Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1894 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 17 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h41jh3fh6f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I j BelgiscK dagblad verschijnende aile dagen der week Ij . ■"r*"1 t,., RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK stichur.: j. baeckelandt e„ a. TemP,re V'ocp sen tsrmijn vsn 3 msan&en • ■ • o (r. 50 ' •/ • 6 , . . . «Jjl-so VOOR GOD EN VOLK EN LAND °P8tel en Behesr : Huurdochterstraat, 8, Gent Dcoil kriiaen ze ons niet! I L.'IV!4 III «jy» —- I Sec'ert vijf dagen kon « Ons Vaderland » H niet meer verschijnen. Gebrek aan papier I WocH vooral de nalatigheid van het Beheer 1,2ijn daarvcor aansprakelijîc. De politiekom-I w'ssaris der 7do wijk is de ze^els komen ■ leggen op de drukkeiij waar « Ons Vader- ■ land gedrukt wordt... Volgens de v*rklaring der betrokken I overheid, beoogie de maatregel niet ons; ■ deze raaatregelcn worden over 't algemeen ■ teg n al de b'.aden genomen ontslaan onder I Duiïiche bezetling. I Gerechtelijk optreden moet beoordeeld ■ op zijn wezenlrke verdiensten, en op ziine ■ weUelijkheid. Alleen een zuivere har.dels-I j ovcreenkomsl bindt ons met den drukker. II De militaiie veiligheidsdienst w'si zeer wel, I ' en sedeit tien dagen, waar « Ons Vader- ■ Hai.d » gedtukt werd : hij had geen 't m'nste I ' jbezwaar opgewoTpen ten tlj 'e dat hem daar. Biyar. bericht gegeven werd. ■ i Na negen di^en versc'iijnen komî dan B,^oo plots die maatrege'... en aanvan';elijk Hlwerden onze boeken, adressenlijsten, enz., I m ê'zescbard. Nu he bcn wij onze boeken B j terug, de drukkerij mag weer werken, en Beindeljjk kan «Cns Vaderland» versch'jnen. I Op zijn zachtst genomïn is er hier een M gémis aan bezonnen ovcrleg, waaro/.r wij B ^ r°cht hebben te klajen. Wij zullen over B,hst on3 aangedane geen verdere woorden Biverl'ezen. B»j ioder weldenkead Viaralng ■ 'zuien bedenkingen rijzen tegen de, zij 't H-clan nog ohrechtstreeksche, wijze waarop ■ de grondwetieajk gew*.a borgde « vrij'neid H. der drulcpcrs » een wrong wordt gegeven. ■j Ni deze vcrklaringen kunnen wij onze Bj taa'^ hervatten. Met meer liefde en gloed I conter, naarmate de hindcrpalen op onzen B: weg geworp^n zicli vcrmenigvruldigen. B Dit nederig bladje Ons Vaderland is B *mniers deuitingvan de V aamrche gedachle I zooals zij groeide en bloeide aan den IJzer. Wij 70uden onder onze medewerkers een H • langer lijst vun roemvclle dooden kunnen ■ ain :a!en dan één ..ndcr b'ad ter wercld. De g saeuvelde Vlaamsche j&ngens uit ■ h t IJ/erleger spreken lot U, Viaainschs B bevoLing, door de levenden die Ons Vader- ■ land opstelien en l^coj houden. Voor de verwezenîijs'ing op aîle gebied I van de kerngedachte der Vlaamsche Bewe-B 8 nS» voor het Zel/slandigheidsideaal der ■ Vlaamsche soldaten, zctlen lOij den strijd ■( voorl. Geheel ors programma is er uit afgeleid. En evenn.in als Duitsch geweld den on-I verdelgbaren levenswil van Vlaanderen kon I ) veriamir.en, zal nu 't gekuip, zullen de îage H \ lifcten en vuize haatverzinse.'s der v aamsch-B; halers ons weerbouden. H • « Een volk zal ni ^t vergaan I » zingen wij ■ | in den « Vhamschen Lceuu) ! » Ncen, dood krijgt men noch het blad, I noch vooral het Doel, de reddende gedachte; ■j IJZER. I; Âari onze Lezers B • Voortaan worden nog slech^s çjezamtii-I 1 lijke bladfii gestuurd op uitdrukkslijke ■j aar.vraag. [ Te veel lezers z'jn van eenhe-Id vctran-Bj dcrd en wij kunnen niet langer de kans H oploopen groote vcTliezen te ondergaan. Vriendelijk .maar dringend verzoeken H wij eene juiste bstaîinq der gelevtrde H nuïnmers. I Het GesGhl! tusschen Psru 30 Giiili I PERÔ AANVAARDT WILSON S BEMIDDELING De consul-generaal van Petu te Amster-B i dam heeft een officieel telegram ontvangen, I j volgens hetwclk de regcering van Peru de I tusschenkomst van président Wilson in II zûlee het geschil met Chili hecft aanvaard. Rechtvaeardlgheld ! Dat er met den viede mee ook ontgoo-chelingen zouden voorkomen, wisten wij goed. Doch er zijn ontgoochelir.gen die gevaarlijk zijn, namelijk deze die voortsprui-ten uit onrechtvaardigheid. Iels wat men met reden mocht veiwachten was een vermindering der lcvensduurte, al moest dat zelfs eene opeffering vergen van-wege de betrokken organismen, ni. liet Notionaal Kom:teit. Dat het vervoer nog immer grooten last Iijdt en er onmiddeHijk geen groote daling van prijzen mag verwacht worden spreekt vanzelf; maar dit toch wil er bij de menschen niet 11 dat er redenen zijn o.n nog waren zooais b. v. den rijst op te siaan. Dat maakt alltszirs een zeer slechttn indruk. Daarenboven schijnthetzelfde Provinciaal Korniteit van Gent te m :enec, dat het leven der weiklieden minder lastig geworden is; het vermindert immers reeds merkelijk zijn bijc'ragen in den onderslànd en kondi^t Makkelcos aan, d t die biidragen we'dra ge-heel 2ulhn ophouden. Die cubbeie daad, opslag van warea en vermindering van onderslànd, terwiji de cconomiiche toestand 1.0g nieis vera.iderd is, d ui=c t hevii in tegen de redelijkhcid en de n chtvt:ardight.id. Z ovecl te meer nog als men ze be-schouwt in het Jicht van een maatregel der Regtering die aan al de Staats >edienden rijkelijke cuurtetoeslagen ronddeeit. Tele-graafwerklieden en bedienden ontvangen va.» 4,3j fr. tôt 8 r. en meer duurleîo:sl ig per da •. De onder leuod n va 1 het Provincial Ko mit et ontvangen 4, 3 of 2 f . jo er toe :!?. Dan dur yen die hteren v«n het bueel van Gent (in 't France h natuurl.jk) nog zeggen : « Dat ze werk 7oe-:en. Wy wi'lea dat oas vo!k te ug lee e iverken! » Heel goe K Dcch waar is er werk? In gaasche stieken van Oj3t-Vlaandt*r n ij er niet het minste tocrV, noch bij de boeien, noch in de nijve he;d, noch aan openbare %verken. De handelwijze van het Prov. Kom. is voor het minst onbewust; doch er is onbe-v;usthei i clie niiEd^dig is. Vcrmit3 blijkt dat de kas van den S.ait zoo riik is, dan is toc'a de ;;a3 van het Komi-te.t niet arm. Ons volk i-e.ft zich -nrachtig gedrag=n in zijn lijien en (.ntberi gen. Het verdient niet in den stee;: gelatea te worden. De duurtetoeslag voor d'be -iienden is heel go^d, die is rechtvaardie. (Het is echter niet rec'ntvaaidig, dat de best bc!ailde ambtv*naar nu ook nog d în groolsten toeslag Ontvan' t. Dat ;ou omgekeerd rnoeten zijn.) Fv/laar warenopslag en or.d rstandsver-mincîcring zijn onrecatvasrdi \ ! Heel zeker, — lai en wij het ..erhaTen met andere wooiden — de luiheid mjg niet aangekwetkt worden; maar ot de werk! e-den ook ontberingen lijden, daarom zul en ze toch çieea werk vi.iden waar er geen is! Wa?r werk is mag men streng op de werk-heineming waken. Doch in afwachting moet het leven der armen mogcl.jk maken en waardig. Na 4 jaar autokratie van het Provinciaal Korniteit vindt de kritiek wel haar taak. N et om te verguizen noch tegen te wer<en, maar om mee te werken om onbewuslheid te doen ephouden, wantoe=tanden weg te ru.m:n, en c.e openbare Lefdadîgheid van haar grondslag der rechtv^ardighvid niet te laten afwijken. Zooniet staan we voor het gevaa*. dat de epenbare weldadigheid in publieke onrecht-vaavdig'aeid zou verkeeren; hetgeen erg te «Jueh'en is. Dat dus de vrees daarvoor het begin der wijshcid weze voor die het noodig htbben! Marc. Oë Scîî3dev5rgo3diao voor de huiswaarlsk88ren(l3 Poilus Uit Parijs wordt g.meld: De minister-laad heeft de min:sters van Corlog, van Marine en van Financiën gemachtigd een wetsontwerp in te dienen, vo'gens hetwe k een schadevergoeding zal worden uitgekeerd aan de militairen die naar liun haardsteJen worden teruggezor.den. Deze schadevergoeding zal 250 francs beaiagen voor aile graden, met verhoogia-gen naarmate van den lijd, in het le^er door^cbiacht, de eervolle vermeldingen enz. en zal 1.696X00.(X)0 Iranks kosten. Soldaten, werft inschrijvingen aan oj « Ons Vaderland ». De Reis van Wilson rrnm tmTinrciTrrnnn A r- rrr\T7 trr\r*0 Util ZiUU vuun MAART GETEEKEND WORDEN? Reuter (Part.)meldt ui* Londen op datum 13 December : B ijkens een draad'oos telegram van de « George Washington » aan de New York-sche bladen, zu len de eeiste vootloopige conferenties tusschen de verbondenen premiers Dinsdag, Woensdag en Donderdig plaats hebben. Het is mogelijk dat in ver-band met andere aangelegenhfeden, de bij-eenkoms en tôt 3 [anuari worden uitgeste'd. Van een uitstel zal Wilson parlij trekken door een bezoek te br.'n en aan d* B-!-gische, Eritsche, Fransche en Amerikaan-sche (ronten. Ook zal hij een uits'apje naar Italie maken. Vermoedefijk zal hij ook een parade der Amerikaansche troepen in Parrs bijwonen. De président hoopt, dat het vredesver-c'ra^ voor Maart get ekend zil zijn. Indien dit niet het seval mocht zijn, zou een twee de reis naar Frankrij'c noodzakeîijk wezen, doch de président hoopt dat dit vermeden zal kunnen worden Reuter meldt op 12 December uit Pari s : De Fransche mioister van Buitenlandsche Zaken richon, zal zich vergezeld van Georges Leagues om lien uur 's a oids r.-îar Brest begeven ten einde président Wilson in naam der Fransche regeerin» welhom te heeten. N^et denzeliden trein vîi trekken de Ame-rikcan'cSe gezat t le Pa-ijs, Sharp en de gcneraals Pershing, Biinr-, Tardieu, Franklin, Bcui.lun en admiraal Debon. Reuter meldt op 12 Dtc. uit Londen : In ten commentaar op Wilsan's aan-st&ande a^r.konist in Frankrijk zegt de « Palîmall Gazrtte » : V. i'son zal ten slotte in de gelegenheid zijn de verwoesting te zien, door de Duit-schers in Ffankri]k en België aangerich», en door het nerso.ieel der conferentie het star.dpuat leeren kennen van degeoen, die ond t deze Êchandelijke verwoçsting hebben geleden. <V'<n maakt te veel ophef van de letter van Wil cn's 14 punten en le weinig van den gee t er va". Geen enkeîe staatsman is beter in s'aat om naar de fe len te oordeelen. EEN VERKLARING VAN WILSON. Uil Parijs, wordt gemeld : De « Echo de Far's » ontving een radio-tclegram van de « George Washington », melciend, dat Wilso.i, toen hij vernam van de stappen van Ebert, en Kurt Eisner om hem uit te noo-digen naar Du;tïchia:.d te komsn, verklaard heeft : Het Duitsche volk zal lange jaren boete moeten doen, om de misdiden goed te maken en oprechthejd te toonen. Gsen en'cel ware Ameiikaan kan er nu aan den-ken, om naar Duitsc iland te gaan, zonder daar toe door officieele verpl chtingen ge-noopt te zijn. Daarom wijs îk bij voorbaat e\< denkbeeld van oien aard af. Een toespraak van Mm Bij den intocht van de Duitsche jager-divisies, die uit a de Duitsche stammen ge-vormd zijn, hield de voiksverlegenwoordiger Hugo Haase aan de Brandenburger Poort de vol^ende toespraak : , Soldaten : D; regeering der socialistische republiek begroet u zeer hartelijk bij uiv teru»'«ceer in het vaderland. De regeering heeft aan de nuttelooze slachting zoo speedig mogelijk een einde gemaakt en thafls zijt gij vo ksge-nooten van een vrij volk. De m litaire dicla-tuur heerscht niet meer. Het gevoekte oude ay8teem heeft aangedaan. Gij zijt geroepea om tôt de wedergeboorte van ons volksleven n;ee le werken. Uw kame aden in de kazernes dragen roode ond. rscheidingsteekenen, op de openbare gebouwen waait de roode v.ag. Dit rood is het zinnebeeld van de menschheids-verbroed.iing. Naar die verbroedering streeft de soc alislische republiek. De socialistische maatec appij kan de rivaliteilen der volken uitschake'en en daar-door voor altiji een eind ean den oorlog maken. Het is de taak der soc alistische republiek op de door den oorlog achterge-laten puinhoopen een maatschappij op te bouwen, zonàer uitbu'ting van den eenen m:nsch door den anderen, zonder el!er,de voor de groote massa en zonder onderdruk-k ng. Van u, soldaten, zal het groottndeels ! afhangen, of deze geîu';ki3 begonnen bewe-ging met succès verloopt. Onze vurîge wea8ch geldt de viijhcid en de broederlijk-heid. Een M?, van LM Geort Londen, I l December (R. O.). — een rede te Bristol zeide Lloyd George o dat de wet op den militairen dienst deslij als een dringende nocdzakeltjkheid we aar.genomen. Wanneer deze noodzakeh; heid voorbij zal zijn, zal de wet vénal en het plan bestaat niet om haar te vc nieuwen. Of er in de toekomst in eenig vorm dienstplicht zal worden geôiscl hangt geheel af van de vredesvoorwaarde De omvang van het dienstplcatleger op h vasteland heeft ons naar den dtenstplic gedreven. Indien men een duurzamen vre> wenscht, indien m 'n wet scht le vporkom dat de giuwelen van dezen oorlog zi zull n herhalen, moet men een einde mak aan de d rnslpiichdegers op het vastelan De marine noem:Je Llcyd George t verdcd gin^swapen. Het is geen aanvals'^ per.; de Duitsciers hadden met hun v!c geen inval ii België en Noord-Franki kunnen doen. De Enge'sche vloot he< Enge'and eeuwen lang voor invallen g spsard; het is daarom niet van plan haar te schaffen. Indien Engeland op de vredesconferen niet de afschafïing van den diens plicht i voorvvaarde stelt, zal de lijd nogmaa's k men, dat het z:ch in den strijd moet storte omaal het de voornaamst'* kampioen is v de vrijheden der wereld. Waar deze in g vaar v.a-en zag men de Engelsche vlag. Omirent de kwes'ie der sebadeloosst lingî.n h'rha lde Lloyd George, dat v verlicst betjalt : hier is geen sprake v wiaak, maar alleen van rechtvaardighsid. de toekomst moeten d zeliderec ifsbegins len gelden voor de volkeren als voor incivic'uen. Een andere reden waarom Duitschla: moet betalen is, dat de oariog dat rijk mi der heeft gekost dan Engeland, dat e groot leger in het leven moe3t roepen, e rejsachtigc vloot onderhouden en voor < veiligheid te zee zorg d agen. De kosten daarvoor be'rcpen, naar mren, ca. acht mi liard, terwiji de Din'.schc zes à Z'ven milliard moeten betalen, verdeelen over e n bevo'king van 70 m lioen. Aangezien Engclar.d's bevolking ' milboen bedraart, zou deze per hoofd ve meer moelen opb engen. Duitschland moet belalen tôt de niters grens van zijn vermojen, Lloyd Geor g bruikte deze woorden om geen ijde hoop le wekken. Vôôr den corlog werd h vermo~en van Duilschland geschat op 15 20 mi.liard pond sterling. De rekeni belocpt 24 milliard, zoodat Daitsch anc geheele vermogen niet genceg \c. Llo}d George deelde mede, dat li ooriogs'sabinet enkele weken geleden e talrijke commi.'sie heeft benoemd om e onderzoek naar Duitschland's vermoren le steilen. Deze mee:.t, dat Dui'sJanc veimagen in het verleden is onaerschut. Slechts twee voorwaarden wenschle sj le steilen : le. da' er geen sterk bezettin;; leger voor onbepaalden tijd in Duitschla: zou worden gelaten en 2e. dat de inten voor het geld niet zou worden betaa'd do tegen hongerlconen veivaard;gde arti<el beneden den kostenden prijs op de Eng sche markt le brengen. DuitscMand he ze3 à zevsn milliard pond sterliag ocrlo schuld en het spreekt van zelf, dat de eerst wordt betaald na de kocten der ge lieerden. Uit een oogpunt van rechtvaard heid hebben wij het absolute récht om v Duitschand de voile ooilosskos'.ea te v gen, aldus Lloyd George, en wij zijn v plan dit te dorn. Aan het îlot zijner rede zeide Llo George nog, dat er recht moest geschied tegenover hen, die verantwoordelijk wai voor den wereldoorlog en dat degenen, < den oorlog begonnen, geslraft moes-ten w den. Zij, die hem vooitzetlei, moe! belalen tôt de laa'ste penning. Wij zul! hun zikken nazoeken. Lloyd George eind gde met le zeg?< dat Engeland zijn vloot in aile geval mo< behouden. qggCLJiJM.tn MU I»I In het Einnenland IN DE HAVEN VAN ANTWERPEî Onze correspondent seint uit Anlwcrpt dat er nog geen sprake van is, dat de Reîi booten in plaats van naar Rotterdam, n, Antwerpen gezonden worden. Te Antw liggen de kaden vol hou', dat de Duitsch hebben achtergelaten, en het zal een uitgî van acht millioen frank vergen, en versch den weken tijd, om dezen onlzaglijken o lo sbuit in zooverre op te ri'imen, dût haven weer bruikbaar wordt. 13 In hot Éiijifpn!an?f lia iivi btisaïvisiiitfiifej î," DE TERUGXEER DEP KRIJGSGEVAN-j3 GENEN UIT DUITSCELAND rd Reuter (Part.) meldt uit Londen : k- Het comileit voor kri gsgevangenen heeft zn een verk'aring afgtkondigd met belrekking :r- tôt het naar huis zenden van krijgsgevsn- sn genen. tt, "Tengevolge der transporîmoeilijkheden i3 n. het slechts mogelijk een beperkt aan'al over et Zwitserland naar hun land te laten terug- ht keeren. De maatregelen voor den terugkrer 3e over Nederland werken bevrediger.d. Ook ;n worden er gevangenen via de Duitsche :h Oostzeehavens, over zee, naar Kopenhagext sn vervoerd, sornmigen rechlslreeks van Dant- d. zi terwiji men de hoop koestert bi: nenkort en ook Hamburg en Bremershiven als p'aitsen a- van in3cheping le kunnen gebru.ken. ot De regeling van het geheel wordt geîeid 13k door Rîdder van Rappard, den Neder- îft Iandsche gezant te Berlijn, d e mededeeling e- heeft gedaan dat er, ten gevoLe der pro- af testen van Engeland aan de DjitscV.e regeering, thar.s geen Engelsche gevangenen ie meer in kolen- of zoutmijnen werlczaam zijn. Js 60.000 En ^elsc'ie krijgsgevanger.en zijn o- uit Tu rkije, Bjlgarijî ea Oostenrijk-Honga- n, rije verlrokken, terwiji er zich nog 75.000 io in Du tschland bevinden. Men hoopt dat het e- groots'e aanlal h'ervan binnen een paar wtken En e'and bertikt zal hebben. KARLSEAD DOOR TSÎECHEN BEZET O i 12 December uil Kar sbad : Heden- jn avond is Karlabad door 800 Tsjecnischç n soldaten en 30 officieren bezel. MAARSCHALK FOCH TE TRIER Maarscbalk Fuch kwam Docderdag le iJ Trier aan. n- * * * en Reuter meldt Uit Londen : Generaal SaI-% ?n mond is heden om 3.30 uur 's namiddags ie te Delhi aangekomen, DE FRANSCHE EEZETTING VAN BOEDAPEST te Uit Budapest wordt gemeld, datdeFran-I sche koloniale troepen onder ajnvoering van vier officiertn, te Boedapest aanjekomen el z "• MILNER UIT DE REGEERING? le Reuter melo't uit Loiden : Ndar de Daly »e Chron'cle verneem', h het onjjist, dît lord 'e Mi iner uit de regaering treden zal. Niet onmogelij c is evenwsl dat h;j na de verkie-a zingen het Ministerie van Oorlog zal ver-laten.S BONAR LAW KONDIGT et ZIJN AFTREDEN AAN ^n Reuter meldc uit Londen : In een rede te ;n Glasgow zei ie Bon.ar Law, dat hij voor de in vo'ger.de begrootin? ah kanse i r \an de i's schat'a3t zal aftredin. diar hij niet in slast is deze f'iactie naist zijn an Jere be:ighsden ir. te vervullen. S; EEN BETOOGING VAN ENGELSCHE ic ARRBEIDERS :8t Reuler (part.) me'dt u't Lonaen, 13 Dec. or — Eîn door den Band van Michiniiten n in»erichte betooging, wa.run 2),0DJ arbei-" ders deenaniïn, trok door dî strate n van New Castle naar de ma*kttlaaîs, alwaar s" een nul e \verd aingenomen, waarin çepro-testeîrd werdte?ea het onbarm lart g oit-&l" sla'an van arbiiders en d; oivo doende oadïrstejning daar de re?e;rin^. 3n 11 de matie wer J den pre nier ver^ocht a" ee i deputaî e te wiileo onlvai^en om over an de loestandcn aan de Tyne le sp:e:en DE STAIUNG IN DE ENGELSGHE en KATOSNNIJVERKEID en Uit Londen wordt op 12 December ge-îie meld : Lloyd George slelt k;achtige pogin-)r- gen in het werk, teneinde de sta i;g der 'n katoens-ainners b;j le leg en. Hij kwara en h^denmorg n met een g;ooï aan!yl afgevaar-digden van pat oons en a bei -krs bijeen. n, D^ze confcren ie werd des middags en ook :st des avonds hervat. De a'gcvaardigden der arbeiders zijn op'.imist-seh gestèmd aan-* gàande den uitslag. DE VOORBEREIDÏNG VAN HOME RULE ' Reuter rreldt uit Londen : Short, sécréta, taris voor Icrlan 1, z ide in een rede U Ntw-^f- cacile, dat hij den weg voor Home Rule *ar baant door de deparlomenten in te richten er- fn Itrsc'^e commi.'sics voor Iersrhe za ea ers in le i tel! en-, waarop een H: me R-!e-regee-ive ring zou kuane» sleunen. Hij fceloofde, dat ei- als cr een goôd systeem gewezen kon wor-or- den, Uister zich wel zou aansluiten, zoodat de er een nalie zou ontstaan, waarop het rijlt Irotech kon zijn. I v'Scrde Jaargang « Î271 P^js : 6 centS^inen CMorgenaîSgave) DinsMag ï7 Oecsmfeer 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume