Nieuwe Vlaamsche illustratie

2557 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 Juni. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1n7xk85m3g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

No. 39. ZONDAG 21 JUNI 1914. 19e JAARGANG.- NIEUWE LAAMSCHE LLUSTRATIE '■■> 1 ; ' ; ^ : m ... ' y, *W ' T*. YIRSCHUNT ELKE WEEK IN 12 PAG. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Pfijs Frcs. 3 60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20* Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia"'' v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. van den driejarigen dienst-plicht en de overwinnende uiterst-linkschen er een paar broertjes aan dood hebben. Dies ging Doumergue heen. Président Poincaré droeg toen aan Viviani op een kabinet te vor-men. Deze was bijna geslaagd maar standde per saldo ook op de dienstplichtkwestie en paste verder voor de eer. Nu nam Poincaré den grijsaard Ribot in den arm. Deze., die voor de overwinnende uiterst-linkschen veel te veel rechts staat, tim-merde wel een kabinet in el-kaar, maar een uur, nadat het zich in de Kamer aangediend had, lag het op den rug, hopeloos omver geblazen door eene met groote meerderheid aangenomen motie, waarbij aileen een uiterst-linksche Regeering veriangd werd. Daarop is Poincaré weer tôt Viviani terugge-keerd en heeft hem verzocht weer ■eens een poging te wagen. En ditmaal is hlj inderdaad geslaagd. Zelfs zon-der Combes, dien men zeer zeker in zijn kabinet had verwacht. Doch on-danks dit voorloopig Vivianiaansch succès, zal wel niemand kunnen te-genspreken dat het in Frankrijk een politieke warboel van de ergste soort is. Het Carmen Sylva-comité. Dezer dagen had te den Haag de aanbieding aan den Rumeenschen gezant plaats door het Carmen Sylva-comité van een album, door Nederlandsche kun-stenaars als huldebeivijs wegens haar 70sten verjaardag aangeboden aan de Koningin van Rumenië (Carmen Sylva). Beze foto, genomen in 't Gezantschaps-geboicw te den Haag gceft het comité en in het midden het album. Van links zittend; H, v. d. Mandere, secr. comité; Ch. Mitilineu, Gezant Rumenië; Jhr. Mr. Dr. H. v. Karnebeek, eere-voorzitter, burgemeester van den Haag ; Willy Martens, voorz. Pulchri Studio, waarn. voorz. comité. Staande van links : È. Iieeman, Consul Rumenië, Amsterdam, lid comité: E. L. A. Penn, Consul Rumenië, den Haag, lid comité; Ph. Zilcken, lid comité; Jhr. H. Loudon, lid comité; Prof. Sluyterman, onder uriens leiding het album was uitgevoerd, en wel hoofd- zakelijk door Mej. Bake. Mr. Dr. F. A. C. Graaf van Lynden van Sandenburg, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, kamerheer in buitengewonen dienst van H. M. de Koningin, oud-lid der Tweede Kamer, werd ingaand -/ Augustus a.s., in den ouderdom van ■ slechts 40 jaren benoemd tôt Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht als opvolger van Mr. F. D. Graaf Schimmelpenninck. Mociclii kheden. Wanneer er één bekend persoon in Europa is, die naast den Mhret van Albanie mag genoemd wor-den als te kampen heb-bende met allerlei moeie-Iijkheden in den laatsten tijd, dan is dat voorzeker Raymond Poincaré, président der Fransche Re-publiek. Zulks, omdat de iongste Ministeries van Frankrijk als kaartenhui-zen worden omgeblazen bij het eerste stootje. Het kabinet-Doumergue, opvolger van de combina-ter Barthou, hield zich een aardig tijdje op de been'. Toen kwamen de verkiezingen. De heer Doumergue leidde die in uiterst-linksche richting en ziet, de uitslag was geheel in zijn voordeel. Maar nu zat Doumergue Met zijn eigen kabinet in de maag, daar dit o.a. handhaving verlangde •- ' - .. . - .x-** „ , . -ç.; _ '• „ ' . . . .. | Vorstelijk bezoek te Oldenzaal. Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Z. K. Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden bezoch-ten dezer dagen de textielfabriek van de flrma H. P. Gelderman te Oldenzaal. Het kwade met het goede te vergelden, is eene berekening, waarbij men onder aile om-standigheden slechts winnen kan. De herin-nering aan het goede, dat men gedaan heeft. verdringt onwillekean-dé herinnering •kwade, dat men onder- ^onden heeft. * * * Het schijnt dat ten al-len tijde de waarheid bang was zich aan de menschen te vertoonen. en dat de menschen bang waren voor de waarheid. * * » Die altiid iets kwaads zoekt achter de woorden van anderen, toont dat er in zijn eigen hart heel veel verkeerds woont. * * *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Nieuwe Vlaamsche illustratie gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1895 bis 1915.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume