Nieuwe Vlaamsche illustratie

1163 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 10 Mai. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/t43hx1721w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

No. 33. ZONDAG 10 MEI 1914. 19e JAARGANG. »l[W fMJIE Verkrijgbaar, bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3-60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. — —— v. ,*i-i Y, • ii - m. i l)ruk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Do Amerikaansch-Mexicaansche botsing. De eers'.e schoten die in de botsing tusschen Mexico en de Vereenigde Staien van Noord-Amerika werden gewisseld waren die op de stad Vera Cruz door de Amerikaansche dreadnoughts, toen de Mexicanen, na eerst de Amerikanen dt douanekantoren te hebben laten bezetten, van buiten de sta tegen de indringers optrokken. Eenige dozijnen welgerichte schoten van de Amerikamsche oorlogs schepen brachten de Mexicanen ech-ter afdoende tôt zwijgen. Naar Mexico. : De Celtic op de reede van Brooklyn, geladen met wapenvoorra-ien en levensmiddelen met bestemmina vôar dp Amerikaansche manschappen, die in Mexico optreden. Eoeris: Mexico. De geheele geschiede-nis van de botsing tusschen Mexico en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika begint veel op een puzzle te gelijken. Eerst iuidde het dat de président van Mexico, dictator Tluerta vrijwel in de bektielling zat tusschen rebellen eener- en de Amerikanen anderzijds. Toen kv/am het bericht, dat de rebellen een plotselinge vaderlandslievende be-vlieging hadden onder-gaan en besloten hadden aile onderlinge vee- Een der Amerikaansche bev-elhebbers. Admiraal Badger die de Amerikaansche vloot in de bewegingen tegen Mexico in den Atlantischen Oceaan commandeert. Deze vloot bestaat uit zestien dreadnoughts en eenige kleinere schepen. In 't geheel lieeft hij het bevel over 20.000 zeesoldaten. ten te vergeten om gezamenlijk met de re-geeringstroepen van Huerta de Amerikaansche invallers te gemoet te trekken. Daarna werd het evenwel weer bekend dat die geheele patriottische vertooninff der rebellen Mr. F. Th. Westerwoudt. t dezer dagen te A'dam overle-den. Hij was commandeur in de orde" van den H. Gregorius den Groote, ridder in de orde van den Ned. Leeuw, officier van het Fransche legioen van eer en van de Belgische Leo-poldsorde en drager van het officierskruis van den gouden leeuw van Nassau. Bovenstaan-de afbeelding werd gemaakt naar een penning, door de Kon. Utr. Fabr. v. Zilverwerken van C. J. Begeer, geslagen in 1896 ter gelegenheid van het 40-ja-rig lidmaatschav der Prov. Staten van Noord-Holland. slechts een schijnbeweging was geweest en dat daarbij al-leen had voorgezeten het plan om tegen de Amerikanen op te treden, wanneer deze door de rebellen bezette landsgedeelten zouden pogen in te palmen. Vervolgens kwamen er berich-ten in van pogingen tôt be-middeling en eindelijk ver-klaarde men definitief, dat een wapenstilstand was geslo- ten. Hoe zit 't nu? * * * Vrouwelijke bankdirecteur. Mevrouw Kin Seno, présidente van de Seno-Handels-bank te Tokio in Japan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume