Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1485 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 18 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kd1qf8kb9z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vierde Jaargang ■ Nummer 1272 ——i——■ Prtjs : 6 ce^tSemen avonduifgave) Woênsdag 13 December 1918 Ons Vaderland Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week ■ ■ « ■ ia«iv « ■ a » «jh ■ « Voor een termijn van 3 maanden ... 6 fr. 50 >> » » 6 » ■■■ 12 fr. 50 > » » » 12 » . a ■ 24 f^a RECHT DOOR, VR1J EN VKANK. VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. BAECKELANDT en À. Tempere Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent LAAT HOLLAND MET RUST Ongerust geworden ' lez-ers bestormer ons met een heeie vlaaig brieven: Wat wi denken over de lœftige aanvallen tegei Holland in onze frarisc-bdotle pers? Of wi 't geen sohande jke laster < ordeelen. ei niet bcducht z l,n .lat de goede verstand houding tusschen Nederand en België ei bl jvend1 zoùdé onder fijden? Ons 'aniwooixl ligt voor de hand. Ja, wi vinden 't ©en oneerlijke lasterkampagne maar de gevolgen ervan vreezen wii niet 't' ailes uitloopen op beschammg voor di onbekookte drivers die er zich aan veir grijpen. De huidige toestand legt de leider onze b-uitenlandsche politiek geen duide lijker gebod op, dan de v'riendschap en d. vertrouwelijks samenwerking van Neder land te wirtnen. Beigië en Nederland ira mers staan en vallen op internationaa gebied samen. Vervalt het eene land ii knechtsc.hap, de zelfstandigheid van he andere is maar een ijdel woord meeir o ziilks ons l ef weee of lee-d, 't doet er niet aan, het is de Wôt van ons bestaan al kle!ne volkeren nevens wereldmachtig buren. Hoe weinig ook de .staatsliedan die tihan V be»w:nd in handen hebben het.vertrou wen van de Vlamingen verdienen of ae nUstea, laat ons tocli niet toe, ze te be setxurd gen Blind te wezen voor dit aile overheèrsehende fe 1, of er vrijwillig ove heèn te stappen. Uit de beste bran word ons éditer verzekerd, -dat de regeerin. heelemaal niet ingenom-en is met al he parsgejank tegen Nèderland. en dat zi volstrekt weigert op .sleeptouw te worden genomen door deze dwaze aanhechters bende. Wat heeft het ook weinig ?omi het lijf, a daC gekeffer! Daar is laster en leugen da'ar is 't meest oHbèhqlpen beroep op d> gssch'iietoènis, en een'sdiuchtere. van har valsdîlied bewuste poging om uit Ce pak ken met de zôogeziegde bestemming da bet'Cikken bevolking zelve. In aster en leugen voelen zicli onz ■franskiljoDs te huis. Me; wat een taaiheii heeft men zoowel burgerbevolking al soldat, n gedurende den ganschen oorlo trachte-n op te zwéapen met he; klaar u: dé lue-lit gegrepen verzinsel. dat Nedei land n 1914 de Duitsche troepen een do-olr gang over België verschaft, had! Duitsch soldaten zouden verteld hebben dat hui regiment op Hollandsch grondgebied voqi b j g'eirokken was: waren er meer bewij zen noodi?! Wel saar toonden Duitsche kri.jgsgevan genen bij hondarde gelegenbeden dat zi leelijk met de aardr jkskunde io de wa waren. Kales, Parijs, tientallen van an dere steden liebben z:j op die wijze, maa ongelukkigli jk voor lien °P geene ande're ingenomen. En^eland leef't reeds maandei zonde? eten, altijd volgens 't zeggen vai » een Duitsch soldaat »! Dat hoeft me) echCer 11 et te gelooven: maar als 't Nedei land aangaat, ' dan wordt de eerste d beste Oost-Prusisehé v'.cgel beldeed me pauselijke onfeilbaarheid! Di.ei 't mins eraan gelooft, bli.jkt de vlijtigste rond zaaier iè wezen van aile geruchtea tegei Holland's (c-er. Wij liebben echtar lang ,bemerkt da vele franskiljons ten on,zent van Frank rijks bes&having weinig meer hebben op gépik't dan Vo'taire's vermaarden stelre gel: » Liegf. J.iegt maar door, er zal tocl . wel iets van over blijven! » Wat al dan leugen en ploertige onwe lendheid' al dà; gepraat betrekkelijk d< on.vrijtieid van den Schelde-doortocht vco: onzen ha-ndei, en vooral de legende als zoi de sluitdg van de Schelde voor oorlog schepen Erige.and verhinderd hebbeij Ant werpen te oniz'Xten in 1914? In vredestijd om te beginnen, en sedar de jaren zestig, koinden aile schepen Ant werpen b nnen varen, zonder daarvooi een. rooden duit aan Nederland te betalen Aan Baron de Lambermont, die namen: België de ondei'hande .iwgen voerde, wert daarvoor later een vvelverdiend stand bseld opgerieht... Maar Antwerpen? Maanden aan eei stuik. hebben de voornaam,ste EngeLschi kranten eh tijdschriften MiAister Chuirchii ihetzij aagevàllen hetzij veridedigd, omda lij, met een on,to'ereilvende legermacht -ailes waarov-er Engeland besehikte, d< onieetting van Antwerpen had beproefd Misîukte echterdeze toffelijke poging, dar was het omdaï de noodige troepen en be wapeni.ng niet. bestonden, n'et omdat zi, oveip Oostende en van daarùit pelr treir moesten aankomen. Dat is in Engelanc eette afgedane zaak. hier éditer niet, bi de spitsvondigen die' redeneeren als vol^j Indien noch wij noch de Bondgenooten. omdat- wij. n'et zoo'als Duitschland volko rnen gere'ed den oorlog zijn begon-nen. voor défi eersten àanstoot moesten wijker; en Antwerpen niet vermochten te benou deo, dan is Nedelrland daarvan. de sehuld! Beteekent dit nu, dat wij volstrekt vrede hebben o.. a. met de huidige regeling der Sfheldevraag? v Geenszins, zoowel voor vredestijd als voor 't geval van oorlog, dicnen er fneî Nederland schikkingen getroffen, waarbij onze rechtma'Uge betangen betetr verze-ikerd worden. Overe'enkomst, in den geesl van wederzijdsche welwillendheid is édi ter onze leus, geen gewetd, noçh vooral brutale aanhechtingen. Om zoowel Hotlandsch-L!mbu!rg als Z'-'ciuiwsch-Vlaanderen op te eischen, be-.roepen zich de vijandeçi van Nederland len onzenii jop de gesch edenis. Zilj wijzen e.' op dat dat deze be de geiwesten ons ■eerst krachtens het verdrag van 1839 wer-den ontritkil. en vorderen dat het toeaj ge-pleegde «, onlrécht » onmiddellijk worde liersteld. België's recht op dit gebied hee-len zi j onvcirvreemdbaar. Zachljes aan, vriendjes, want de ge-schedeni,s wordl zoo buitengewoon ge-vaa'rlijk voor wie haar wil gebruiken om z.ijn landhonger te stillen... Rij sel, Dovvaai. Bethune, behoOrden cens-tôt het graafschap Vlaanderen. Dit was zelf een îeengoed van Frankrijk. Wat een kluchUg gebeuiren, moesten wij *iu voor de pinne komen met een ludruchti-geni eisch voor de teruggave dezer steiden, 1 n van Frankrijk met evenveel grond het antwoord kregen, dat Vlaanderen. en dat zonder lange? verwijl, terug bilj Frankrijk d ent gevoegd? Veei jonger darn 't velrlies van bovenge-noemde steden, is dat van het waalsch gebied, Givei en omstrekien; en van die îioorlijk-e strook van ons land dat nu Fra.nsch-Vlaanderen is. Denken onze an-nexeerders eraan dit ailes opnieuw aan te slaan, of gelden huhné rechtsopvattin-gen alleen tegen Nederland? Drogrcdeinen al dait uitpaïkken met de gèschedenis. Duitschland ook trachtte met behulp dfervan in 1871 de aetohech-i ng van Elzas-Lothringen te verrecht-. vaardigen. De groote fransche geschied-schnj'ver, Fustel de Couhrnges steide dan in een opzi.enbarend open schlrijven aan z'jn Diutschen collega Mommsen vast als hei, eenig beginsel dat het moderne rechts-bewustzijn op dit geb ed erkende : de wil. het verlangen zelf van een bevolking moete-n besl ssen tôt weiken staat zij zal beliooren. Nooit is dit •redïtsbeginsel dfeper in de luirten van ' het mensclidom gedrongen dan tij'dens dezén wereldoorlog. Nelrgens v n.dt men het duxleUjkar en met meei gezag uitgesîiroken. dan in Wilson'^ ilvernacbtige zinsnede : » Elk votk, hoe klein ook; lieeft rechl ,op zelfbestaan. Bedeesd, en als 't ware met 't besef van iiun m.sdad.g verwringen der waarheid, pogen onze inpalmeirs het soûls, te bewe-ren dat inderdaad de bevolking van Zeeuwsch-'Vlaanderen «n Holland.sch-Lim buirg tiieiis zoo vurig wenscht dan terug b i B lg ë te worden geivoegd. W'j zu.len 't gezond oordeèl onzer le-zers niet zoo groveiijk miskefinen dan dal wij t'jd verspdlen aan 'i weelrleggen van deze platle leugen. Trouweris, iedëreen weet^dat deze ba-\o king zich met al hare kracht verzetten zou 'tegen eene ve'randering van viag. En daarom zeggen wij : Handen af van wat u niet behoort. Bezoedel, met uwe lage aanhechtingsdrift, het edel offer niet dat onze joii'gens aan den Yzer brachten voor dat redit op zelfbeschikking van aile volkeren of dealen van Volkeren, voor ons irecht niet te buigen voor Duitsch ge weld, maar ook voor 't recht van anderen n et zonder hunnie ;oestemmin.g uit hun slaàtsverband le worden gerukt. 1 Handen af van Nederland, want Neder land is Vlaanderens stam- en taalverwan-te nabuur, ÏÏe broederschap tusschen al de leden van den Nederlandschen stam is <le hedite vesting van onzen Vlaamschsn volksaard, en al wat gilj 'tégen Nederland p'eegt of poogt voelen de Vlamingen als een slag in 't. aanigezicht. Van a.l uw drijven en kabaalvo'eren ver wachi gij'trouwens alleen dézen Wtslag : Tusschen Vlaandaren en Nederland on-een^gheid te sticht,en. misverstand te doen oprijzen. .Uwe verwachjng loopt e'chter verkserd uit, de Vlamingen laten 'hun door u niet meer bedotteu. YZER. 4 Maarschalk Jotfre aan ' Voorziiter Wilson DE GROETEN VAN DEN OVERWIN-NAAR VAN DE MARNE Een feit zonder weerga beeft Ziclt in Frankrijk voorgedaan. Het is voor de eeiste maal, sedert het bestaan der Vereenigde Staten, dat het hoof.d van de groote Araeri-kaansche demokratie, gedurende zijn voor-zitterschap, de erond van de nieuwa wereld verlaat. Hi] komt,- met zijn verlichten geest en ^ijne groote raacht het zijne bijdragen op de Vredeskonferentie. De ministérs hebben hem toegejuicht te Brest Het gansche volk za: hem te Pa:ijs toejuichen. Het biad « Le Matin » heeft gedacht dat de beste verwelkoming voor den Voorzitter wel deze van Maarschaik Joffre zou ziin, wanl de Heer Wilson heeft nooit opgehouden van openlijk .u^ting te geven aan zijne bewondering die hij voor de overwinnaar van de Marne gevoelt. Indien Frankrijk in September 1914 n et had gezegevierd, indien de groote aan-voerder den terugtocht der keizerlijke troepen niet had bewerkstellij,d dan zou ailes redde'oos verioren zijn gewee t. Geen steun, zelfs die van een riik zooals Enge-lahd, met zijn onuitputtelijke hulpbronnen, zeifs die van eepe jonge en krachtige repu-bliek zooals de Vereenigde-Staten, kon Frankrijk redden en dt besphaving, indien maarschalk Joffre en zijne soldaten de bovenhand niet gekregen hadden na een vrijwilligen terugtocht van 10 dagen, terugtocht dien de Duitsch- rs als een nederlaag beschouwden. De Marne heel<t de ovar-winning mogeiijk gemaa! t en nu komt M. Wilson als opperste scheidsrechter. De Maarschal; Jotfre uit zich in de vol-gende termen : « Hoe zou ik mijne beste verwelkoming niet sturen aan Voorzitter Wilson nu hij den Franschen bodem betreed. De herinnerin-gen die ik heb van mijne reis in de Vereenigde Staten zullèn blijvend zijn. Het onîhaal dat Mijnheer Viviani en mij van wege den Voorzitter, de Regeering, het Fatlement en van gansch het volk te beurt viei is eene schitterende uitina van de gevoelens die de overzeesche republiek voor ons, Frankrijk, koestert. Ik ben overluigd dat de Voorzittei Wilson hier de zelfde geestdrifl en het zelfde warm onthaal zal ontmoëten. Er was voor ons, in h.t schouwspel van een gansch volk dat tôt ons kwam met heel zijn hart, meer dan eene vo.doening van eigenliefde. Wij hebben er een mannelijk besluit in gezien om met ons te overwinnen in dien reuzenstrijd tegen een gevaarlijken vijand, en dat was voor mijn Fransch hart een greioten steun en de zekerheid dat de oorlog zou geëindigd hebben op eene schitterende overwinning, aângezien Amerika zijn heele macht en gansch zijn ziel in de balans wierp. Ik kan ook getuigen dat de perso jnlijke roi van Voorzitter Wilson in het voorbe-reiden van den oorlog en in het daarstellen van het algemeen gevoelen van moed en vertrouwèn, groot was. In werkelijkheid was zijne werking doeltreffend en Frankrijk is hem eene groote erkenteiijkheid schuldig. « Amerika heeft ons de oveiwinning ge-geven. Het is met eene ware vreugde dat ik de Voorzitter ervan zie aa.ikornen. Als ik mij te binneh breng wat hij gedaan heeft en wat h nog kan doen voor de duizende Franschen die gered zijn door de tusschen-komst van zijn land dan sluit ik mij bij gansch Frankrijk aan om te roepen : « Leve Amerika, leve de Voorzitter Wilson ». KeizerWiMraBstltmannHoiiwsg Uit Berlijn : (Part.) Het « Hamburger Fremdenblatt » pub'iiceert het antwo^id dât keizer Wilhelm en Bethmann Hollweg in Mei 1917 op den door Czernin vermelden brief van keizer Karel hebbe * gegeven. Keizer Wilhelm spreekt zijn vast vertrouvven u t in het gunstig einde van den oorlog. In het bizonder wijst hij op de « bij korte tusse1 enpoozen zonder voldoende vooibe-reiding p'aats hebbende Engelsche aanvallèn, die een onloochenbaar tee/en zijn "an den politieken en economischen noodtoe-stand van Enseland. » l e rantsjeneering in Engeland en het mislukken van het offensief zouden de wilskracht verJammen ; de -kr achts-inspanningen zouden weldra vers appen en binnen korten tijd niet worden herhaald. Rusland is verlamd, Amerika kan in afzien-baren tijd niet helpen. De frjd is onze bondgenoot geworden. Voorts wijst de keizer een vergelijking tusschen de middenrijken en de gebeurte-nissen in Rusland af, want Rusland draagt de schuld van den oot}og en is overwonnen. Wij zijn echter onschuld'g en zegevierend. In tegenste ling met de opvalting van ke zer Karei zou juist een vrede met groote offers en de onvermijdelijk daarop volgende ont-moediging een gevaar voor de monarchie worden. Bethmann Hollweg zegt o. a.: Amerikà's oorlo^sverk'aring en het jatere afbrokkelen van andere onzijdigen îengevolge van den duikbootoorlog, was te voorzien, doch de nadeelen van den duikbootoo iog worden door hun voordeelen ver oveitrofîen. Het zwaartegewicht van den oorlog heeft zich van het oosten naar het westen vcrplaals, waar Engeland de andere bondgenooten steeds weer opzweept. r>_ .rom moet er een v-islberade;.? .anvai «p het bran^punt plaats vinden. Voorts is men in het'bezit van de geheime doch stellige mededeelirg, dat Ribot tôt den Italiaanschen gezant te Parijs heeft gezegd cat Frankrijk de uitput-ting tegemoet gaat. Sedert dien zijn de Fransche offers aan bloed ontzaglijk. De door kunstmatige opwekkingsmiddelen her-stelde stemming moet çen zwaren terugslag ondergaan. Verder wordt gezegd : wij zouden kunnen volhouden zonder groote crisiso bedrei-ging van onze staatkundige samenstelling. Bethman is het met czernin eens o~i zoo spoedig mdgelijk een eervollen vrede, die met de belangen van het rijk en de b-^d-genooten in overeenstemming is te bewerk-st' lligen ; hij is het tevens eens dat de vredesactie moet plaats vinden, zoolang het politieke en militaire initiatief nog in onze handen is. De Entente hoopt nog steeds op he; weder ontwaken der Russische activi-teit. Daarom zou een te nadrukkelijk betoon-de bereidwilligheid tôt dea vrede thars tôt mislukking zijn gedoemd. Zij zou bovendien den schijn van een hopelooze uitputting wekken en den moed van den tegenstander aanwakkeren. Thans is de algemeene vrede slechts door onderwerping mogelijk. Deze zou sleciits te verdragen zijn met een nood-lottig gevaar voor de monarchie. Rust, vast-beradenheid en een naar buiten geçlocu-menteerd vertrouwen zijn meer dan ooit geboden. Flet peilen van Rusland moet zonder een ten toon gespreiden nadruk zakëlijk zoodanig worden behandeld, dat het tôt vredesonderhandelingen leidt. Rusland zal den schijn van verraad jegens zijn bondgenooten vermijd:n en een modus zoeken, die den feitelijen vredestoestand teweeg brengt, doch die uiterlijk echter slechts den vorm van een inleiding tôt den algemeenen vrede heel t. Hier en daar 1 HET MINISTEBIE van IJzerenwegei heeft bcsloten bij de aaijwerving van pei soneel, dan voorkeuir te geven aan oor ;og,svermi.nki.en, zonen van gesneuveld soldaten., enz; 't Is maar zooals het zijn moet! IN DE Fransche- .hospitalen zijn er vel B 'igische soldaCen. die door veirminkingei of zwâre ziekten bij hunne ouders nie kunnen komen. « La Gazette » vraagt tere.chc of aain di< ifamilielede'n geene vermindaring van ver voerprijs kan worden toegestaan om dii invaliedeih te gaan bezoeken. -• Inderdaad, die schi'jnen heel wat verge Ion te worden. VOOB DE briefwisseling vajî het legei ^haeft men eanen dienst pér aeroplaan'in gerMi't. Uit Brusseï zullen dagelijks vliegers ve.r trekken naar Lu k. Gent en Brugge. i WijzigiDg in he! Hongaarschs Kabinet L"'l Boedapest: De min.;starra'ad heeftikennis genomen ,n 'het ontslarf van den minister van nenlandsche Zaken, graal' Theodor Bat-yany, den minister van Oorlog,. Albert trlba. Ook de staatssecretaris voor oor-^swezen, Cdnnelius> Kobel, bood z.'jn ont-ig aan, dat echOar door den minister-ad niet aanvaard werd. Tôt min:ster n Binnenlanidsche Zaken is de staats-kretaris van hai mmister-presidium, nzepz Nagy, benoemd. De portefeuille n Oorlog nani de voorloopige ministeir-ésident Karolyi op zich. die den staats-cretaris voor oorlogswezen met de lei-ig van het ministerie van oorlog be-3tt,e. ' In Beigië BE^GISCHE SOCIALISTEN OVER Mr. TROELSTRA Een bijzondeie! correspjndent van « De relegràaf » meldt u t Brussel : De Algemeene Raad van de Socialisti-sche Partij heeft een vergadenng gehoilden Dver het rapport Vandevelde-De Bouckère, die de socialistische afgevaardigden waren îij de gea'lieerde regeeringen. Het rapport aeva' ze!.er harde woorden aan het adres van nr. Troelstra, dien het beschuldigt agent ^an Duitsch and te zijn geweest. De houding van de heeren Vandervelde en De Brouckère is door den raad goedgekeurd. Soldaten, werft inschrijvingen aan op « Ons Vaderland ». in het Buitenlanfl DE BRUGGEHOOFDEN VAN KEULEN EN KOBLENZ BEZET. Offlcieel Amerikaansch bericht van 13 Dec. uit Londen (Reuter): Het derde Amerikaansche leger is den 3ij-n overgestoken en heeft het brughoofd «m Coblenz bezet. (Offlcieel Engelsch bericht van 13 Dec. i l Londen (Reuter): Onze vooruitgeschoven tiroôpen .siaken ïtsteren den Rijn over en begonnen het jrùghoofd van Keulan te bezetien. Tegen len avond betreikien zij de algemeene lin© i)berkass2l — Siegburg. — Oden.tihal Op-aden..Reuter (Part.) meldt uit Londen: Reuter's biljzondere correspondent bij ia. Br tsrlie leger in Duitschland seint l.d. 11 December uit Keulén: De intocht der Engelsçhen 'in Keulen luui?t vooni. Op de Wilhelmplatz hoort nen thans doedelzakken en de politie is t militair. De bevolking is zeer ordelie-'.end &n legt de grootste beleefdheid aan len dag. Er.is veel werklooisheid; onge-•eer 5GOO arbeidets moeten zonder werk : jn. Vel van de;zen zijn afgedankte sol-laten, die n ets hebben dan de vijftig nark. die zij bij de demobilisatie gekre î'n hebben. In ve.rban.d met de kleeren-.< 'laarschte is het onmogeliljk goweest hun (lien een pak ie geven, maar zij mogen nia uniform be.houden, mits .aile onder-icheiflaigsteekenen er van verwijde'rd' vorden. Over'al hoori men d n kreet': Los 'an Berlijn. - ' ÎE VORMING DER TSJECHO-SLOWA-KISCHE REPUBLIEK U t Praag wordt gemeld: , Onder levencbge toejuichingen heeft de 'olksivêrjegiériwoo'rdiging kennis genomen 'an '-de volgende regeeringsprociamatie, îericht, aan de Slowakken: De roemrijke levelhebber van het legnr der Verbonde-ven, maarschalk Foch,"heeft een afbake iihgs!:;,;? ïlïsi Uê gtaiis van ict gefffEd, dat- door de troepen dér En ente zal beizet wordan.. De Magyare® heb-)en deze landstreek te oniruimen, waarop le iregeer.ng der Tsjedio-Sloiwakischp re-inbliek zieti met de leid ng der zaken he-ast. Op grond van dit besluit zullen de ['sjechische soldaten als onderdeel van le legers der Entente de Sloiwakeii tôt aan le afbaken.ngslijn bezetten. Het bestuur vordt in dier voege geregeld. dat de Slo-vakisdie volksvertegenwoondigei? dr. Sro->ra vojmacht wordt gegeven tôt het haAd' inven van rege.matig staatkund'g be-luur.Nu de regeering der Tsjecho-Slowaki-;rhe republiek het bestuur oveir het ge-:ocmde deel in Siowak'ë heeft overgeno-nrn, is het plicht >van het volk, leven. ndoin, vFijlieid van spreken, vàn allen n d t fobiçd verbl.'jf houdende personen ■an welken gddsdieinst, van welke poli-icke Qvertuig ng ook, te waarborg.en. Tsjecho-Slowakische 1 regéermg, geleid toof1 haar liefde lot het volk,der Siowa-:en, verzekert u bij al onze handelingen i" 'OT den grooten volksbevrijder Wilson ntgesproken. Wij waarborgen u e.en vrije ontwiikke-ing, in geesteliljken zoowol als in atoffe-ijk n z n, wi j waarborgen u het gebiruik 'an uw taal m het staatkundig, ' econo-nisch en kerkelijk leven, kortom ailes ooals onze groote président Masairyk ieeft ntgesproken. UH Praag: -i nistor-pres'dent dr. Kramaroz heeft de 'olgende verklarinig afgel-egd: « Op grond ran de over-eenkomst tusschen onzen mi-nster van Buttenlandsche Zaken en de "ransche; Engelsche en \merikaansohe ëgeering. hebben. de Hon.g-éfen hat Slo-rakisch gebied te ontruimen. Thans is ie! hoogste belang aldaair te handhaven lezelfde orde en rust als in Boheiïi.en, die ot op dit oogenblik tegenover de gapsche cerei-d onze ear en glore is geweest. ,laatrege':en zullen worden ".-.nomen tegen ille elsmenien, die onrust en wanorde Trweldv n. Teir e'nde uitvoering- te geven an het eenstemmïg besluit der regeering al ministef Srobira vah voliï^cht voor-ien vergezeld vàn Ts'jechisrhe en Slowa-:is( he raadsliaden, het Slowaki-sch gebied lezoeken, len einde de noodige orde' te chepperii Nader zullen de zaken door een lijzondere wetgeving worden geregeld. Vij begee'nén'geen centrolisatie, maar tfevén naar., ware Tsj'ecliische democra-ische vr'ihefd. Op 13 Dec. wordt uit Ziitau gemeld: De^Duitsc^h-Boheemâche grensstad Grot-au is hedenvoormiddag door Tsjecho-Slo-vaken bezet. HINDENBURG IN EEN KLGOSTER Het schij.nit dat Hirulenbuirg, na de de-nobil seering der troepen zich in het Jooster van Lubo, i,n de omstreken van )unaburg gelegen gaat terugtrekken. \ VOOR EEN VOLKERENBOND In den loop. van een baniket tè Buenos-tyres aan den belgischeni ge-zaïut Beynre.-oini a'angeboden. verklaardc daze laatste-lat de egoïstsche, buitenlandsche poïï)|iek noest verdwijnen en dat het heropcichien ran een Volkerenbond noodzakeliijk is.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume