet zeggen, dat de stukken van dien tijd erg stich-tend waren, o neen. Nevens de hoofdpersonen waren er rollen in gebracht, die dienen moesten om de een-tonigheid af te breken, waarbij dan de duivel den hoofdrol speelde. Al wat de volksgeest de tooneel-spelers ingaf, werd den armen duivel naar 't hoofd gesmeten en er werd daarbij geen de minste reken-schap gehouden, of die grove kwinkslagen bij het onderwerppasten. De zedelijkheid werd daarbij zoo min ontzien als de gezonde rede en dit zal ook ^wel de hoofdreden geweest zijn,waarom de tooneelspelers weldra uit de kerken en gewijde plaatsen gedreven werden en waarom het aan geestelijke personen ten strengste verboden werd nog op de planken te ver-schijnen. Zoo ging dan het tooneel over in wereld-lijke handen en het eerste en natuurlijke gevolg daarvan was, dat ook de onderwerpen der spelen verwereldlijkt werden. Nevens de «Mysteriespelen», verschenen de « moraliteiten », die, in weerwil van hunnen naam, ailes behalve zedelijk en daarenboven overdreven naief of, om de waarheid te zeggen, kort-weg dom waren ; althans was dit het geval met den ^rooten hoop. Deze algemeene opmerkingen hebben wij voor-aifgezonden, omdat men hetzelfde karakter in aile anden van Europa aantreft. Dit gezegd zijnde, gaan wij over tôt de bijzondere geschiedenis der tooneelkunst en beginnen met Frankrijk, om voort te gaan net Italie, Spanje, Engeland en Duitschland en te ;Iuiten met de Noordsche en de Slavische landen. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Lux gehört zu der Kategorie Culturele bladen, veröffentlicht in Antwerpen von 1913 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume