Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

602768 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 21 Februar. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 02 April 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9g5gb1z62p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

WfdcTjaârgang « ï*r 654 ■ __IW. M I». " | ll II. !»■■»■■«»■»< Mît : g§. Waeosdag 21 Februari 1917 ONS VADERLAND TtSÈPtfcÊ-ai UYLE aeîBMfcw6iete»ei!»s(Sas-BK FftSHS {Seigi») y»»? Ft,»ssfc«»îM' î (Se b"ss® Wï«9 OML4SSI8 âPSTEL t 4. aAECIB.Ki.ftK6ilT. M»* »®rs»«, iïs CALIU1. RECHT DOOR, vRy fc ; VBÂNK •♦ ♦ *- •» VOOR SOD £N; fl)U EN LAND I AB9ik«e«aCMTE> ûi,0'» - Fr*nkrijk «a Motlasts4 1.50 i*. pbs* w»»«»a l,Sf; Ij*. p*p- niBBfl t. 70 lr> p»r mmmrté 4.00 «p p»p trincitor 5.00 2r. par trimwt»» 8.C0 Ir. »»>r tp(» «*•*: 13* s **. • awiiyj %t r\b. cv» »t. <0e£* s î>îî S.K.V.H. 1917 10m Mkere omstandijheden verscheen mmer 11 en III »«n dex« bijdragt voor mmer I. )a hoogstudentenwerklng S K.Y.H. op vooriuiis 0Qt'»aakt ondar vorm van ondsrlijke, ten deele onafhankelij:e tiatieven, werd in den loop van verle-ii jaar in een gansch bapa&lde richting siu^d a i steiselmatig en'twikkeld. In ,n enksle inricbtiog samengebracht, obder ééD en hetzelfde vaandel ge-schaard. S K V H. hebben verspreid lig-igsnde krachten en uiteenloopende wer-Ingen één doeltr^ffand, blijvead werk rer*ezentlijkt. 1918 -/as voor S.K.V.H. let jaar der stichting, 1917 is het jaar 1er beslissende inrishting en uitbrei-iitig.[Dastrijd door de hoogstudentenwer-ling aangegaan tôt zedelijR heil van onze BoDgena is tôt voile ontwikk«ling geko-jnen■ 1250 000 zegels tegen de zedeloosheid [werden tôt h*d*n gedruït, in twaalf ver-seinllend» teekeningen «n werdwn Koste-[oos verspreid Det^ee oorspronkelijse [osteloos uitgedôôlde vlugscbriften der loogstudsDten erking, Voor orne vrou~ Itn en Peur nos hommes, werd^n koste-os uitgegeven op40 OQOen S5 000 exem-aren. Dh kostslooze ieenboakmj tegen s zedfeloosheirf h*d bij bet begianend ir boven de 8500 vlugschriften en bos-« op de voorlinie in omloop; op dees igenblis. bezit zij gezaaasntlijk ge-1 vaa ftoven d.« 5000 vlugschriften en jekeu. 80 000 Vuamsche en Fransche ilaodôrkeîjs 1917 zullen onze jongens jstadig aan de schoone gavoelens en aàichten h^rinnarea en za aanzettiin in etr8!<kiog te treden met bet S^kretari-tt dar hoogstudent^n dat zooveel nut-ig en neodig voor hen ver ?ezenlij t Geen enkel der werk^rs van S K Y H. lôeldt zich in dat het loutre nitstrooien an zegelijas of % lugschrtften of boefc^n )p zicb allsen een diepstrekkenden in-ie^d op de massa van onze jongéns uit-lef-snt, maar wij zijn allen overtuigd dat et l«r hand stsllen van deze propagan-aoii idels aan de ont>wikkfelcien die van oe <ea il zijn eu hat voorbeald dat loor deze bond-rden mede «erkers ge-ey*n werd >anneer zij, aangemot-di^d m. ondersteund, de gronde ged chten n gevoelens veriiedigden, van doerslaan-an invloj'd is geweest voor het zedelijï lêil van talrijke VwijMende jongens. De mtuchtbegou een zegevierenden optocht. ele die vrofegervoor haar openlijk *ie-aok brandden zijn nu waer tôt schaam-«over hun aigen gedrag gekomen ; vele lie op den boord der glibberige helling itonden wsrden weer tôt hooger leven jebracht en tegen hun eigen zwakheid leschut. Dat werd bereibt. Wsl is, hier en daar, met zegels en )oeken onpassend *erk verricht. Hoa aoeilijk is het nlet, op dit zoo kiesch ge-)ied van dsn strijd teg«»n d^ zedeloos-leid steec s op doelmatiga, vernuftige en a tvolle wijte werk te gaan I Dat, kan ;een en^el di4 do haod aan 't ^-erk slaat. >8 moedigen die nederlag^n baleefden. varen ook deze die honderdezegepralen ;agen en - arme daukbaarheid tmoet-teo, het zaad op den vruchtbaren grond nevens eenige korreis op de steenen ! Veel goed «erd gesticht. Dat goed blijfr, de hoogsfudenten-werkers der ?oorlinie ter eere. Zij de jongere, zij de dappere, de op-iïfericgs?olle, doorzoovelen beschuldigd m in hun studentenleven alleen het usht- en dwanglooze te beminnen, h«b-)en aan hua volk met het offer van bun )loed een be«ijs van hun hoogere tucht Bnvan hun plichtbesef geschonken. Hail U, Vlaamsche Studecten, die in deze beroerde tijden op de voorlinie der iaadza^elijke hulp aan de jongens zijt ingeslagen. U past wonderwel in hare brsedste beteeknnis de leuze van een ttwer zegels : Ik dien. Prof. Dr. FRANS DAELS ; G. 274 G,A. aaskoi«dlgîissies ■an I Iranb voor S r»(«l« Beboorte- buweiljk-eoovprilldeDS&tDkondlglngen. , Adverteert tn ons bl*d, «w b!«jd, fiaamtche altwijkelingee es lolaatcn. Kijkje ron d't oorlogsveld Deze maal hebben de Engelschen zich niet tevreden g*steld met een van deze eenvomdige verkenningen of klei! e aan-vallen. die tegenwoordig dagelijks met tientallen geseind worden. Niattegenstaande het slecht weder 1 hadden zij eeu uitgebreid«r krijgsbewsr-1 king voor doel, op de beide oevers van 5 den Ancre. De Duitschers ten anderen mochten 't zich dasraan vprwachten. Zij konden wel denken dat de Engelschen, eens meester [ van de kleine forteres van Grandcourt, het noodige zouden beproeven om Mi-rau not t, een ander ster* punt, te nade-. ren, opgerifeht voor de bescherming der stellingen van Hebuterne ten Westen en . Bapaume ten Oosten. De Buitsche pers heeft er ten anderen aan gwhouden op voorhand de openbare meening te verwittigen want zij meldde j daags voordien reeds een hevig bombardement op de Duitsche stellingen. Da aanval had plaats op een front fan I omstreeks 8 4)3 «m. tussclien den uit-crang van Grandcourt en de streek ten Z -W. van Pys. De Engelschen rukten vooruit, wierpen de zeldzame tegen-strevers ovarhoop en namen de anderen gevangen of dreven die op vlucht naar Petit-Miraumont. De Engftlschen îijn nog enkele hon-derden meters van dit dorp af. Wij mogen nog nieuws verwachten langs deze zijde. « * * De verklaring van de Duitsche duik-booten-blotekade heeft op zee nog geene verwikkelingen bijgebracht. De onder-zeeôrs schijnen weinig bedrijviger dan voorheen. Yoegen wij er bij dat de onzij-dige handelsvloot in hare havens blijft en tijd en omstandigheden afwacht om zee te kiezeû. Men seint toch eeniga uitzonderingen en dank aan deze zal h^t inzicht van ; Duitschland spoedig gekend zijn. De « Rochester » en de « Orléans », onder «nndere, zouden eindelijk de Ame-likaanscbe havens verlaten hebben. In Amerika is men van oordeel dat lie schepen onverhinderd Bordeaux ^ullen bareiken. Wie de Duitschers kent, zou daar aan t < ijfelen. D«» Braziliaansche regef ring heeft van baien kant laten we.en datdrievan hare bandelsschf-ppD op wtg zijn naar Europa en dat Duitschland ?al verant*oordelijk gesteld zijn, indien zij in den grond geboord worden. Duitschland staat dus voor de keus en moet zijn inzicht doen blijben. Ofwel ^ moet het die schepen onrerhindt rd hun ! gang laten gaan en zich belachelijk ma-1 ken, ofwel ze in den groi d boren, op gevaar zich nog een paar vijanden op den hais te halen. Welke beslissing zal het nemen ? I. S. Sonnet Op 't huilend gr^f ?an d'eeuwenooçst «ezeien, A'ieen in t nare schrelen van den o»cht, Staar i- ln d'elnder dtepten ongemeten, l Waar nog 't verlêao ln 't sciiemerllchten danst l En vreeslljk-tierend sllngrend d'arend kreten r Roadom mlj heed met drosve doodenk.'acht. Zwaar druet, dlep-sni dend in mijn vleesch, de Der dagen ln die bloedig Y:erv»acht. [keten I ; (. Doch Godes ^oord blijft op mijn ilele Jiehten, Zoo aal»end zoet, dat duisterDissen zwiehten, i Dat 'k z«vanger ga «an 's liefdes blakend vuur ^ O ! «rreede nacht, gij tart het zonnegloeien Doch nooit uw kracht zal 't kwikfeend rreelicht * ; Dat Jeias schock't't saklig stervensuur. [boeien t I K. NOT. 1 j De Hollaoders sehieteo ep m bsschadigdaB Zeppeiio Amsterdam 18 Feb. — De inwooers vac f Gerap werden volgens de « Tslesçra*f » gisle-' î ren morgend gewektdoor eene fusillade tegen f een Zeppelin die uit ds richting van Mook j | scheen te komcn. De Zeppelin werd ook opgemeikt te Memel. ] ' "f Mlj ?erdween ia de ricfetiog vac Goch. Hij vloog miar op 94t raeters hoogte en • sthetn besehadigd. I ! Het Duit cb impérialisme j moet verpletterd worden | j De vreciesiiezlnde vol^svertegenwoordi^rer Mann, spreïende over de toekoœst zegde : a God weet waar «ii uitkomen gaan indien ons land ten oorlog gaat. » Deze v^ralaring heeft in de Aoiarikaansche Ka-mer en in de pers een storm van protestaties ver-wekt.De « New-York World » sprekende over dezen uitroep van Mann schrljft : « Maar waar zullen wij uitkomen indien wij toe-geven dat Duitschland ons voortdureBd beoorloogt zonder dat wij den klelnen vinger opheffen voor I de verdediging *an onze rechten en onze weerdig- ! heid. Daar la de echte vraag I De krisis ln de be- 1 trekklngen tusscben Amerika en Duitschland is • ons werk niet.Wij hebben geen enkel Amerikaan- 1 sche onderdaau gedood op zee. Wij hebben geen \ enkel Duitsche vrouw noch kicd vermoord. Wij { hebben geen enkel Buitsch vaartuig vernleld, Wij 5 hebben ^eene samenzweerlngen gesmeed tegen den inlandscben vrede en de zekerhdd van het \ Duitsche volk. Wij hebben geen Duitsche munltie- ? fabrieken gedynamiteerd. Wij hebben de Duitsche wetten Diet gpschon-den. Wij hebben geen de minste propaganda ge-maakt om verdeeldheld te stroolen onder het duitsche volk en den burgeroorlog te ontketenen. Wij hebben geen Dultsch recht miskend. Wij hebben geene subsldle geschonken aan de pers met het doel de Duitsche openbare mesnlog te misleiden. Wij hebben de Duitsche schepen noch de Duitsche onderdanen niet rerpllcht buiten de zeewegen to blijven. Geen enkel Amerlkaan rerblijft in de Duitsehe gevangerJssen voor misdadige samenzweering tegen de wetten van het land. Wij hebben niet ge-trachi tasschen te komen in de nettlge rechten van de Duitsche regeering. Duitschland heeft geen enkele grief tegen America, die nlnt haar eigen wers is, ter^ljl Amerl a tegenover Duitschland een ange reeks grieven i heeft. Wij feunnen os sniet langer onderwerpen aan de polltJek *an geen wederstaiid te bleden. Wij hebben het getracht met Dunscnlard, wij zijn mislukt. 't Is tûans onze plfcht zulks te erkennen. Er kaD geen vrede zijn op de wereld zoolang het Dultsch impérialisme niet verpletterd is. De ooriog in Azie laaiste dee* i&a Meaopoiamie Londen 18 Feb. — Op 15 Feb. het offensief hernemeade ln de bocht *an de Dahra, op den rechter oever van den Tigiis, bebben wij den omtrsk - erorerd ftn eene zcer belangrijke strategische steliicg, op het rechter front van d«n vijand; vervolgens hebben wij het reehter cer ter aas^evallen en ons doel bereikt op een front van 7OO jards. Vervolfetfs hebben wij de owerwicning uit-gebreid door grenaterigevechten op eene diepte tjd 5oo ya^ds en een front *an l.ooo yards. Wij hebben gemakkeîijk kl^ice tegenaan-vaiien afgeslagen, en eenige uren nadien b -stormden wij het rijardig liaker een ter en yeroverden 850 yards front. Buiten eenige kletce detaohementec, laQc:s de rivier uitgezeî, hebben w:j gansch de bocht van de Dahra gezuiverd. Iatusschen heeft onze civalerie vooruitgang gemaakt ten Z. en ten W. van de bocht *an Shsmram. lu den cacht van 15 tôt 16 hebben wij den vijand V«rdrev«n uit de kleiae posten die hij iaï-gs de ririer nog behield en op 16 waren wij volkdig de bocht vaa de Dahra meester. Op ii Februari ees dea volgecden nacht mleken wij 1.995 gova genen, waaronder 89 officiercn, 2 colonels &n drie eommandanten. Wij ruiçkeE 5 mitrailleuîen huit, 2.500 gewe-reD, veel munitieB, uitrusîing en voorraad. Ooze artillerie heeft talrijke scheepsbruggea verisleld, waarmede de vijand orer dp rivis wilde Irfekten. Veel materiaxl werd door oeze battc;ijen en door de Turkan ze)f vernield. Op 16 Feb., niettegenstsanda het slecht weder, mieken wij neg 1 2G0 yards vooruit-! garg, boven de bocht van de Shamr&n, zo«dat Ionxe voorposten thans het Zuid-Wester ge-{ deelte van die boaht bezetten. i ' RUSSISCH FRONT e DiHschcaâBVDtlen op het B«s»i»cli front Petfograd i9 Fe's. — T«n Z. rai het lzk Wichneskoie in de sectors van Semecki en Doubatkowka voerde de fijand op 16 vier aanvalten uit met stiiegassen. UIT ITALIE j ©utm«eli»ge« tasschen roaden Rome 1^ Feb. — Op gansch het fro t artil-leriebedrlj^igheid en kieine ontmoeii«gen van ronden. Wij aieken eenige gevangenen. Rond den oorlog Het lijdea der «utvoiTd a Londen 19 Feb. — De Belgische ont-oerden die teiug raar huis gesiuurd worden, aiin nog enkel eeraamten. < Te Ottigaies, op 117 terugkeerer>den zijn er ; 7 op den trein gestorven. la het kamp ?an Wittemberg verblijven 7oo sieke ontvoerden. IVlemand kan zi«h een gedaoni vormen van hetgeen deze ongelukkigen te lijden hebben, vooral gedurende de groote koude en dan nog met onvoldoende voedsel. Istdien d« mitlukt Indien de veldtocht der ocderzeeftrs mislukt ! of Engeland niet tôt de overgav dwingt, | ?oor/.iet men ie Washington dat de regeering \ van den keizerN waarschijïilijk Amerika zal \ iolicuen dat het dezen veldtocht zalopsre»e». j De k^esrie is »ac te wete») hoelanj* de open- i bare meening it A ïierika, diep gekwetst door l den hoon en de onrechtveerdigheden van i Duitschland, nog dit oogenblik zal moeten ; afwachten. « l4«elses4«i»» «se «OrSe*s»®» , ^«rtrofeb«M De tw^e A.nî-riiçaar scbe hs»n ielsscb» pan « Rochester # ers « Orl^at 9 » bebben eiodelijk de Aawrikaa sche haven verla ei om uar fiuropa te reizr-n. Men msldt dat talrijke wed-dingen aangegaan werden. Het algemeen ge-dacht is dat de schepen oRgedeerd tullen aarkomer». - Orie ISraziliaa^selic» seh«p a ep ■»{( De regeerirg van Brazilie heefc Duitschland 1 verwittigd dat drie harer sch«pen, oad*r Bra- l Haarsch vaandel varende, op weg zijn naar Buropa en dat het keizenljt verantwoordelijk zal gesteld wordes, zoo zij in den grond wor-d»n geboord. Dat is ten minste duidelijk gesproï;«n. S>e word*» d» mr ■ g> ice Rome 18 Fob. — Volgen berichîen uit on-ïifdige brou zim da Dui sebe militaire over-heden ongerus'ï over de steeds ralrijker en heviger betoogiugen tegen de regeering te Bremsn, Hamburif. Muninh en DresHen De leiders rjn de opstandige bewegieg ; hooren toe aan een uieuwe groep socialisten î die vooral aankieveis heeft in de munitie-fabrieken en onder de burgetsklas, die het meeat door den honger te lijdec hedTt. Geheiaie ijeefkomstrta hebben plaats niet-tegenstaacde de voorzorgsmaatregelen en Eiettegerstaarsde de groote toegeviugeu. \ Te Kfulen, Wiesbaden, Mantiheim, en in audero steden op het Belgiseh en Fransch : front, werd de staat v*n bei^ig uitgeroepen, ; daar de burgers gebruik maakten *an wapecs [ tegeuovc a. «oldaten. Men zegt dat eene | muritiefabriek, waar B4g»a. wenen, komt ï vernield te wor ;en. I De overheden hebben getracht tebtUtten : dat dit nieuws gekerd worde in ZwitserlaiiO. ; \ Sieriii» ia mi»t«vr«d«a Pa'ijs Feb — De Buitsehe propaganda-dieest maskt buitengewo&e reklaam rond de kriigsbewprkingen der onderzeeërs, maar ver-geet den naam te ge^en van de koop«aardij-schepen, weUe hij beweert in den grond te zijn geboord. Iutegendeel merkt men te Berlijn een groote mistetredenheid op, ten gevolge der berichten die seinen dat de Bngelsoheu verseheidene onderaeïirs vernield en een buit gemaakt ? hebben. I>« hooi^^rRsiood in Oosie»rijk De Weenensche dagbladen raden de berol-king aan aooveel mogelijk de opoffeiingen en ontbericgen te lijden die de oorlog hun op-legt.De < Reichspost » schrijft dat men in de lente zal strijden om den oorlog te eindigen. Al de krachten van de natie zullen in het werk gesteld worden. Aile oetberirgen werden tôt | nu toe verdragen voor het bestsan zelf van | Oostentijk Hocgariif en voor bet ecocomisch | welzijn van ieder persoon. De zegepraal is de algemee^e faak en iedereea vac oas is ver-j plicht voor haar te strijden. Hut oogecblik is I gekomen waarop iedersen zoeder ondo'sclseid van klas, gerotpen is om te lijden samen met de sobaten. ï De « Zeit » schrijft: De lange duur van t'en | ooriog heeft voor gevolg d-s uitputting vau l onze reserven. Wij moeten op een beperkten j voor ssdreketieB, vooral wat dekolen betreft. î De burgemeester van Weecen be^ftonla gs I in ee e couferentie ?erkiaa<d 4at thar a 7O 000 perso;.en door de stad oudemoudeD w'-*rd-îD# De oorlojisKf Ukens hebbeo geen goede uitsla-g«n opgele-era en vrii megen b^werec, zegt hij, dat zsj niet prakdsch zija. Het keuken-gerief ootbreekt volledig. De gemeente heeft verscheidese wektn moeteti wachten naar de t le-eriag van t'en kookketfl Hoe kan men dan bopen er eenige hoederdec of duizendeu te bezitten. Hoe kar, de regeering de rijken ver-| plich'en het eetmaal te nemen aaa dezelfde tafd met de armen. Verders zegt hij : De b£ »'oorr*ding in aird-zppeîen was in dezea wiuter hoogst gebrekkig. Thans gaat feet niet bster. De regeerieg heeft den maximumprijs verminderd maar in Wee-nen waren geen asrdsppelen œeer te krijgen. De hoofda ad heeft dagelljifs $o wsgons an doen. Vaa 16 tôt 31 D-c. laatst kwamen er e ks>! 16 toe. Allé pogu gea om er meer te kri g«n oieven vruchtsto s De toestacd werd dreig«i>d Dan is «le keizer p^rsooulijk tusscben geko raeû ea heefî vejklaa-'d dat, wanpeer het weder het toelaa?, de aardappîlen zullen aau-gebracht worden. 4 Sei$!«cli laçwfbefiBfc? | \ L# Havre, 19 Febr. — Niets bijzonders fa ssin»n op het ttsl^itch front. f | Parsjs. 19 Febr , 85 m» | B&drijvigheid der rarden in d« streek van Burnhauptlehaut. ^ Kalme n&cht op hnt ov*ri$e van het front. » fmvïï*. 19 FcbP», 88». 1 | Tamelijk groofe artilleriobedrijvigheid in ds sectors van Avocourt, op den hsuve l £ î van Poivre en fe 80^0^vaux. . f - iOme ba'torijen bombirde*rd&n de vijand ée steUipHen ten W, "an Damloup. ^ In d$n Elzas voerden wij met weigalukken een kieine aanval uit. ^ Eiiflelseh Lordon, 19 Febr. 20 u 25 — Wij vernielden aon mijnenput ten Z. van Souohez t en ver&cheidene abris gevuld met troepen. T Eenige gevangeneo blevan in onze macht. Verders niets aan te stippen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung