Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1519 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 03 Januar. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5717m04p09/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Derde jaargang- Kfr 612P Prij� : jgS Ceaatiamaa Woensdag 3" Januari 1917 rse VADEM. �s-ufc* tr-UiiSj>*�er> : A. TI RFHtE-MUYLE Ouinksrfcatiaaa, �2, DE PUNKS CSalai�) V�o�> FraakrQk i t�, *�� *� gj�* �Sfci-ACS- OPSTEL i J. BftECKEUUlDT, pwc Mortel� 17, KAL*!*. � � ses =^^= RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK ? ? �*- ?' VOOR GOD EN VOLK EN LAND I Balaie 1.50 r� p*r m&�ne) 4410 Ir par Irf m��ler Man aehrljft la: 7�, no ABONflEMEMTE� .. Frankrijk Enoeland an Valla�! 1*0 f p. par maand t.TO Ir. par Maand S.00 tfr. par trimaalar 0.00 fr. par trim. ( .�-a.sii�ys SIM�, ree St. Deals, OeHU em M] �J �ara correspondenten. _________________ De oorlog, votzsdelijkende kracht Enkele dagen geleden las ik in � De Bel- gische Standaard � een artikel van jufvrouw Belpa-re, over de verzedt lij kende kracht \an den oorlog. Dat onderwerp is van de allerhoogste beteekenis. 't Heeft me tijcers dezen oor- log dikwijls bezig ger ouden, en nocntons meet ik bekennen dat ik tr nog niet toege- komen ben een vaste opinie te vormen. In welke mate is de oorlog een verzedelij kende kracht f Om hierop te kunnen antwoorden zouden we tegenover mekaar moeten kunnen afwe- gen het goede en het kwade dat de oorlog "ne��t verwekt tijdens en na den oorlog, 't Is das voorbarig een oordeel te vellen. Nie- mand weet of de volkeren gezuiverd uit dezen strijd zul en opstaan. Wij hebben- zelfs geen vergelijkingspunt met vroegere oorlogen, zij zijn te verschillend in hun we- zen. Nooit heeft de bevolking zoo alge- meen onder den oorlog geleden a's nu het geval is. En wie zou zelfs van nu af durven zeggen dat de oorlog, terwijl hij volop aan gang is, meer zedelijk goed dan kwaad gesticot heeft Ik Ie et met met onze soldaten, al ben ik met geest en hart met hen ; mijne beste Australie verblijven. Honderden duizenden soldaten waren er meer op 't slagveld ware het niet voor de fout jegens Ierland begaan. Bovendien heeft de Iersche propaganda in Amerika veel kwaad gedaan aan de zaak der Entente. '�>*'�$> Ook de zaak van Rusland is niet gediend geworden door Polen, zooals het te ver- v. achten ware geweest, '"are Polen beter behandeld geworden. Te vergeefs hebben EngeUche en Russische s aatslieden ge- poogd hei k�aad te herstellen. Voor Duitschland is de straf niet zoolang uitgebleven. Belgi� werd onder den hiel getrapt met de bedoeling Frankrijk neer te vellen. Iedereen kent het gevolg. De overweging dezer gebeurtenissen zal de politiekers tot nadenken brengen en hen misschien van fcuten weten te vrijwa- ren, waarvan de gevolgen niet uitblijven' kunnen, 't Ware te hopen dat de oorlog dus op hen verzedeiijkend zal hebb�n in- gewerkt. Maar ook het volk is verantwoordelijk voor de daden der politiekers, die het heeft in de hoogte gebracht, De vraag mag wel gesteld worden cf het volk tegen zijn taak opgewassen is. Zal het op tijden stond zijn eigen geweten onderzoeken en zijn gekoze- nen ter verantwoording roepen. Daarvoor is erg te twijfelen. De opinie van het volk is veelal de opinie der pars. En de waar- heidsliefde van vele perslieden is, helaas 1 verre te zoeken. Om de verzedehjkende werking van den oorlog te meten, is het toekennen. Laten we, Vlamingen, onder deze uitverkorenen zijn ; laten we, met meer kracht dan ooit, voor ons zelf en al de kleiner volkeren der aarde het recht opeischen Op een eigen beschaving, op } een eigen leven ; dan zal de oorlog voer . ons zijn geweest een ver zedelij kende j k r&ch t ' I Br VAN DE PERRE. De Duitsche vredesvoorstellen Het antwoord der verbondenen Belpaire, te Antwerpen, verzorgen mocht, -en dus kan ik niet met zekerheid oordeelen over'den verzedelijkenden invloed van den oorloge Wat ik weet is dat ik in bewonde- ring sta voor de'zedelijke grootheid van �*elen onder-hen met "S^ien ik �i� b&trekking was, en dikwijls van de eenvoudigsten on- der hen Vorige week nog komt er mij een buite; jongen vinden* �iens zuster destijds, me bui>.en als ��erkvrouw gediend had. Hij kwam me bidden voor hem ten beste te sprei.en, opdat hij de gunst zou verkrijgen om naar Rusland te vertrekken. Wat zou ik hem zeggen ?. � Ik mag mij niet met militaire zaken bemoeien.� Dat ware hem leed aandoen. Ik zou hem liever maar aanraden \an zijn plan af te zien, daar ik vroeger vernomen had dat er veel te veel aanvragen waren, Ook zei ik hem : Maar jongt n, u luit niet beter varen in Rusland- 't Kan zijn, zei de joegen, maar 'k wou j: aai ne mijn dorp vertegenwoordigen in Rusland. Die man heeft me getroffen. Ik haal dat feit aan omdat het 't laatste voor- beeld is van zedelijke sterkte, dat zich voor mij aanbood. In hoeveel dui enden onder onze soldaten spreken zooals die man. Ik . geloof dus in de veraedelijkende kracht van den oorlog voor velen onder hen,' maar nog eens, 'ie ben niet bij machte cm daar- tegen te stellen het kwaad dat de oorlog onder hen heeft gesticht. Velen worden beter door den oorlog ; hoeveel -vorden er minder goed ? Onder de burgers heeft de liefdadigheid wonderwerken verricht. Al- leen een amorsal persoon kan ongevoelig blijven voor al zijn ui inge�. op elk gebied, vjrouwen uit eiken stand, lieden die elkaar .vroeger ntet groetten, zijn nu vereenigd door de banden der liefdadigheid. Maar eilaas! over hoeveel vluchtelingen hebben wij niet den mantel der liefdadig- heid te werpen, om hun wangedrag te be- dekken !,- |S Ba wat op politiek gebied) Zal de poli- tiek aedelijker uit den oorlog komen ? De politiek van eet land wordt gevoerd door politieke mannen. En ieder politiek man kan zij a eigen geweten onderzoeken, wat �en eerste voorwaarde is tot zedelijke ver- nefftng. Maar in de veronderstelling dat ze hun �eigen driften hebben leeren beteugelen, daarom beheerschen *e nog niet de geheele politiek. De politiek is niet het mathema- tisch resultaat der strevingen en werkingen van de politieke leiders. De politiek sleept na zich. het kwaad van 't verleden. P litieke fouten bereiden de straf /oor. Heeft Enge- land niet te boeten voor het onrecht den Ieren aangedaan ? Eerst kwam de Iersche opstand. Daarna bleek het onmogelijk dienstplicht aan Ierland op te leggen. Nu heeft Australie onlangs dienstplicht ver- worpen onder den invloed der Ieren die in dagen tijdens den oorlog waren deze aat ik onze gekwetsten in 't gesticht van jufvrouw dus noodig na te gaan in hoever de pers een verzedelijkende werking ondergaan heeft. De lezer doe het onderzoek voor j zich zelf. Met spijt bestatig ik dat de katholieke pers, op enkele uitzonderingen na, aan ; priDcipieele kracht niet heeft gewonnen. Hoeveel bladen zijn er die den oorlog in het licht onzer katholieke grondbeginse- len durven beschouwen ? die er naar streven om de waarheid te kennen en te j verkondigen 1 En toch blijkt het nu dat het streven I naar .rechtvaardigheid onder het volk j Do virbonaWn �lichiii He uva wil borg in van Griokonlaad OelaaafKiKe; dea* t*oep*a Vri^at�*llts�g der Vet iz� liaient Pir�e, 31 Dec. � De ministers van Frank- rijk, Engeland en Ruslaid hebben aan de Grieksche regeering de volgende eisenen ,gestejd : jyrjb Veiminderftp van de Duitsche troepen- machten buitei, P�lopoL�s?, instelling van den politiedienst. De veiplaatsing van de bewapening en inanities naar P�loponese. Geene oanoodige troepen met kanonnen, mitreilleuzen en munities zullen buiten den P�lopoi �se verblijven. De vereeniging van reserfisten zal verboden worden. Ia de lander gte van Corintbie zal het aan de burgers verboden worsen wapens ted a gen. � Hertaiichting van de Coatrool der veibon- denen. Onmiddclijke in vrijheidstelling van de politieke gevangenen. Schadevergoeding aan de slachtoffers van 1 Dec. !^* De commandant van het i< legerkorps en de generaal, verantwoordelijk van de bev.len op 1 Dec. gegeven,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume