Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

2105 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 26 März. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 17 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4t6f18th0z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

fri£f*⣠laaif-gaa^ «— Ntusmor lOiâ S^rifs : 5 Dins iag 26 Kasrt lf$l& ONS VADERLAND I ST1CHTERS : J. BaeGkfttaftdi '«» Â. ïsm;sji ■ Bel-gisèh. daghîmci varsôîiijîîet'de op t? de d&gBâ der week 8psî3î sa Bshâer : 1. Sâ£6â£LA88T !7, rua SlarïeS, CALAIS IABOKWKME p«r shmmmmS J8®ïfc8« S*'"* Khr&sîfcfrfjSc 8W8E» »a«sétoma-«S«Sii«MMa & :/■•• ?«• és*tease»iï«»* « S.®® *• ftSfi > ?.3,\5§ SiSWaa i»wfeii*tj,v© « «s» Oïsse VatflfeearJteï arf ».■ (■?« r«<f Msi'tct. CJsfc'ï « Recfit door, vrîj en ¥r^nk war God ëfi wlli ép hmê £*««,«îYï**VM}iettK:C. Wï««*VSO TC *««»«« RMB fWOWVKV <7 8« KWX CHANTILLY >7» «A6*»« VOOE a»*.A* wv'Àttfr (fr? tçêi&àF^ïiS 8ir.Sft »«** AKONN«aa«TKN OiBM8K MET M3H8VKH9 « -"• J •** ' TV,:, 4S KUMMISM. IMlhNSUKKV»er.bé (N tMtUJXi SP^S* KHffc©39® .«CAW HBTZSi,7BC *.VtxUr.U e,aï;ON^N °5 K W&A(*5i.Vt OVER MTJN VOLK 1k weet niet waar ik sterven zal. (Multatuli.) In neem dit vers als molto, juist omdat ik in « De Stem uit België s> een rnaohtige scbets vo: d van Berio ; Van Kalderkerke, dat mij zoo heeft getroffèn door d'en diepen grond der gedaehten als door de droevige waar-heid. Jammer dat Van Kalderkerke niet meer binst d'en oorlog laat ge-nietea van zijn ge>ond, kloek scfcrij-ven.In dat stuk namelijk « Aan een on-bekende Moeder », vertelt schrij/-r ou s. den indrnk, di^ over h- rn kwam op een nacht dat hij van wacht wbs en dat er wt erom'n Vlaamsehe jon-gen doodging ginder aa<> de Azunr-kust, als slachtoff-r van de te'ring ofte tuberculose. Machtig schoon is het en oBoyer-ireffelijH. weergegeven. t)* Azuurkust waar zoovele jongens ten verderve gaan; zoovele :o-5< - mat. - en di« zonder den oorlog weîlicht niet dood zouden gega n zijn en die miescbi m zoo'n scboun droomtn van toekoaifct i!'"TIt,iCO' """ = *»"! ^ - TCt .* wat n rataap voor eene nitie. En dât er zoo bitter w j » ig aan {e do. n is eens dat ae kwaal u heeft aa getasî Want erger nog dàn de ^oekerr lan-t'-n, dieper dan d?zes zuigworteltïes droron ze banne lavelingeo a n levensader van den meos-.h door 0 wee ! ■ van^JnT ?" Z3g S in de z^! îenzeal van de Ile Legerafdeeliogeec j0--er, soioaat die moedelôos schpen • hii Awam naar n jj toa en vro-q; -'zee weet gij niet ? Ge- eesr men Tan ne terir,g op h«t hersenvli^s ? H jaas \ wat moest ik antwoo den, ik be v en wat zij ne aiekte was. Ik gaf hem - oe; n noop dat de do ters er w-l ovor zmade kunnen. « Da, to- h ro^f hoop, » gii nlachte b>j. r p.^ hij h4 geweten ! Zip, akker^, toen w s ' ik ! di-p gegrifrf i en «KwiUekenrU dach' ! i^ °P de velen die !îjdf»n en y. ichties i ûnodgaan op een bed, 'n waardig. Zij weten waar ze zullen I fioodgaan. 0 ! ik weet niet waar il; ! < sterven zal I Saidja dij dit lied ^o^ig wist beH< ciet. Nu weten het nog vele m in der. j •««»»». SOLOATENF iLOSCFïE î De oorlog put zijn kracht en" duur r n hart en geest van den mens. ?s orlog s tel t den menseh vereischten. k >-tari'.- zijn begreprn een gevoelen ri an sterken steun. en ( en t e vaar- ! d 'ording van zuiveren , e-rvoii n 'i. trijd. In onedelen strijd hanlelt I; ien als roover : zoo oservait de looze jger da vreedzame antiloop. S( is de strijd oalooche bafîrg°voerd h ai een gekrenkt Recht dan is de 'ondv«sting stevig en rein, t n rust, c. renals het ge?chut,~hoe lan- en " wijls rnen schietè—zonder gevaar it çaodder het zal hinderen. 's Men- ,V; ihen hart wil, in de» strijd waaf het l', le lijdelijke goederpn te ofïtrrn lc ;eff, een O'ibe b kte faam, een ze-re kroo-î. Blijft hij meest^r op het sî agveld, dan voelt hij i© gloria der f' •erwinning als den stralenglans , n deRechtvaardigheidszon, Sneeft "l i door verpk tteri ». ofov>rleeft hij î0 ! a- derl i»g, toch bruist het oorî zijn gemo d en blijft zijn bitk, zijn sl-bîik omhoog geriobt : want hij of cht als uiartelaar en 't blijft hem S(' dat vroeg of laaf Reehtvaardig-id zeggyiert, ai ware het in osât-■fibare tijden. Zulke overwonnelia-a worden wel eens muiters gs- bu smd, doch 't zijn vaak de heliên ' I ' morgen. , Va; ^ilmen strijden, tôt strijden aan- j Maar dit allés wat ik voelde was no? niets bii hetgeen in mij opwelde als een luidopw_elleo.de klacht. Die jo"ge«s van dy Azaurkust., die jongen van de zieke z»al zijn aan gela si, en moeten welbcnt ,alien dood-g an s rn , , fian Vlaandéren te-het lelden r.?l°len? ^ °P Waaf wi-f D., iz ;{ heuijn, ïijk In 'i lied van w'-c-h h'°°n h li[* zon8 dat hij -ri f ; - rV Z0U ak men hem be-Z°e e,a dd baaian hem • - "r s ûrd^n, nocii a s mie a ii^m doott sou np :'po oader den klappa-booni, t n.oeh ahdere doodgangen. dJ A s Aaingda, zijn lief, over zijn gi-si zoa sjfflon : « Da! zal i < hooren > zoa^ hij. ' ^Zmgeii Wiio.,1 dat men het brci-s^nen >,.-t ■ «dving van de opk.omende ^■«.y-n vj.iatider n'.s heropwas.-en 3ver tland zal vare» ter zegéviering ^er d n fuompbed'ag, onze voor-^aderon die m '« ;.raf rastou, na af-5'0'ane taak, onze maï-k rs gevalleh >-s plcngofîWr in dezen wer Idbrsnd t het mogen hooren ». berten. ;Poren,_ houdt het v&andel hoo,, • • t teeken van veree»iging I Wi' .ent « De laatste Yaandrig «niet van loden ach ? ïïoe de Gi!de-manr.en ona r:au -sfrijdbanier geschaard el andsr steunden en de gehavende amp en de zijden flarden vtrdëdi«- zoo 1 an g d a a r ieve/ was, fotdat | e .'aatstej een beldenbeeld ' slechts ,08n h,J «■ »•«>» Rond haaf Vàandel staat de Vlaam- 1 :-ne, schr. r en v,cbt : «Voor Vii-eid en R^cht ! a J li sar b o d "io-;it op de Enropee- ? ïh^ velden !T wez'g Earopa, doch nst er \ ■ .oral denkt zij aan eia^n i ?staan, e -,n eigën pracnt-bestaan, c e de vracht mo t ?ijn van bitterèn d imp. _ g Gij die aan 'î honfj van «voîkere. » aat, aan u de plieht de sfrijders te n <- anen opdat ze het volhoudea tôt it Wtterste einde. Luisteri n?ar v m stem men, of zoo ^e u t# ver en i! dot' kl in en, ko nt uit uw ivoron w reo. i Sf. lt gij de keus tus chsn Yrijheid t Recht: we! dan! De VlaansQhe v> har kiest : Vrijheid en Recht. Dit. weten vvij : h« t beste en schoon- liî î marber tôt het optre'kkesi van h«t ; w latkundig p d-is—een palais, geen i h: is ! — is : goeden v-il. ' ' °! )e Vlaamsche schare, duizetiden l\ xndrings ! wachien. ^ 0. VEEKA. zi Pa r i j s g ■- b o m • >a rdeç r ci do o n on s lu k van vers en dracht AUe vijflieza mintîfesî t«» àbus vaa 240 iO dcdden sa 15 gekweîsîen Parijs, 23 Maart. — Ofïïc'eel De vijand besch <ot Parijs met een! stuk van vérrea dracht. Secivrt iuivj 's ' morgens vie! iecier kwartier eert obus van 240 op de hoofd^tad. Er zijn een tie»>tai dooùaxi eu 15 gekwststen. Maatr-sgeien wordea genomoa om het stuk te veraielen. Heï staat op «esa afsîaad vaîs 120 km. Parijs, 24 Maart, 2 «. 7 Volgeus uadere bijzonderheden staat i_ | het stuk dat Par"j.s J ornbarbeert op!20 tdiom. afstaad, op 12 km. van het lil'ansch front. .. Om 16 u. 20 was het gevaar ggweken. L'-e ^liegsrs Bcs'asigen dea uitslag Parijs, 23 Maart, 17 u. 30 Om 8 a. 30 v3o ;ea talrijke vliegers hoven de hooft'sîaden wierpea er botn-iji«a. Zij warden aanstoads door onze vïiegers vervolgd. Er zijn eeiïige slachtoffers. Het fijaifiii oinsief op M-Sielscl front p? Duitscha dasbla/ïen «4 bijzonderheden ovr-r h t' T,ft \'n.%v':un,V oevestiger, &ckfsi '^ ^icf Zij ^garb«nchlèa meldea t * y'^ohe ! t-ruiisoiie troepen od mi van het front aoordrinPUBtea gedSd.VâSt° borlcht" mfc :e. Toch sprc^-a de hîaden overvI«3dilr , d« vooroeraidselen ea do mo 48 gcîyo -gen van het «.ffensief. f; •*" aca-1 '-ras. t,at iedè'raen m Uiutschlaiid begrijpt dat de gefcsurtp- ai3Sî n v»n,da eérst« wekaa van buitea-gewt o . b Iangzija. De « baatste B -richien van Munich » sprekan over * Bsslissende wôksa ». De v efd e d i ;< i n g s 1 i j ri, zsgt het bïad, ?" #fR.n ah;î stonnbopen wederstaffn 'i8"'t «s op a-.uw net to neel van bui-teag«swojie bedrijyigheid. Men wucht •,og eui.,-î uftt d>- shas»nd oogenbïik af °m eeae ongfehoordende strijdende m -ssa ais een bliksemschi«ht te sturen op e--n puât van het vijandig frout. VcJjjczis x-kare snelbeMchten is garsch de Duitsch-sooiallstfsche pers overtu'^d dat een verzoeain; svrede oa-mo^Iijkzijnde ia het VV.-stsà, blaedî/^ gevaclften zu:lea geleverd worden. De ilambnr^scha Echo» herinnertdat ai«denbur'jr>gsz9srd heeft dat Daitoch-laad hst iîiitfaïiex vàn dea aanval zou neinen ia gevai van Boodzakeiijkh&id. M ofeosief was op êî pouf verwachf i j /erklaringen vaa Bomr Law Londen. — M. Bonar Law heeft het ? >egm van het Duitscir oÏÏoasief geseiad n de Engetsçhe Kansfrs. j D•" • e aanval begriîpt ota tract gansch ifltfronl van de Scarpe aaar de Oigs f us 80 b. 't Is de hevigsie die tljdons } " < og -ooit ap ons front plaats o rr - p 1 ; ou toe kuanen wij niets bepaalds îededeelea. § \v j wetea dat wîj op dit pnnt onze sorpofltea teraggel'ïokk-ea hebbei, laar wij waron deze gebsurheais ver-i S achtesd ea 'fis daarora dat ik over i dagea dee.i opmerkea dat wij i« j 0 ^vf.1 van aan va î w;.;t terrain zonden j a :staao. Ni«ts dat verondersteit dat er j ia ver ierea achteruitgang kwesli.ï ss t< 1k m ig daarbi] verzekeren dat de inval juist geschifide op het punt aar wij hem verwacnWén. Zelfs werd « ■t !*.»?•>'> et s 'fr drie dagen door den >p " rst ;f hericht dat het offènsief na-■>•1 was. il t is mij niet toegeiaten jzoBdrrheden te geveb, maar ik mag-rzekeren dat wij aiet verrast geweest ja. <♦ 1 îie Diîitoche vôdrbereidseîea Reeds sedtr Jar. e dagen schenen de ^uitschers in ;;ireak vaa St Quentin 5" o - : tusïchen Kamerijk en de Oise, f-" aisoî groc te gebe.urtenissen besteed om de steliin,ea der kanonnel c. n hot oog der Engeische vliegers te oatreiiKen. " ■<trnnr~ ue i»u'itsche ^nons met groetf hedekt êenvoudi-r cr de appelbooraen verscholen. An^ m;'t f,anop da pachthoevea overdekt A ef u stroodak. Aile mdgeliike ver- raomminfrej, werH,,r. t, u, * v ; weraen te baat genomen. veel uriftî-!ZepÛîingen leverden niet : °P■ tegénover de stouj-rao. diraeid der Engeische vliegers D,arom heeft de Oaitsche opoTst&î ® 200 fjîkwiJJs mogelijk de ka-verplaatsea, en, om zoov,--eI «e kraehten te sp'itsen, wer. ze'is de oatterijéa veràeeld. 9e Ea|eîschea worden ge-■;!won|éa zlch fe onîplsoien ,1ÏIe\E:1.è?Isfh offîcieeï bericht van 22 iUasrt siint dafde vijand door kraeht-'-ge aanvallen ia massa het verdedi^iW .telselvanSt.Quentindoorbrokenheelt Ï,?'h«ïf™h,s1 wiifcef op Ht ftodU, /«a att iront ia goede orde door een y&rwoest terrein. , Op h 11 Noorderlijk gedeelta van het front behouden zij'hanne stellingen ? •■!«onhe8'C5SÏSiiikî StHj'd' Waaraan a if vjjandige troepen deelnr-men " ! u ee^aaavaag geaomea. 1 Van op hnnns nieuwe steîlin;ïen Wfir„ " - a de Eogelsche met or.gewone hevig-. ieid aangevalien. ® De vijand werd met zeer zware ver- o lez-su afgeslagen rond Jusay. <&p het Noorderlij|k gedeelte van h-t « ront kwamea dejDaitsch ra met onge- loor., gewelu ten stormloop en zonder fl cht t« geven op de verliezen. f; De Engelschen gaven blijkea vaa on- sl eboorde dapperh jië. " b Ken eukel sektor ondergin^zes Mi? !E 'f ondersteuad door Doit- b she cavalerie. u a Op d-^-en dezea dag werdea 27 Duît- ^ ■-i u;.gen aedergeschotaa en 20 Ddere gedwongen te dalea. 'lt'" Eageische vliegers keerdèn niet i m j|n ' di d< '"""Si1-1*te mmmudâmm * SÎHGEE * f vsrkrljfiiiaar bJJ o:; P. MOKZAU, V«»ra« , ,u. WAÂE WE NU lim GEK0M£N ! Os krijgsieestaasd In hst begin van 1918 lntegendeel schijnt het twijfelachtig ! versterkt worden. Nieuw-Zeeland dat de vijand nog ïangs het Noordea Australiebehouden hunnè contiagenl Verdun aanvalle, want Sfdert de oves- Groot-Britanie heeft nog maar de he winningen van 24 Oct., 15 Dec. 1916 en vaa zijn oametelijk rijk gebezïgd. 20 Augustus 1917, zijn al de hoogten ia Afrika heeft ze meer werkers dan st] 't bezit van het twaede fraaseh leger. dsrs bijeengeroepen. De yolkeren \ Verder zou Keims ook nog kunaen be- de Côte d'Or, vaa de Nigeria, van dreiird worden, maar zeiîs cjoeet uit Ouganda zijn voldoende om belangri gelukken, zeuden de groote hoogten lichticgen te doen. De generaal Sm die zich rond de stad bevinde», allea was eea van de eerste om zoo iets verderea vooruitgang aan den vijand doen in Oost-Afrika met de inboorl beletten. gen der britsche bezittingen. Gedurenue e.nkele weken heeft men De kwestie is nog ernstiger voor \ ook de mogeïij&heîd ïngezien van eeae Belgie betreft. Bijna geheei het nat aktie io de Yîaanders. biderdaad de aaal gebied is bez t en de nîeuw gei heliingea die daar door de lugeischen men militaire maatregelen hebbenm; iagenomen ztju sedert 30 Juli tôt de in- een kl in aantal mannen kunnen ti aeming van Passchendaele, zijn geheel fen. Nochtans houdt ons leger stai tegea den vijand gelegen, die maar een maar ten prijze van eene merkbare v kîeiaen afstand zou moeten afleggen mindering : zeldcn laa een gehe om ze terug te nemen. In aile geVal be- legerafdeeling in ruse gaan. Waar. merkt men langs daar geeae voorbe- i« dit geval niet beroepen op de re reidselea. menten die in ©ost-Afrdka zulke pu H<;t algemeen gedacht is dat het Wes- militaire hoedaaighaden in het w telijk froi.t ongeschonden zal blijvea. stelden ? De Belgische Koago telt ei Misschiea zuliea de duitschsrs er ia talrijke bevolking dat eeae bela gelukken zekere stukjes grond te ver- fijke werving, het getal op eene gev overen want dit is onvermijdelijk na bge aianier niet zau kunnen vermin eene goede artillerievoorbereiding. ren* Maar, nooit zallenzij da steuninstellin- Indien men tegenw(rpt dat er bâti gen oversclirijden waarop dea werke- Ions noodig ziin om de iawendiire oi iijken weerstand ingericht is. in het land te "haadhaven, kunnen ^ aatwsgrden dat sedert drie jaar en h ' "• as oorîeg duurt en dat dit'heeftm . teE toelaten beneveas de noodWe e. tiet vooruitzicht van eea aanstaaade hedea andere effectieven voor ïarc olïessief zet meer dan ooit de kwestie te vormen. der reservetror pen op het voorplan. Mon kaa ook opwerpen dût Belgie n En gela ad en Fransrijk zijn bçzig er niet lang geaoeg meester is ovS d zich op toe te leggea om door aile mid- Koago opdat zijne bewoners ziclî n dels 6î.îï^te vooraen. Mm zendt ver-, ooed^n wil i«.i« ,.f, 11 n sçheidene gemokiliseerde U»»p 1»- rêgei.n. W kuon'en wii'àatwoïïd V-°S-W" '"'~=t ïifïï-r"?* "V bM"P t«uxg. De geieerde werkliedea zijn nu VT- W8lwillendh, talrijk genoeg om de nieuw aaageko- Kiik°s«HatP»^ fcIn Frar menen toe te laten den vijand te gaan wa a r ï£ b! k?mea heeft «trek bevechten. Daarbi j zijn er maatrege- n .5chavingBogzeerslecfitwi len genomen die zu?len toelatea meer , . er)3S^g® iegenwerpsng is dezs-v en me« mancea te verwerven in het fezuteû de noodige kaders niet'l koloDiaal rijk. itwaam om mboorlingen met goed t In Engfdand we.rden ook dergelijke V°À8 7' fllande^en* 03a»tregelea genomen. M. I.loyd Geor»e b3ùer 1914 had men er aoehtans ku is overetngekomea met de Trade Union tn®lV0Jrae?' ,Voor wat het klimaat h om eene nieuwe klas werkliedea onde» ' t<rafi.nrlJi heeft ons het voorb*ie de wapens te ro?pen. gegeven, zij laat de iaboorlingeâ ove In Canada konît men den verplich- v e [ivS [' 0 r JAi' ri k a. 1 n a 11 e gev fen^dienst te stemm';m. De troepen v/orden. Vîaasst"k onderzocht lie zich in t Westen bevinden zullen DE BELGISCHE DIPLOMATIE knibbelingen, alhoewelze zeer dikwiîl VWH DEN OORLOG legm vaa dea oorlog werpt men haar bçu-t ', }? dikwijis ge lie slag van spotternijen on bekaibbe- iea eea algemo^n" l! b|Jz.®ndere geval iagen caar het hoofd. Op haar legt moet het AinT trekt- Mei ren de vera.twoordelijkheid vaa al de ne» «Varwel va» d®r ffiaE «idc'rlagen, van al de misslagea door ^ffsven aan de f-?e^n bestuui e Es tente m den loop der laatete jarea en zelfs aan de gedaehten "t Inrîchtil3§ ndergaan. Men drukt met voidoenlnj? zou moeten a-iS!i ^Jn«tro°miag die p hara zwakheden zonder ooit haar n , . ? gelsld wor^en. -alslagen of hare diaasten die zij be- kntle^en gerlcht tôt onze dinln djst te doen uitschijaen. matie over harea algemeenen ontwP?" P--ze geestestoestaad is algemeen. 'm.Vnl0^arenond.eruemiDgs- ij heerscat bij ol onze bondgenooten. gezichleinder zou m6®' lnt«ebreiden s Belgische diplomatie is aan dit nen riebten t, 't vJî« j evenweI k"a-reng oordeel niet ontsnapt- De «pen- sen of iastellin/f n "D 6 oazer korP" ire denkwijzô ss haar over het «ige- r>n™ i- ; een zser nadaelig. Dehevigst b-kaib- ziîd*1P'omatie heeft schoone blad-sliDgen doen hare geringste dade* zichfi^tî &eschiedeais. Zij itschijEan en zij ontmoat meer onver komei in°V6r de uitslagen be^ iddehjke rechtsrs dan welwilleade «.tandlchedïn■eS*?™ooa. ®oeiIijke om-;rded5Sers- ziiS e . •' r°tbet jaar 1014 heeft Nu is het gunstig oogsnblik niet se- behoudea^ad6^?» schltteJrende plaats Jtasn om te onderzoeken of de dipio- tenons6a-nd^l m?êe«dheden.Niet-atie al den no^dijea uitslag bekomen psîen welke harniSni"'V,^'Se hiadir-■eft of oiet. ». «||, J"*1»» ontinoet chtllj, we ^ij., t, 0„s i„ïe„,ngd weflija ™n h.i l3 *n hel "««««ik i bartstochfjn zijn nog ta levendi»- en ze-r opgehitst, om over hare war- — njf eea juist oordeel te vellen. Fr iw,,, jetzefeeren tijd verloopen vooraîeer » t kîaar doorzicht hare dadan kunnen 11823 ®asc lestrs t'eed worden. Van nu af kan men toch reeds zeggen vijaRdigeVllïa^lr»»" bo"îbf smsnt van .thet onjuist zou wezen zekere be- werschljnea. blad Sîsteren niet 2*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume