Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

467829 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 23 September 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/br8mc8s56h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABMïsj&otg.s &. tiftPERB Belgisch dasfblad verschiinende al de dasen der week #-4- hebatob8 Drukker-VH^ever <7, s n>- <1# Vi?, Calais O O J O 17, i>uc Mortet, CAtAB ABONnEMt&TSPRlJZEM ■ Per maand s Betgie l<50 Frankr jk f.00 Enyeland-Htlland 8.08 Per «rïsnester « 4.00 » 5.50 » 8 50 fi?esî schrîiwc : « Ons Vaderland » 17 rue tfe Vie Calais RECHT D00R, VRIJ EN VRANK -*• * ■*- V00R G0D EN V0LK EN LAND! i ii.li i i um in— i m——— wmmmmmmmrn Bedaetiestukken, nieuw», in te zend<>n Rue Mori^t, 17 en rue Chantilly, 78 Oalal* ABONNEMENTEN V00R SûLDATEN i Per «eeek 17 dfltg*n} 0.25 1 Deze abonn. menten dienen met mlnjtens 10 p__ •nastnrf | tn | nummeis ineens aangevraagd en d*geHjki aaa fer maanp l.iu J het zelfde adJes g^onden te -wordea iAuu Vorsl Albreeht, | « ONS VADERLAND » en al zijn trouwe lezers voegen op dezen Paaschdag bij al \ hun kristelijkc gevoelens. een warm en fier gevoel van hulde voor hunnen Vorsl, bij S gelegenheid van zijn feest. ? Zij bieden Hem met hun wenschen de vernieuwde uiting van hun onverzettelijke va- ) derlandsche trouw, van hun onwankelbaar verlrouwen tevens dat niet te vergeefs onder Hem en met Hem zijn volk, vooral zijn volk van Vlaanderen, zal gestreden hebben voor t de herwinning van zijn volledige vrijheid en rechtsgelijkheid; die Belgie grooter maken zal Ê door onderling beter elhaar begrijpen en waardeeren. ) ) Mocht het Verrijzenisfeest der gansche Christenheid, uxiarmee dit feest nu samenvalt ) 5 't symbool zijn van wat worden zal weldra : een door smart gelouterd en verrezen volk, ( \ een volk dat in 't lijden zich zelf heeft leeren kennen en gansch beminnen, een volk dat ( J meer dan ooit in vaste eensgezindheid met zijn Vorst zijn weg zal gaan op de nieuwe banen ( i van zijn leven; een volk dat zal gelaten hebben in het graf van dezen oorlog al wat klein-5 zielig het verdeelde of verminderde, om levensvol verrezen in al zijn deelen, te ontplooien, ) breed uit en voor iedereen, de hooge gaven die werden neergelegd in zijn zoo rijkbedeelde i natuur. « ONS VADERLAND » 1 \ ttria. tm.tx -r jl txt x t jlt rxtx vul.»r^tl'-rgftmjrara PASCHEN Weer is 't Pasehen en nog luiden de klok-ken geen vrede vooi' 't land. Steeds hooger en hooger klimt het oorlogsgerucht. al schijnt hat zijn opperste climax te gaan bereiken. ïoeh komt de Kerk ook dit jaar weer aan aile katholieken zeggen dat het Pasehen is, en hen opleggen plechtig te vieren dien grootsten feestdag der Christenheid. Want Pasehen blijft Pasclien en geen eorlog kan zijn groote betaekenis verande-ren, geen oorlog kan zijn weldoenden in-\loed belemmeren. Voor elke christen ziel hlijft Pasehen het herinneringsfeest der meest gewichtige daadzaak ven den gods-dienst, de verrijzenis, glorievol en eigen-machtig, van den God-Mensch, Jesus-Chi'is-tus. » « Ware Ghristus niet verrezen, dan ware ijdel ons geiooven en ons werken » zegde reeds St. Paulus tôt de tijdgenooten van den Christus, een goede tientaljaren na den zondagmorgen der Verrijzenis. De Yerrijzenis van Christus toch hlijft de hoek-steen van ous geloof. Die \ errijzenis is een historisch feit, zoo degelijk vastgesteld, zoo fijn nagepluisd dat negentien eeuwen van vervolging, van valschheid, van verhelen woede, van ongeloovige welensehap erniet zijn in gelukt dil feit vulsch te verklaren. Die Verrijzenis zegt luido dat Hij. die ze bewarkte, meester was van leren en dood, absolute meester. Zoo'n.Meester is er. maar eene on dat is God. Hij die dus op zijn eigen aangenomon anansekheid teonde dat Hij had dit meesteracliag ©fer dit leven, tnoest God zijn, daar Hij het deed uit eigen macht-Dit feit, eertig in da gasohisdenis, en ten grondslag liggende aan den heelen gang der wôreld sedert dien, sloeg reeds door zijn licht St. Paulus. den breedst denkenden geest van zijn lijd ; en maakte van den hardnekkigen vervolger der pas-opk«mende Kerk, den vurigen en diep overtuigden apostel van den Verrezen Christus. Christus had het gezegd. Als uiterste be-wijs van zijn Godheid ; als ?t bevvijs waarte-gen niets zoa. zijn in le brengen gaf Hij aan zijn vijandeh 't feit van zijn Verrijzenis. In t aansehijn van den dood, voor de hoogste reehtbank van zijn land, onder plechtigen eed, hield Jésus zijne Godheid vol, en ver-wees zijn rechters naar zijn Verrijzenis ter bevestiging. De Christus hield woord, Eigenmacbtig verrees Hij gLorievei en toon-de zich overwinnaar van den dood. Dat zeggen eerst vooral de Paaschklokken dat jubelen ze luide uit over veld en stede : u VV'e welen dat Ghristus waariijk is verrezen. « En de christen hoortdie mare en aan-bidt de Godheid van zijn Meester, geloolt weer vaster in de waarheid van zijn wooid, in de goddelijkheid van zijn werk, hoopt weer vaster dat eens al zijn beloften zullen wordea eeuvvige werkelijkheid. Dat is en blijftPaschen, altijd, in vrede en in oorlog. In oorlog blijft het ook het vredefeest van t lke ziel die is van goeden wil., wereldvrede wordt nog niet geiuid, zielevrede wel. Dien vrede moet Pasehen brengen voor iedereen, ook aan a, soldaten, AJlo ! geef uw stormead harte een t genot van een ura Avaar, o preeht gelnk ! Z«g ces s vaarwel aan den oorlog, |dien ge helaas ook voert en zeker veel te lang, tegen uw christen oor-sprong, tegen uw familieherinneringen, tegen uw vlaamsch christen voelen. Laat eens boven komen in u het beste wat in u is. Stop eens weer in eene goede biecht diep naar onder al dat slechte, dat vuile, dat rol-menschelijke dat Ge te hoog in u hebt lalen boven komen. Voel eens in uw eigen ziel de Verrijzeniskracht van Christus, waarin Ge zijt gedoopt. Wordt weer mensch Of wordt het meer. Wordt een verrezen Christen. Dan wensch ik u zalig Pasehen. H. y Enkel aan UI Aan Vlaanderan. Soms gaat het dichten ivonderwel, dan klinkt al wat ik samenstel, dan vind ik rythme, rijm en voel zoo juist alsof 't zoo wezen moet ! Dan zie ikklaar in m'jnen geest. als ware 't altoos daar geweest, een beeld dat spreekl en doet en leeft en waarrond heel mijn denken ziueeft ! Dan schrijf ik enkel wat ik zie, ik vraag niet eens voor wat of wie... ja toch !... één « waarom » leidt mijn hand hei is : om u mijn Vjaanderland ! C. HODISTEPt, 1" chef A rCc. Ti ffcn de wogvoëringen. Bij de zoovele hevige protesten die van oserai en door aanhangers van aile gezindheden, tegen de werkliedenwegvoeringen zijn opgeaaan, moeten we nog deze voegen van verschillende katholieke Fransche werkliedenvereenigingen. De n Informations Belges » (3 April) deelt deze mede van : La fédération des œuvres des Cercles catholiques d'ouvriers de Cherbourg. — Le Cercle catholique Ste Marie, de Tours. — Le Cercle St. Joseph, de Tours. — Le comité de Tours de l'Œuvre des Cercles catholiques d'ouvriers. Àl deze protesten stellen zieh op zu'wer ka-tholiek en zedelijk standpunt. Hun afkeuring is er des te strmger en te sçfierper om. œ ntïLfiïn 0 v fte Rossifiche rev«!nlie maskt diopen inink . te Alhesca j Rome 4 ApriL — De gebeurtenissen in Piusland hebben zeer diepen indruk gemaakt in Athenen. De koninklijke wacht werd aanzienlijk versterkt en de geheirae politie verdubbelt hare waakzaamheid. De koning verlaat enkel zijn paleis in gesloten rijtuig. De koningsgezinde pers doet de Russische revolutie doorgaan als eene beweging van het volk tegen den oorlog gericht.- Maar de waarheid is voor den dag gekomen sedert de verschijning der Venizclistische dag-bladen.i\k«iaas 3?igdi#a<?ea Parijs 5 April. — Mea sciât dat gcootr kertog Nicolaas aangehouden werd te Lira-dia en onder Avaakzâ&ïnheid gesteld. Na de stemming van den oorlog in Amerika s U«e het bislnit g«steud werd. Washington 5 A.;)ril. — Het was 22 u, 40 toen de voorzitter van den Senaat de bespre-king gesloten v.rklaarde en, niettegen-staande de hevige protestatiën van de tegen-kanters, tôt de stemming deed overgaan. Om 23 u, 15 werd den uitslag bekend gemaakt. Toen de voorzitter recht stond volg-den al de senators hem na en de grootste stjlte ontstond. Toen de voorzitter met heldere stem ver-klaarde dat den Senaat met 82 slemmen tegen 6 den staatvan oorlog verklaard had borst de vergadenng in eindelooze toejui-chingen los. Dtt stenniag ie Kamers. Washington 5 April. — Volgens de Ame-rikaancche grondwet moeten de beide Ka-mers afzonderlijk uitspraak doen. De Senaat zijn oordeel hebbende latenAennen zoo zal 't voorstel voor de Kamers k^men. Om deze reden werd de Kamer dezen morgen om 10 u. bijeengeroepen. De uitslag der stemming zal maar laat in den avond gekend zijn. De Yoorfittèr toegejaicht. Washington 5 ApriL— 't Is in het theater dat M. Wilson met zijne vrouw den uitslag van de stemming vernam. Het nîeuws was rap in de zaal verspreid. Aanstonds stonden aile tegenwoordigen recht om M. Wilson toe te jilichen. Het or-kest speelde het vaderlandsch lied, dat door aile tegenwoordigen mede gezongen werd. Eene oneiridige menigte wachtte den Voorzitter af aan den ui tgang en vergezelde hem in stoet tôt aan het Witte-Huis. Pe Ver. States zulleo deel nemen aan den •«rlopraad der Verboadesie». New-York 5 ApriL — De World seint dat de vertegenwoordigers van Amerika wel-haast naar Europa zullen vertrekken, om er aan den oorlogsraad der Verbondenen deel te nemen. Beto^iDgeo ia Berlijn. Amsterdam 5 April. — Men seint uit Berlijn dat voor het gezantschap van Amerika eene betooging heeft plaals gehad. Meeliagefi te Pelrograd. Petrograd 5 April. —* Het nieuws uit \me-rika werd met groole vreugde in de hoofd-atad ontvangen en AVas spoedig overal verspreid.Aanstonds werden meetingen gehouden waarin de sprekers aan de soldaten het be-lang der gebeurtenissen uiteenzettea. De siaat van Sew-Ytrk kan 1.140.000 maciea mebiliseeren Washington 4 April. — Volgens een rapport kan de staat vanNew-York onmiddelijk 570.000 mannen onder de wapons roepen en er evenveel over houden voor de inlandsche verdediging. LeYe de keiier ! New-York 4 April. — In een dorp van de mijnstreek Thermopotis riep een Duitscher in een drankhuis : « Leve de keizer ! » en hief het glas in de hoogle. Voor hij dit ecliter aan de lippen brengen kon, werd hij op den grond geworpen. Als bij tooverslag kwam eene koord te voorschijn en eene minuut nadien hing de bewonderaar des keizers tusschen hemel en aarde te slinge-ren. Een agent die intusschen gekomen was, sneed de koord door. Maar voor men den Duitscher liet vertrekken, werd hij gedwon-gen op de knieën het Amerikaansch vaan-del te kussen. J^p»Mesch« vrijwiHigers tsder het âmeïikasBssh yaa»dei New-York 5 April. — De Jopaneezen van New-York hebben hetinzicht een vrijvvilli-gerskorps in te richten dat zou strijden onder het bevel van Amerikaansche olficie-ren.Se Boitschers *i!l« de uegers ephitsea New-York 6 April. — Men verneemt uit Birmingham dat Duitsche agrenten deZuide-lijke staten van Amerika doorloopen om de negers tegen de regeering in opstand te brengen. Maatregelt u werden genomen. Dfioi&bfdre'giDgeu fegee de cecgmMe Washington 5 ApriL — Sommige con-gresleden, gekend voor hunne gevoelens gunstig aan de oorlogsverklaring, hebben dféigbrieVen ontvangen. Maar de uitslag der kiezing heeft bewezen dat de pogingen zonder uitslag gebleven zijn. AnerikaaBsehe correapoudenten uilgeRtedigd io de Wilhetœstrasse Londen 5 April. — Een snelbericht uit Berlijn seint, dat de Amerikaansche çorres-pondenten gisteren in de Wilhelmstrasse uitgenoodigd werden. Men verklaarde hun dat de Duitsche regeering met grooten spijt het besluit van het congres vernomen had maar dat de Ainerikanen, zonder verontrust te worden, in Duitschland mogen blijven zoolang de Duitschers in Amerika op de zelfde manier behandeld worden. De honding van de seciaiisteu NeAV-York 5 April. — De socialistische partjj zal, evenals al de andere partijen, M. Wilson volgen en hunne voile medewerking verleenen aan de maatregelen, die voor de landsverdediging genomen worden. Benson, die de ofBcieele kandidaat was van de socialistische partij, voor de laatste kiezing van den voorzitter, heeft de volgende verklaring afgelegd : Tôt nu toe stelde ik mij tegen den oorlog. Maar thans dat de oorlog verklaard is, wordt nog enkel de kwestie gesteld van te weten : of het Amerika is of Duitschland dat zal verslagen worden. Welnu, ik ben voor Amerika, ik wensch dat Amerika ailes in 't werk stelle om de zegepraal te behalen. Alwie die mee- ; ning niet deelt is geen socialist, maar wel j een anarchist. James Holland, voorzitter der werklieden-federatie, heeft gelijkluidende verklaringen afgelegd en in naam der werklieden ver-zekerd dat hij zijne goedkeuring verleende aan het ontwerp van cFèn algemeenen ver-plichtenden diensttijd. Veorb*reidselen Washington 5 ApriL — De Ver. Staten zijn voorlaan met de algemeene goedkeuring van het land in staat van oorlog met Duitschland. Al de departementen zetten ten voile hun werk voort. Het staatsdeparte-ment werkt onverpoosd dag en nacht. De regeering heeft gisteren de volgende maatregelen genomen, om de voorbereid-selen te bespoedigen noodig voor den oorlog met Duitschland. Het oorlogsdepartement heeft de plannen voltrokken voor den onmiddelijken oproep van 500.000 mannen, volgens het princiep van den verplichten diensttijd. Dil leger zal in 't korte op 1.240.000 mannen gebracht worden. De Raad van de Nationale \ erdediging heeft plannen neergelegd voor de vorming van een commerciaal economisch comiteit, met voor taak al de commerciale balangen te vereenigeu voor de verdeeling van de opbrangsten onder de burgerlijke bevol-king. Het département van zeewezen heeft de plansen volledigd om 133 millioen dollars te verdeelen. Men heeft onderzocht op welke manier Frankrijk en Rusiand geldelijk zullen kun-nen ondersteund worden. leder land zal waarschijnlijk 500 millioen dollars worden toegestaan. De Kame s hebbea het bslait van oorlog aanvaard. De Kamer heeft het besluit betrekkelijk den oorlog met Duitschland gestemd. De ^ijancSahjk&edeu b8g«§se». New-York 6 ApriL — De overheden hebben de 27 Dnttsche schepen van New-York aangeslagen alsook de Duitsche stoomsche-pen te Boston. Op hit Engtlsch front Londen 5 April. — De aanval, op 2 AprU uitgevoerd, op een front van 10 km., t^en de _ Duitsche stellingeu die Cambrai, Doi-gnies, LouvernaL Croisilles beheerschen, was voôrafgegaan door een hevig bombardement. Zulks bewijsi dus dat onz# bond- fenooten over de noodige middels bes«hik-en om hunne artiHnrie en materiaal te verplaatsen. De gebeurtenis toontdaarbij dat de Ingel-sche infanterie en artillerie in overeen-stemming werken. Men heeft in dien aaaval bestatigd dat de krijgsgeva'ngenen niet tôt de beste Duitsche troepen behooren. Een officier verklaarde « dat het de slechtste troepen waren ». Hun moraal en lichaams-gesteltenis is fel gezak. Zij zijn den oorlog moede en begrijpen niets aan het wijken en terug aanvallen. De ernstige verliezen slaan hen terneder. Zij verklaren dat de hoogere officieren in het Duitsche leger ontbreken. Men moet toch bekennen dat de Duitschers dapper strijden want te Doignies voerden zij zeven achterecnvolgende tegenaanvallen uit. Men heeft de zekerheid dat de vijand zijne nieuwe lijn niet heeft kunnen verster-ken gelijk hij dacht te doen. Vandaar de noodzakelijkheid van een nieuwen aftocht. Het is ongelukkiglijk bewezen dat Saint-Quentin stelselmatig vernield wordt. Reeda sedert 14 dagen merkt men ontploffingea en branden op. De Engelsche voorposten zijn vari in het bosch van Pourlou waar zij een voorstad beheerschen, toeschouwers van het barbarenwerk. Men weet dat de Engelsche troepen in d« geveehten van Savy G Duitsche stukkan ! veroverd hebben. Deze buit werd felbe-; twist en kon maar na lijfgeveehten bemach- f tigd worden. j RUSSISCH FRONT Aanvallen op hft Bnssieh fF0Dt, Terwijl de Kanselier aan Rusiand op-nieuw den vrede aanbiedt en verklaart dat er gean krijgsbewerkingen op het Russisch front zullen plaats hebben, komt de vijand een hevige aan val uit te voeren op den Stockhod. Het Russisch legerbericht seint dat de vijand den Stockhod overschreden heefi, nabij Guélénine. De Duitsche opper-staf zegt in zijn legerbericht dat een aanziea-lijken buit veroverd werd. Deze krijgsbewerking ging ten anderen met andere gepaard te Illoukst, nabij den Dwina, te Tulcca en op den beneden Donau. Het is mogelijk dat de vijand het terrain Eolst in 't vooruitzicht van een offensief innen eenige maanden. Maar het is ook waar dat ^de Duitsche opperstaf besloten blijfi Rusiand te bestrijden en dat de Rus-siselie revolutie hun haat niet verminderd heeft, wel in tegendeal. Laatste officieele berichten Parijs, 6 April, 15 u, Op het front van de Somme naar de Oise artilleriestrijd. Gedurende den nacht werd een Duitsche te-genaanval, voorafgegaan van een hevig bom-> bardement op onze stellingen ten N, van de hoeve de la Folie, door ons spervuur tefjenge-houden.Ontmoetingen van ronden nabij den heuvet 116 en in de slreek van Beautes. Ten Z. van de Oise mieken wij belangrijke vordering ten N, van Laudricourt. Geene verandering tusschen de Ailette en de Aisne. TenN.-\\, van Reims hebben wij nieuwe loopgraven bezet. Brazilie neemt op zijne beurt eene dreigende nouding aan Dt REGEERING BEREIOT EENE KRiCHTOlOIGE WERKiNG De Doitse^e bandeishaisen e» g^iant-srhappea b**aakl Rio de-Janeiro 6 ApriL — De regeering kreeg bevestiging van de torpilleering van de « Parana ». De openbare meeting ontving dit nieuws îaet kalmte en blijft vol betrouwen in de krachtdadigheid der regeering. Men wacht bijzonderheden af over de ver-nieling van de « Parana ». Morgen zal waarschijnlijk een besluit worden genomen. De Duitsch Oostenrijksche handelshuizen en gezantschappen worden door de politie bewaakt.uit vrees voor mogelijke aanslagen van de opgewonden menigte. ""DERDE JAARGANG - Nommer 694 MUSEUM TËTFr Prîjs ï 5 CenHemen ZONDAG 8 EN MAANDAG 9 APRIL 191Î

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung