Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1325 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 05 Juni. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1z41r6np6h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vierde jaargang — NuAmer 1096 Woensi&g 5 Juni 1&1& ONS VADERLAND iïlCHTERS : J. Baackelandt en A. Tempsrt Belg sch dagblad verschijnende op al de dagen der week Gpatel en Beheer : J. BAECKELANQT 9!, rue Neuve, CALAIS A HO X'XEMEXTEX i 'ermaantl Relglel>?5 Pranferljk 3.35 Engelantl-Hoïland 3.50 fer (rlmeiter » 5.00 » 6.50 » 10.00 RECHT DOOR, VRIJ EN VRAM V09R GOO EN VOLK EN LAHD REDACTICSTUKKEN, NIEUWI TE ZENDEN RUE NEUVE, 94 EN RUE CHANTILLY, 73, CAL* ABdVKEMBKTEWÎ VCOR SOLDATES n«« w«ab /Tjf 0.35 deze abonnementen dienen met minstens "'t I " ^ ® 7 . 1QNUMMERS IMEEN9 AANGEVRAAGD EN DAQELIJKÏ For 111 a a 11 tl AAN HETZELFDE AORES GEZONDEN TE WORDEN DE VLAAMSCHE KOMMISSIE 0 Men vraagt mij te schrijven wat de ^lamingen in Engeland denken over e Ylaamsche Commissie. Dit is een paardenvraag. ^ Eerst en vooral, de vlaamsche denk-'d racht ia Engeland is niet groot, lijk iok de Balgische denkkrachUç.iet groot s, spijts heel dat grootsch gebaar van nkelen die hier trachten wat naam en k aam op te doen, wat zij binnen 't land d'ôôr den oorlog, daar niet vermoeh- >D e°' Ik denk wel 't gedacht te kennen van letgroepje echte Vlaamschgezinden, ■ naar 'k heb geen opdracht gekregen >m dat rond te maren, De andere Vla-ningen denken niets, of laten anderen oor hen denken. En — een verheu-;ead teeken des tijds — zij beginnen la neê te denken, sicds de jongens van t front, op verîof, bij hunne familiën if vrienden het goede zaad kwamen s aaien. Dan zijn er ook eenige Vlaamschge-inden — uit vredesdagen — die meer ;ritikeeren dan doen. Zij zijn contem-ilatisven en wel een beetje de schuld ? at de Vlaaniscbgezinde gedachte zoo ) ang op de lange baan werd gescho-) en. ) Spreken uit naam van duizecden dat ) an ik dus niet. 1k heb ze niet geraad-^ leegd. En 'k laat het aaa de journa-) istiekers over hun eigen gedacht, aan j e wereld te vermonden, uit naam van f uizendea. Het, die menschen schij-^ ien mij zoo weinig zeker te zijn, van ( e innerlijke waarde en het recht van f mn eigen gedacht dat zij er steeis de nacht van hît getal a!s stut en steua r lijsleuren. Machtfilosofie weerom J ' 1k wil dus wel mijn persooalijk ge~ J iachtneêrpennen, er bijvoeiende dat 1 let enkel als een persooalijk gedacht tedoald wor j», en enkel aïs zoodanig nag geschat worden. Ds Viaatnsohe Gommissie : Pater L, J. CALLEWAERT, 0. f. • — -mu»»' X IN ONS NiNISTERlE Het ministerie de Brcqueville is g-' vallea eu vervangé* dooreea aiinisteri . Cooremac. Eûkdc dagûii reeds hadden wij dez gebeui te.nis voorzlée, maar Het was on niet toegelaten er over te gewagen. De îuchîoorîog De wapenstilstand van Keulen Parijs, 2 J uni. Wij hebben hem niet verbroken. D< Paus, den oproep van kardÎDaal Hart mano, aartsbisschon van Keulen béant woordeade had deEnceischen verzoch de stad niet te beschîeten op H, Sakra> menfsdag. Om 't godsdianstig gevoeler niet te krenken beeft Engeland nocl Frankrijk nb t één vlieger boven de stad gezonder?, zoocJat de processle in de ta' tholieke Rijnstad zonder vrees kon ge> schieden. De vraag vsd den Paus beteekende van den acderen k»ct,dat de Duitschers eene dergrelijke verbintecis aanging^p, Maar zij hebben ze rdet gehouden. Van 's morgens vroeg tôt in den avond hebben zij granatrn gezonden naar Parijs. Een dezer viel in eene kerk waar eiikele minuten vooid"?n eene groote menigtc de diensten volgda. In vele kerken vierde m en de eerstt Communie. JoDge meisjes in 't sceeuw W'it aanbadrn het zicnebeeld der liefde en der vorgiffer.is, terwîjl boven hunnc hoofden dood en vercieling zweefde. Nog !ang zal men de verbreking var dien Godsvrede niet vergeten. De harter zullen voor medelijden ontoepankcli]! zijn en zullen nogverharden in'tlijden De slachtcffers Een der granateD, verleden Donder dag, H. Sakiamentsdag, door de Duit sche verdragcide kanonnen op Pari] geschoten, viel op eene kerk en doodd of kwetste 18 personen. Eaià bovea Parîjs Paiijs, 2 Juni. V<-rseheidenè luchtsmaldeelen viele de omstreken rond Parijf aan, Zij we: d-n hevig door de afvveerkaoonaen bi schoten. Virrscheidene bommen werden gewoi pea en ipej) meldt eenige slachtoffe^i Pranlirij ix. Eeo GoJha te Frévent De viiegers gevangen FrèveBt, 2 Juni. Een Gotha daaîde op ongeveer 200 m. van de esrste huizen van Mouchol-sur-Ganche rabij Fiémett in den nacht van 29 op 30 Mei. H&t toeste! mect 30 m. breedte en woidt door tv/ee motoren met ze s zui-gers bawogen. Hat tuig was onbeschadigd en de in-zitienden hadden de vlucht genomen. Zij werden 8acgehouJen te Ostreville bij Sii'it-Pol«sur-ïernoise. Engeland. Het verniekn der Eoode-Kruis-schepen Een oproep van de Or de van St-Jaiî van Jeruzalem LondeD, 2 Juni. Da ridderorda van St-Jan ia Eage-iaad, waarvaa dî hertog %an Con-naught groot-msestsr is, heeft een plechtigan oproep gedaan aan de ver-takking der Orde in Dultschîaud, opdat deze al haren invloed zou gebruiken ten einde hot zinken van Rood.-Kruis-schepen te doen ophouden,evecals de sieehts behandeiiag der krijgsgevange-nen en der gekwetstea en al de aodera misgrijpen tegenstrijdig met de Coa-ventie van Geneva. De oproep zegt : « Wij betreuren het, te moeten zeg-gen dat de Du tsche keizerlijke regee-ring te dien opziohte niet altijd gehan-deld heeft volgens de idealen en wstten van onze ehristene vereeniging. Oûîpîoffiog ia eeo faferisk ï Loûden, 2 Ji?ni. Een ambtelijkc mededeeling meldt ! dat eene ontploffing plaats greep in eene mucitiefabriek ten N. van Eoge-i land. Dria werkliaden werden gedood , en tweo gewond. Da stoffelijke schade is gering. ^aroiiêtsicaL Duifsche bedreigiogen. Amsterdam, 2 Juni. Duitschland stelt ailes in 't werk om te beletten dat Holland de levecsmid-delen bekome door de Verbondecen ge-geven in ruilin^ van schepen. Om re-den der Duitsche bedreîgingen heeft de Holîandsche regeeriag verboden aan aile schepen de havens ta verlaten. Al-leen zaiischepen en vissehersloepen mo-gen uitvaren. Duitscliianci Een Buitsch fabriek vernield Berne, 2 Juni. De fabriek van torpédos te Saint-Pooltern is geheel afgebrand. Men denkt dat er moedwilligheid in 't spel is. Vele Italiaansche krijgsgevangenan werken in die fabriek. De Lilhuaaosche kr ijgsgevangenen wardesa door de Oui^seîîsrs nieî vrijgesteld Zurich, 2 Juni. , Tegen de overeenkomst van Brest iri . Lithuanie, nieitegenstaande het eiudi-gen van den staat van oorlog tussc.hen Lithuanie en Duitschland, en de erken-ning aan Duitschland der Lithuaansche ocafhanliclijkheid en niettegeustaande de beloftan van generaal Friederich i werden nog geen Lithuanen uit Duitsch« - land naar hun îaad teruggezonden. De . Dattfcchers die hun woord verbreken doen de Lithuanen voortwerken, en zij worden nog altijd voort behaudeld aïs krjjgsgevapgenen. Duitschland vretst de fusschenkcmst van Japan Sohafhouse , 2 Juni, Duitschland vreesde een werkdadige tusschenkomst van de Vereenigde Sta-ten en 't is daarom dat het den aanval bagon. Maar het vreest niet minder het nakend gevaar eener Japacsche tus schenkomst. De Duitscha dagbladen hebben dan ook gretig hat saelbericht der agentia Reuter overgenomen, beves-tigende dat de verboadsuen en de Vereenigde Staten.i'takkoorJ waren om niet tusschen te komen in Rusland. De ccrust is greot. Men denkt dat het militaire verbood tusschen China n Tipan een laatste maatregel is, voor dat Japan een groote aanvalsbewegicg onderneemt. De «Vorwarts» zegt dat voor Duitschland die verdere uitbreiding in de kwes-tie van 't Uiterst-Oosten, een v/ereldoor-log zal teweeg brengen, misschien een zeer uitgebreide en hevige oorlog. MiUekuropa Waarom Burian zijsie reis uitsîelde Duitschland wi! de Pooische kweste regeien Zurich, 2 Juni. De besprekingen tusschen de tw#e keizers en de reis van den minister van buitenlandsche zaken rsaar Berîijn, werden alleen verdaagd omdat de Duitsche regeering eerst en vooral de Pool-! sche kwesta wil regelen onder de beide rijken om daarna de andere vraag'pun-ten tusschen de rr iddeiiiijken te be-!spreken.\ De Weensche briefwisselaar van de e Gazetfe de Zurich » schrijft dat président van den Poolschen raad die tegen-woordig te Waenan varbîijft, weigerde aile dagbladschrijvers te ontvangen. H'j werd nochtan3 naar Weenen ge-zonden enn af te spreken met de Pool-sche club en om te verklaren dat de regeeriag te Waarschouw de houding goedkeurde om verbond ts sïuiten met de Duitschgezinde parlijea en ds vereeniging met de Riithenen. Graaf Burian die naar Berlijn moet vertrekken den 7 J uni, hoopt dus den kanselier te kunnfn mtlden dat esn groep gevormd werd bevatîecda Duitschers, Ilongaren, Poien en Rnthenen. De Polen zullen maar uitgeneodigd v»-orden naar Borîijn te komen als de Pcolsche kw?stie opgelost is tusschen j Berlijn en Weenen. Duitsche sloep ontsnapt ' Madrid, 2 Juni. Een saelbericht uit Las Palmas aan de gazet * El Mundo » meldt dat een groota sloep toebehoorande van een Duitsche stoomer "de « Waîhalîa » die weerhouden wordt in de havrn, deze laatste verlaten heeft met lever.smid-delen voor verschsidene dagen en ook wcrktuigçn. De sloep die veeikleurig geschilderd weri vooraleer te water gelaten te worden zou voor zending hebben Santa Cruz of Cadix te bereikeh, en zoo zij in deze havsns niet kan geraken moet ze terug komen naar Las Palmas. Uenemarlicn Ôaîusten te Kopenhage Door de Duitschers ôpgehitst Bàa', 2 Juni. Deze laatste dagen hadden beteeke» nisvolla oproeren plaats ta Kopenhage. Den 23 deser wilden Daansche werk-lieden inschepen voor Engeland, waar zij aan-renomen hadden ia burgerlijke f-absieken te werken. Zij werdçn door de sacialistihche sycdikalistan aangeval-len die hen wilden beletten te vertrek-' ken. 's Anderendaags en de volgende dagen heerschta groote opgewondenheid b;j de werkiieden. De policiecommis^aris moest strenge maatregel en cemen en hicld biast den nacht van 25 26 vele strijdende scclalis-tjn aan. RONDDEKRIJGSVERRICHTINGEN TERUG AAN DE MARNE Daiiy News, 1 Juni. Hoe de toestand nu eigenlijk ineen-zit op het front dat hetMarnefront moet gecoemd worden, is zeer moeilijk te wete te komen. Hoe is het mogelijk ge-weest dat de Duitschers zoo'n spoedige "optocht volbrachten ? Zij melden reeds 45 090 krijgsgevangen, 400 kanonnen en duizenden machiengeweren buit ge-maakt hebben, zonder te spreken over de groote voorraadstapels materiaal. Nu hebben de Duitschers het front waar zij vooruitrukten naar het Oosten uitgebreid en brachten de vallei van de Oise, ten W. van Soissons ook in'tslag-veld. Zij vorderden in het midden en bereikten de oeyers van de Marne. Aan Soissons werden zij terug gehouden en de verbondenen verbeterden hunne stellingen rond Reims door een tegen-aanval.De Eagelsche berichten waarschijn-lijk uit Fraiisclie bron geput, waren veel zwartzichtiger. Zij spreken van Reims dat zougevallen zijn of op vallen staan, van eene uitbreiding van 't front tôt aan Noyon, meer dan twictig mijlen westwaarts Soissocs, van een sneîle Duitsche vooruitgang in het midden, het bereiksnvan denojrierlijkeioaver der Marre op t er e ler^te t16 Km. De toestand is zeker ernstig. De Duitschers badreigan nu in het W. en ia het Z. De reseryen der verbondenen gelukten erio den optocht te vertragen en dan tegen te houden. Maar de Duitschers hadden ook reserven waarmede moet afgerekend Avorden. Hua drang ia het midden kon niet bedwongen v/or-den. De spoedige optocht naar de Marne is niet gamak .eUjà te verklarau. De streek met haro dichte bosschen is wel j tôt v&îdedigiag gebruikt, en kwam de | vijanâ met kîeine troepenmacht vooruit de bijval is zooveel te meer onverstaan-baar.: Het fait is daar, hij béreiktede Marne en van Chateau Thierry is hij r.iet \ eel mer dan 50 mijlen van Parîjs. Maar in 1914 was hij nog de helft van dieu af-stand nader bij de hoofdstad. De optocht naar de Marne is wellicht miQder trj stig dan de optocht ware aan de Oise. £>e natuuriijke weg naar Parijs is langs die rivier en voorbij Gompiègne, dat dient gehouden te worden om den vijand den weg sf te s a i j -den. Kunnen de verbondenen daar krachtdadïg wee-rstean, dan ib 'tbetrou-wan der Parijzenaars te verrachtvaardi gen. De verbondenen trachten waar* Groot Âmerikaansch handelsscblp gczdfcken Een bôôî van 18.000 ton die op zijae îerugreis was Washington, 2 Ju-sI. A'insiraal Sims, bevelhsbber der zee vloot van de Vereenigde-Statenin Euro-p»çsche watrr-!, vcrklaart jat de stoom-boot » Président Lincol » gezoeken werd. De boot werd door een torpédo getroffan en zonk op een uur tijds. Het sehîp behoorde tôt de Hamburg Amerika lijn, maar werd door de regeering opgeëischt wanneer die denoorlog verklaarda. Het is het earsta gro >t Duitsch schip dat door een ¥-boot in den grond ge* zonken werd. Het schip had eene watereerplaatsing van 1§ 000 ton. JEL~u.slftxa.ca. 9e Vloot der Zwarte-Zee Eussische mafrôzen v/illen feusne drasdnougfets doeîi zinken Petrograd, 2 Juoi. ' Mea meldt dat twee Russisch" drea-d-noughts in de Zwarts Zee zich verschui-len te Novorossisk (Je Duitsche p^rs schrijft dat de matrozen der schepen zi^nens zijn de schepsn te vernielen voor de komst der Duitschers, ni. twee groote kruisers, twee torpedojagers en tien stoomschepen. schijnlijk eene uitbreidisg van 'i front, westwaarts te verhinderen, en als zij de lija Soissons Thierry kunnen behou-isn is hun doei bereikt. Tezelfder tijda is het mogelijk dat de vijand nog verder vooruit gaat naar het Zuiden, hetgeen de verbindingswegen met Chalons en Verdun zou belemmc-ren, maar in 1914 bleef Vcrdua toch stand houden en de vijand was veel nader. Maar die toestand heeft geen oôgea-biik het rnoraal der FraDsche en Engel-sche troepen en naties aangetast. En wat de vijand ook doe, het vertrouwen blijft steeds groot. Maar wat de vijand niet vermag, ambtelijke misslagen zou-den het mi sschien vermogen. Oe troepen der krooaprias Zij hebben nog niet alien gevochten Lonien, 2 Juni. Kolonel Repington schrijft in de « Morning Post » : Het 18a léger van von Ilutier was maar een der vier légers ondar 't opper-baval van dsn kroonprias. Latîr zou den de andere legers ook in den slag komen Twae dezer legers werden nu op het aanvalsfront gezonden en het laatste lager van von Einem nam nog geen deel aan den strijd. Oagorde van geaeraa! Petain Saldaten ! De vijand brengt nieuwe slagen toe. De ûvermacht.hebbende in aantal sol-datan, ishet hem gelukt ons achterait te drijven. Onze reservan komen toe. Gîj zult zijae aanvalîen afw.eren en beantwoorden. Staat cp ! Gij helden van de Marne ! Voor onze haardsteden, voor Frankrijk, vooruit ! PETAIN De Efigelschen zouden in den Kaukastis zijn zij zcudes enkel tegen de Turken sîrijden Baal, 2 Juni. Mea malit uit Kitff : Het Kieffsch dagblad «Poslednije Ko-vesti » veraeemt uit Bakou dat de En-gelsche troppjn uit Masapotaniie ko-mende, voor drie weken in den Kauka-sus .toekwamen. De sterke voorwacht tracht zich te verb'nden met het leger van Kornilof. Het schiereiiand Apscherou, bij Bakou werd beset. De optocht geschiedt ia da richting Tiff lis Lexandropol Kara-Erze-ronm. De krijarsvernchtïng schijst alleen tegen de Turken gericht te zijn. Oe RepuHliek van dee Don teekenî proies! aan Stockholm, 2 Juni. De raad der commis3arissen on da vre-dasconfereniie (Rusland-Ukranie) zctelende ta Eieff, hebben een protest ontvangen van het uitvoerend comiteit der Repùbliek van den Don. Daze kiaagt over de aanwezigheid op- déjà Co«fe-rentie van een afgevaardigde van de zoo gezegde regeering van den Don. Het uitvoerend komiteit zegt dat er ia de streek van den Don geen andere overhsid heerschtdan zij en dat die af-gevaardigden die te Kieff bij de Confe-rentie tegenwoordig zijn, landverraders zijn, die geen deel mogen nemea aan de onderhsindçlipgea. ï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume