Nieuws uit Lauwe

1855 0
29 Mai 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 29 Mai. Nieuws uit Lauwe. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/mk6542k065/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Toegelaten door de Censuur, N° 789-29-5-18 N° 3 Nieuws uit LAUWE Uitgever : G. DELTOUR, Coadjutor van Ste Walburga, Vleeschhouwerstraat, 12, VEURNE Een persoon uit Holland, schrijft den 18 Januari içiS, mij het volgende : Ik ben eindelijk in staat u wat nieuws mede te deelen over ons geiiefd dorp : dit tiieuws mag aïs juist aangenomen worden. Lauwe is niet meer" te herkeanen, niet omdat er iets verwoest is, maar omdat er den laatsten tijd zooveel verandering is gekomen. Langs aile kanten zijn er barakken op-gesiagen, al de booinen zijn geveld en het houtgewas is gekapt, de menschen zijn bleek en ingevallen, aile levenslust is ver-dwenen, de aekenden die men ontmoet zijn veel veranderd en treuren. De hnizen zien er yerwaarloosd uit, deu-ren en vensters zijn- de 3 laatste jaren niet meer geschilderd geworden bij gebrek aan verf en m'sschien wel dat de moed ertoe zou ontbreken. Het is mij aangenaam u te mogen mel-den dat uw vader, broeders en zusters in goede gezondheid zijn. Gérard woont te Brussel, de naam van zijne vrouw kon ik niet te weten komen. Van uwe onkels en tante waarvan gij nieuws vraagt, kan ik niets vertel'en. Amand De Witte en Thar-silla Ver Eecke zijn gestorven. Wat Hector en uwe zuster Zoë aangaat is het oumogetijk over hen.het minste te weten daar nu al de menschen afgézon-derd zijn en aile betrekkingen zelfs met de naastgelegene plaatsen afgeschaft zijn. De heeren Pastoor en Onderpastoors zijn nog altijd trouw op hunnen post. De kerk is gebruik geweest als hospitaal maar is nu weder buiten gebruik en wacht zeker tot meerdere gevechten op pensionaires. Op hetkerkhof zijn er barakken getimmerd voor de slachtoffers van de verstikkende gassen der Engelschen. Dagelijks en Zondags meermalen worden er missen gelezen in den garenkelder van de fabriek De Witte, die kelder is groot 30 m. lang op 8 m. breed en 3 m. hoog ; er zijn altaren en biechtstoelen in-gericht zelfs de orgel ontbreekt er niet. Ik heb u reeds geschreven dat de Eerw. Zusters hun klooster hebben moeten ont-ruimen ; 24 uren wierden hun gegeven om hun have en goed te verhuizen. Gij kunt denken hoe rap dat ailes moest gaan, ge-lukkig dat er velen een handje toestaken. Nu logeeren ze boven op den zolder van de verwerij De Witte en hunne meubels zijn zeker 00k in de fabriek onder dak ge-bracht. De meisjesschool werd gehouden in verschillige gjbouwen als stukkenmaga-zijn, kartonbergplaats enz. der fabriek De Witte. De gemeenteschool is 00k in beslag ge-nomen in de klassen overal rond waar er eene geschikte p'aats gevonden wierd, gehouden, zooals da concertzaal van Wat-teyn, de vlaskamer van D. Vanhaverbeke, de stukkenkuischerij van De Witte en nog eene zaal bij Mad. Hespel worden daar-voor gebruikt. Er bestaat een komiteit voor het uitdee-len van levensmiddels, tegenwoordig zijn Achiel Vlieghe, Constant Vandamme en Henri Deman er mede belast, het SvJiijnt dat het geen gemakkelijk postje is. Er word ondersteuning gegeven in geld. Men noemde mii eene familie die 20 fr. in . de week kreeg. Maar wat is nu 20 fr. voor een huishouden van 8 menschen als ailes zoo duur is. Er worden 1600 ^r. meel gegeven per hoofd en per week, de menschen dragen dit meel elk naar zijnen bakker. Soms nochtans is er een extra broodje te krijgen. censuur (12 reken) Verleden winter zijn er velen wegge-voerd geweest naar Laon in Frankrijk en de ontbermgen die die ongelukkige daar hebben te verduren gehad zijn onzeggelijk, verscheidene hebben erhun dood gehaald. Nestor Dujardin en Hector Herman zijn onder dit getal te rekenen. Zij zijn uitge-put te Brussel aangekomen en daar bezwe-ken, eenige andere nog zijn te Lauwe teruggekeerd in deerniswekkenden toe-stand,Er zijn 00k een aantal Russische krijgs-gevangenen in ons nieuw gebouw gelo-geerd en die ongelukkige worden op de onmenschelijkste manier behandeld. Nie-mand mag er tegen spreken, zij worden bachten muren en prikkeldraad weggeslo-ten gedurende de zoo gezegde rusturen. Ze vallen langs de straat van honger en ontbering en hunne bewakers vinden hun genot in die stumpers te slaan en te stam-pen : voor eene kleinigheid worden ze tegen den muur gezet en doodgeschoten. Onder de meeste en grofste mishandelin-gen worden ze aan het werk gezet; ik meen te weten dat ze daar opzettelijk gekomen zijn voor het aanleggen van eenen tram die begint aan den Pont-Neuf, langs Debra-banders, Deryckers, de Goevrouwenhoek, Busschaerts naar Marcke op Kortrijk loopt. De inwoneis in al hunnen nood zouden nog gaarn de Russen helpen maar dit wordt hun verboden ! Gij zult u 00k een gedacht kunnen geven van den toestand van onze streek als ik u kan verzekeren dat de aardappeib staan aan 1 fr. de kgr. ; de boter 42 fr. de kgr. ; de koffie 60 fr. de kgr. ; schoenen 100 fr. het paar enz. ; kleeren, ondergoed enz. zijn niet meer te krijgen, het is er niet meer. Er'zijn nog 3 winkels die wat te ver-koopen hebben en het zijn Med. Brow, Declercq Margo en Sonneville. Met de kleeding van de min begoede is het aller-treurigst gesteld, zelfs de klompen zijn moeilijk te krijgen, zoodat men in de toe-komst moet verwachten dat jongens bloot* voets zullen moeten loopen. Ailes is in het werk gesteld om de armste bij te staan maar zelfs de beste burgers komen aan het einde van hunne kleederkas, later zal men kunnen spreken van schoone voorbeelden vannaastenliefdeenhulpvaardigheid ; maar de ellende is zoo groot dat men er tegen onmachtig staat. Nu worden er 00k volks-soepen gemaakt. Dit werk staat onder toe-zicht van Edouard Maes en ik zie hem van hier rondloopende gelijk een schapershond rond zijne kudde. Met de brandstoffen is het 00k allerel-lendigst gesteld : kolen ontbreken meermalen, niettegenstaande dat de Belgische Koolmijnen in 't werk blijven en in aile noodwendigheden kunnen voorzien. Al wat brandbaar is, word verstookt, zelfs de ekkens langs de Leye worden nu stukken gesîegen door de soldaten. De meubels worden uit de huizen gehaald te Meenen om verbrand te worden ! De wol en zelfs geheele matrassen zijn moeten ingeleverd worden, het loger heeft ze noo-dig en krieg istkrieg ! en met al dat slapen de menschen op strooi als ze er hebben ! De oogst van 17 is door de duitschers opgeeischt geworden. Ze hebben er een klein deeltje afgestaan aan het komiteit. De boerin maken goede zaken. Paarden zijn er niet meer die het pakken waard zijn. Groote boeren hebben 2, mindere 1 koei ; de melk word voorbehouden voor kinders en zieke menschen, die krijgen 1 pint per dag. Er zijn volwassenen die sedert maan-den geen melk geproefd hebben. Het gevang is in het huis van Désiré Maes, gij weet dat deze sedert lange maan-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Nieuws uit Lauwe gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Alveringem von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume