Nieuws- en aankondigingsblad van het Land van Waas

624068 0
02 Mai 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 Mai. Nieuws- en aankondigingsblad van het Land van Waas. Konsultiert 04 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/b56d21sp9c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

50e Jnar. Z,ntrrdag 2 Mei 1911. N* 2760. NIEUWS-EN AANKONDIGINGSBLAD "V^IfcT HET Xj^HTJD "WJLJLS. Men schrijft in te St. Nikolaas, bij de Uitgevers en in aile Postkantooren. De prijs der inschrijving is bij het jaar iï*. 3.00 en per post fV*. 4.00; voor Frankrijk fr*. 7-„ vooraf betaalbaar. BOEK- & SjTEElTDIlUKKERIJ C R 0 M B ÉZ GEZUSTERS Ankerstrait, 77, St. Nikolaas. Men wordt verzocht de annoncen uiterlijk den Vrijdag namiddag e laten gewordèn; de prijs is 15 centimen per drukregel ; aankon-ligingen in Stadsnieuws 30 centD; rechterlijke annoncen 50 cent» 'onnissen fr. 1.00; aile annoncen zijn voorop betaalbaar. DE CINEMA. Men mag zeggen wat nien wil, de cinéma is tegenvvooi dig en overal de groote, ja de voomaamste aantrekke ijkh >id voor het publiek. Er is zeker geen enk> le stad dio dien naam eenigszins verdient waar niet een, zoo niet twee of zelfs verscheidene zalen voor cinéma-vertooningen te vinden zijn. De bijval die de cinema's verwervn komt zoo zeer niet uit de nieuwigheid die nu reeds wat moet vei sleten zijn ; het schijnt, door den b stendigen bijval die zij genieten, dat zij waarlijk gekomen zijn op het gepast oogenblik, — eerste vooi waarde voor aile ondernemingen om te g lukken, — en dat zij voldoening geven aan eene njeuwo en dringende behoefte der massa, die geen tijd meer vindt om veihalen te luzen, die dus de snelle en samengedrongen geschiedenissen of verzinningen verkiest, die wij in de cinema's gaan afkijken. Wij leven inderdaad in eene eeuw van haastigheid ; ailes moet rap gaan; ailes inoet snel gaan ; ailes moet kort un klaar zi;n, omdat de drang van het leven zelven ons het langzaam genieten, het doorgron-den en bedenken niet meer toelaat ; en het is dus met meer te verwonderen dat de jHh m algi meene gunst altijd gaat en nog îang zal gaan tôt die gtmakkelijke alhoewel wat oppervlakkige voldoening der nieuwsgie-righeid achter meer opgeluisterde sprook-jes voor groote en kleine kinderen. Want groot en klein is op die vertoonin gen verzot. Men moetzich maar in de eerste de beste cinéma begeven, men zal er menschen van allen ouderdom en aile standen ontmoeten, die met evenveel belangstelling en soms met blijkbare ontroering de kluch tige tooneelen volgen. Zekerlijk, onder kunstopzicht, 't is te zeggen, wat betreft de volmakuig der uit-drukking, laat de cinéma nog al veel te wenschen ; maar hij heeft over de ware kunsten van uitdrukking het voor leel, bij gebrek aan kleur en innigheid zich tôt allfilei toestanden te schikken en zich te leenen tôt een onb"perkte afvvisseling. Waar in de cinéma eenigszins te wenschen liet, was voor sommige inrichtingen in de keus der tooneelen ; men had gemeend op de ongezoade nieuw sgierigheid van zeker publiek te mogen speculeeren, en men had algauw aan de dieven- en inbrekers historien de voorkeur gegeven, onder zooveel andere voorwerpen befer geschikt om te onderwijzen en te stichten. Gelukkiglijk heeft men daar in tijden aan verzaakt, — de menschen waren daar gauwe beu van, — en men heeft zich tôt het samenstellen van historische en romantische tooneelen toegdegd. Wij gelooven dat men nog ver-der zal gaan ; de schoonste verbetering dier wondere uitvinding zal komen uit het toe-passen van den cinéma op het verspreiden der wetenschap die op onze dagen zoovee] verbazende dingen heeft gevonden en die ze door dit vernuftig middel aanschouwelijk kan maken. Een woordje over het werktuigelijke vari de cinéma zelf zal ongetwyfeld aan zooveel liefhebbers welkom zijn. Het princiep van den cinéma berust oj het gebrek aan vatbaarheid van ons oog voor de verdeeldheid d«*r ras opeenvolgend* beelden. De onderbreking tusschen twet verschillende zicliten, die op een zeer kor ten tijd verande.en, kunnen wij niot op i i.= merken en aldus is het mogelijk ons e^ie voorstelling te geven van de beweging dcor het snel iûor ons oog breng'en van zichtJn, genomen door een fotogi afisch stelsel dat in een sekonde tien, twintig en meer kpk-jes opneemt. De thans zoo volmaakte cinéma stam: af van een kinderspeelding, de zootrope, een eirkelvormige band, langs binnen voorzien van een aantal beelden met de veibch/lligc hou lingen van de bewegingen en van bui-ten met spleten, waardoor die beelden ziehtbaar worden door het draaien van den band, waar oor zij eene aardige begooche-ling van de echte beweging geven. Dit speel .ingen dat nu nog in de bazars te vin: den is, diende aan den schianderen Edison voot het aaneenbrengen van zijnen kinetos-cope, een soort van cinéma in het klein, die men kon zien aan het kijkgat van ne kasjes die men nog zeer zelden ziet. Van de kinetoscope, kwani men tôt den cinéma door de tusschenkomst van de twee ge-broeders Lumière, de zonen van den vocr-namen fabrikant van fotogi afi.^che platen en producten, te Lyon. De cinem i is dus eene Fransche ui vm-ding, naar uitleiding van de werken van Edison, die rond 1895 1S96 voor den dag kw;an, eerst in den kelder van een grf^i.t koffi. huis te Parijs en later in een aantal zalen die zich op verrassende wijze verme-nigvuldigd hebben. Men mag zeggen dat de cinéma op Wt inig jaren een luisterlijke loopbaan heeft gehad De wetenschappelyke nieuwigheid dio in den beginne iedereen verbaasde is nu het vermaak van gehrel de vvereld geworden, eu heeft eene gevvichtige nijverheid tôt stand doen komen. Machtige maatschap-pijen zijn gesticht gevvorden zoowel om den cinéma uit le baten, als om zich bijzonder lijk toe te leggen op het voortbrengen van de films die daarvoor noodig zijn. - — «s/%*— Het bezoak van het Bs!gisch3 Vorstenpaar te Lux^mburg. Veilwdc-n maandag vertrokken om 12 u 5 onze vorsten naar het Groot Hertogdom. Onder de tonen van de " Brabançonne" kvvam stipt om 5 ure, do koninklijke trein traagzaam de statie binnen stoomen. Toen H H. Majosteiten waren uitgestapt be-groetten zij op hartelijke wijze de groot-hertog'n. die hen tegemoet was getreden. Koning Albert, die de uniform droog van luitenant-generaal en de versierselen had oingehangen van het Grootkruis van de Nassau-Orde, kuste haar de hand ; de beide vorstinnen omhels len elkander. Koningin Elisabeth was in een lichtgrijs reiscostuuiu gekleed en had een kleine wit-zijden hced met aigretten op. Ook de jeugdige groot-hertogin zag er aller bevalligst uit. De regeeren le hertogin Maria-Adelheid droeg een smaakvol lichtgroen gewaad en een grijzen hoed met witte struisveeren, en had de versierselen van het Grootlint van de Leopoldsorde op haarkleed, De groot-hertogin weduwe Maria-Anna was in het zwart gekleed. Nadat de voorstelling der verschillende leden van beider gevolg had olaats geha i » namen Koning Albert en de groot-hertogin ; de eere-wacht in oogenschouw. ! Thans namen zij plaats in de gereedstaan ! de gala rijtuigen ; in het eerste de konin» en de groot-hertogin, in het tweede <1* koningin en de groot henogin weduwe en de stoet zette zich, onder het gejuich der me nigte in beweging. De stoet reed langs de bevlagde en ver-sierde straten naar het paleis onder de huldekreten en bet gejaich van het volk. Op sommige plaatsen werden er bloemen op de rijtuigen geworpen. Om 5 ure 29 m. kwara ie stoet in het groot hertoglijk paieis aan. Aan het Paieis aangekomen trokken H. H. Maj steiten zich iri Hunne vertrekken, en verschenen op het balkon, hoewel een groote volksmenigte zich daarvoor ha 1 verzameld. Rond 7 ure werden de leden van het diplomatiek korps door den koning en de koningin der B9lgen in bijzonder gehoor ontvangen. Oumiddellijk daarna had de galamaaltij.l piaats waaraan een vijt'tigtal g noodigden deelnamen. De vorstin van Luxemburg dronk op de gezondheid van onze vorsten. Koning Albert oankte in haitehjke bewoordingpn. De galaiiiner had plaats in de danszaal. de tafel was gesteld in den vorm van eene dubbele T ; de vorstelyke personen waren aan het midden aangezeten. De versiei'ing was geheel in rozen uitge-voerd 911 vormde een wonderbaar uitzicht, Tij'iens het feestmaal voerdede uiuziek het korps vrijwirligfers eenige nummers uit En thans de vei lichting ; deze was wer-kt lijk schitterend. De Place n'Armes was één lichtzee. Van b om tôt boom hingen slingers van ge-kleurde electrische liehtjes en het Feest-palei.s was één licht. Het wekte de alge-meene b wondering op. Vele bijzonderen hadden hunne woningen verlicht en van af 9 ure was men op de been om door vie geheele stad de verlichting te aanschouwen. De geestdrift sfeeg ten top, toen dé vor bten in open i'ijtuig«jn een rondgang dooi de stad 011 iernamen. Thans volgden in hel der le ujtuig twee der zusters van do groot-hertogin. Overal hoorde men de kreten van Li've de koning ! Leve de koningin ! hel was een ware triomftocht door de stad. Do koning heeft de leden der Belgischt kolonie ontvangen. Zij werden aan Z. M. Albert voorgestek door M. Sorel, voorzitter der Belgisch< Wel.ladigheidsvereenigiugen, die te dezei gelegenheid eene redevoering uitsprak. De koning antwoordde daarop in zeei hartelyke bewoordingen. Z. M Albert was in uniform van opper generaal van het Belgisch leger, en droej de versierselen van het groot lint de: Eikenkroon. Hij onderhield zich geruimei tijd en afzonderlijk met tal van leden de Vereeniging van oud-onderofficieren vai het Belgisch léger, en sprak onder mee geruimen tijd aan het oor van een doovei oud-sergeant. Z M Albe t outving daarop nog ver s< h -idene voorname personen. Ook de heer Vreuls, bestuurder van he Conservatorium, werd door den vorst ont vangen, die hem beloof te eene uitvoerin; van hdt Conservatorium bLj te woneii. In h.iar dronk herinri"rde degi oot-hertc gin aan de banden van hartelijke sympathi en onverbrekelijke vriendschap tussche beide volken; zij verklaarde zeker te zij van den steun des konings bij h ire po inge om die betrekkingen nogintiemer en harte lijker te doen worden. In zijn antwoord bedankte de koning voc de prachtige en hartelijke ontvangst De be-tuigingen van sympathie verklaarde hij te beschouwen als een kostelijk bewijs van de wederzijdsche gevoelens der twee stateu wier eeuwenlange samenhang versterkt is door het gemeenschappehjk ideaal van vrede en arbeid. Koning Albert heeft het personeel van het groot-h rtoglijk paieis overvloedig ge-decoreerd. Verscheidene hoogwaardigheid-bekleeders hebben van Z. M. echoone per-800nlijke geschenken ontvangen. De personen van het gevolg van den koning zullen van hunnen kant persoonlijke geschenken ontvangen van de groot-hertogin. Woensdag morgend om elf ure, keerden onze vorsten, na at'scheid genomen te hebben van het regeerend huis, in allen een-voud uit Luxemburg terug naar het Paieis van Laken. SfatCnieums. Spoorweg Mechelen-Terneuzen. Te rekenen van 1 mei zijn er veranderin-gen gebrachtaaude vertrokuren der treinen van den spoorweg Mechelen-Terneuzen. Zie de uurtabel op de 4" bladzijde. Circus WILKE. " Je heër miKe, na met zijn uitmuncend gezeischap gansch Hoiland doorreist te hebben, maakc nu een tournée in Belgie en heeft besloten ook in onze stad eenige ver-tooningen te geven hetgene onze bevolking m t de grootate vreugde zal vernemen. Imaiers, het gezeiachap van den heer Wilke is zeker het beste dat wij hier ooit zagen, metzyne 82paarden,zijne olifanten, beren, kernels, hon len, zeeleeuwen, enz. Deze dieren worden allen voorgesteld door de bestgekende dierentemmers, dresseurs, paardenrij ters en artisten. Daarbij ht eft de heer Wilke de b^roemdste kunstenaars, acrobaten, gymnasten en clowns die de menschen tranen doen lachen. Ook is de inrichting van het cirkus zelf een modelin-richting waar het moderne met het aange-name gepaard gaan. Heer Wilke, die de laatste jaren gansch Europa doorgereisd heeft en overal den grootsten bijval verwierf, zal hier ook de bevolking naar zijne overgroote tenten doen 1 stroomen. Het beste bewijs dat dit circus een der 1 beste is, vindt men in het feit dat dit gezel-> schap in aile landen vereerd werd m t de bezoeken van zeer hoogguplaatste personen en zelfs vorstehjke personen bezochten het. Zoo vereerde H. M. de Koningin van Hol-land meermaals heer Wilke's gezeischap met haar bezoek en telkens was het H. M. die het teeken der toejuichingen gaf. r Zonder twyfel dus zal deze cirk bij ons ' reuzenbijval genieten, maar... men zal zich moeten spoeden om de vertooningen bij te 1 wonen, daar M. Wilke slechts eenige dagen r in onze stad kan vertoeven. 1 De cirk Wilke zal met onze Jaarmarkt r hare vertooningen geven op 4, 5,6, 7 en 3 8 mei aanstaande. CINEMA PAT HÉ Sint-Nikolaas, Mercatorstraat. Zaterdag om 8 1/4 uur, zondag om 3 eu om 8 uur, ^ maandag 0111 8 uur : groote voorstelliageu. Programma van 2 tôt 4 mei : y 1. Stillekens aan ! m.irscli voor orkest. 2. Het in-iiogsten van Sago (Palmmeel) op het eiiand Bornéo. 3. De oiitduchung in valsciierm, aurerikitaascli draina. — 4. Het handteeken op wit papier, dramatisch tooaeel. — 5. e Een hardnekkige hond, klucht. — 6.-7. Wapeus en Liefde, t1 Italiaansch dramatisch tconeel in 2 deelen. — Poos. — n 8.-9. Pathé-Journal. 10.-11.-12. Het twefgevecht van u Max. ko uiscli tooneil in 3 deelen door Max Lmder. Zondagrust. — Vienstdoende Apotheker, op zonlag 3 mei 1914, te beg'nnen om 12 ure, M* >r i)IKDRRl(JKX, 0. L. Yrouwplaats.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Nieuws- en aankondigingsblad van het Land van Waas gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Sint-Niklaas von 1883 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume