Nieuwe Vlaamsche illustratie

1870 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 05 April. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Konsultiert 22 September 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ft8df6m84v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

No. 28. ZONDAG 5 APRIL 1914. 19e JAARGANG De ernstige toastand in Ulster. De gardetroep te Craigavon trekt uit en presenteert de wape-bij de aanhomst van Sir Edward Carson den leider der Ulste schen bij de lersche troebelen. De Ulster-troebelen. In het gedeelte van Ierland, dat „Ulster" heet, ziet het er donker uit. Het geval komt in het kort hierop neer, dat Ulster zich verzetten wil tegen de invoering van ,,Home Rule" (eigen bewind) in Ierland. eene regeling waar geheel Ierland sinds menschenheugenis offi gesoebat heeft en waartegen nu het Pro-testantsche gedeelte van dit land plotseling front maakt, uit de overweging, dat het „loyaal" wil blijven, zooals het dat noemt. n.l. een loyaal gedeelte wil blijven van het Engelsche ko-ninkrijk. Is Ulster dan zoo overwegend Protestantsch tegenover de andere districten van Ierland? Gei3nszins. Men oordeele. Vol-gens de laatste volkstelling in 1911 telde Ierland 4,390,319 in-woners, zijnde 3,238,656 Katholieken en 1,077,171 Protestanten. En al die Protestanten wonen niet eens in Ulster. Daar be-draagt de katholieke bevolking 44, de protestantsche 56 pro- kcenc. Rovendien is van die 56 'procent Protestanten nog 1/10 deel met de Katholieken pro-Home-Rule. Van de 31 afgevaar-digden, die Ulster naar het Engelsche Parlement afvaardigt zijn er dan ook 16 vôôr en 15 tegen Home Rule. En over het geheel vaardigt Ierland 85 af-gevaardigden naar het Parlement af, die groote voorstanders zijn van Home Rule tegen de evengenoemde 15 tegenstanders. Aan het hoofd der Ulstersche tegenstanders heeft zich gesteld het Parlementslid Sir Edward Carson, die e'en heel legertje heeft samengesteld van niet min-der dan 110.000 man vrijwilli-gers, welk getal men door hulp uit Engeland en vooral uit Ame- . rika nog hoopt te vergrooten. Dit legermachtje is verdeeld in 63 bataljons van 400 tôt 2000 Ulster-soldaten. Een groep vrijwilligers, zich tôt soldaten opwerpend, op weg om zich te oefenen, teneinde bij voorkomende gelegenheid de ver-langens der Ulsterschen met kracht van wavenen te ondersteunen. de 1 ; i 1 De Ulstersche manschappen. Kijkie ov de twee duizend man, die op de landgoederen van Lord Shaftesbury te Belfast gednld worden voor het geval t toi een gewapend verzet zou moeten lcomen tegen de Regeeringstroepen. ZeerEerw. Zeergel. 1. L. J. H. A. Schrijnen werd tôt bisschop van Roermond benoemd. Z.Eerw. mas direct, van 't Bisschoppplcjlc college aldaar en later directeur van 't college te Rolduc. man sterk. Het geheele legertje is keurig geor-ganiseerd met een bere-den brigade, een rijwiel-korps, een verkenners-korps, een geneeskun-digen dienst enz. Over de 400 auto's en 200 motor-fietsen staan ter beschik-king dezer anti-home-rulers. Bovendien be-schikken ze over vol-doende wapenen. Er zouden zelfs in Ulster ruim 80.000 moderne ge-weren zijn saamge-bracht. Dezer dagen was het bijna reeds tôt een botsing gekomen. Maar het merkwaardige feit ieed zich voor, dat ette-ijke Engelsche officieren veigerden naar Ierland te ;aan om daar eventueel •egen de. Ulsterschen op te ,reden. En de Regeering )oog het hoofd en verze-cerde hen dat 't alleen fold de verdediging der Sijksbezittingen. Door de-;e loop der gebeurtenissen îwam 't zoover dat de mi-listes van Oorlog ontslag lanvroeg :naar niet kreeg ;n de commandant van îet veldleger er het bijltje )ii neerlegde. Hoe dit ailes if zal loopen ten gevolge 'an het drijven van zeer veinigen is nog een raad-iel. Maar duister ziet het 'i- uit in het groene Eryn. * * * Die mij kweest, heeft al-een mijn lichaam gedeerd; lie mij verveelt, moordt nijne ziel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume