Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1500 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/154dn4140w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vierde Jaargang -- Ruminer 1267 Prijs : 6 cenîssmen (Morgenuftgave) Zondag 8 Det;ember 1918 Ons Vaderland Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week Vcor een termijn van 3 maanden ■ ■ « C fr. 50 v » t » G » • ■ ■ "ÎÏ2 !P. 50 » Î2 » ... 24 lr. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent Vaste mecïewerkers : H. Borginon; Prof. Dr. F. Daels; Dr. J„ Coossenaerts; F. de Piliecyn; Lie. hiindels w. Joz. Simons; E. H. de Smet; Edw. Vesrmeulen; E. H. C. Vfrschaev® Bericht aan onze Lezers Aïhoeweî de priÎ3 van « Ons Vaderland » 30 centiem per ( î 7 nummers bedraagt, zal er deze week, uitzonderiijk, 30 centiem \ i voor de 8 verschenen nummers ontvangen worden. ] Wij verzoeken onze geachte Sezeressen en lezers met gepast j £eld te betalen, cm 700 weinig mogeîijk de a dienst der vérkoo- ; jjers te batèmméren. j Erj.s Les m Wilson « Bo nutics worden verniouwd van onderoa naar boven tue, niot van bovon na-ar ondorou tooi "t is de gcest die lceft. in do gcledcien dor , maasa, welke aan gansch liet vo'iic zijn blij- ; vende jeugdighe.d en. kraciiten vci'zokert. Ili ws liet W: l'0' 200 genMmde radikalis- ; ino oiiïor dagen is allcenhjk de pogiufi der -natuu»' 011 voor do rijko knichteu van ons volk vrijen uitweg te banen. » j Président WILSON. (D. Nieuwo Vrijlieid.) ; lien tïjd van veirnieuwing is aangebro-fcen; het'oude dtelsei met zijn. ffoed en zijn i kwaad beeft uiigediend. Hoe zal die nieu-vve tijd zijn? — Zooais wij hem auHen raaken. Laat het ons overlaten aan ande-ren die tiljd te over hebben, oin vrees le , ù,k'u voor de toe.komst; laat ons werken . jpoor dis toekomst, opdat zj zoo sèhoon, Eùn groot, zoo edel en zoo roemrijk zij ois Xyjj ze droomen. De handen aan 't werk Oit ivarc liefde voor ons vaderland. Er kestaat imnttra een.valsche vaderlands-' Jieldo. Mehschen, die het volk niet "be-- toinnen, noch zijn tuai, noch S:jn kunst, fiodi zijn geschied-enis, noch z:jn handel Vn nijverheid; die voor dit volk niefs véil "ïu'bben, noch toewijding, noch geestes fciachlen nocii geld noch .tiljd, noch goed noch blocd; hoe durven d;e zeggen dut zij | iie-i vaderland beminnen! Die schroeuvVen ; nochtans niec.it en luidst; <toch hollc i vaten ïchnken 'IJ'dst! Wij wilen dat die n:«'aw« tijd voor on's vaderland lreërlijk z'j. c" dit han, want txîii overvioed van lrissi he krâ'ch.èh igl opgchoojrt in ons volk. Doch ^iie kraclilen oibïicn zic.îi kunrien uiten, ssoo n:et gaan er veel verloren. Ais hnt onderwîjs, beter ingericht en «angcpnsl aon 'de» aurd van ons volk, voor elkcn vlaamsche knaap ot -miisjc ; ais een bergwcfî open au liggen. wci 1ns-tig «ni bokïimmeh. doch nergens- ve-r-: I «perd of ontoégnnkelijk, dan zal men -na jsorten tijd verwonderd zijn van de pracli-[ tige uitslagcn vlie zuilen bsreikt worden. [ l'an zullcn Wclcnschap en Kunst, Nijver: [ lieid- en Handel, SUiatsdienst en Private I Ondïmeming een toevoer ontvangen van t kraçhteii, die hun iftne.rli.ljke vviiarde aan e eidij'k. zuilen vermeerderen en hun uit- . wendlgen bioai machtig zullcn bevorde.-ren. Maar daartoe dient het ondenv-ijs ver-^':âamscht van laa'g tôt hoog. Niot opdat de Vlamingen . voortaan geen fransGh i «i éer zouden kennaii, maar opdat ze méér dan fransch zouderi kennen; opdat ze be-I nevens cen voldoendc kennis vàn het | fransch en van de andere wereldtalen, L ook " hun persoonlijikheid, hrrn^oorspron-; ' Mijkbeid. hun verslandelijkë gaven en ■ Siuu oanleg voor kunst » zouihn ontwik-I ';"-J hebbeu'io de hoQgsie mate! Dit is tôt » 1 ■ toe het geVàl nccl geweest en dit was I «en van de redenen waaroin dè V.lamin-I i«n minder- ver gevorderd waren op âlle S. t'fbied, dan ziij het haqTd'en kurmen zijn. I; Do vrije, onbolemmorde antwikkellng t vnh ol do eigenschapperi van cen volk js | j *sn eisch èn ecq' reclil der natuiir. Dit natuurrc^nt rnag dnn ook niet ont-j , lioudea worden aan een volk^ dat zoo lieid-iiaflig en edelmoedig streed aan hc-t front l.cn zoo standvastig en manmoedig onder I verdrukldng looâ.- Daaron) moet de . Slaat het ondwwijs vcrvjaàmschen. Gon i inideiT plicht van den S laat is liet per-: soonlijk mlitiatief te steunen. Daarom, S Aîiimiiigcà, vocwuit gelrcdcn met ûwen . oiidernen'iiiigs«eest.;llel persconiijk iniiia-, f - f is vi'iichtuàarder dan aile wetlen. | fi\'crkt..ovHraI aan het oprichten van va lien beroepsscholeii, opdat. ons V'iaamsche ! jongens j n mei^jos hun aahlcg voor hij-fcrheifl-s- - en handel sonder nerriing "zouden kimnén lodnen. Die aanleg is grool; de-»;ii>genbeden4oi l)i»rtoc éditer schaarsMi. [ lut. moet verandeixl worden, en înce-st ; gBoor jirivaàt initiatief., [ j Het is nn geen-tijd om te treuren. ot te ||>;itl%i ot te. twjsien of lis vrecz-en.; vvèl ôm Iffe werken. Het arbeMdvéld is groot, de RBogst voj'schoono beluften; v.ant we'niu-igen op ons vlaamsche volk toepassen. E -«Jnk nog deze -woorden van'Président Wii-! ipon-: « Dit groot volk is in zijn -.lagere -Llstunden rechtvaardig, deugdz-aam en veel ' | fceloveàid; zijn we-zen beeft zijn woricls ia ■ idoii grond van vvat is bemijme,n>s:wa«rdig, \reih en yan goede l'aam, en de béhoefle jTûri. het oogenbhk is .juist die drang die .nferi weg .wil Jjanen naar de. venvêzenlij-'jfcing jler wenschen van een stout en flink tl» MARC, WHsor's standcunt ter Vredssoonîerenîie ■ Washington, 2 Decentser. y— In ziijn re-le op de gemeenschapj/elijk-e xilting van iet Congres sprak Wilson d« hoop uit, lat het vaste vredesverdoag in de Lente »u geslolen Worden. Wilson diende een nieuw vloolprogr&m-na voor drie jaar in. Daarbij vorklaarde nj, dat het onversta-ndig zou zijn om het Vinorikaansche programi^a aan een toe-comst-ige wereldpohtiak, weika: no» niet ■ aststaat, aan te passen. Wilson besdhouwde het àls een eersie jlic-ht om 'ziijn roi op ele vrcdesconferentie c<jo vpliedig mogelijk te vervuil.-n on zoo ict doel te bereiken, waarvoor de Ame-•ikaansche soldàten lcven en bloed gege-/en hebben. Wat de binnièiniandséha' vraag.'.tukken ïetreft., ver-klâarde Wilson, dat liij bereid .vas -de spoorwegen wed-er vrij te la-teii, ;oodra cen be-vredigende opîo^sing vvas îilgewerkt. Do democratisch® s-enalôren stonden op >n juichtcn Wilson lu[de lôe, toen hij ziijn 3lan te kénnen gaf Om persoonlijk de /rf>d-sskonferent:e bij te.wonen, terwijl do •epublikeirien het slilzwjijgen i>ew;iardein Nadat hij ongeveer dne .kiwartieS ge-sproken ha-d, verliet 'Wilson het spreek-lesloélte, onder de loeji.uichip.gen der de-nokraten. Van den kant ilcr repivblikei-j-en werd de rede ochter niet onderbroken' {sa de rede van Wilson werd door den ■epublikein Piddcnburg een voors-'.el inge-licntl, waarin Jiet congres verzoolit werd ,e verklaren, dal da reis van Wilson de-ien niet in staat zou steiien zijn presdon-•iësle plichien te vérvullen on dat 'de on-ler-presjdent geduren-de zijn. afwezigheid le zalten zou waarneilien. Dh voorstel werd naar ,eene komnnssie irerwezen. 4 9 t Vo-lgcns een lleulertelegram, zeide Wilson, -iir zij nn rede tôt het congres, o. m. nog het volgende : \Vtat onze binnenlandsche a'ïngçlegen-heden belreft, zoo is het vraagstuk van on-z<n tcrugkeer tôt den vredo gelJj.k aan het vraagsiuk der econcinische en indus-triecle herihricht ng. I.)iT vraagstuk is minder ernstig voor ons dan vooi-de naties, die la.ig-or dan wij hebben geleden onder de desorgani-satie en de verliezen'van den oorlog. Ojis \olk wacht niot op ieidmg. Het toent zijn cigen zaken, is vaardig en "bezit ve!e bron-nen voor elke herinrichting. Ik he% veel raad ontvangen te-n aânzien van-de plannen weike zouden worden gevorind en per-soonlijk ge.oid voor een votaooiing -ci-er lierinrichi-ng, doch nergens bespeirrde. ik een algcirieen schéma van wedèropbouw, tiat ik gesclnkt achite om' onzen zaken-leiders' te doen aanvaarden. Van hel oogenbhk af, dat ôa .wapen-stilsiiuid is geieekend, hebben wij ons van ons harnas ontdaan. Dè g.'ondstoffen, waarop n.< r'egeering h'aar lian.d had ge-legd, ii.i '/.'.".'S dat er niet-genoeg zou zijn voor de yiijverheid, w-eike het leger moést voorzieh, . z jn Vrijgekomen efl. op-niouvv op dé rnarkl gebracht.. De groole ind.us.U'ieelo ondern-einingen wter gansche vo'orbbrengst. en werktuigcn v;aren over-genomen voor' negeenngsgebruik, z:jn vrijgela.ten om terug te' <fceer«n tet liet doel, waarvoor zij voor den ooriog dien-don. Het:-is niet mbgeliijk aanstonds het loczicl.il over de grondstoffen en vorsche p:ngen op te lieflen, daar de wer-eld' nog van onze graànvoorraden moet wordeii gevoed. en de schepe-n nog h<x.Cig zijn om onze marinen overzee te voorzieo eu lerug te brengen. N:rnmer zijn er hier te lande lichamc-n geweest, die . zoo-kundig zijn op het Se' biod der . levensmiddeienvoo«ziening en nijverheid als de War Industry Board, de Wa-r Trade Board, het Départiront van Arbcid en van levenâmiddeiénvoorzie-ning. Zij zijn bestuurd door Uëden, die de biij.vende departementen der regeering vcilcgenwoordigdeil en zijn akius de uit-voerders der regeering geweest. Daarom hebben zij zich sin-ds. de wapcnstilsla-rid was verze-kerd — die indcrdaad een volle-dige ondérwerping des vijand-.. beduidt —' -1er beschikking gesteld van de za&su-m.e-nsclicn hier-te lande'-en hun bckwame bemiddeling aangeboden op elk p'unt en in elke àangclegcnheid, waarin deze wordt gewenscht. Ilet'is verrassend hoe zeer liet procès van den vrede^stoestund zich heeft ontwikkeld in de dr A laataté weken sedort de-str.ijd wetd gestaa.kt. "De gewone en normale ontwildXcling van den persoonlijkcn ondernemingsgeest zal-éditer niet voorzien in een onverwijh d-en arbeid voor aile ûiiannen. die uit het léger terugkeeren. Alien, die êrvarenheid beiytten. die geschoolde.airbeiders^^jjn, die v-aardigheid in een bepaald va-k Jiebben-yerwoj-vcn en die ber-eid zijn naà.r het platleland -te garni — zij â-llen zuilen'geen moeilijlthedcn onlmoeten b'ij het, zoekeii van een be trekking. Doch er zuilen ande-ren zijn, die moeite z-ullen hebben om een beslaan te vind'en, tenzij zij wordoai getgid en op den \veg naar den arbeid <.»orden gebracht. Het komt mij da-arore ^.ang-rijfc vooiy dat de ontwikkeling 7,1^, d'ô openbare werken van. cfl^en aard aanstonds ter hand zal worden genomen, ten einde den ongesciioolden ai*ïid.êrs do gfr legenheid te sc-heppen werk te vinden. Ik veslig m het biijzonder uw aandaclil op de zcer praktische plannen, welke de sUialssekretaris van binnenlandsché zaken in zijn jaarlijksch v-erslag en. in uvv commissics lleëît oniworpen en wa-arin 300 niillioen acres land voor de vetrbou-wing worden beschlkbaar gôsleld. Een gebied van 230 millioen acres is ont-boscht-, doch liet is nimmer geheel gezni-verd en het is verlaten. "Hét Congrès kan aanstonds duizend-en tenig-kéerende toi-daten daarheen zenden voor de ontgin-ning van dit dorre land, welke reeds een aawvàng heeft genomen. . 1k lieb gesproken van liet.loezioht,. welke nog voor eenigen tijd, wellicht nog voor langen tijd over de sclieepvaart moet worden uitgeoefend. wégeiis den \oorrang, waar onze atrijclkiîacliten over zee recht. op hebben en die tévens nioet worden uitgeoefend op de sch-eepvaart,-wlke most dienen om de zoo juist bevrij-de volken van d. n hohgerdood te redden en verwoeste streken voor een vcrde>re veriiieiiging te vrijwaren, . Over zijn reis naar Eurôpa zeide Wilson nog' : Ik grijp deze gelègehheid aan om het congres van milj-n voornemen in kennis te slelien ôm nnj in Pârijs bij de vertegenwoordigers der régeeringen te voegen, welke in den strijd tegen de middenrijksn verbon-den zijn gcweesl, met het doel om met -lien over de voor-naamste bepalmgen van het vredcsver-drag te beraadslagen. 1k bescf het onge nef. dat mijn veFtrek uit dit land, in het bijzonder, op d t. oogeli.blik, zal lexyeeg brengen, maar liet besluit was voor mij oen voorname plict% en ik hoop, dat deze overweging voor u even afdoende zal zijr-a.s ziij voor m;j is geweest. De regeeringen- der Verbondenen lieb-bpa de'vrejli.-sgxondt-lagen annvouid, wet - ke .He den Sert- ,lrtnuar> voor' liet congrès lien uiteongezet. De middenrijken hebben dit tevèns gedaan cil zij wenschen mijn -persooniijken raad ten opzichtè van de hoogst .yvenschsbjk dat ;k dezen gcef ten hoogst Wenseholijk dat ik dezen gcef, ei em-de le waarborgen. dat liet ôprocliU verlangen onzier regeering' om zohdei zèiizuchtige doèleindén mode te werken to; de reg-elingen, welke tôt gemeenschap pol.i'jk héil zuhcn s'brekkcn voor aile be trokken nalies, ten voile tot.uiting komt De vrcdesb'-s.inivcn, '.waàrover 1 llrans overeenstem'ming moet worden verkro-■ gcn. ziji.i van buKengewoon gewiclit, zoo-wol voor ons als voor de overige werel-d en ik kén geen zaken of be langen, die zouden' nideton voorgaan. De iktj>pere ' niannen van onze str.jdmacht te land en 1er zee hebben met toewijding gestreden voor de ideaien, welke zij w<stên dat de îdealeii van Jiun land waren. Jk hob ge-meend deze ideaien uit te dru-kken. zi'j. z jn door de staatslieden aanvaârd als hoofdbeslanddee! voor 3nm eigén gedach-lèfi en doeleinden, Daar de \-erbondene rcgeo.'ihgcn ze licbbcn aanvaard, ben ik bot aan haar vèrschnldigd om.loe te' zien, voor zoover het aan mij iigt, dat. er geen onware ol' onju.ste verklaring van wordt ' gt'geven en uat geen inogeùjke- poguig wordt verohachtzaamd om ze te verwe-zefiBjken.Het is nu mijn plicht ailes te doen ont " dat te verkrijgen, waarvoor onze sokla-ten l-eyen en blped gegev-en hebben. Ik -kan mij '^een hoogeren piiciir indenken. Jk zf.i in voorldUiren-de vërbitï-ding met s zijn en mot de zaken aan deze. zijde van oen- Oceaan én gi'j 2rult ailes weten wat ik doe. Op . mijn verzoek hebben de Fronsche en Jîngeische regeering elke censuur op de telegramuiën opgeheven, bchalve. op cyentueels iiandclsvcrbindingen met de vi/'iriddijce landen. A!■ nioest \oortdiirend cen drand be-scliikbaair zijn iusschen Parijs en het siaatedepartement en-een andere lusschcn r rarêkriijk en het ministerie van ooriog. Opdat zulks geschiedt met de minsi itio-goiijke stoorms in andere behoel'len, heb ik tijdelijk het toezicht over de beido ka- ■ bcLs overgenomen, len einde 'ze als één . enkel st^lsèl te doen gebrui.kcn.. Ile decd dit op aanraden van de ineest eirv-ar-en le-1 e'graa l'-a u tor i te iten en ;k Iioop dal de u.-1-slagen mijn -hoop zuilen réchtvaardigen xlat het nieuvvs der komen-de paar màan-<ien met de grootst mogelij-ke vr.tjheid en de minst mogelijko yei-lraging van de «ena zijde der zè-e nàac-de andere zijde MU. worden gezomlen. Ik besef.de belangrijkheid, en.de moei-li'.ikheid van de taak, die ik ond-ei-neem en ik ben mij ten. voile van haar érnstige \erantwoordelijklieid bewust. Ik ben de diena-ar der natte. Ik kan geen particulière gedachten of doeleinden hebben bij liet ten- uitvoor brengen van zulk een bood-schap. Ik ga heen om het beste te geven wat in mij is bij de' gemeensehappeliij.ke bcraadslag'mgen, waarbïj ik na mijn aan-komst in de conferentie met de andere slaatslieden der veAondene regeeringen tegenwoordig moet zijn. Ik rekon op uw vr'endelijke gezindlveid en aanmoediging. Ik fcal niet onbercikbaar zijn, Telegrammeu en draadlooze berieh-tej;. ^ullea mij bôscliikbaar maken yooj hel geven van elken raad of liet verr.'ch-ten van elken dienst, d:en-ge van mi'j ■wenscht, en ik za! in gedaente voortdu-rend in voeiing zijn met de belangrijksle kwesties der buitenlandsche pohtielî', welke wij te behandelen zuilen hebben. Ik zal mijn afwezigheid zoo kort, mogelijk maken en hoop tenig le keercn met de gelukîcigc verzakering dat het'mogeliijk :s geiweest de groole ideaien,waarnaair Arrie-rikn heeft "éstreefd,- te verwezenlijkén. Bongsrsïioûd ts W:8ien. De nood in Weenen is onbesch;ijf:ijk» vooval in het werke rsvoorgeborchte dat 170.000 zielen telt. De aanblik is ver-schri -kelijk, het meerendeel der markten zijn eslo'en. Op de groolste ziet men sleclifs eenige, door vorst beschadigde k'oo-len. In een winkeltje verkocht men een soort roet onder den naam van margarine. Om ervan-te bekomen, mits vertoon der vetkaart zijn de viouwen, met kinderen op den arm> verplicht uren îang hunne beurt af te wachten. Het wekeliiksch raRtsosn kest ecne kroon. Het nachtverblijf van den uilersten bui-tenwijk is e~n afschuwwekkend verblijf. Het volk noemt het « Zomer te Krela ». Wein j, nu is het ^esloten bij cebrek aan brandstof en levensmiddelen. De Ooststatie waar in vredcstijd dage-lijksc'i meer dan twee honderd wagens le'-'nsmicHe en worden gel.st is stil en verlaten als een kerkhof. v.>p èen zijspoor aileen een open wagen, half vol ro'te koole^. De vrouwen kom ^n op deze vuilhoopen hun scliamele kost zoeken. In de stapeiplaatsen van de sïatie waren s'ecKts eenige zakken zcut en eenige ton^e-tjes met ingewanden en bloed van dieren (om worsten van te maken) voorhanden. Op de statieplaats was eene viouw bezig slukkeri van de bovengCnoemde worst te veikoopen. Met een stukje brood kosite dat twee kroonen. Wat verder kon men voor een kroon zeven kleine gebraade kastanjen bekomen. De poî itieke toestand is ganseh rus'.ig. Âl de partijen hebben het nieuwe bestbur aanvaard. Ê)e revolutie van de (egenwerkende eîe:rènten teekent geen verzet aan. De uilerste 1 nkerzijde, daarenlegen, wenscht eene spoediee radicale'verande-ring. Langs die kant zij i verwikkeiingen te vreezen, maar sVchts dan. als de levenc-middelennbod voortduurt. Aan het nieuw bestuur is gehecht een zege bevvaarder (sccia'.ist) en een staals-notaris die in werkeiijkheïd sleeh's een toe-ziener is van het bestuur door de mir.der-heidspartij aangesteld. Het oude Ooslenrijk is wel dood. Sedert 30 Oklober, datum van de uitroe-ping van de Repùbliek, zetelt de nationale vergadeiing in de oude Hec-renkamer. De aristokralische Ballplatz is gar.sch in de handen der soc:alisten ; de Hofburg die vesting van tegenwerking iô bezet door offi-ciçren van de nationale ga'de. De Keizerlijke verirekken zijn gesloten. Het oude Ooslenrijk is dus wel dood. Oe uiilevering van'iSpooimatenaal HET ULTIMATUM VAN FQCH Erzberger protesteert Uit Berlijn wordt op 2 Dec. gemeldt : Vol^ens çen bericht in de bladen heeft maarschalk Foch aan de Duitsche wapen-stilstandscommissie een ultimatum met 24 uur bedenklijd laten overhandigen, waarin de Fransche eisch tôt uiilevering van aile sterk-s'eenbeste locomotieven opnieuw gesteld wordt. De termijn van het ultimatum is heden-voormiddag om tien uur verstreken. Ué voorzitter van de Duitsche wapenstil-standscommissie, staalssecretaris Erzberger, heeft onmiddeilijk geprotesteerd en verklaard, dat vervull ng van den eisch zelfs dan onmogeiijk zou zijn, wanneer men het geheele econom sch leven voor het uitzoe-ken van de sterkste çn beste locomotieven in wanorde bracht.Hii heeft een co:npromis-voorslel gedaan, dat Duitschland aile thans in reparatie zijnde- locomotieven na herstel zal uitleverén. 6 milliard 580 milîiogn oorlooschade in Belp. Een ccwîe onderzeek van het midden-komiteit der Belgische nijverheid heeft bewezen dat de ocrlogschade der Belgische nijverheid 6 milliard 560 mill:oen bedraagt» Bsddes over den Vreds Uit Londen : In een te Oldbasinfc (Hampshire)gehoudcn rede zeide Auckland Geddes : Het is volstrekf noodzakeliik, dat ^ de vrede, waar de ccalitie-reçeering v66r slaat, geen gevoelig ieîs zal zijn, .maar een slrikt réchtvaardig iets, vcor zoover hefr Duitschland t n zijn bondgenooten beîreft* De. vredi*; moet absoluut de heersr^.îappy van het recht eischen in de aangelegen* heden der menschheid, en moet een'gerech-telijke besîissing brengen over het leven van den keizer. Ook Enver Pacha moet aan een gerech»x , telijk oordeel ondeiworpen worden en allen, die blijken de me:feschuldigen van deze lieden te zijn geweest bij het beramen, ent-werpen en voorbereiden van den ooilog, Bovendien moet elk persoon, die tijdtn# den oonog schuld g was aan wreedhede^ anders dan alleen als werktuig, elk persoon dus, d:e uit eigen vri;en wil schulcig wa3 aan wreecheden te land, ter zee of in de Iucht, voor het gerecht verschijnen evenals een misdadiger, oie in het gewone burger-lijke leven .wordt vervolgd. Oe Efitsnîe-Gonfsrantie te Londen DE BERAADSLAGINGEN GEEINDIGD. Reuter meldt uit Londen, 3 December i De conferentie tusschen verlegenwoord:gers van Engeîand, Frankrijk en Italie werden hedenmorgen in Downing street hfervat. Voor deze bijeenkomst had Ket kabinet in de kamer van den premier ven-aderd. De internationale cor.frrentie girg even voor twee uur uiteen. Den geheelen morgen stond een "groole menigte le wac.hten en er heerschte weer even groote opwinding als gisleren toen de ministers. verschenen. C.érrjenceau, Foch, Crlando en Sonnino werden met oorve-doovende toejuichingen ontvaogen. De menigte cmringde de auto's, die slechlsin staat waren zich heel Iangzaam voort te bewegen. Onder de aan>vezigen op de conferentie waren de Dremiers van Australië, New-Foundland, Canada en andere koloniën, alsmede cie leden van het oorlogskabinet. De conferentie zal hedenmiddag hervat worden en, naar men hoopt, morgen een einde nemen. Reuter meldt uit Londen op 3December: Officieel wordt medegedeeld, dat de conferentie tu sschen de reg eringen van Frankrijk, Ita ië < n .^rool-Britannië, welke twee dagen duurdi en waarvan Lloyd George voorzitter was, Jiedenavond beëir digd wera- Aan deze confe-rentie werd deelgenomen door de minister-presid-nten van Frankrijk, Ital e en Groot-L ritannië, alsmede doorBalfour, Sonnino, Foch en den chef van den Engelschen generalen s:af. Er werden eveneens conferentics gehou-den dcor vertegenwoordigers der verbondenen en het Engelsche oorlogskabinet, waarbïj ook tegenwoordig ' waren de minister-presidenlen van Canada, Australië en New-Foundland, generaal Smuts en andere Engelsche en koloniale ministers. Generaal House was door zickte verhin-derd deze conferentics bij te wonen. Reuter meldt op 3 December : Ofschoon er nog terùghouding wordt betracht betref-fende de conferentics der Verbondenen vertegenwopr'digers te Londen, met het oog op de omstandigh< id, dat de Vereenigde Staten wegens de ziekte van kolonel Housse niet vertegenwoor igd waren, verneemt Reuter niettemin, dat zondeT vrees voor tegenspraak kan worden gezegd, dat de Verbondenen volkomen esnsgezind zijn, en kunnen rt-kenen cp den steun van het geheele Britsche rijk. Voorls kan verklaard wjrden, dat aile belangen, welke in de laatste zitting va& heden vertegenwoordigd werden, in over-eenstemming zijn met de politiek, welke Lloyd George en de gerechtelijScc ambte-naren der kroon in het openbaar verkondigd hebben ten aanzien van den dwang, die op Duitschland zal worden uitgeoefend om tofe de uiterste grens van zijn draagkracht te betalen vocr zijn schanddaden jegens de ' menschheid, en vol^ens welte politiek ge-eischt zal worden, dat degenen, die verant-woorde'ijk zijn, hetzij hoo^ of lffag, voor een gerechtshof gedaagd zuilen worden, te? einde te worden geslraft voor zoover dat mogelijk zal blijken. De conferentie te Londen zal ongetwij-feld van verstrekkenden invlosd zijn op de vredesconferentie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume