Nieuwe Vlaamsche illustratie

1092 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 17 Mai. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pc2t43k89c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

No. 34. ZO NDAG' 17 M E l 1914. 19e JAARGAN( VLAAMSCHE ILLUSTRATIE VÇRSCH>JNT ELKE WEEK IN 12 PAG. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van nef HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN E*jpijs Frcs. 3-6© per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecnt. Staatsraad Mr. Dr. A. A. H. Struycken. Prof. Mr. Dr. .4. A. H. Struycken, hoogleeraar aan de Gemeentelijke I niversiteit te Amsterdam, iberd, eerst 42 jaar oud. benoemd tôt lid van den Raad van State in de vacature-Borret. \'oor de Amsterdamsche Universiteit beteekent deze benoeming een zeer zwaar verlies, ivijl de collèges uver de wijsbegeerte van het recht van dezun nog jeugdigen hoogleeraar buitengewoon geliefd wa-ren en zich in een uiter-mate druk bezoek moch-ten verheugen. ters van ,,Buchgewerbe" en. de drie dito's van „Graphic" en men is er. „Bugra". Deze tentoonstelling is van- vrij groot belang ook voor Nederland, wijl deze lage landen er met een zeer flin'ke afdeeling uit-komen, eene afdeeling. die reeds onmid-dellijk deze verdienste had, dat ze op den dag der officieele opening van de tentoonstelling door den koning van Saksen, de eenige afdeeling was, die eigenlijk geheel gereed kon worden geacht. Dat deze tentoonstelling iuist in 1914 plaats heeft, vindt o.a. hierin zijn reden, dat in dit jaar het 150-jarig bestaan gevierd wordt van de Ko-ninklijke Academie voor graphische kun-sten. Een machtig, vredelievend cultuur-werk is daar te Leipzig tôt stand gekomen en het zij met gerechtvaardigden trots ge-zegd, de Nederlandsche afdeeling maakt er een uitnemenden indruk. Ze is onder ge-bx-acht in de ...Halle der fremden Staaten" met afdeelingen van België, Denemarken, Zwitserland. Zweden en Spanje. Toen de Saksische koning onmiddellijk na de opening der tentoonstelling ook de verschillen-de afdeelingen met een verzoek vereerde, vverden in de Hollandsche afdeeling hem de Nederlandsche afgevaardigden M. Mouton, voorzitter: \V. Nijhof, tweede-voorzitter; C. 'van Dishoesk en prof. K. C. Sluijterman voorgesteld. Zoo gôed aan deze als aan de andere afdeelingen duurde het bezoek van den monarch uiteraard kort. De vorst was vergezeld van zijn zoon prins Johann Georg, die evenais zijn koninklijke vader groote belangstelling toonde voor al het tentoongestelde en na woorden van warme waardeering te hebben geuit, zij ne wande-linsr langs de afdeelingen voortzette. De „Bugra" te Leipzig. Gcicht op een der hoofdgebouwen van de ,,Bugra"-tentoonstelling te Leip-" zig (Internationale Ausstelling fur Bucligewerbe und Graphie.) ,>Busra" 1914. „Bugra 1914'. Ailes goed en rel maar wat beteekent nu ei-:enlijk ,,Bugra"? Laten we dat erst even vertellen. Te Leipzig s geopend de .internationale msstellung fur Buchgewerbe :nd Graphie Leipzig 1914". Velnu: neem de eerste twee let- Die het best regeeren zijn zij, die het minste gerucht maken. Zie de roeiers in een boot lioe zij spatten, blazen en zweeten: maar hij die stuurt blijft rustig aan het roer gezeten; gij zult nauwelijks zien, dat hij zich beweegt. * * * Dwaasheid is een slechte eigenschap, maar ze nooit in anderen te dulden is nog grooter dwaasheid. — Vorstelijk bezoek De Nederlandsche Residentie heeft dezer dagen bezoek ç/ehad van de Vorstin en de Prinses van Waldeck pyrmont, die in gezelschap van de leden van het Koninklijk Huis der N'ederlanden vele belangrijke instellingen bezocliten. Men ziet hier boven afgebeeld de Vorstin van Waldeck Pgrmont zich naar het Mauritshuis begevende. Als iemand een groote gedachte van zich zelven heeft, kunt gij u bijna ver-zekerd houden, dat dit de eenige groote gedachte is, die hij ooit van zijn leven gehad heeft. Al hebben we iemand vroeger nog zoo sterk gehaat, 't is wonder met welt een geheel ander oog wij hem zien zoodra wij ;— eene gunst van hem te vragen hebben. De ,,Bugra" geopend. Z. M. de Korting van Saksen in gezelschap van de bestuursleden en de leden van het comité op weg om de groote tentoonstelling te openen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume