Nieuwe Vlaamsche illustratie

1610 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 August. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Konsultiert 30 September 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/862b854m7s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

No. 45 ZONDAG 2 AUGUSTUS 1914. 19e JAARGÀNG. TJJEUWE '' Priîs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Vêrschijnt ELKE WEEK IN 12 PAG. • • —'■ Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR. Utrecht. ste paar jaren ten onderst boven ge- Ihaald, gaat het vrijwel over ailes, \ behalve juist over de moordzaak, waarom het procès begonnen is. Wat . sgv erger is,^ het is er ^heimelijk op aa^-^ ^ ^ — V î lenden to'on de voortreffelijkheden Eene vrouwelijke veteraan. âMXg*- JES* " • pj^H sSrL fe van het echtpaar uitjubelen. En als Mevr. Pauline Hiteveld te Stut- fj•-** -. -sde civiele verdediger van den ver- gart, die in 1870 den veldtocht als B V ? •? \ moorden Calmette, bescheiden op- koofd-ziekenverpleegstermedemaak. mrekt dat men afdwaalt, dat het hier te, is 82 jaren oud overleden. Daar gaat het spannen. I f ■ ..-, .... • M SftQ^'g^fëgSMi Wij geven hier een aardig, karakleristiek kijkje op het grens- • " gebied tusschen Oostenrijk en Servië, de beide landen, die elkaar 'r~ > , de tanden laten sien. Men ziet hier een boot op de Don au varen Hnk^ dgn^ ^ Oostennjksch^ rcc/its^dc^ oeuer. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ~^.t ^ ^ ^ ^ 7/Î?<s-câ<//i '/r^dezer In het Bosnië hooggebergte. uitvoering een groote mate van <jen. Zijn verscheiden De Oostenrijkschen troepen houden zich den laatsten tijd druk bezig met groote oefe- stoutmoedigheid of domheid be- wordt door zeer velen ningen van hunne artillerie in het hooggebergte van Bosnië. hoort. hartslijk betreurd. Verkrijgbaar bij de (Jitgevers van het. HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Daar gaat het spannen. Wij geven hier een aardig, karakleristiek kijkje op het grens-gebied tusschen Oostenrijk en Servië, de beide landen, die elkaar de tanden laten zien. Men ziet hier een boot op de Donau varen met links den Oostenrijkschen, rechts den Servischen oever. Sensatieproces. Wanneer men een moord gepleegd heeft en dientengevolge voor den rechter wordt gedaagd, dan zullen, n eent ieder normaal den-kend mensch natuurlijk, voor de Rechtbank de getuigenverhoren en de daarbij g-evoerde gedachtenwisselingen, in hoofdzaak moe-ten loopen over den moord. In Parijs denkt men er^echter anders over. Daar stond dezer dagen voor het Gezworenhôf terecht me-vrouw Caillaux, echtgenoot van den minister van dien naam, die om een door de ,,Figaro" tegen haren man gevoerde campagne, radicaal stop te zetten, naar de bureaux van dat blad toog en den directeur zonder veel omhaal neerschoot. Welnu, bij dit procès wordt ongeveer de geheele Fransche politiek der laat- In het Bosnië hooggebergte. De Oostenrijkschen troepen houden zich den laatsten tijd druk bezig met groote oefe-ningen van hunne artillerie in het hooggebergte van Bosnië. ste paar jaren ten onderst boven ge-haald, gaat het vrijwel over ailes, behalve juist over de moordzaak, waarom het procès begonnen is. Wat erger is, het is er heimelijk op aan-gelegd om het procès een dergelijk verloop te doen hebben. De machtige Caillaux, vooral machtig als financier, gesteund ten dezen door den verdediger ' an zijne vrouw. den uit het Dreyfusproces welbekenden Mr. Labori, bemantelen ailes wat direct op den moord betrekking heeft en doen daarover in de plaats treden urenlange betoogingen over de Cail-laux-politiek en over daarmee in nauw verband staande particulière brieven. Ja Caillaux brengt Kamerleden-huis-vrienden, als de heer Ceccaldi, in het getuigenverhoor en doet deze op brul-lenden toon de voortreffelijkheden van het echtpaar uitjubelen. En als de civiele verdediger van den ver-moorden Calmette, bescheiden op-mrekt dat men afdwaalt, dat het hier Eene vrouwelijke veteraan. Mevr. Pauline Hiteveld te Stut-gart, die in 1810 den veldtocht als hoofd-ziekenverpleeg s ter medemaak. te, is 82 jaren oud overleden. Oostenrijksch troepenvervoer. Eigenaardig platboomd vaar-tuig, !ooals aangewend wordt in het Oostenrijksche leger om de infanterie-troepen van plaats tôt plaats te vervoeren. gaat om een moordzaak. een kwestie van ,,gemeen recht" en niet om de politiek, hoont men hem rechts en links. Hoe nu van dat ailes de uitslag ook zij, dezer dagen is een keer te meer gebleken, dat de toestanden op politiek gebied en in vele krin-gen ook op huiselijk gebied door en door voos zijn. * * * Menigeen verknoeit de helft van den tijd met op morgen te wachten en de andere helft met het betreuren van gisteren. * * * Er zijn dingen voor welker uitvoering een groote mate van stoutmoedigheid of domheid be-hoort. Prof. Max Rooses t, de bekende directeur van het Antwerpsche Plantin-museum overleed dezer dagen. Zijn verscheiden wordt door zeer velen hartslijk betreurd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume