Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

958 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 24 März. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 14 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pn8x922c2n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vierd* jaargang — Muom«r 1027 f*rlf» : S ee&U*mim Zùn t?# 24 M ««ri ONS VADERLAND ST1CHTERS : i. Bagckelaadt en ik. Tempaf^ Bëîgiscfc dâgblmd ¥6FseMi^ap<l^ ob ci 5 ?w cf-?- ; ■ *■■? '• \ - '■ si? ' - ' '■ f ffipaêsl Sis Eehesr : J. BAEGKELANOT 17, ni? Rfortst, TA £1$ «•«P »eS*a® a.1»» 9nnkri|k 뻣5 SiM#«B«s»<I'ïSraï]isiisïi 346« **er trtaaearito >* « S»@0 » o^o » i ®&4f M«W s « «M tra.âevln-ms, » ji*? «S'Moptet. C»<&îe ^ -|ori_!^!LVl!L!!!^.'^_r-'-|'-r' -in-narânâ,',',,,,! *„"'', , j ,,' | ' -- " ' '' ' "-■-"•y-.'1 •■- ; ■■"— -- ReeM âéer9 vrif en rmr tBôi mm wlfe I ii ii.onim" i —m ■ ■ h mi i hitiiti' n iiriTin—nrr~T îmnrni»' ~ ttt""t~ti ^T^iVtr- r^sssst^rc.-,~j>-srm*omtJim»jmaK9mx3Kfi'^'^ 8ÏKKKtgKs MïKUVV» Y<* ?t«M©BSf«î it'S «QWV!!?? <4*? «EW RU« ^HAîvît ïî-t-V 9« «Â&rAS« ^omsKM^'à^îMwaisar %éà«i' gsi-ï^5'« £•?-? ^«nffi*AK2% €îU*j55i «•■BStt ABOMHgMKWTEN Bms-4*.** fc*«T 3 V ' J KA Kyf.?MK7?S I«ï8Wf A/.BCr/R.X^G " ÎKM JS«f K- igS3 E8i®y&fe3$3 $■•»*»-» «.a.w ^S£V^Kl-rjt>« AOPMStf '.;r.ZO^CS|SW VB WOH^Ef* DE WALEN EN DE COMMISSIE D' heer Colîeyeliet in « l'Opinion Wallonne » van 7 Maart, eenige be-chouwingen verschijnen betrekke-ijk 't voorstel van een commissie toi nstudeering der taalkwesîie. Deze commissie wordt in de meeste lagbladartikelen de benaming ver-eend van « Ylaamsche commissie » )f commissie voor 'l bcstudeeren der vlaamscbe zaak ». Tegen deze veimeendeeenzijdigbt id — die nooit in de bedoeling der Vla-ningen gelegen heeft — werpt de heer ]olleye op, dat «de broederlijke,duur aaie verstanûbouding tusschcn beide ?olkeren moet voortspiuiten uit een snparlijdig onderzoek der \laamsche îii waalsche vragen door degezaghtb-)ende vertegenwoordigers der twee jswegingen. » Onze Waalsche slrijdgenooten rno-jen gerust wczen, dat de Vlamingen /an dit standpunl n i t zu len afvvijken. De commissie zal ofwel niet tôt stand tomen, ofwel aan beide de vlaamsche 3n waalsche beweginger, een beboor-ijke, in haren schoot overwegende 'ertegenwoordiging toekennen. Wat de haar toe te vertrouwen zen-îing betreft, in de eigeniijke be-woordingen der « 0. W. » kunnen wij " ' -,1- " ^rvlnsajna- iier belgische M'aag door de regeln g Gel □ vereen te brengen vorderingen onzer twee voîkeren ». Wij willen echter, gansch bewust van 't gewicht der tijden en overtuigd dat onze Waalsche vrieriden dezen eisch zullen steunen,dat deze commissie zonder uitstel aan 't werk gezet worde. De on standigheden waarin Belgie verkeert schrecuwen iuid om eene onmiddelijke, doortastende op-lossing van 't nationaal vraagstuk. .^ovendien zal 't officieel karakter L» iezer Comrmssie de hierboven ver-melde gro'.Tldvooi"waar(ier! beîrtkkelijk samxnBtelîinÈ' en opdracbt geëerbit-digd, een be/wijs leveren, htugelijke lijding in de geschk°denis vnn onzen taalstrijd. dat de volksw'il van Vlarn-deren en Wallonie, vereenigd ditmaal Deze noodige aanteekeningen ge- 1 maakt wil en wij nu onze lezers ver-gasten op een degeMjk uittreksel uit , ditartikel. «Haden schijnt hetwel dat deVlaam-sche zaak geboord is. De gezaghebbfîitde organen der Vlaamsche bevs^cging, a^s Vrij Belgie, Ons Vaderhind, Ous Vlaanderon, De Stem uit Belgie, hebben ons het loya-SisfiscS^ standpunt van bet Ylaamsche volk do'eu fcennën, d»L 0i>s volkomen verzoend heeft met het zoogezegde « fiamingantische » verzachtingen die wij zeer slecht lienden, \oor den oor-log. Wij hadden ons, ten dien tijde, gewichtige lal-tiscl e vfrgissingen te verwijten endikwijls ontbrak het onze wederzijdsche politiek aan lenigheid, onze politiekers aan handipheid, was onze pers hèersohzu hiig en oabthen-dig.Ileden zijn de Walen bereid de Vlaanderen toe te siaan, lu tgene in 't Ylaamsch programm a, vereenigbaar is met, den eeibied der fransche fce-schaving en Wallonie, uict de vrij-waring der bijzonderj belargen van het voor ta an vrij W«<ilo»ië in een on- D3 eenige polilieS cp ait oogenijjx» te volgen, zoowvl door de Vlamingen als door de Walen, zcu dus bierin be-sfaan, den grondslag tôt deze overeen-komsf ts k-gvren in den schoot eener gelijkeli/k vlaamsche en waalsche commissie.»Dlzj pracbtige voMnnen spreken voor zich zelf en eik commentaar zou er den sterkenden indruk van beder-ven.Hoe groeien Walen en Vlamingen, nuzij ellianders idealen lecrtn ken-nen en waardeeren, van dag tôt dag nad er tôt elkasr. D_ze broedërlijkheid, die aile mis; verstand overwint, zal eerstdaags dt onwrikbare rots worden, waarop een beter, scÉiooner en reehivaardiger Bel i gie kan gebouwd. Hoerah voor de Walen ! Z AN DER. À an onze lezers, Toen we eenige maanden gc-lepen de ruirnte van ons blacl hebben vergroot, ^ ezen we er op hoe om redenendie iedereen keni - aile bladen geven ze ~ de be-ërijfkosten gedurig stegen. Te getijk begonnen yceook een in-schrijvingslijst îotsteun run ons hlad. Maar onze oproep kwam op een tijd datmen van aile ka7i-tenu?3 steunvroeg voor andere zeer verdienstelijke Vlaamsche werkén, waûronder uitbHnkt de Kerstinschrijvingvdn S. K. V.Il ■ Ons ideaal getrouw, goed te doen orn 't goed", trokken we ons een ,*>ogcnblik terug' aldus blij'• ge-ven:i van de echtst* zelfverloo-chenù?%voor Vlaanderen. Nu ecn'er 71 we ons ont" werp doorzl'Hen. MeUtgtn mii-delén hebben we docr9ev:erht, ons streven voor 'iyermzaihjken van ■l vol en nuiver pi-ogram der Vliumsche BeMgmr, namsteeds toe Recht door, met Vlaamsche ovrechtheïd \egdenjwen ai we goed en nuttig en noodig weenaen te {eggen tôt ons volk. Bewust van de groote ver a n l tooordel ijkh eid \ die rnst op elke'en die vu een woord spreekt dai moel gehoora worden in'l opeubaar, hebben we nooit geschroonrd dat v oord te spreken, line %v\aar het ooksoms klofsk en hoe\eer hit soins al te schroomvijlligen te s oui scheen. We tldeu \ijn de zielsvertol-king on\'~r Yzerjongens. Ons bladwas I:itn blad. Ons blad is u n blad jonglr.s Ons werk is niet voltooid en gansch or-s trsven gaat naar grooter volmaking non. Dai kunnen te niet al le en. \Vemo~ gênons met verheugeti in bedèkte of onbedekte hulp van grootent ipoals anderen dat mogen. We bestatigén dat en bevaren ons vrij spreken daarover tôt later. als ive {eygen zullen Haar yrat wenu v'erbergen moeten. We be~ statigen dat we~ als ons Ulmm-sche~ bsweging zHf, gewonven : ijfi en gréeim uit e> g <. n krach t. Daar gaan v:e fier op. Dit f ier-h'-id is ook de uwe lezers. WTaiv 't î? «» werk die groeikracht. IGaal nu de boom, die sterker steeds en breeder zijn takken spreidt over Vlaamsche Kerels, siilaan moeten verdorren bij ge-brek aan meerier steun ? Dat ma g, dat kan en dat \al met. Dimrom hernemen we heden onten oproep toi steun. We richten hem tôt al len die het goed meehen met ons katho-l i e k- c01 a a m s c h volk. We meenen dat van den kant van Vlaamsche ministers, voji Vlaamsche volksvertegen soor-digers, van Vlaamsche priesters est aaÀmoezenitrs, van gc-:.ceo'e Vlamingen, van allen die i-ts kunnen i* e reckt htbben <yp dj>n ?elfden steun als waarmede : Le Vlamingen bladen in 't fransch v . rschi nend (al we\e het nog zoo goed) zoo mild bejegcnd hebben en nog bejegenen. Vlamingen, katholieken, ^oo velen uwer va lien als offer s. Zonder pers komen die offer s niet lot hun recht. Zonder eigen pers worden die heldenoffers schan-dig ioo liis :'w 'gen en wordt ver-i ',agd altird maar verder 't vtr-kriigen van ons broederdrel in 't CB°Igisch h'Uishoiiden. On" stcmme klinkt alleen voor Ylaanderiv, voor christenkaîho- 74 ' 1 - - - m ^141 (* Aile bijdragen hoe geringooh worden in dank ontvangen en in O. V. be nid gemaakt. V Holiaad en de Boncigejioôtea l i OE B9MDGEN0QTE?! ZULLEN ïfiïSSCHÉES VESPLSCHT ZI J M CE HOLtfiKQSCEïE SCHEPEN OP TE EiSCHEN Àîhoevvel M. Loudon, Nederland's Minj8lervan Bintienlanasche ZakeH,.iii princi^.p de voorwaardea;der « Entente * iaseit aangenomen, heeft hsj aan dez' toestemming zekere voorbehoudea gemaakt, het débat blijft dus open. IndiJiec het Kabiriet van Deri Haag dat 2'leh zienlijk wil verzekeren teger de opmerkicgeu van Duitschlaod, ic zijoe iiizichten volhardt zullen de bond tîenooten verplicht zijn de llollandschi schepen op te eisehen. Î^ieiîw® aasidtiidingen toi Den Haag Lor.den, 21 Maarf. — Het « Reutei Agentsehap » is ÎDgelicht dat heden ne-middag, de regeering nog geen enkoi antwoord vanwege de HolJandsche re-geerieg ontvangen had. Bijgevolg, eene rii^uwe aanduiding is naar Oen Haag gezooden, indien de re-perrlng de voorïvaarden niet aanveerdt, de bondger ootc-n onmiddelijk tôt op-( ischeis der schrpen zullen overgaan. ©e Hsde vssî M. Loudon Miriister van Euitenlandsche Znhen Am-t r-am, 21 Maart. — In zijne re-devo ii -4 welke M Loudon in de Ga. nerab ■ Suten (Uollandsche Kamers) ge-houd n heeft, heeit hij eerst de \raag besproken welke Holland gericht had aan de verbondeu regeerir-gen, van hen 100.000 ton graan-vooraf te zenden^j de 400.000 in beharideling Hij verklaar dat de verbonc'en rî=geeringen zich bi dat vo 'rstel a nsloten, op voorvsfaardei dat aij onmiddelijk over e en deel de tonnemaat mtcliten be^chikken. M. Loudon gaat voort : ln vooruitzieht der sumenkorest de vertesïènwoordigers der verbondenei welke op 18 Maart te Londen moest ge hou >f« worden, heb ik gevràagd gf weest de beslissing der Nederl'andsch r'igeering voor dien datum te doe kennen. Bczorgd zijnde voor de bevoo rading der n&tie, was de regeering c ! het punt het voorleooig akkoord aan ) l I ! ! i i [ i i r 3 e n r- P te nemec, wanneer eensklaps de verbon-fenen eischte dat bedo.'tde tonnenmaat >ok in de gavaarlijke plaatsen zou va-itn.Holland had reeds lang, en uit prin-:iep, eene voorwaarde gesteid om zijne 'aartuigen uit de gevaarïijke plaatsen e houtlen, voorwaarde door de ge-dlieeïden bijgetreden. M. Loudon verklsart vervolget-s dat le Hollandsche regeering dan goeden ïrondsiag àer vragen der boadgenooten iietban erkennën en dat de regeerieg îrnstige opnierkingen te maken had. R;j heeit een vast antwoord tôt later liigesteld. M. Loudon gaat voort met te zeggen Jat h?j aan <ie Duslsche regeering ge-^raagd had, dal'deze in d i 100,000 ton vr:-an kon voorzien, in geval de > over-zerschen invocr af^esueden werd ten zevolgan eener weigering aan de bond-g;enooteïi.Duifschland deze verbintenis niet kunnende verzekeren, ïiet de Hollandsche regeering zich verplicht de voor-waarden voor de levering' der 100.000 ton te aanveerden. Il.ij stelt nochtans aa-n zijne aanveerdig de volgersde voor-waarden : 1" Holland zal mogen rekenen op de verdeeîiï'.g zijner tonmaat en dejuïste uUvoering der bevoorradii g in het akkoord van Londen voorzies ; 2° De noodige kolen tôt het vervoer der koopwaren aan ds bevoprrrdîng b -stemd van Holland. Voor de schepen welke des dienstder bevoorraditig moeten doen, nioeten de bondgenooten verzekeren ; a) Dat de schepen geene troepen of oeriogsmatèriaal zullen vérvoeren ; J) Dat zij niet bewapend sullen worden ; keus'zulieii ip.aAn-in? volgens^hunne _ - - e^r npp.n ' d] Dat de schepen, die zouden eud: nen vèrnield worden, ua den oorlog j onmiddellijk zuilen ver^angen worden. j De "regeering heeft zich verplicht ge-voeld zoo verte gaan, voor onze belan-gen en die onzer koîoniëa. Verder moet : of kan onze regeefing niet gaan. Na deze redevoering, vra'agt de Voor-zitter der Kamers, om aile redetwisten op te schorsehen, tôt na de antwoorden d?r ve'rbonden mogeodheden. De on d e r v r a gin ge n op M. Loudon's redevoering zijn ook toi iatercn datuni uitgesteld. Uiîsteî tôt het nemen â-r HoHmndsche Me w-York, 21 Maart. — Men meldt dat er door de Amerikaanschc regeering een kort uitstel verleend i", tôt het nemen der Hollandsche schepen in zîjtie havens veiblijven-ie. He opeisching Is onve? mijdeiiJSi «n nakend New-York, 21 Maart. — Het kort uit-stel door de Amerikaansehe regeering op het^laatste uur aan Holland verleent, is geenszins een teeken van aarzeliug of achteruitwifken der Amerikaan^sche regeering, het is maar alleen een hiïik van genegenheid jegecs eene onzijdige mogendheid aan dewelke men gevraagd heeft een officieel antwoord af te wach-ten.Wat ar ook van weze, de opdsching der Hollandsche Schepen, internatio-uaai gewettigd, blijft zeker en nakend, welke ook de gevolgen zouden kunnen wezen. V&-zn heeft in Oen Hasg gsssî twijfel Den Haag, 21 Maort. — M n verneemt uit Oen Haag, dat de voor waarden door M. Loudon, aan de bondgenooten voor-g^iegd, door deze niet zallen aàogeno-iaen worden. Uitgenomen wat betreft het bewapenen der schepen, over dit punt is men ia Den tfaag ook nog met zeker. ûe schlkfeingen van Owiîscylsnd Londen, 21 Maart. — Volgens den briefwisselaar van de « Morning Po-t >> te Roltcrdam, geicoft œeu in_iewel ingelichte Oui sche kringen, in Holland, dat Duifschland in geeu enkel îïeval den oorlog aan Holland zaï ver-klaren. Duitschland zou onverschillig(?; WâÂE WE m ZUH GEKÔMB1-! De krijgsfa€s!and in het begin van 1918 (Vervolg) Op 1 April waren er nog dçie leger-afdeelingen en half aan de monden van den Donau; nu zijn er enkel maar twee meer. Daar de sefctor voor den wa-penstilstand door Hussen gehotidèn werd, was het onnoodig er veel volk te laten. Het is dus vooral voor wat de Dult-schers betreft dat er troepen van bet Rtissisch front kunnen weggetrokkcn worden. In Februaii 1016 telde men in het Oosten 78 < uitsche legerafdeeliwgea, Ditcijfeï blofii ?... den loop van dan herfsttot 91; maar in 't hegin van 1918 waren er maar 74 meer. Tusschen Zwitserland en de Noord-z»e waren er in Februari 1S1 legoraf-deelingen. in Juli 155 (tijdens de ge~ vechteH in de Vlasnderen). Gedurende den herfst vermindert het getal merke-lijk dan klimt het terag om op 1 Jan. het getal van 168 te bereiken. Gedurende dît tijdperk zijn de duit-fche légcrafdeeîiijgen, verleden ji«ar ten getslie van 210 geklonimen tôt 241. -De Oostenrsj .ers, van Plnsîs tôt den Donau waren v f r t e g e n w o o r d i g d door 47 legerafdeelingen in Februari 1917. De verinindering is bïjns regeîmatig gewefst i 41 afd. in Juni, §6 in October 34 in Januari1918. Het Itaiiaa'rsch front heeft tofgeno-men van 13 legerafdeelingen; '-on floet-zendoîf heeft niets yeranderd ean het geheel van zijne eenheden -79 afd.) Duitschland zal over ten boogsten Daarom beschikkem meerdërheid in getal maKschappen niet bereiken. IV. Hoe is hat op de ïrontea van Mace-donie en Asia ? Tusschen de Àxlriatische en de Egeï-sche zee bsstaat er eeu buitengewonc mengeling. Bond Yalona bevindt zlcfc hat ItaHaacscli expeditrekorps vs» Al ■ banie ; dan, van de vallei van Skumb: tôt de golf van Orfano spreidt zich bel i Oosteiijk leger uit, oniier bevelhebber. i sehap van generaal Guillaumat. He | be'staat uit : het fransch leger (generaai 1 Ilncrys), het etigclsch legei (generaai Milnej, het S rvisch leger(pr!nsAlexan-der), het grieksch ieger (generaal Zim--brakakis(, italiaansche troepen (ffene-raal Mombçlii), russen (jeneraal Arta-manoff) (deze hebben ook den strijd opgegeven en zijn oorzaak van onrusl), Albanetzen (Essad Pacha). Langs den kant van den vijand, ze!f-de verscheidenheid : in Albat ie bevio-den zich O «stenrijkers door Albaneezen geste nad; rond de meren een groep sa-ii.eugesteîd uit Duîtschers, Bulgaren en Oostenrijkers. Niet Jang geleden maakten er ook Turken deel van. Hel overige der vuurlijnen is gehoûdec .door Germano-BuJgaarsche troepen, bevolen door generaal von Sehoiz. lo het geheel van Valona tôt het meer Tahuros izijn er drie duîtsche legerafdeelingen, 2 Oostenrfjksche en 12 Bul-gaarsche.,V. In Azie is de toestai,d von 't Turksch leger zoo ellendig dat mon geneigd is om te iach#r. wanneer men de vredes-voorwaarden verneemt die de Sultan a^n de Russen wil opleggén. De toestand van het rijk is zoe slecht geste!ri dat zijne so'daten onmogelijk tï: n : ; r- ! > i, r n i n n * VI. Ilet is dus vooral op het Westerfront dat men zich aan krijgsverrichtingen mag yerWachten.Tot biestoe kwam en er nooit Austro Hongaren, maar wellicht zullen ^ij er nu komen. Langs onzen kant zien we nevë'ns het fransch, het Engelsch en het Belgisoh leger, de Amerikaansche troepen (generaal Pîrshicg) en da PortugeescMé (yereraal Tamagniiii); Bien moet 2;eh ni ts bLzoïiders îobeelden voor wat de bulp de Vereenigde Staten betreft, die geheel zeker onuitputbaai1 zijn in man-nen, maar het Rebrek aan schepen maakt het. gebruik ervan zeer moeilijiï, De legeràfdeelingen die ons van daar toekomsn, elk 27,500 inan sterk, bezit-ten nog geen genoegzaam krijgskundig Tinderricht. Er moeten maonen gévovmd -worden volgens de b'c-ginselen van den hedsndaagschen oorlog. Dit werk zal lange weken, maanden aan de Ame*^^ ?^rî1cht 2al ring niet geven dieaHeeDlîjToD W dora» is in de liiopgravpn Ken iV rVfca a il S en bataillori kan niet opwegen tegen een Fransch, Engelsch of Belgisch die se-dert drie jâar den oorlog voert. Het is daarom eene dwàling te g dooven dat het léger vao generaai Pershing dit zal zijn dat den oorlog zal eiedigen. Het gebruik van dit leger zal geheel an der s zijn. Door zijne tegenwoordigheid zal het « «ffe.ctief » der bondgenooten af-lossen, die gewçpend door sterke on-dervindinp-, (fan bij machte zullen zijn de duîtschers met goed gevolg te be-vecliten. Sedert eenige weken hereidt Hindenburg zijr> rf|ap ;n het, Westeh-Sedert S°ptemberheeft het Oosterfrotft ten profijte van het onze 21 duitsche legerafdeelingen verloren, misschien wel 28 ook. ■ Waar zal de vijand aanvallen P Het ware roekeloc.s het te voorzetrgsn.Nochtans schijnt het dai de streok tusschen Verdun en Zwitsèrland aangewezen is. De voofdeelige ligging van zekere fransche stedèn, zooals Nancy en Lunéville doet langs dsar een aan val vreezen. (Vervolgt) blijven aangaande de beslissingen die Holland zal nemen in zijn huidihe on-derhandelicgen met de mogendheden der Entente. De Ëoemeeoscbe wapenstil-slanà verkogd Een duitich bericht meldt dat de wa-'penstilstand mr-t, Roemenie die op 14 Maart t.?n einde Hep tôt 22 Maait ver-lengd is. 15c mlslsrisele toesfaiid Jp.ssy, 20 Maart. Ten gevolge der kômst van M. M v-ghlloman, gewezen' duiischgezinde miriister t.- Biirarest, heeft generaal Avc-r- sico ï'îjn ontslag ingeriiend. De toestand isbuitongewoon vprward .reaien de ontreddering der partijen en ,ift xnoejlijkhederi van het huidige uur. In deze omstandij heden zou het kunnen geb -uren, dat den Koning, gezian de volksgezindheid w^aarvan generaal Av resco het v ootwtrp is, hem zal vragen aan het bèwind te blijven. à M. Takes Jonesko, gaat naar het Oosten vertrekken. Een prétest va n generaal Avertsce Jossy, 21 Maart. Generaal Averesco*heeft hetvoîgende >rolest afgekondigd. : De regeering heeft onmiddelijk al de loodige schikkirigen genomeo, om de crïjgsgevangen Russen in Roemenfe weder te geven in verwisseling der \of>m ;nen te Odessa aangehouden. De :loemc ensche regeering verneemt heden met eene droevige verrossing dat de loèmepen die in vrijheid gesteid en aaoesten teiug'gèzendën worden, op-aieuw aangehouden zijn en met ge'weld djn ingescheept aan boord van het acMp « Imp ratill Trajan » in bestem-ming van den Kriœea. De R je m een sche regeering protes-teert m. t d * grootste verontwaardiging tegen de sehandïngvan het vredesver-drag op 5 Maart geteekent en sca'eekt de o erheui va 1 b t centraal komlteit van zeewezen, deze ongelukkige gevan-genen aan hunne f^nwliën wederte geven, mssdaad tegen het internationaal. recht. Ten gevolge cei bombardement van vijafidigs vitegars kon ons blad gisîsren niet varschiinen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume