Nieuwe Vlaamsche illustratie

1523 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Juni. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5d8nc5tc5r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

No. 38. ZONDAG 14 JUNI 1914. 19e JAARGANG. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,NeerIandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. NIEUWE LAAMSCHE ILLUSTRATIE p . Verkrijgbaar bij de Uitgevers van ' hei HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Piùjs Frcs. 3 ©0 per jaar in Antwerpen, fr. p. post !Frcs. 4.20, Kapitein Kendall. De gezagvoerder van den Oceaciiistoomer „Empress of Ireland" die op de St. Lawrence-vivier bij Canada door aanvaring te gronde ging. SCHEEPSKAMP. Wederom is het menschdom opge-schrikt door een van die verschrikke-lijke zeerampen, zooals de geschiede- nis er helaas al zoo vele kent. En te vreeselijker kwam velen ditmaal de ramp voor, daar ze plaats greep betrekkelijk dicht Bij de kust en met een zee-boot, die ^oorzien was van aile moderne red-dingswerktuigen, die be-schikte over een personeel van uitnemend in de be-diening der reddingsboo-ten gedrilde manschap-pen, die, kortom, zoo vol-ledig mogelijk was toege-rust met aile instrumente^ welke liet verlies van groote aantallen van men-schenlevens kunnen ver-hoeden. Al die voorzorgs-maatregelen ten spijt is niet alleen de groote zee-stoomer „Empres of Ireland" binnen de tien mi-nuten in den schoot der golven verdwenen, doch ruim duizend opvarenden vonden een verschrikkelij-ken verdrinkingsdood. De even genoemde mailboot, op weg naar Londen, werd namelijk in de St. Lawrence-rivier door een dikke mist overvallen en werd bij die gelegenheid door een Noorschen steen-kolenboot geweldig in de flank geloopen, zoodat on-middellijk aile ruimen werden opengescheurd en nei waLtH mei giuuiu , kracht naar binnen begon te stroo-men. Zoo spoedig mogelijk ijlde sleep-booten ter hulp, maar er waren er nog maar zeer weinigen, die uit de golven konden worden opgepikt, Het jammer- Heilsoldaten-slachtoffers. Onder de opvarenden van de ,,Empress of Ireland" bevond zich het geheele Ca-nadeesche muziekgezelschap van het Leger des lleils, dat zicli naar zngeland be-gaf om daar aan de Heilslegersfeesteri deel te nemen. De meestc hunner vonden •poop usp De /,Empress of Ireland" de mailboot van Liverpool op Canada, met welke ruim duizend slachtoffevs te gronde gingen na de aanvaring met een Noorsch kolenschip. lijkst bij de rampen als deze lijkt nog wel, de reéds den dag nadien gewoon-lijk aanvangende twistpartijen tus-schen de bij de ramp betrokken. Ook nu weer pogen de gezagvoerders van het aanvarende en het aangevaren schip elkaar de schuld op de schou- .1 1 „ ,1 ...^11'^ werd degeen ide ter kruisvaart toog, reeds bij voorbaat als een ter dood verwezene beschouwd, en de uitdruk-king: Hii gaat om zeep werd gebruikt voor iemand, die welhaast sterven zou I * * * ders te laden. Wie weet welke droevige processen weer voor de deur staan, alvorens ook de materieele gevol-gen van deze ramp geheel zullen zijn ge-regeld!* * * OM ZEEP GEGAAN. De uitdrukking; om zeep gegaan heeft een historischen grond. Zij is afkomstig van de kruistochten. Jeru-zalem was toen be-kend als een plaats, waar men uitnemend de kunst der berei-ding van harde zeep verstond. Wanneer de kruisvaarders uit het verre land terugkeer-den, brachten zij hun-ne verwanten natuur lijk een of andere merkwaardigheid uit het Oosten mede. Daartoe behoorde dan vaak zeep, die toen in het Westen nog niet algemeen in ge-bruik was. Daar echter vele kruisvaarders nooit terugkeerden, maar in Palestina of de aangrenzenden lan-den hun dood vonden, Prof. Mr. S. J. Fockema Andreae hoogleeraav in het Oud-Hollandsche recht aan den Leidsche Hoogeschool bereikte den 70 jarigen leeftijd. Hem werden bij die gelegenheid tal van huldeblijken aangeboden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Nieuwe Vlaamsche illustratie gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1895 bis 1915.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume