Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

336 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 25 Juli. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 12 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zp3vt1hn65/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ÛNSVADERLAND ' • ÎI£i Rfrl J. T- . .ki'siii 6S à. TCffip&PS Belgîsch dagbîad verschijnende op al de dagen der week * gpstsi sa Sshter : I.] iAECKELANDT J • 1, rus Ksaïi, CALAIS imeauiivixossi i ■gp tusûoil BelsIfilifS KrEïikrijk 2«2S Eugelami-Saiift&d 3>SO ?«r trlmratcr » 6.08S m 0.SO * 10.04S êm RECHT DOOR. VRIJ EH VMM VOOR €00 EN VOLK EN LAND MBMTIMTUKKIN, NllUWa T« IIHDiN RUE NIUVI, •< «H RUI CHANTlLLÏ, t«, ULU* I!ÏS(!RKU\WOE!» VOOK SOLDAYEN S»**» «aiiSl S'y fSfflO-Cïâï 0.35 MI» INtCHRUVINBIH OISN«N MUT mMTIlN» jT*1 "efcit J ' U"RC ' ' lO NUMMER» INKKN4 AANOIVHAAQD IN BUtUJM ?«]* maailll *'"« un hitulfdi «snn aRoiieiN ri wmiih EEN ZWARE TAAK VOOR HET 6RITSCHE STAATSNANSCHAP Het nauwer toehalen dezer banden a de onderdeelan vaa het Britsche ijk aaneenhechten en het mogelijke Ideeren van hoel het Rijk tôt een ort van Federalie, met de practische appen die naar dat doel heen werdsn izet, is een yaa de hoogst belaagrijke iten in het htstoriscb, vsrloop van snoemde grootisacht, Hët doet de pan vau dan Eagelsehen krîjver trilleo, te denken dat verte-mwoordigers van de vijf werelddee-n ; van de Océan-Commonwealth, in raden zitten ta beraadslagen en de chting aan te duiden die het vierde r bevolkteaarde, die da vierhonderd iilioan bewoners van het Britsche ijk in deîe wereldgebeurtenissen zul-n volgen Op 12 Jarsi laaist greep de eerste ver-ideriug plaats van de nu nog zittacde iperial }\ ar Conférence. Zetelen in dtzen raad, samen met cige ministers van het Moederland, >or Canada : sir Robert Borden, die ; laatste tijden den verplichten krijgs-enst ia het Amerikaansch Dominion elp door^oeran, bijgestaan door de ssrale ministers Rowell en C aider en ;n hooggeschatten behouisgezinde, . Arthur Meighen ; voor Australie; ughes (premier) en Mr Coofc (-xiinis-r vaa Zsewezen) ; voor Nieuwzeeland: r Massey en Sir Joseph Ward ; voor zwfoundland : Mr L'.oyd ; voor lndië : n prins van de Sihhs, de Maharejah n Pitiala en Sir S. P Sinha. Werk schiet er niet te kort. Da eerste ! voor 't oogenblik de belaagrijksta vc-stia is die van den huidigen oorlog. aeverra staan de zaken en wat ligt er da onmiddeiijke toekomst? Wat )tft er gedaan ? VYeik is de toestand Ruslaud en In het Oosten? Wat ordt er gedaaa en wat staat -.r te doen > diplomatisch terrein ? Hat toepassan van « Mouroë's leer » 3 deu stiiien Oceaan en op Zaid-Afri-i worden leveasvragen ganoemd voor le de Dominions. Mager geduld wor< su dat Duitschland koloniën behoude dia nabijheid, — b.zaîtingen die als lo /ele nesten van vliegluigen en duik->oten zouden zijn, om vandaar uit de rkeerswegen, de bloadaderen van het ritsche Rijk te best >ken ? Scheepsbouw i zeeweztn dienen besproken : spijts m grootschen strijd tegen de duik->oten blijft htt rondloopen van dat vensbloed nog belemmerd en niet A minst op de uiterste lijnen, ten bade van de verre afiiggende Donnions. Moet Australie namelijk aliéén ît verlies dragen vaa haar opgesta-ilde granen, die niet kuanen uitge->erd worden? Gaheel het Britsche ijk is toch, door zijn oorlcgvoeren, jrzaak van dit verîies door ééae kolo ie geleden. Wat een werk op ekonomisch ter-in ? In- en uittvijking in de Dominions, twisselen van ruwe stoffen, het aiwe-n van een mogelijk uitheemsche me-•■dinger zooaïs voorheen, het regelen m het tolwezen met het oog op de be-f.gen der Britsche bondgenooten. Trouwens cog diepergaande vragen orden gestaid? Is 't niet wenschelijk it er Rijksparlement worden opgericht tt een Rijksbestuur, ia dezen zin dat 1er der Britsche landan zijn eigen îstuur zou hebbcn met eers cantraa! sof'ibesfuur voor gacsch het Rijk P sa soort van Federalisme dan, waar-)or een bepaaldo home rull zou toege-aaa worden aan aile landan, mst het iorbehoude», aan het Cantraal P^rle-ent eu het Hooger Rjjksbes'uur, van i algemeene belang8n, zooals leger, oot, diplomatie, tolwezen, e. a. Wordt ia dere richting niet aange-uurd, waqneer een lorj Curzon, na het fiasco vaa Ierschan « Home Rail » en Dienatpiicht, laatst openbaar vsr-klaarde dat eea Federalie met eigenba-sînur ging gegeven worden, niet alleen aan lerland, maar ook aan Euge-land, Sahotland WallesP Aliemaal zaken die aaa 't worden zijn ! De huidige bazis der wereldlandsche betrekkingen is, om zoo te zeggen, uit sluitend ekonomisch en de groote om-wentaling gaat naar een samenslaan vaa verscSsillende landen, naar een groepeercn van natièn in grootscke ver-bonden, het ailes, spijtig genoeg, te veel ia het teeken der realpolitiek. Houdea wij, Belgen, een waa^zaam oog in hst zeil. Geen sentimentalisme beUeersche onze weraldpoliliek ! Wèl een strikt naleven van het openbaar recht. Hst onderhouden van de weder-laîîdscha pllchtan hebban we ta recht door gedraven om het nu laten op rij-paarden ta loor to gaan. Het plichtbs-trachtan, dia we mat obs bloed baze-gelden, gaan we nu niet ia den brand laten. Maar, dit vooropgc-steld, blijyen we wars vaa alla gevoelerigheid ! Met het oog op dan welstand van ons eigen volk, mot de «andacht gevestigd ophet keeren en wondon van onderen ron-dom o.'js, 3turen we ons eigen vaartuig voort in da Iijnder levensbelangen van ons volk ! Kapitsin DE BRABANDER. — Opy^eriisg vaa Hegeiischeid s Sfsrkadd " Biacen enkela dagaa wordt fa de schou'A burgsn van't front He^etsscheid's * Starkadd » cpgevofrd, door het gezel sch?p Da Gruytsr. Na Hooft'a « Ware-nar », een macbtîge brck Nederlandsche classl k, tragen we het gemosdelijke « Freult k^ » van Roclvlok. Nu gaat het om de verloîking yan f ea prachtig gewrocht van een Zuid-Neder-landsch of Vlaarnsch letterkuodige : Hegef-scVId. De k :us vati Dr DeGruyter ls zecr afsvisseleiid on vaa het grootste balacg. Ttflkec8 een greep u',t het btste en hoogst artisûeke, dat da tooaeelliic raluurin verschillende tijdstippan op laverdp. Wevernemen dat ra «Starkadd» een fi j a blijspel 2al opgevocrd worden van deu Eogvischman 0. Wille. Zoo bij «Stajkadd» de hooge lyrîek da £evoeli"e scareu van 't gpmoed kan trilien doi-n, «aide fljafi humor bij Wilde's blijspel menigen glimlach op de lippen der aan hoorclers weten wsg le du won. Zoo krij gen ouza jongecs een afwi-iseling van kut s^gecot ta amakeD, dia hua loelaten zal geleidelîji verdare en diepere kunst-uitiogen te g'înîeteE. navre, 20 Jull 1*918, Telegram vaa de Regeericg aan den Koiiog F)r> îliJi(?fli*r,îrrr van rlnn — <•> o ~ ^ iivvi i> de ecj Uwe Majesteit te verzoeken hare wensehen ta aanvaarden ter geiegenhaid van den 21 Juli. Op dezen dag zullen aile goada burgers zich inniger daa ooit vereecigen in gavoelans van op-rtchte gehechthtid, Vadarlandscheeei--dricht en getrouwhsid aan hat ééae enl onverJeeib ire Vadcrlasd II-t tijdeiijk verli»s van do ratiocalo oi afhar'kelijk heid blijft hun bïttcrsta lesd, hara intégrale hfirstdl'.rg h't vurige veîlangen hunier harten. Zfj vtrwe-pîn met on-verzwakt-a il 'ekmoedigheld de afvclii-gc n die met den ujar>d sacnenspannen en hem hnjpen Jn zSjue poging;en om hat land te verdeelea. Mogc aar^aanda jaar, ond r de be?ch.'rmicg van den ko-tiirg, hat Natior.aal Feest de geheel her-overde orafhantelij h id en de oaver-brïekbare eenheid van Bdgie, vieren midden de ware eandracht zijner kio-deran, Vergaderiiag der Belgische Kamerkdeû in Le Havre Ter gelegeiiheid van de vergadering der kameriedao heeft de Regeering hun een feestmaal aaugeboden. Gedurande het nagprecht stelde de eerste minister, M. Cooramaa, een heildrork voor aas de Voriîtelljks fsmilie. De eersts rhisiistsr segda dat de dag waarop de koaiag zija land eennrschf vaardi^a dunrza.ma vra'dé zai aanbren-gen, s' landS voile onafharshelijkheid en herslellicg waarborgende, voor deze de gelukkfgste van ïijn leven z< u zijn. VervolgeES sprak de Heer Minister Cooreman eene groota redevoerieg uit tôt de volksvertegenwoor iigers, waaria hij hun den dag van 4 Oogst 1914 herin-nerde. Sprekende over de politisk, door de Rageering gevoIg-J, zegde hij dat die voora] gesteund zijn op de meenieg ea wanschan der in het lac d gebleven mser-derheid.Aarg^sien de Belgischs Kamers niet kunr.eu bîïeenkomen, zal de Rsgeerirg ïich bepalan met hetgesn da tijdsom. stand'gheden vereisehen. Zij bereidt de oplossing der belang-rijka vraagstukkea ; versameH aile argu-meatan, zoodanig dat bij den tarugkaer het Parlement zija were veai zal verge-nïakkslijkLworden en rappar zal kunnen handeleiî. I Mst dit iezicht zal de Regeericg twee IKommissies instellen, gclast met de studia der verschillende vraagstukkan betrekkelijk de taalkwestle en hervor-mingen van het klesstelsal. Deze twee kommissies zulien genosind wrrJen onder de ^ oiksvertfgocwoordi-géra, in B?lgie geblever, en een derde zal nu aangeduid worden en eene voor» berc-idende stktia vorrnen. Sprekecde over den Buit^t lahdsehen toestand zegde hij dat Balgie maar de waprns opuam voor zija verdediging. Het verlaogt het eioda der ranipen maar v.il etkel een rechtvaardigen ea eervoliea vrede en ver .verptde Duitsehe theorie die Belgie als pmd wli bahou. dea. Eens le meer herhaalt hij dat Balgio enkel de betrekkingen mat de andera stat.en zal hsraaa ktoopan in \ol!eak-koord m-ît zîj-.e verbondenea. Mioister Cooreman eicdigd met eea eroet aan de Kamerladea, het le^er en hat vo!k, en drukt zija voile vertrouwen nit In de toekomst van het Vaderlatid. £}uitsc2ilanci EBgelsche viiegers boven Schkswig Twee zeppelins vernield Londen, 23 Juli. Ean smaldeel van da groote vloot dat werkzaam was aan de kust van Jutland îs nu tôt zijn basis terug gekeerd na de z ppelin ioodsen te Tondera, ii Schles-wig, beschoten te hebben bïj middel van vliegtuigan, die van op da booten hun vlucht namen. De eerste vlucht gcschiadde vroeg in dea morgen, al de vlîegers bîraiktea hun do?l en bommen vielan op eene groote dubbela loods. Bij de tweede vlucht b9reikte een vlieger zijn doel tlet. Een groot gat werd bemerkt in het dak en er steeg een dikks rookwolk boven de loods. Eene twac de loods werd beschoten, maar door de h.ivi^keid der îuchtweerkanonnea en door c'en rook der eerste loods koa men nlft bemerkan of deze tweede getrofîan werd. De btschlatiug geschiedde van eene hoogte van 700 tôt 1000 voet. Vicr vliegtuigen kserden ciet terug, waar^an er drie io Denemarken landden. Al de schepan keerden zonder veilies weder. Scheidemasn ea de oorlog Zu'ich. 23 Juli. Do « Gazet van Keulen n schrijft de svol^ende vcrklariog door Scheïdemann op e-ie soci&'dstischa vergadering uit-gesprokfa : Wij moeten uit al onze fcrachten wer-kan om een eiadeta sttllen aan den oor» log, maar wij mogon Diet toelaten dat Duitschland verslagen worde, want het | zouden de werklieden zijn die de slechte | gevolgen er?an zouden moeten dragen. M. Balfour s antwoord aan Hertling i1 * ■» • iTijniTHia*rf« ■ ma i» De ware beteekenis van Belgie als een pand M. Balfour sprak in eene vsrgadering tar gelegenheid van den verjaardagr van deB-lgischa onafhankelijkhsid in West-.^aînsttfr de* volgende redevoerlng uit. Graaf Hertiing heeft verklaard dat I Duitschland geeaszios het lnzicht had 3elgie vcor altijd te behouden, dat het Belgie allééa aïs « pand » aanzag. Wat beteekent dat woord, dat door den kan-ssli8r gabruikt werd P Dat beteekent dat, na B-dgle zoader de minste uitdagicg aangevallea te hebben, na het veroverd te hebben en het zonder meednogen babandeldte hebben, na hat beroofd te habben van aile stof-f iiijke goaderea en moreelabewustheid van vrljdom, dat de kanselier beraid is Balgie af te staan indien Duitschland esa ander groa Igabîad verkrij^t waar 't zija mi!da giften even kwistig kan rondstroo'en. Maar dat da Balgen den moed niet verliezen. Dezeduistere dagen zullen ciet eeuwlg dur3n. Als de vrede zal neerdalen over de gemartelde wereld als Belgie opnieuw vrij en voorspoedlg zalwazoa,daa zuilen daBalgaa deblikken ôp 't pijnlijk en wreeda verledan kunnen tarug slaaa met de overtuiging dat zij een voorbaald gavea vaa standvasti-gen mosd en wilssterkte waarvoor het menschdom en de wereld zullen erken-telijk wezen. Een eeuwigê schaodvlek Duitschland had er op gereksnd dat hoe onrechtvaardig 2Îjoa schandelljke heudiag tege'jover België scheen, dat ean beslissande en overweldigeade voor-spoed hara misdaden in 't diepa verle-dea zou begra?en. Duitsehland heeft dikwijls binst den oorlog gerekend zon-df r den waard. Nooit heeft het afgertkend mat mo-reele invloeden, dia niet garing zijn. Duitschlands gedrag tegenover België zal nooit vergetan worden ; het zal eene ' ecuwige schandvlek zijn voor het Duitsehe volk en nooit zulîen sij die uit-| wisschen, zelfs r-iat al moestea zij zich j van morgen af barouwvol toonon over hunne misdadea. Als da ooilog zegevisrend zal eindi-gen en als België terug zijne plaats zal ienemen tusschen de vrije en onafhan-keJijke naties, dan zal aile moeita van Duitschland om zijna schelmstukken uit het geheugen te verdrijvea, te vergeefs zijn. Zij staan in do harten gebrand vaa aile beschaafde volkeren en niets kaa zo iiitwisschon. Wie feou cr aaa twijfelen, dat, indien het Duitsehe hoogar bevel den aanval vau Frankrijk door Zwitserlaad voor-deeliger geoordeeld had dan door België, Beigië met de grootsta MÛendschap door Duitschland zou behandeld ge-weeet zijn en dat Zwirserland onder de hiîlan van Duitschland rou vcrplatterd geweest z!jn ? — 1 '1,1 w fiiamwii »" ——' ■ Pranltrij lac. De veroordeeldee v^n de «Bonnet Rouge» Jan Gol jschild, bijger aamd Goldsiy, de gewezan medeweiker bij de « Bonnet Bouge » en dia door den krijgsraad tôt den dwangarbeid veroordeeld werd, is van het maison da Santé naar het ge-vaag Cherche-Midi overgebracht, waar hij zal gedegradeerd worden. Van daar zal hij naar het eiland Ré overgevot ri worden en er zija afvaren I naar Guyana afwachtaa. | Oostenrijlx. Hd misisterie Seidler gcefl zija ocfsîag Amst> rdfin, 23 Juli. Dj «Tagebiatt » verne( mt uit vertrouw-bare brjn dat SaSdier opuieuw het ont-slag van gansch het mteisterie aange-bodan hteit In de politieke middens van den Beichsrat der.kt men dat de keîzer dit-maal het ontslag zal aanvaarden. Man spreekt van een tusschentijdig minlsterie. TUSSCHEN Al! De Verbondenen 0UITSCHE TEGENÂA lier dan 20.000 gavar De aftochi over de Marne Tweemasl blnst dezen oorlog steld* de Marne een hinderpaal aan de Duit sche overwinningsdroomen. Zaterdag cpnieuw na eene tussehsn ruimte van vier jaren, hebben de ver bondeaen de Dnitscha legers verslago'f en den vijand in volie vlucht naar he N. verdrevon. Wat er in 't vervoig geschicde, d> nieuwe Duitsehe aaavalbewegiag wer< voorgoed verbrokea en met zeer zwar verliezen. De aftocht overde Marne was 't gevolj vaa den snell8n vooruitgaag van dea t8< genaaaval tusschan SoissonsenChataau Thierry, want daardoor waran da voor< naamste verbiadings'wegea onder he aanhoudend geschut der kanonnen. Men denkt dat de trospan die Vrijdaj op den liakeroavar van ae rlvier lagen zonder voedsel zaten. DejDuitschers^bewaren dat hua aftoch door de verbotidenen rdet opgamerk werd. De waarheid c-chter Js, dat he bavel cordeelde dat de verrïchting ti veel levées zou kostea en dat het betei was do viuchtelingen onder 't vuur dai kanonnen te houien, der machiaegewa ren ea vliegers. Dat de Duitschers eea sterkra achter wacht ten N. vaa dea rivler geplaats hebben, laat een algemeene aftoch voorzian naar de Aisne. De strijd duurt hardnekkig voort er hoîwal de Duitschers den aaaval begon nen met 30 legerafdealiageD, hebben zi, er eu reeds 50 la dea strijd gaworpan Een groote slag tusschen de Aisne en de Marne wordt voorzien Na de laatste wlnstea zija da verbondenen vaa 9 tôt 15 Km. vooruit gegaaa en de bevoorradiag vaa 't Duitsehe le' ger wordt vaa uur tôt uur moeilijker. De Duitschers staan voor twee uit-komsten : Do Frauschen veijagen van Soissoas en de spoorlijnen of hunne troepen terug trekkea ea den vooruit-sprong tusschen Reims en Soissons vereffenen. Behalve Chateau Thierry hebben de vfrbondenen den coorderlijben oever van de Marne veroverd van Reu'l tôt het O, van Chatenu Thicny. Tusschen de Aisne en de Marne worden verschrikke-lijke gevechten geleverd. la devallel van de Ourcq naderea da Franschen Oulchy-la Chateau. Ten N. van dit dorp hebben zij den spoorweg overschreden van Chateau-Thier?y naar Soissons. De vijand ver-weert 2Ïch met ongemeene hardnekkig* heid, maar aan den Franschen drang kan hij niet weerstaan. De Duitschers brengen veel troepan bijeen te Fère Tardenois, maar zij worden o^ervloedig beschoten door de vliegers.Da Duitschers zoudea versche troepan tusschen d8 Aisne en do Marne aange-bracht hebben, soldatan die voor de earste maal u!t Ukranie komen ea die voor de eerste maal op 't Westerfront komen. Engelsche troepen in *t gevecht De Engelsche troepïn namen nu ook deel aan de gevechten ten W. vaa Reims, en weerstoadea aaa een hevigen aanval. De Engelscha legerafcleeliogen namen Marfaux en Cuitr;.n in en hit groot woud Courton. Eenige dezer wiasten werdgn later verloren door den hevigan Duîtschea tîgenaanval b!j h"t dorp Ardre. Het woud nochtaas bîeef ia de handen der Engelscher>. Maerli^ks moet de Duitscha achter-wacht verschrikkelijke veriifzen oeder-gaan hebben, zij moesten kost met kost stand houden om het gros va» 't leger toe te laten over de Marne te trekken en de Fraaschen te beletten op den noor-der oever te komen, SNE EN MARNE gaan nog vooruit NVÂLL1M MiSLUKKEN p&ii en 400 feanonnen Ludendorfâ verwachtingen * Door zijne troepen aan de Marne te ■ zenden hoopte Ludendorf daar een sterke stailing op te richten die met den ■ vooruitrukkenden Ilnkervleugelkon me- • dewerken. Maar da linkervleugel vor-! darde niet en zoo kwam die voOruitge-t schoven stelling in groot gavaar. Da Duitsehe bladen makan het volkwijs î dat de aanval tegan gen. Gouraud een l plaatsolijke aanval was, 't geen onwaar î is daar er 28 legerafdeellngen deelna* men aaa den strijd, Ludendorf hoopte j da hoogten rond Reims te veroveren en Epernay in te n6man hetgeea de stellin-gen rond Reims onuîthoudbaar zou ga-maskt hebben. t Da Duitsehe bevelvoerders hebben ondervondan dat de overtocht van de ; Marne zeer gewaagd was en vele opof-, faringen kostte aan de acht afdeelingea die over do rivier kwamen. t Sedext den 18, nauiea da verbondenen t meer dan 20 000 krijgsgevangenen en t 400 lanons vielen in hunne machten. 5 : Tes H. van Monîdidier worden Maiiiy-Raineval, Sauvillers en Âubvillers veroverd FRANSCHE AMBTELIJKE LEGERBERICHTEN VAN 23 JULI 15 u. In d3n nacht geschutsbedrijvigheld, Ton N. van Montdidiar hebbea wij de dorpen Mailly-Raineval, Sauvillers en Aubevillers bezet. Wij maakten 350 srevangenen. Verders kalme nacht. 23 u. Wij bekwamen goede uitslagen aan weerzijdea der Ourcq, alhoewel de vij. an»i verscha troepan aanbracht. Tefi N. der rivler veroverden wij Pies, sier, Huleu, Montcru, Rocourt ea een deel vaa 't bosch Chatelet. Laags de baaa Chateau-Thlerry trok* ken wij een km. vooruit. Op de rechter oever van de Marne namen wij Charteves. H<vlge gevechtea tusschen de Marne en Rdms. Fraasch.Engelschen trokken een km vooruit. Ten N. vaa Montdidier namen wij 1500 kp.jgsgevangenen, 0p bel Engelsch front ENGELSCHE AIÏIBTELIJKE LEGERBERICHTEN VAN 23 JULI 15 u. Kteine vooruitgaag ten Z. van Hebu-terne, Marris en Meteren. Verscheidane plaatselijke aanvallen leverden ons krijgsgevangenen en maï chiaogeweren. Rond Merris werdea een 50tal Duitschers gedood en gevangenen genoman. Villers Bretonneux en Dlckebusch werden met stikgassen beschoten. 23 u. Artiîleriebadrijf la 't vak van Yillers-Bratonaaux en dan omtrek van HIngeâ. Italie De beschieliog van Pola Rome, 23 Jull. Da «Idea Nationale» verueemt filtOos» taarijkscho bron dat de laatste beschle» ting van Pola veel schade veroorzaakte. Verscheideno fabrieken en het arsenaal werdea door bommen getrofïen. Ds Ôostenrijksche pers vraagt dat de vardedlging tegen vliegers zou onder-zocht worden. na» ' IHTIHIIMIIL—IIJJ h\n OW&E LEZEKS Têîigevolgs eener onderbreklng In dt elek-trischi strooming konden wij ons nummar van dlnsdag niet gedrukt krijgtn. mu à iê mziTi&MKn Donderdai, 25 laU 1918 I fl«rd« i««r£àa| — fiaKKii 1146

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume