Ons Sinjorenblad

2052 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Januar. Ons Sinjorenblad. Konsultiert 23 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pv6b27qh4n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nurnmer 24-25. ÏOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID ONS SINJDRENBLAD bûitclûûi. uûût àe âàlàdUn •J&.n f}ntu>ierpco ûq .ami i^enùe. Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws te zenden aan Jos. VAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblad; I M I 0, Sainte-Adresse. Volksopvocding. De opvoeding beoogt het welzijn van dén mensch. De mensch heeft beenen aan het lichaam, doch moest hij niei leeren gaan, hij zou het niet kunnen ; indien hij raoeite doet kan de mensch door het verstand dat hij heeft leeren lezen ; hij kan oppassend leven, doch hij moet er zijn besi voor doen zoohls om te leeren gaan en te leeren lezen. De mensch heeft vele vermogem, "t is te zeggen kan vele dingen, maar hij moet er goweld vûnr tînpn, om zii 110 vermogens, zoo lichamelijke, verstan-delijke als zedelijke te ontwikkelen. Dit is het werk der opvoeding. De vermogens sluimeren in den mensch zooals het zaad in den grond. De opvoeding moet * e doen ontkiémen, doen opgroeien en doen vruchten dragen. Wie moet er meest bijdragen tôt de opvoedihg der kinderen ? De ouders en de school. De ouders zijn de natuurlijkste opvoeders der kinderen. Dat wordt te zeer verge-ien. Vele menschen trouwen zonder eenige begrippen te hebben over de opvoeding, die ze zullen moeten geven aan de kinderen, waarmede h un huwe-lijk zal gezegend worden. Hoevelen denken niet eens daai'op ! En het nochtans wel de moeite waard ! Een fransche schrijver, die aan de vaderlijke opvoeding zijner kinderen zeer was te kort gebleven, schrijft : «Ik voorzeg dat degene, die zulken iieiligen plicht verwaarloost, lang bittere tranen over zijn dwaling zal storten en erom ontroostbaar zal blijven. » En verder : « Ik voelde dat ik plichten verwaar-Hoosd had, waarvan me niets kon ont-slaan.» Indien er wel één plichtverzuim wroeging verwekt en een natuurlijke onvermijdelijke straf nasleept, is het wel van zijfi eigen kinderen niet goed op te voeden. Ik zeg u dit, mijn vrienden, omdat het u te weinig is ge-zegd, omdat nochtans velen tiwer ge-roepen zijn om een schoon vlaamsch huisgezin te stichten na den oorlog en omdaf van de groote en schoone vîaamsche haarden ailes afhangt. Ons blad is te klein om breedvoerig over opvoedkunde en voîksontwikke-ling uit te weiden. Anderç bladen kunnen en doen méér daaraan. Dààrin moet ge leeren hoe een mensch zicli zeîf en anderen moet ontwikkelen en opvoeden. Opvoeden is niets dan het tijdelijk en eeuwig geluk van den mensch bewerken. Zijt gij zelf reeds voîdoende gevormd en onderwezen ? Men kan het nooit te zeer zijn. Werkt bijgevèlg nu eerst nog aan nw eigen volmaking, zoc zuit gij u best voorbereiden om later als vader van een huisgezin wellicht, als opvoeder van eigen kinderen uvr plicht te kunnen doen. Om anderen opjo x-len moet meit zeîf gevcymd zijn. De goede lezing kan veel bijbrengen tôt eigen volmaking. Denkt na, ge hebt tijd om te denken, dat ge niet enkel een lichaam te voeden en te onderhouden hebt, doch dat ge ook uw verstand moet ontwikkelen, dat ge uw hart moet beheerschen en dat ge uw ziel moet zuivër bewaren. Sireeft naar eigen ontwikkeling en vorming. Dé opvoeding, ook eigen opvoeding, heeft voor doel : de verschillende men-schelijke vermogens, lichamelijke, ver-standelijke, zedelijke, harmonisch te ontwikkelen. Het is dan niet voîdoende alleen aan het lichaam te denken. Het is noodig dat het lichaam gezond en kloek weze, "het is schoon dat uw be-wegingen flink en los zijn, het is fijn als ge u lenig en gemanierd voordoet. Doch vergeet uw verstand niet, leert kennissen die u later van pas zullen komen, leert denken, maar richt uw gedachten, blijft er meester over en laat ze enkel aïs engeîen zweven in reine sfèren ; tracht te onthouden wat ge vroeger hebt geleèrd en ontwikkelt u door persoonlijke siudie. Ge moet u ook zedelijk en godsdienstig volmaken. Ge moet wil en karakter hebben om het kwaad tegen te werken en het goede te doen. Leei't uw plicht vervullen uit overtuiging en met dikwijis het goede te doen zult ge er de gewoonte van aanwerven. Zoo moet ge trachten u iichamelijk, verstandelijk en zedelijk beter en schoo-ner te malien. Denkt daarover na in uwe eenzame uren, ze zullen aîdus niet in ledigheid gesleten wezen en ge zult voor de toekomst, uw geluk bereiden en dat van anderen. Lamb. I Onze reis naar Lourdes. We hebben moeten beslaiten onze voorge-nomen bedevaart naar O. L. V. van Lourdes verder uit te Stellen. De verloven hebben hunne voile werking nog niet terug van over eenige maanden en dan, zeer velen zijn nog niet aan de beurt. Dat zij die de kans hebben te vertrekken niet wachten en dat zij ginder in het Heilig Oord bij de Mirakuleuze grot een wees-gegroetje storten voor het heiî van de lezers van Ons Sinjorenblad en van onze dierbare Scheldestad ! Toilerie i. in onze laatste vergadering van den OpsteJ-raad werd besloten kleine aànkondigingen te aanvaarden voor het vinden van vrienden en kennissen. We zouden daarvoor eene ldeine bijdrage vragen van 1 fr. per aankan-diging.— Het ontvangen van weinig belangrijk nieuwsiswel eeneoorzaak geweestvan 't wat langer uitblijven van ons blad. Ik ken jongens die zeer belangrijk nieuw.s ontvangen en zich de moeite niet geven het ons mede te deelen. Dat mag niet, hoor ! en we rekenen er in het vervolg op dat ieder het zijne bijdrage om aile vertraging tegen te gaan. — Men kan nog immer Vîaamsche 'en Fransche Evangelies krijgen bij Frans Gools, 34, rue Beranger, Le Havre. — We kunnen niet genoeg de aandacht in-roepen van de mannen voor het zenden van hun juist adres. We krijgen ongelooilijk vele blaadjes terug en dat is niet aanmoedigend voor ons. Ook vergeten velen hun adres' van huis mede te zenden en dat brengt verwar-ring. Mannen, nog eens goed uw adres be-zien en zoo noodig onmiddellijk geschreven naar degenen die u het bladje zenden : Voor Antwerpen aan Fr. Cools, Rue Beranger 34, Havre, voor Borgerhout aan Jos. Van Pelt, bureeloverste, I. M. 1. O., Sainte-Adresse ; voor Berchem aan Vict. Peeters, onderwij-zer, I. M. I. O., Sainte-Adresse ; voor Merxem aan Ant. Janssens, brankardier, H. M. B., Rue Ancelot, Le Havre ; voor Deurne aan Karel Laenens, fourrier, D. O. A. H. ii/b, Graville. — We danken van harte de vele uitwijke lingen die ons hunnen sleun zonden. We durven hopen dat de açhterblijv'ers weldra zullen volgen. — Wie adressen kent van Antwerpsche officieren zende ze ons. 't Schijnt dat er zoo-veel zijn en wij hebben ze zeker niet alle-maal. Mannen, op zoek ! — Nu een groot deel onzer soldaten meer solde hebben, denken wij datze ook wel een kleiniglieid kunnen storten voor ons blad, want ailes wordt schromelijk duur. Weet men dat onze 8000 nummers ons bij elke ver-schijning bijna 400 fr. kost I Als ieder onzer lezers maar één frank stortte dank wamen we toe voor 2 jaar. We vragen niets maar we geven het u allen ter bedenking 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Sinjorenblad gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1916 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume