Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

427 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 21 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 12 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4q7qn5zx4z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ûERDfi JÀÀRGAJNû — Nummer 736 PrlSiË 1 * àfmfHf ■■*f'4aa&& ONS VADERLAND âdiiiliJit ftAYI* s â. TIKlPiiE Druïtkesr-UIt^i^ver 1*7, eue «le- Vie, Calais Bëlgiscli dagblad verschimen* le al de daçen der week iEBâeTIB s J. BAK6KBLARA « "î>_ rue Mortel. CAl_,Aïîs ^BGtgfeEMiMTSPHgJZESB • Peu* misâati a Stigit 1.50 5->anter> jk -.UC Engsgastd-H&liaa^ S.i Pef irimester 4.00 » 5.50 » 8.9 Sfcess «obcïïw» s « Ôsse tfatifcpfcatîw » 17 ssas «S® trie. ©aîaia RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK ■*■ * •■*• •*• VOOR GOD EN VOLK EN LANDI SecUuUttstuk&aa. m»uw>i, irr t»*«aciPo «a Ma- il «a ra» OSumttiiï, Ut Cteihl» ABONKEMENTEK VOOR SOLDATEN s PeP week (7 SlaBSiraî 0.25 ) Oas* idoiqiiBmenton dteseo mat tnififtai» 10 p.» H-<»an(S 1,10 S Siimoiorg tneens *an£evra»£d «n day«UJk» »«a rBP «r"oas"B ' o«* «t! -s e-Ai^den t* w»r«=«* Vlaandarens Weezang Onze Compagnie werkte aan de borstwe-ring van een geschutsel in de nabijheid van een ®nzer gansch stuk geschoten dorpen langs de vuurlinie, en binst 't. poozeke ruste was 'k eens gaan kijken 't dorp in, geen levende ziele, al stukgeschoten steen, muur-brokken. Men zag geen vensters noch deu-ren meer, en de rare daken die nog overble-1 ven waren een gevaar voor den bezoeker, | ?t kerkhof lag gansch omwoeld. De kerke ! sîond daar naakt, open langs aile kanten en de eenige muren die nog overbleven,- om getuigenis af te leggen der barbaàrschheid, sionden gespleten en gescheurd. En 'k zette mij ntder etn •weiie, on œijn gedachten drevf n, 'k weet niet waarom, af naar'n le-zing die 'k eexiige dagen te voren gedaan had. 't Bsekje heete « Vlaanderens Weezang » in bezet België geschreven door 'n zekere filaudino Severus, die zingt zijn wêe mij dunkt wat al te pessimistisch. Zeker Vlaan-dei'en staat verachterd, dat is een feit. Zekei ons Volk heeft een opvoeding en een luchte friseh en gezond, 'n eigen luchtejYlaamiohe luchte, zeker, indien men voortgaat ons Vlaamsche Yolk in te enten met allé soorl vreemde stof en kwakzalverij, dreigt hei ondermijnd te worden. Zeker het is de schuld veelal van anderen dat Vlaanderen verviel en laag staat op 't peil der ontwikke-ling. Maar iigt daar nu de eenige fout ; ligl de eenige reddîng in 't brutaal van een rukken van wat zij aan zij moest sterk gaan. Neen, de fout is 't meestal van hen die zijn moesten wat zij zijn, Vlamingen van Gods-wege,Maar ons volk loo; idaar alleen < n indien de herd rs lOSboî!k opx spçlen uitgaan wie zal dan de schapeh leid! a en be^aken, En is het waarb'jk te verwonderen dat vvij geen Vi "amsche Bkogescbool hadden verrait» vole gocdggz- tte Viaming n het ala van v. < i ïig toon &<;hten hunne taal ta ge-bruikoa voor wat beschaafd sclieen. Zien wij nog niet dagelijks rondom ons oude aehoolmakkers die wij nocbtans als vatî Yiaamschen bîoeda kenden hunne taal ver geten. J3, en 'î is alledaagsck droevig dai î®mmige Vlaamsche officieren, wanneerzij hunne mcdedeeling in 't fransch hebben afgedaan, 'n sergeant of 'n korporaal he; zelfde, gebrekkig, in 't Ylaamsch doen Ver talen. Zij zouden zieh verkleind gevoeleti zco men hoo^de welke taie hun moeder toi hen sprak. -t Yle rasche volk is een onbeleefd volk, 'n vo k ■>. an ruwe vro t -rs ; 't he^ft vele ge-brtken ons Ylaamsch volk en toch 't is nog zocals i er'ujds zul- een r'choon voik ; zoe gui en ïoo trouw, a!s mer> hett^ behandeler waet, zoo edelmoedig, zoo sterk in geloof zoo zuiver van zed^n, daar waar het blee wat het was, en ons \olk staat rnaar onhan dig oœdat het staat in een pak dat hen: niet past. Steek 'n boerenjongen 'n steeds heeren pak aan en laat hem loopen in eer volkrijke stad... 't harte van ons volk blijf immer rijk en goed. Pit zit nog vo ieven, ontneem de schors. 't Land zit vo riikdom maar iigt braak en onbezaaid, er daarom, komt werkers van den Heer zaaiers van 't gOftde zaad, eer dat de disMs «n daornen over ons volk heen komen ver waaierd, komt, legt de handaan den ploeg! gort den schort om, zwanger van *t goud jeluw zaad : wees Yiaming dien God Via ming schiep. Bioos niet over uw afkomste uw bloed is rijk en edel. Ducht niet vooi den zwaren last ; 's avonds als de zonnt daalt en de boer de paarden ontspant vai voor den glimmigen ploeg en 't zweet zicl van 't aangezicht droogt, en een laatster blik werpt over t afgfdane werk, dring hem van 't hart^ een monke! naar de lipper en hij keert huîswaarts al fl iitende, te -re, den, 't gewcttigd liedje der zelft oldaanheid weer is den plicht vervalt. 't Ylaam«che land Iigt braak, 't hèeft b=-hoefte aan onderwij^. aan opvo ding, aan een eigen leven en't zijn zij die Lunnei-werken a»n beschaving en opvoeding, de faannen der hoogere standen, de ontwik-k«lden, die haar het leven rnoeten geven vermits zij van Godswege de natuurlijke springbronnen zijn van opvoeding en b< schaving ; zij zijn het die aan ons Ylaan: sche volk weer zijn kracht en zijn bloe kunnen weergeven van vroegere dager Indien gij uwen plicht verstaat dan zult gi niet meer blozen moeten over uw Vlaamsc zijn, omdat ons Ylaamsche volk e«n pracli tig volk is met eene prachtige ziele. Wees Ylaming dus dien God Vlamin schiep, steek de hand aan den ploeg. D Heer zegene uw werk. Ylaanderen word weer groot en schoon God ter eere. MAURITS. In Amerika M««r «la-. «»■ mlliioeR^cwcrei Washington 17 Mei. — Men seint officiee dat de Ver Staten meer dan genoeg gewe ren bezitten om een miliioen mannen t bewapenen en dat er maatregelen genomei worden om zoo rap mogelijk een groc leger uit te rusten. Andnre werkhuizen zorgen voor de muni tievoortbrengst. Dnitcohe San Francisco 17 Mei. — De algemeen procureur van Preston bericht,dat luitenan Frank Wolf, die men denkt Friedrich vo Ssls te zijn, met verscheidene zijner land genooten getracht heeft eene basis voo onderzeeërs en vliegtoestellen in te richte; in de beneden golf van Californie. Men zo in het bezit zijn van belangrijke inlichtic gen betrekkelijk hetDuitsch spionneerings stelsel in Amerika. Een Duitsche spioen komt aaagehoudeï te worden op het oogenblik dat hij trachtt in Californie en Biscillo eene basis op t richten voor onderzeeërs en vliegtuigen. De spioen heeft volledige bekentenisseï gedaan en men denkt dat zijue inlichtir gen andere aan'aoudingen zullen voor gt volg hebten. R:«îbî<» g.ef» i Londen 17 Mei. — Men verneerat uit St, Louis dat Jamf s Coucb, door iusschertkoms van h t Ï -- itsersch Ministerie van Buiter landsche Zaken, komt te vern men dat zijn vrouw op 10 Mei door de Duiischers gefusî leerdwerd.M. Couch denkt dat de Duitsch censure eenen brief onderschept heel v.aarin zijne vrouw al te duidelijk haar ge dacht gezegd heeft over den Keizer. In Polen De Diil^ehe trot peu op bet \elk te Lodi Zurich 16 Me'. — De Poolsche dagblader « Naprzod « en « Glos Noroau » van 10 Mei sein-n dat de toestand in Polen zeer onrust-wekkend is en dat de betrekkingen tus sch n de bevolking en de militaire overheid der bezettende macht ?,ef r gespannen is. Ot 1 Mei badden ernstitre onlusien plaats tt Lo D ■ Duitscbe overheden riep -n paar derivolk n »oet\o!k 1er bulp om de betoo gine n t • b-1 ugel^n.Men spint vele dooder en aanhoudinffen in massa Op 3 Mei werden to Varsovie stulenter aangehouden door de Duitsche politie. A de studenten van Varso if h< bben dan een< protest b 'tooging ingerichten eenige dager | nadien had rene protest meeting piaats ir \ de hoogeschool. De onrust en opgewondenheid nemer Hit ifaliaiiseh offeisief v«rov«sriv|f wmm <êmm bvrg Knl ! Van het Itoliaansch front : De berg Kuk is in onze macht en zijnt verovering heeft onze loopgraven van hei brugeenhoofd van Plava van eene grooft ; drukking verlast S^dert het be^in van den | oorlog badden wij onze bezpfting gebrachi s op den uitersten boord van den iinker oevei \ van den Isonzo tusschen Plava en Zagora. De veroverine- van Plava en Zaerora heef . ons grooto opofferin^fn gokost. Onae îoop | graven wareri op enkele punten slechts of 50m. af van den-vijind. Het lffven van onzt 1 soldaten was verschrikkelijk en zij mopsteii : voor de listen des tegens?revers op hunnf | hoede wezen Daar de Oostenrijkers ons voornemeri t vermoedden hadden zij de flanken en der ) top van den berer Kuk in eene echte forteres herschapen. Zij beschou^den die als dt sleu' 1 van h"t bergst, fsel dat zich voor pns brusgenhoofd van Plava uit.'-.trckt. De vijand had het terrain sterk ingericht, Overal waren machiengeweren en kleine . kanonnen en vlammenwerpsrs verborgen, en in de rotsen waren prachtige schuil plaatsen gehakt die heelo bataljons konden bevatten. Door de aanhoudende waakzaamheid van onze officieren heSibtn wij de vijandige voorb^reidsel'ii gekend \\ij hadden zijnc battérijen, zijne schuilplaatsen, de stellin-gen der machiengeweren, de groote en kleine strikken en de nieuwe wegen opee nomen. Geen dag liep voorbij of onze vlie-gers brachten nieuwe inlichtingen aan, Onze beschieting was ten anderen zeerdoel treffend want na 52 u: waren de voornaain-ste vijandige verschansingen vernield. Maar de taak van het voetrolk was lastig omdat de wederstand krachtdadigwas.Twee brigaden waren voor den stormloop aange-duid : die van Florence en die van A^ellino De aanval begon op 14 Mei om 12 u. Een schrikkelijk spervuur werd tegen de bestor mers gericht. De donden balemmerden den weg nie' aan de levenden. De strijd werd zonder ver pozen voortgezet. Om 5 u. hield de brigad« van Florence, na een aantal Oostenrijker: gevangen genomen te hebben, slil in eer klein bosebje. Om 6 u. hield debri^ade var Avellino, die gelijktijdig met de eerst< vooruitrukte, ook stil. Een tegen aanval voorziende, opender schutters een groot versperringsvuur. Om 1 112 u. 's nachts wilde de vijand om in macht aanvallen, maar hij moest onmid dellijk van dit voornemen afzien. Op 15n in den vroegen morgend kwamer twee nieuwe kolonnen tan aanval. De strijc was zeer bloedig en onze soldaten moestei onder een hevig vuur van machiengewerei den prikkeldraad doorsnijden, in de bos schen van boom tôt boom gespannen. Rond den middag waren de tortjes vai Zagomila vernield en onze twee kolonnei kwamen bij elkander op den top van dei Kuk. De berg was aan ons maar de vooruit gang duurde voort. Onze troepen, versterk door eene kolon komende van Zagora, ver overden Dentino, de eerste top van di Vodice. De strijd bereikte dan zijn toppunt en di wederstand der Oostenrijkers werd steed: krachtdadiger. De mannen vielen bij hon derden ; in den avond was de top aan ons De strijd had 36 u. geduurd. ir»*!*©;* %*-©,- va^ 'Wr«attisa Rome 18 Mei.—Berichten, onrechtstreek uit Innsbruck gekomen, s^inen eene arooti troepenbeweging in Trentin .Troepen komei in voile snelheid n ,ar de punten door he Ilaliaansch offensi f bedreigd. Te Ltibini komen er voortdurend aan uit de garnizoen plaatsen van het binneniand.TeTrieste ziji de banken gesloten en al de kunstvoorwer pen werden naar het binnenland overge bracht. De burgerlijke bevolking kree'{ bevel zich tôt de ontruiming te bereiden Bijna al de inwoners van Italiaansche natio naliteit werden aangehouden en ingekwar tierd. Ootte»riik«ehe icgcacaavkllci De Oostenrijkers leveren tegenwoordii hevige tegenaanvallen. Het leger van dei Isonzo werd versttrkt door afdfeelingei komende van Galicie, onder het bevel vai den generaal Baro vie. Generaal von Fal kenhayri, naar eea bericht van 't front, zo; een merkeiijk deel nt men aan debewerkin gen van den staf. De "eriiezen zijn groot. De schade doo ons bombardement aangericht.isbelangrij] in de stre^k van den aanval. Dj Oost^nrij kers, verplicbt de omstaande heuvelen t \erlate^, insebie ten en vernielen Gorizia. De Italiaansche mortieren hebben d vijandelijke verdedigingslijn langs de kus vernield. Er zijn breede bressen in de lijn bij dei berg Hermada. Dir- Oostenrijk sche sterkt antwoordt met geweld. Het is een nest vai kanonnen t n machiengeweren. De Oosten rijksche tegenaanvallen zijn zonder uitslag In den sector van Tolmmo Monte-Sant is de strijd sed' rt 48 uren hardnekkier. 0] de uiterste linkerzijde dienen Moittfklcon en Rotncki als mikpunt voor bft zwan vijandel jk gesehut B.-xoroald en Luciii worden overdekt met obussen. B» » oht in te Wràtischs Z«e I%cd«r«j biîEOftdcrliedca i Rome 17 Mei. — Bevoordeeiigd door. de nachtelijke duislernis, heeft een vijandelîjk i eskader, samengesteld uit eenige kruisers en torpedoweerders, op 15 Mei een klein konvooi zonder troep n onlmoet in de Anrialische Zee. In den kart an strijd die er op volgde, werd een onzer torpedoweerders, een stoomsch p en een rnotorboot dienende voor patroetjedienst in den grond geboord. \ Italiaansche schepen die zich in de omstreken i bevonden, vergezell tan eenige Engelsche schepen en twee Fransche torpedoweerders, \ vaarden dadelijk naar de piaats van den strijd. ' De vijand, nara de vlucht naar hei Noorden, : I achtervolgd door de schepen der bondçenooten. iTwee vijandelijke schepen, vervolgd door lichte UaUaantehe kruisers lukten erin nch bij Durazzo te sehuilen onder de bescherming der f kustbatlerijen. De Engelsche kruiser « Dart-! "N moiith », ruaarop zich de Italiaansche a imiraal betQnd, die over eene afdeeling verkenners bevel voerde, gevolgd van eenen anderen kruiser eniorppedoweerders, lukte rrin door zijne groote snelheid twee urenstrjd te leveren tegen drie andere vijandeliike schepen. Hij loste ongeveer 600 kanonschoten, tôt op het oogenblik dat hij in de nabijheid kwam der verdedigingswerken van Cattaro, en grootere eenheden zag opdagen. Terzelfdertijd lever den onze walervliegtui gen een Imhtgevecht en na de vijandelijke vliegers verjaagd te hebben, wierpen zij bom-men op de vijandelijke vloot, deze groote schade losbrengende. Twee onzer vliegers hebben kunnen opmer-ken dat een der kruisers, omringd van rook, Klokke Itoeland De dichter : * « Ei, Roeland zing ! Laat uw geding Op Vlaanderland weerklinken, Want Vlaandrens zon, Die 't strijdveld won, Laat reeds haar zege blirtken ! » Roeland : « 0 neen, alleen Mijn groot verleên Zag zulke gloriedagen, Maar verre en ivijd Is hein de tijd Die Vlaandrens zon zag dagen.. » De dichter : « Neen, Roeland, neen, 't Verleên alleen Zag Vlaandrens zon niet stralen, Maar heden lijdend En heden strijdend W'il Vlaandren zegepraal. » Roeland : « Zou 't waar zijn, zou mijn leven, Zou Vlaandren weer ontwaken ? Zou Vlaandren opwaarts streven, De stond der Zeeg' genaken ? 0 droom van lang vervlogen tijden, Verrijs, kom voor mijn oog u cêr zwev< n, Kan 't waar zijn? Kan die droom weêr leven? God!... Vlaanderen!... Gent!... 0 hart-verblij- [den ! De dichter : Het volk staat op En rijst ten top Ter wcreldkroon ! Hoezee! hoezee! Na smart en wee Een glorietroon !... Roeland : Met mij, Dulle Griete, ontwaak uit uw droomen. Laat weêr uw gcbulder op Vlaandren slroomen. Verkondig hoe dapper de Vlamingen streden ! Zing zege, bruit zege, gclijk in 't ver b-den ! ' Ik galme nu mijn niachtig woord Stort bij mijn stem uw vol akkoord, Opdat in 't oor i, Waar dat er nog zonen Van Kerelen wonen, Ons zpgestemme wordt gehoord ! Gii, Gfnt, verrijs en troon, Wil uwe stad omkransen M't zegetransen Uw kri >on ! En Vlaandren immer hooger stijge : Een parel, kostbre diamant, Die zijnen eedlen clans moet krijgen In de eerekroon van 't Vaderland ! TI7/1177VJ Op het Westelijk front ©«• «raefct»*®* vrwch» t«loos I» «eux t« k*roT*rca Van het Engelsch front. 17 Mei : Terwijl de Duifschers een tegenaanval uitvoerden op Bullecourt viflen zij ook s?ormenderhand bet Engelsch front aan van Rœux tôt aan GaA relie. Deze belangrijke stelling vergemakkelijkt voo* onze verbond* nen den vooruitgang op den rpchten oever v-n den Scarpe, namen-lijk ten 0. en ten Z. van Monchy le-Reux. De Beiersche opperstaf had dus bes!oten de versche Engelsche lijnen te doorboren, te zelfder tijde op Rœux en ten N lusschen het kerkhof en d" fabriek der Chimische stoffen, die drie weken den vooruitgangd r Enere'schen'tegen hield. De Duitsche battérijen zonden Dinsdag op het dorp eene stortvlaag van obussen (60 per minuit). Zeslien nren vlogen voorbij ■ ond^r dezen rearen van ijzar en vuur. 5 De nacht scheen de kalmte te beloven Maar om drie uren 's morgens stormde eene | Duitsche afdeeling en eene brigade op onze i verbondenen vooruit, met eene uiterste krachtdadigheid alsof, zij onze bondgeno# : ten v^>n den eersten keer wilden verplette-ren. Zi j werden door de Engelsche artillerie en m 'cbinpgewer-n warm onthaald. Maar de Duitsche aanval had h^t vooral op drie punten courant 'n het dorp zelf, recMs van het kerkhof rond d^ fabriek van Chimische stoffen en tôt aan den ifzenweg hadden on-be8cbriiflijke gevecbten piaats. Het bloed strcomde als gevolg van de ontploffingen der grenaden, de stormloopen met de bajo-net en de gevRchten lijf om lijf. Een oogenblik schenen de bestormers de bovenhand te bebalep. Zij vatten voet in de fabriek en hunne wilde zegekreten stegen op in het kerkhof. Een Engelsche officier, die al strijdend aandachtitr de tooneelen van het gevecht naeine, merkte op dat de Duitscbers op dez«n oogenblik omtrent800 m. terrein ber-overd hadden. — Er blijft ons enkel over bet hen te hernernen, z<»ede een zijner kama^aden. — 't Is juist hetgeen ik dacht, zegde de officier. En plotselings werden eene reeks onwe-derst.aanbare tegenaanvallen uitffevoerd. Niettegenstaande bet Duitsch spervuur en den wilden moed der Beieren zae de vijand zijne prooi ontfflippen en rond den middag waren al de Duitschers reeds verdreven van het terrein dat zij een oogenblik veroverd hadden. In het dorp zelf ging het niet beter. Het vijandig offensief werd daar onmiddelijk afgeslagen. Een goed voorteeken, zegde een Engelsche strijder, het gebeurt maar zelden dat eene eerste aanval die afgeslagen wordt, door andere gevolgd wordt die beter uitsla-gen opleveren. Hier had men er eens te meer een bewijs van. Wat de vijand ook beproefde hij kon de beoogde stellingen niet naderen. Rœux, en het N. van de Scarpe tôt aan Gavrelle bleef in de handen onzer bondgenooten. Verslagen te Arleux en te Rœux, in eene slechte fpositie te Fresnoy en te Oppy, in gevaar te Cherisy en Fontaine-les Croisilies zal Hindenburg opnieuw zijne onoverwinbare lijn mogen achternitbren- firû y» cri ann rl nnrin on r« ontr/in Het standbeeld van Hindenburg onthoofd Rom - 18 Mej. — Men seint uit Zwitserland aan de «Aaenïia Libéra»dat het standbeeld van Hindenburg eeschonden werd. Onb< kenden hebben het onthoofd en een IN H USLAND De regfemg ?n het koniteit vm Ta onde zijn t'akkoard gekomen Petrograd f^M-ei Na onderbandelingen die heel den dag aùurden, is men tôt een akkoord gekomen tusschen hetkomiteit der afgeveerdigden van soldaten en werklieden en h t voorloopig bewind. Drie sociaal democraten en drie nationale socialisten zullen in het nieuw kabinet treden. Het nieuw kabinet 7al 14 leden teilen, waar* an 5, zonder M. Kerensky. toehooren aan de socialistische partij. De sociaal-demecraten zul!en 3 zet-ls hebben, en de nationale socialisten (groep van M. Keren-sky) ook 3 zetels. In de toekomende vergadering zal de verklarinsr geteekend worden en de minis-ters benoemd. De ministerieel» vcrklarisg Petrograd 18 Maart. — De verklaring van het coalilie-ministeri<; bereid doorNekrascof bevat acht voorname punten. De regeering verklaart vooreerst dat zij het prjinciep van eenen vrede zonder ver-goeding en aanhechting, vrede gesUund op de vrijheid dervolkeren, zal eerbiedigen. Zij toont daarna dat de nederlaag van Rus-land en de verbondenen eene groote ramp ware. Ook verklaart de regeerinsr overtuiurd te zijn dat het Rassische léger de verplette-ring der verhondenen zal beletten. De regeering belooft krachtdadig te st-ij-den tegen de ordeloosh' id in den economi-schen toestand en de regelmatige bevoorra-ding te betrachten. Handelende over de kwestie van de ver-deeling dergronden, verklaart het bewind dat de grondwettelijke regeering die taak op zich moet ru men. Vooral zal belang gehecht worden aan de reclitslreekscbe belastingen. EindeJijk is de regeering besloten krachtdadig te wederstaan aan de pogingen der artarchisten. t. Eerensky k^ort de verlroederieg de loopgraven «f Petrograd 18 Mei. — M. Kerensky, minis-ter van oorlog, verklaart dat de verbroede-ring tusschen Russrn en Duitschers in de loopgraven hetFransch ofl'ensiefverhinderd i heeft en dat die verbroedering eerder de ! overwinning verdaagt dan bespoedigt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume