Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

690450 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 28 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/mp4vh5dq9z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

m I îîiCHTEBS : t. Bassfceîaadi ss. k. Temps.'• Belgisch liagfal-std Terscdaijifemde m il dn dsg^'i «ter wèak -#• •$çï»! çs> Sêhser : J. Eft£CKE'.*îî5": 57, rat tforfel, GAUIS &»oï?ïsSiasKSf,5sia^ fer ssiumwI K«*ègr£e i«,"*B ïs«iniu4jt Sf.SS K^eS^ a^-ÎSoHS»»» S.Sfc 1 fer «s* --s «.OC «» esRO ». î®,GSB £ SSe« i * W«« $te4B<w4iMndi » rwrMortpt, Wb Rècht dopr, vrij en wank • Pfi • to» Qad en wfk «t* Wt*4*W« T€ X*«*ffî RUS J20»V«Y 17ÉSW fcUl? <fr MAfAVlLUV *ÏB «***.«•* ^BO^*nTS5P^i^TaPPf4rraaW voon fbwf ^£«1* ipr d&frtW) -«"SlM WWeWHWTWH SMCNKM ^*T î® £ v jngs 4 o HUMWtttr® IKXKNS AANB*VflAAttL4 «5"X>"«* <-«* •„r 35Î?4 5 •'* ' AAK HaT" ^jmïv #S70M9»W TR IDE LANDBOUW DU IIF/F LEGER K Ib het nummer van 8 Maart las ik in lOos Vaderland» met wel gevallen, bet hoofdartikel over « Het werk van Mi-nister Helluputle ». Het là van een Dngemeen belang dit alltg wel te over-ifegen wat de schrijver daar over ver-iaalt.Ikzelfhad de gelegenheid verleden aar van dichtbij de werkzaambtid op lit gebied door onze achtbare heer flinister na te gaan, en ik nroet beken-îen dat op landbouwkurdig gebied een ;roote stap werd gtdaan. Dit ondexvin-len \N'ij heden op het front, want ver-eden jaar op dit tijdstip aten wij reeds ang zwarte boonen. Heilaas, niets is volmaakt, en zoo *as het ook met deze zaak, en aan wien le fout ? ik wil enkel spreken op lard-îouwkundig gebied van heden in Frank-•ijk en onbezet Belgie. Over het alge-neen neeint men voor den landbouw Tiatmen ougeschikt v<-rklaard voor het reldleger « men moet ze natuurlijk iroor iefs gebruiken », maar hoeveel lijn er niet onder hen die nooit een ipa in de hond kregen of slechts van landbouw hadden hooren spreken. Bij mijne orderviisding was bun (verk dikwijls zeer gelukkig. Heeft het bewtrkte land van verleden jaar bevrc-aigeudc «Uolag op geleverd, het ware ontindig verhoogd gtworden, liadde men onder onze soldaten mannen van stiel genomen, die ziju immers aan dit werk gewoon. ls het niet wraakro?pend ■»- in deze mtigetijden te inoeten zien dat een ÎDstra\Uekamp in Frankrijk omtrent «îbfc/aren aardappelen in den grond heeftgelaten, en dit bij gebrek aan de noodige verzorging, wat voorzeker nooit zou gebeurd zijn bij mannen fan 't vak. Men vormt ook geen landbouwer- op cnkele wcken. En loch velen onzer laudbouwers staan hier bijna vier jaren landen Yzer. Benuttigde men deze, het ware eerstens eene leerzame-herha-ling voor bun bedrijf, en 't w?re tevens een spoorslag tôt werklust, wunt onge-lukkiglijk, het is opmertenswaardig te zien hoe velen door den langdurigen oorlog kun werklust verlipzen. Welnù dit mag niet en nooit, bijzon-der niet in den landbouw. Het is ons algemeen bekend dat wij kort na den oorlog een kritiek tijdperk zullen be- ni leven en moest de landbouw verlam- ^ men, dit ware voorzeker een stap naar den hongi rsnood. he Nu zouden zekere personen opwerpen T« hoe die mannen gebruiken ? Z kor ev allen tegelijk ware totaal onmogelijk, ^ zonder dat er de krijgsbewegingen vi, zouden door lijden. Nochtans, men bc nome ze b. v. bij compagnies, dit Ware ko gemakkelijk uitvoerbaar, bijzond.r . voor hen die in rust zijn. Ik nurk er ^ terloops bij op dat ze zouden betaald worden voor iiun werk. în Ik meen met reden dat onze bevoegde iVlinister dit reeds in overweging heeft le' genomen, aangezien dat de landbouw voor het oo^enblik zoo noo3ig is als ;.j' de munitie-aanmaak, misschien riog 10 meer, daar onze soldaten zo'o wei in de ve fabrieken ats op het front, niet lever» kuunen enkel van vaderlai dschliefde. Eane bahoorlijke vacding brengt veel bij tôt het goede moraal der troepen. - vj Eindelijk, nog eene zaak die onze aa aandacht verdiçnt is de aankweek van zaaigranen. * ee Gedurende den oorlog hebben wij de prijzen der zader; zlea verdubbelen, 1 velen zijn zolf* onvindbaar geworden in dei: handei. la Belgie zal het voorzeker nitt beter gesteld zijn. V'ele goede varieteiten worden met wclge-lukken gewonnen in Frankrijk. Later zoudon die\an ongemeen nul zijn in ons land,.waar onze ouda varieteiten zullen verdwenen, zoo niet, uitgcpul of zijn. Dit geldt bijzonder voor de aardappelen, en moestuinzaden. Mogen mijne nederige woorden 3? weerklank vinden bij de belangheb benden, h'ieiméde zouden wij aan ons land een niet te onderschalten dienst bewijzen, en tgrslaiks moeren bijvoe-gen, « Dit brachten wij nog mede u't de dagen van ons ballingschap ». ^ Flor. VAN DEN BRA.ND. Tuiubouwkundige. * Prikkeldraad aan Zee De zee is weggegaan van de kusten, set j ïhgruwde *e voor de kroon prikkel-. iraad die haar strand omkranst. Droef Toltze immer voçrt hare korle tvitsc/iiii-_ «tende baren, die buitelen overeen en openslatin en ondergaan en sterven op het strand vol keitjes en schelpjes. 'tZouer zoo vreedzoam zijn, ware l0® I fiïniet dat de zee ook, de vrije, nu ge-als mgenzit, en ware het niet dat hare r#a IiXurende gerustheid nu opschrikt bijwij-iea K" fiii ze korr^t lot bij het versperd ge-tied, haar gebied van in eeuwen, of als jjl j Fe wegtfuoht van de afsluiting om ginds j»' j L ontm'eten de zwart-rookende schou-v't e" de wijd dreigende vuurmonden ^B>er oorltgsbodems. l0it ■ zee> onze m&eder, wij ook, we zitten 1#B mPis&prangd, Vooruit noch achteruit is ■f ml. Deelden we maar uwe verwin-Wf^nde s ter k te, uw meesterschap spijts 11111 Ht' °'n^at ge zo° weinig toch in uwe *n' j^mjootfoid gesloord wordt door de zot-en" ^Ktaaiende schroeven, omdat ge toch *r" ^Êr°'drlngt tôt tegen de dutnen spijts het |Wr°od! Als ge woesten wild wordt van lai 'l'>eid, van druistheid en van begeerte, ■ ea 'J l Se er °P lis en ruht ge ze er uil, de ■ al<cn met den draud qm ze mede te Ai ■! eren naar het diepste van uw njk en ze ria en te sl'aan, Hjk. de herfst- 1 Jj- nazende speeh met de doode bla- Vl" ' tiw stenend klagen aanhoor, hchi weer verkeert in woedend en wijl ik uwe hiorwit- en daar K l'rtg*vl'lite arffienzie vooruitwringen '' herhaald begeeren nmar de s.c.^lo^,w M een dwaze die B„,', pKrJjpt, naar het dicht gevloehttn h P* ikkeldraad dat u} o zee, de woeste de /nachtige, de eeu vig-vrije, wou schei-den van de duinen. En roerloos stoa.n die reuzige duinen ' in-den avondluchl vol verwachting of ze niet keeren zou, de beminde, en herne-men het eeuwig verblijf der liefde. j En smachtend steekt de zee hare len-, gertde ar/nen uit, en telkens toch trekt ze verder weg, verschuwd door het stomge-} spannen net datstaat als een verbod, en als een teeken van gedwongen scheiding en op gedwongen haat. De zee 6n de duinen, zesmachten naar en se vluchten elkander om wille van de boosheid der menschen. BEN-A FER, CTMSlVjg?—i Het Valikaan en Reims Brief van den Heiligen-Stoel aan kardma«l Luçon Parije, 25 April. — Kardinaal Luçon, aartsbissehop van Reims, heeft van den H. Vader een brief gekregen waarin hij den eerwaarden prelaat zijne bijzondere bezorgdheid uitdrukt, voor de ii^woners van het bisdom Reims, die roo hard door den oorlog te lijden hebbj n. De H -Stoel neemt f-îeel in de droef-, heid van den kardiraal die door de om-t standigheden y.ijn bisschoppeiijken zetel meest verlaten. De brief behelst ook volgende zins-nede aangaatide de kathedraal vanReims: « la wier bjhouJ, de H. Stoel eca wettelijk belang stelt, door feiten be-wezen ». De raid (egen Ooslende en Zeebrugge Hij zou goede uitslag«n opîeveren Tôt hiertoô waren dergelijke afdam-miugen van havens nooit goed gelukt. Doder anderrf te Santiago-de-Cuba in 1868 gelukte het Amerika niet den toe-^ang af te siuiten door het zinîiea v >n let Amerikaansch schip « Metrimax ». Fe Port Arthur gelukten de Japoneezen svenmin ia 1904 de havecs te siuiten loor veràcheidene stoombof.ten te doen dnken. De sehepen werden door de t'ijatidêlijke batterijen in den grond ge-Doord vooraleer ter bestemniing te lomen, Dii,maal rckende men op de kunstma-;ige mist en op de vliegers m« t T.S.F. /oorzien om de sehepen le leiden. Drie schepan schijnea wel geplaat3t n de geule van de baven'vau Zeebrugge D;e raid heeft zeker veel mensehen-eve,ns..en materiaai gekost maar kon-ien de havens van Oystende en Zee-arugge maar een maand buiten gebruik djn, er zou veel v/at^r door het Kanaal looppn in dien tijd en vooral zouden er reel Engelsche troepen doorvaren. De meenin^ van Amsrîka Washington 25 April De Amerikaansche opperst&f van /e irlout verheugt zich in d-n En^e schfn janval op Zeebrugge en Oostende. Hij zitt daarin een voorte ken van sene verandering van den zeeooriog. IJe verbondenen zouden voortaan han-iel^nd optreden. De geule van ôestende a^gedamd Flngelsche vliegers hebben bestatigd dat de sche.pen voor Oostende in de aavengeul gezonken zijn en dat de ha-yen gesloten ia. lu de mnur van Zeebrngge is er eene jpeniug van 20 ni. Pranlcri j ls. De beschieling van Parijs Parijs, 25 April. Parijs werd gisteren opaieuw door ^erdragende kanonnen beschoten gedurende gansch den dag. Er zijn geene slachtoffers. Hongaar8che m«ening Londen, 25 April. Naar de Hoagaarsehe bladen mel-dtn is de beschieting van Parijs verre van aan de Hongaren te behagen. De « Ujag » achrijft : Men zegt dat het duitsch monsterka-Don eene kerk trof en vele personen ioodde die er hunne godsvrucnt volde-ien ter gelegenheid van Goeden-Vrij-lag. Alhoewel de slachtoffers onze vij-mden zijn, zijn wij gevoelig aan die jloedstorting en wij wenschten dat dit tanonschot nooit gelost ware. £ogelands overmacht op zee Hoe gnarne zouden de duitschers ba#r vernieîen! LoDdeD, 25 April. Men meldt aan de « Daily Express » : 0e toestand iszeer benard voor duitsch-land voigens het schrijver. der cui'tsche aladen. ' De " Vossische Zeitung " schreef on-^angs : \Vij moeten laken nu dat na her-laalde aanvallen het Eagelsch front niet gebroken is. Htt oogenbllk is gewichtig. Morgen kan de toestand veranderen, hij kan yerslechtea, maar laat ons geen geduid verliezen. Gedenken wii dat Trafalgar de voor-bode was van Waterloo ! Zoolaug Eogeland meester blijft ter zee inag men zich aan aile gebeurtenis-sen verwaçhten. Datmogen onze opper-hoofdeu niet uit het oog verliezen. Niets is zoo Doodzakelijk dan de verni- tigieg van Engelands oppermacht tei zee. Wij moeten eene ovcrwintiing op zee behalen. Daar is onze eenige en ware hoop. HET NIEII® 0TFES1SIEF !ag«n Gevechten voor Viiîers- Bretonneux jke afdam- Het oleuwe Duitscha offensief in de >ed gelukt. rlchting van Amiens was voor ons op- ie-Cuba in perbevel geene verrassing. Wij vinden et den toe- het k.'aa1 ste bewijs daarvan in de on- ;inken v^n mogeiijkbeid voor den vijand ons ach- letrimax ». teruit te drijven. lapaneezen £)e officieele legerberichten zeggen i te siuiten (ja^ hardoekki^e gevechten geleverd ten te doen worrjen rond Villers-Bretonneux, Ilan- m door de gord en Huille, en dat, de vijand zware n grond ge- verliezen ondergast. Het is de aange- mming te kondigde aanval waarvan de vijand se-dert veertien t'agen gewag maakte en ;e kunstma- waar bij nienwe aanvalmiddels zou ge- mv.t T.S.F. bruiken en on« zpu verbazen door zijn iden. uitgeîjreid op /attmgspîan. 1 geplaat3t Dot b'ijft nog onzeker, maar het iZeebrugp-e is zeer w«arschijnlijk dat dit oiîen» menîchen- 9'e^ 1,811 Woensdag begon deel uitmaakt maar kon Vftn een grooten veldslae waardoor de „„ rj c vijand zou trachten de Britsche weer- ■ W e U M J Ç " » % 1 • " • m ^n eebruik stantl te breken en eene opening in net het Raoaat front te miikeu- zouden er Wii hebben het grootste vertrouwen raren. beleid onzer bevelhebbftrs eu in den'weerstatd der Fransche en Eogel sehe troepen. ZI j zullen, w'j zijn er v=tn ïZriK* overtuigd, heldhaftig tegenstand bie-den en ons misschien eene aangename verraasing beforgen. iî" V 6 Het gevecht ten W. van Amiens heeft ' ■ e SGû n een dubbel doel, or s weerstandsvermo-e ' lr' gen te peilen en de beweging van den e ken van Lîuitschsn linkervU ugel bereiden. zeeooriog. Hgt .g ovc,i,oc;ig h. t bijzonder doel aitaan au vijand te voorzien, het voor» naamste is te weten, of aile mogelijke , j gebetirtenissen voorzlen zijn, of de ver- tenae bondrn legers weer op goeden vost ge-pracht zija en of het gebeurde van 21 Maart niet zal hernieuwd worden. o bestatigd Voor zooveel wij er kunnen over oor-ndo in de deelen, komt het er op aan den vijand dat de ha- nu zooveel mogelijk te vermocien en te verzwakkcn tôt op het gekozen oogen-ï is cr eene blik waarop een tegen-aanvalsbeweging kan beproefd worden. Ten andere, da-gelijks komen nog hulptroepen toe en wij mogen belrouwen op den goeden uîtvàï. Het gevecht in Vlaanderen is nog niet te 'i einde. l)e vijand zal nog traohten meester te worden van de heuveîenreeks maar hijîzal af te rekenen hebben met welingcrichte legers en kwame hij v/at voordeel t.e behalen,'t ware ten prijze van ongehoorde merschenlerens, waarvan het verlies hem de victorie zou onmogelijs maken. De toestand is en blijft ernstig, maar is riisttemin meer belovand voor de verbondenen dan over eene maand. De gevechten ten N. v*n de Somme Bloedige gavechten worden gisteren gelever i ten Z. van de Samme waar de Uuitschers op een front van 7 km. met tninstens 3 legerafdselingen opnieuw aanvielen. De vijand zocht A>nieBS te bereiken, niaar werd, zoo iuidde de eerste berich-ten teruggeslagen. De Verbondenen werden niet verrast, en dat doet h'ipen. ' De aanval werd voorafgegaan door eeno hsvige beschieting met gebruik var. stikgassen gepaard en rond 3 ure begonnen. Om 7 ure yerliet de vijand zijoe loopgraveu. Hij werd tevuggesla-gen in het midden en op den rechtei-vleugel van het aanvalsl'ront door de Franschsn. In het Noorden echter gelukte hij erin een doorvvegte banen ten Z. van Villers-Bretonneux in de richting van Cachy. lïet groofste gedeelte van d-.ze streek was in de hnmien van de Duitschers sec'ert dan 30 Maart. Binst den aanval op Villers-Bfeton-neux zag men 3 Duithe tanks opdagen en men meent ze gezien te hebben op-den weg van Cachy Daar Hangard. De toestand in 't algemeen is voldoen-de en het is best mogelijk dat de plaat-selijke aanval zich niet zal uitbreiden. Verkîaring van den Miôler van oorlog in d n Reichsîag Bial, 25 Apiil.— Gedurende, de be spteking vau het legerbudget heeft de Miûister van Oorlog in den Duitschen Rûichstag eenige bijzonderhedcn mede-gedeeld aangaande den toestand op het front. Hij verklaarde : Onze troepen deden al wat men van hen kon verwaçhten Zij vielen moedig aftD, getrouw aan den ouden geest van opeffering. Do offlcie.ren hebben opnieuw tôt ter dood toe hunne getrouw-heid bewezen. Het is waar, zekere eenheden verloren de twee derden van hunne kompagnia oversten. Spreker verklaarde, dat een groot gttal gewonden konden achteruit ge-bracht worden, door de opolîeringen van de officieren van den geneeskimdi-gendiensf, en dat seriert het begin van het offensief Parijs beschoten werd. De Minister heeft vervolf,ens de moei-lijkheden uiteen gedaan om het leger te bevoorraden, dat zoo rap vooruitgaat en dat wii met gecluld de zegepralen die ons beschoren zijn moeten afwachten. Cplochl naar de Zee Zijise misluUking ontzenuwî de Duitschers Baal, 25 April. — Uit de « Deutsche Zeitung » : Engeland is bc sloten d< orongehoorde krachtinspanning ons te beletten de kust te tereiken. Wij moeten ook afre-kenen met de heldhaftigheid en de dap-perheid der Frar.schen. Wij ondernamen eene grootsche krijssbeweging, die een groot tijdver ioop onderstelt. Waarom dan, deze voofwaar'den inge zien, ons ontmoedigen. Waar blijft d< Duitsche kalmte ? ■ar.witserlaiici i Bonunen in hû kanaal van Zurich " Zurich, 25 April. ti Zwitsersche dagbladen melden dat V( ' men in het kanaal vaa Zurich eene ! ni uwe kist bomiften ontdekt heeft. Een ondef'zoek werd sedert geruimen tijd » begonnen en heeft reeds aanleiding ge- geveu tôt het gevangen nemen van twee 1 verdachte personen. J1 f II ■ Ruslan4 g( De oaderhandeliogen meî |; Dkranie SI : Moskow, 25 Api il- ^ Gedurende de naaste vredesonder- di 1 handelingen te Smolansk, tusschen ' Ukranie en de afgezanten van de Soviet van Moskow, heeft Duitschland baslo-t>,a c)e gevolmachligden van Ukranie I ■ door Dsitsche afgevaardigden te onder-! stauuen. Die afgevaardigden, die als scheids-reohters zouden optreden, zullen een voorname roi in de bespreking hebben. Korniîoff zou gedood zijn di Den 17 April op 8 mijlen van Ekr\teri- nodor, zoud n de troepen vaa de Soviet h de regimenteîi van KorniîofT verslagen t.j hebben. T ï Deze laatste troepen zouden groote verliezen gpleden hebben. si Naar de getuigenis vau knjgsgevan- J1 , genen, zou Korniîoff zwaar gekwetst l! gewaest zijn gedurende den slag en zou 0 ten gevolge van zijne wonde ov rleden î zijn. . ^ - In Ukranie Baie, 25 April. — Weensche dagbla- £ „ den melden dat de Poolscho huzaren, , dia opeischingen drden in Ukranie, , door de boeren uitgemoord werden. De boeren zouden maehiengcweren en mijnwerpers bezitten en zouden al r e de gekwetsten afgemaakt hebben. Dagorde van Generaa! Gil!a a aan de Belgischê troepen D&n Havre, 25 April. — Als gevo'g ean den grooten bijval van 17 Ap<il, heeft luitenant-generaal Gillain, huofd van den algemeer.cn opperst f, in naam van den Konin,g volgend- n opro?p aais onze legers opgezonden : S<diiaten, in Oktober 1914 heeft de Koning u gezegd : U is de taak lofv-^r-trouwd, door volhardingen dapparheid, waarvan gij reeds zooveel bewijzen gai, de beroemdheid van ons leger te bewa-reu. De eer van onze ralie hangt er van af. Gij hebt den oproep van den Konirg beantwoord door hardnekking en zege yierend, de voortaan geschiadkundig-, Tzerboorden, te verdedigen, Bnlgisch naam werd er verheerlijkt. Gij hebt de standplaatsen, waar de Koning U plaatste, ongeschonden bewaard, van de zea tôt het Noorden van Yper. Niettegenstaande ds onlanga het-nieuwde pogingen van de vijandelijso keurtroepen hebt gij stand gehoifden te Nienwpoort, Raigersvliet, Diksmuide en Merkem: Sedert een maand heeft de vijand een groote aanvalsbeweging brgOntien aan de Somme en de Leie. Zonder Verpozéri herhaalde hij zijne aanvallen. Nu kômt hij ook het fro >t van oiize 3 en 4 leger-afdeelingen te bestormen. In bedwang gehouden door de hardnekkigheid der afdeelingvan Namen, moest hij voor den zegevierenden aanval der waarde-volle troepen van Luik terug wijl'en. Soldaten, de Koning rckent dp U. G:j zult U uwe broeders waardig toone.i , wier ontembare weèrsfard aan hetjol: va i dan overweldiger de wereld nirt bewondering vervult. De \zer moet da onoverschrijdbare weerstandslijn zrj.i waartegen al de aanvallen van dea vijand zullen verbrijzeld v,ord n. m aa g clan a KrijgsverrichHngen in Paîesîina Londen, 25 April. Van den 11 tôt den 17 April hebben de Araben met, walgelukken den spoor-weg van Hedjaz aangevallen. Op verscheidone plaatsen ten Ni en ten Z. va-n Maan werd de spoorweg vernleld. Wij maakten een honderdtal krijgs-gevangenen en namen drie' machiengî-weren.Ilct garnizoen van Tollehan bestaanr'e uit 52 roan gaf zich over. Eene groote hoeveelheid schietvoorraad werd b> machtigd. Wij'hebben de buitenste verst. rkit-gen van Maan aangevallen en 79 krijgs-gevangenen genomen en twee machien-geweren,Den 17 drongen dg Araben tôt aan do spoorhalle van Maan, zij morsten teru -wljken tôt de buitenste verschansingen die zij behielden. — -N<- Rocmenio Vredesonderhandelingen Jasfiy, 25 April. Het. schijnt, tlat de Ruemeensche re-geeriag volledig t'akkoord is met rie middei<rijken over de vredesvcorwaar-den.De verdaging der onderteekening zou het gevnlg zijn der vertaling, die in 5 talen moetgeschieden: frarsch, duitsch Turksch, Bulgaarsch en Roemoenech. Voigens het verbond zouden G duitsche divisies het îand biijven bezetten. De duitschers be'.ou len het rcchi van toezicht over het bestuur en hetrec ht opvorderingen te doen in Valachie. Men wil betere voorwaarden bekomen voor de hot f Jstad, opdat de regeering er een schijn van vrijheid hebbe. Te Jossy denkt men dat deBulg?ir-sche eischen alies nvertreffen watm^o kan veronderstellen. Men gelooft dat ' Oosterrijk de Karpathen en de Bul ■ ' ren Dobroudja wilden aanhechten zonder eenige vcrg-lding. Indien Rocnienie een deetvan Bfssa-^ rabie krijgt dan is dit enkel door vroe- ere omstandigheden. I îaargaag — Nummsir 1059 PEUS: 10 CEHTIEI'fEN Zondag 28 AprU19'8

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung