Ons Brugge

350 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 November. Ons Brugge. Konsultiert 06 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4746q1t112/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu m mer 6. MET TOELATING 1)ER MILITAIRE OVEKIIEII) Novemhêr 1917. Ons BruQQe HaaM tè fTêe^ w'oTK HaaM <a g<fto m&i (Srgsûfc ualfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. 15 November : Leve de Koning! Krijgsweerde van Brugge in den oorlog. Het is een feit dat in ieder leger, een keur-bende bestaat. De jongelingen, die in een heldenregiment ingeîijfd worden, zijn bewust van de glorie die de vlag van hun régiment omluistert; zij zijn besloten ten prijze van hun bloed dien roem ongesehonden te bewaren. In de huidige omstandigheden zijn de Brugsche soldaten verspreid in verseheidene regimenten, zoodat men moeilijk de krijgsweerde van onze stadsgenooten kan opmaken. Toeli kunnen we vaststellen, uit hel samen-brengen van oorlogsgebeurtenissen waàr 011-getwijfeld veel Bruggelingen aan deel namen, dat de wijdberoemde dapperheid der middel-eeuwsche Brugsche strijders voortleeft in de Brugsche jeugd van heden. Herïnnert gij u nog den optocht van de regimenten van Brugge tijdens de oorlogs-verklaring? Van af de kazeerne tôt aan de statie stonden de mannen in 't gelid. De inwoners van Brugge waren toegestroomd op den doortocht, enjuichten hun dierbare.jongens toe, terwijl de bronzen stem van de triomfklok, de machtige tolk van Brugge's ziel, den jubel van de bevolking uitgalmde over de geest-driftige stad. Zij bezong de koenheid van Brugge's zonen, die, gelijk de voorvaderen, de wapens grepen voor de vrijheid en het recht, voor de verdediging van hunne haaidsleden! (ieen twee weken later, trokken het 4e en hel 24e linie 's morgens te 10 u. 30 van Hauthem-Sinle Margriet naar Haelen. Zij kwamen rond 3 uren van den nnroiddax» en 't slagyeld, waar uitgelezen Duitsçhe regimenten den linkervleugel van "l Belgisch leger wilden overrompelen. Met buitengewone durfkracht gingen onze jongens in het vuur, liernamen Velpen en de hoeve van de Yserbeek ; de Duitschers weerden zich tegen met een taaie hardnekkigheid ; doch, 4 uren later, bij 'tvallen van den avond, vluchtlen zij ontredderd en wanhopig, al wat zij loopen konden, onder de drukking van onze piotten. De zomerzon zonk aan den gezichteinder in een purperen zege-gloed, terwijl op het slagveld de jubelkreten opstegen van onze dierbare helden, de over-winnaars van den dag. Tijdens den slag van Steenstraete, in de lente van 1915, werd nogmaals het 4e linie aangeduid om den weerstand van de 6e divisie te'steunen. Ik zie nog dev mannen, o]) een zonnigen morgen, den tram bestormen die ze daarheen moest voeren. Zij loechen en riepen als gingen ze naar een feest. Te Lizerne ging het er wreed op toe. Menigeen liet er zijn bloed en zijn leven, maar de vijand werd overwonnen ! Eenige dagen later kwamen onze zouaven van 't 4e teriig, lier om den roem die zij verworven hadden ; op ieder wagon van den tram stond er in groote letters geschreven: « Lizerne. » Zij waren een herhaalde maal de dapperheid der voorvaderen trouw gebleven. Mogelijks bloost weldra in het Oosten de dageraad van Brugge's inneming. Moest het geheuren dat de Duitsçhe legerbenden wan-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Brugge gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume