Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

587446 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 11 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/mw2891387k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ons Vaderland Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week vooroen«vr"7„... 6 rr. so RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK siicht». : j. baeckeland7« a. Te»p.™ ; ; ; ; ; ; ; ; à^;50 VOORGOD EN VOLKEN LAND Opstel en Beheer: Hiiurdochterstïaat, 8, Gent I ^ — - ■ - ..j——.— . - . ... . . . ■„ ... . . ! Vaste medewesrkers : H. Borginon; Prof. Dr F. Daels ; D' J. Goossenaerts; D1 O. deGruytrr; F. de Pillecyn; Joz. Simon»; E. H. de Smet; Edw. Vermeulen; E. H. C.Verschaeve Gedachtenmoed Er is een vrij ruim goUU raenschen dut I clct ontzetting zijn aandacht afweert van I ci ko nieuwe gedach'.e, elke nieuwe sliroo-I die komt aanzetlen. Zii onthouden I Jnuine instemming met de moest logisehe I voorstcllen, en vcrleenen enkel hunne I wBlooza goedkeuring aun voldongen fei-I ten B j lien is het menschelijk opzioht, de I cliehémeening van hun levensmidden, I zoornct het cenig oomdeel, dan todi de I e«nige ultspraak waaraan zij zich wagen. I Niet beginselvas: reactionarism, maar de I siaafscliïieid aan Jiet milieu is de grond-I slag hunner gezindheid. Zeker gaat liet I nie? glad de onversehtlligheid eener op-I voeding aan de groote levenswaagstuk-I ken van hun t jd en de vele vooroordeelen I die de innemendlield van vrienden of I yriendinnen gedurende vele jaren wist I over te maken, te niet te doen. Begriipe-I lijk. Zi'j aarzelen echter elke acdaehte, I elke leeir waar hun zelf de billijkhcid van I in 't oog springt In hun gedacntenwereM I op te nemen, wanneer die ingrijpeji zou I op de inertie hunner geestestoestanden. I De afbreuk met een enkel idee, dat zii I sedert h an jeugdopleiding opdeden, Ujkt I hun iets onrnogtflijks en krijgt in hun I Dogen den omvang van een geloofsverze-I kering. Die lui ïijn het die de onwillige I blnderpaal zijn van de verweaeiiJjking I van vele groote levensgedachten. Zij zijn I ciel haar vijaaden. Ook niet haar vrien-I den. Zelfs met de onversohilligen aan I haar. In dat iets dat liet geweten lie-el. en | waar hoe beneveld ook» tocli immer een I grond van ntiluur rest. voeldcn zij veelal I <n een oogenblik van bedenken msschien I van aanvang af, een neigmg lot heime-I lijke instemming. Slaafschheid egenover [ de heerschende beginselen — oi Lieginael-I rooslieid al vaok — en de vrees tegeno.'er I de belemmei-ende esclien van de étiquette [ van het milieu-zeggettschap, zijn oorzaak I dat die instemmins n<*>it tôt nitïng kwam Tôt de massa dergenen die in Vlaan-I deren, het ontUbaw gewicht (1er doode I onmacht vertegenwoo-digen. riditen wij I hct woord. Toi lien zeggen wij : ■i Tracht u zelven te onlvoogdon » Wij I begrijpen dat er moed hoeft om zidi ios I te werken van de bolsterj der convenue. I Dat het een insuanning vergt het ver-I keerde van een gansche opvoeding weer I goed te maken. Dat er durt van noode is I tn een sociaal mijieu waar mon sedert ïa-ren aan ge bon ri en is zijn geloof aan wjiar-licden te vci koodein die men als de tofirts I der kellerii pleogt te bescliouvvoi). Wij begrijpen. I>«'.'h maalc af met den kinder-iijken indruk dien gij gevoelt, tetkenmale in uw bijz jn cen der groote besUians-I voorwaarden van uw vo'.k aangeiroerd warden. Schr k niet sclirik nooit van een gcdachte. Ken moedig menseh gaa| on-; verechrokilien op een "edachte af. Hj bakkeleit niet cr mec. Itij zegt haar geou Vriende!:jkheidV;a. of wil ze niot l>egi-a-Vcn ond-v een berg van ironie. Dat bc-duidt dat men liaar vreest. En een mo.idig aiensch gevoelt geen vrces voor een ge-1 dachte, maar leert haar kennen. Hij slaat geen onzin ui| over een zaak waarloe hij I rooit den duit tôt instudeering voeld'-; en vindt zicli niet op om cen beginsel te be-slr.jden, wanneer hij weet dat hoe vaag | ook — in het dieps-î van zicli zelf hel ge-I loof aan zi'jn billijkheid l>erust. Hij laat jiiit oogluikend toe dat men hem cene meenng aanschrijve die bij hem enkel I levenlooze façade is en "niet de vrucht [ Van doordenken en rectiismin. » Bij lien ook wijzen wij op de levensbc-I stornining van het Vlaomsche volk. B 'j | iten dringen wij aan dat zij gaan begrij-[ pen den lioog-edelen en gron ligen ernst I en de zuivere opbouwende kraclit die het nieuw Vlaanderen ten grondslcm moolen iiggcn. Hun v-ragen wij al het ikJeinzielige, het I cngzielitige bij te leggen en het oticr te | brengen hunner zwak-mensehel.jke voor-I oordeolen. Afbrcuk te maken mol het schiijnbrave maar levenslooze formalisme von liel menschelijk opzich!. Te gelooven «an de kraeht die VI. anderen h rschep-ptn moet in cen ccht-Vlaamsch land, en te handelen naair z.jn leer. Hun vragen wij. wij oie vier jar n den moed l'Onden onder het vuur en het schrctol, onder den plasse.nden regen en de bitterslç kouae vol te houden, ook don moed te vinden het opperste rècht en do meest volkomen rcchlvaardigheid in haar ininitc daadomzetting te crkennen. Op het oogenblik dal. wij den nteuwen elormloop voor het bekomen onzer ejschen 'nlniden. vraagt hun zulks 'het fies la eh t van den IJ/.er. pRETniiirs Een mlljoan Armsniërs vôrmoord Uit Londen : De Armenische patriot Khan Zadian wijst er op, dat de Duiisch-Turksche s'atistieken aantoonen, dat hot aanial in 1916 weggevoerde Armeniërs 1,396,350 bedroeg, waarvan er 1 056,550 zijn vermoord. * * * Parijs. « Le Journal Officiel » bevat den tekel van cen wet, ivaarbii een plechlige hulde wordt gebracht zoo.wel aan président Wilson als aan de verbondene naties en de , hoofden dezer naties. Deze tekst zal gegrift worden en geplaatst in aile gemeenten en ôcholen van de republick. np. Pans an dB aansfaanda Vredcsconferentis Uît Rome wordt gemeld: Ds « Osserva-tore Romano » piiDliceeint een Pauselijk ischrifjven, waar in vreugde wordt u:tgc-sproken over het tôt stand komen van den wapensftilstand, waardoor slachungen en verwoestingen te land, ter zee en tn de lucht zijn opgehoudan en de weg naar d'^n Vrede gebaand is. Binnenkort zullen de afgevaardi^den van de versehiHende naties op een congres bijeenkom^n, om aan de xvetreld cen rcchtvaard'gen en duurzamen vre<de 'le schoniken. Zij zullen bcslissingcn h&bben te nemen, ernstiger on ingewikkeider dan ooit doOr do menschhe:d genomen werden. Hct iy n'et le zeggon, lioevc-el verliclvting dos verstands de afgbvaairdigden noodig zullen liebbcn, om zidh van hun 'laak te kwijten. Het schrijven beveelt de christenen aan te b:d-den, opdat de christelJjke beginselen van rechivaardighewl de Vrucht rnoge zijn van liai aan.-itaande congres. Wat On s b- treft, ^oo zegt de P-a us, Wij zullen al Onze-n invlot^d gebrniken opdat de besb'ssingen om aan de w-oreld rust, crde en cendracht te verzekeren, overal gretig door de KaCholioken aanvaard en getronw niLgcrvoPrd zullen worden. Do uitleveriny van dsn gewezen kelzer Reuter seint ons uit Londen : De « Daily Mirror » verneemt uit Ame-rongen, daï de gewezen keizer etn vcrUa-ring hceft afgelegd, waarin hij zeide : !k word bedreigd met critn neele bescliuldigin-gen, waaraan ik het hoofd moet bieden. Daarom moet ik mij een veiklaring voor-behouden. tôt de beschuldi ingen ingediend ziin. Verder b n ik cen gewoon burger, die de tegenwoordige Duitsche regeering eoed-gezind is, en ik kan geen verkîaring doen, die anderen misschien zou comprom tteeren. EEWIJZEN VAN DE SGHULD VAN DEN KEIZER Eisner verklaarde in een rede voor een vergark'fing, da.t cr nog meer aikten van hat depairtement van Buiil<enlandsclie Zaken ve."openbaard zullen worden. Uit do kuntteeken:ngcn van d:in ko:zer blijk?t, dat deze den oor.og govvild heeft. In ver ban.1 hfermede merkt he»^ « Ber-liner Tage-b!att » op : Deze k an.';te eïT?nIngen bcla^en den keizer inderdaad. H j is met dergeli'jke opmei kingen niet spaar-zaam geweest. Ook de Diûlsch-Ooslenr.jksche ropu-bl ek zal Weensche aklen vei^oponbaren, die e<>n zware hesdiuld-iging vormen voor d" Weenscthe regec-ringskringen in den zomer van 1911. De Voorgeschiedenis van den Oorlog Uit Berlijn : De Beiersche miaister président Eisner heeft op een vergaderin» in Aebling verklaard, dat verderc docunjiepten van het min sterie van buitenlandsche zaken zuMen worden openbaar gemaa':t. Uit k?nt-teekeningen van den keizer blijkt, dat deze den oorlog gewild heeft. Naar aanleiding hiervan merkt het « Berl. Tagebl. » op, dat deze aanspoie >d« opmer-kinçen den ktizer zeer zeker bezwaren. Hij is met dergelijke opmerkingen niet spaar-zaam geweest. Ook 'dt* Duitsch-Oostenrijksche republiek zal, gelijk bekend, do eu me a ten openbaar maken die v».or de gezindheid van de We- n-schc regeeringskringt n in den zomer van 19i4 en iaarvoor sterk bezwarend zijn. Hoe Diîiischiand bs-aisn moEt. Uit Londen: Sir Aucikland Geddes. de F.ngelsche mini.siUir van Nat:onalen Dienst, zeide in cou redevoering te Plymouth: Wij kunnen Duitschland niet tocJtaan te beta-len met.afgewarkte produkten, wat onze c.gen nijverheden sehade zou berokkenen. Duitschland zou kunnt'n betalen met al 't goud, dat het heeft en met ruvve materia-len. Het kan betalcn met arbe <1. door de verno".it.e vclden van Frankrijk en Bel-gi6 te hcr.^tellen. (Reuter.) U't Londen: Naar de « Daily Mail « ver neernt, zal de schadevergoeding aan haar geld. welke En»eland van Duitschland «Ischt, de Enge'seJje arbeiders en " businessmen •> 'jaarlijks van ongeve r iOO mil-lioen aan belaslingen ontheTTen. De eisch werd voorbereid dooj een oom-mlaste onder voorzUtersehap van W. M. Hughes, terwijl Lord Cunliff, gewezen voorzitteï van de Bank of England, een der leidende leden dezer commissie was. (Reuter Part.) Esn internationaal Conores t# Reute-r verneemt uit Parijs : De \ve| naar den delinitieven vrede zal in dr:< slukken worden afgelegd, Eersit zullen de vei-tegenwoordigers vai Fmnkrijk, Engeland en de Vereenigd Staten de pujitcn, die op het dermitiev cong.res behandeld zullen worden. bespre î:en en de w.ijze en orde der onderhand< lingcn vaststellen. Deze confeirentio zr bijeenkomen in hel Trianon te. Versa'lle en waarichijnlijk 'lot begin Januari durer Als aldus het programma in hoofdzan is vaslgesteid zal de volgende stap lx slaart iji het bije«ii):x>epen van oen volfc dige vrêdeseonferentie der verbonden volken in Maart of April. Op een b je'3ir komst te Parijs zal tn de cerslvo'gend-weken de werkmelhode van dit tongr? worden vastgcsteld. Het zal onmogclijl zijn vijandelijke gede:êgec.rden lot' de» b jeenkomst v> ' l»? laten, omdat eir op he oogenblik geoen v.i. téaenwoordigendo r« geering in Dui.tsehlanâ •«. terwJjl Oosten îjkHongariji' meer dan één nieuwi slaat ij) word'n.g is. Dsze ronfaren'.je za een groot vredesoongres zijn van aile ver bondenc atalc-n met inbegrip van do nien we stuîcn. en de genomen beslu:ten znl len den gi'onds'ag vormen van een volke renbond. Dcui v jand zal verzochi wordsi deze bes'uiiteji te ondM<!c»ke«.-n, en dezei zullen ond«rwc(rpen word >,i aan een we reldconfercntie van verhondenen, n entra len eu viljanden als basis voor de bespre kineesn over een, vtVk : renbond in een vol gende internat onale bijearikomst in d£ Spiegelzaal te Vea'sailies. Het h mogelijk dat er voltallige zitt-ngin t» Versailles zullen gelioudcn worden voor bot I"eke nen der gcalkecrde voorwaarden, docii de \'oorafgaando arbeid zal kleinerc com siiissies geschiotien (e Parijs. waarsdi jn iiijk aan de Quai d'Orsay. Roos veii Oïsr den in oc n lange verKiarmg over i;. wer« voor de a. s. vredesconfoi^ntie zeg>t ex président Rocscvelt ond^r anderc het vol £end^: Het moet onmidckïllijk toeg-egev-e® worden, dat Groot Bri'.ann'f, de machtig s-te vloot kr wereld noodig lieeft. en dar volçt onmiddellijk Amer'ika. Zoo ook heeft Frankrijk een grootere militaire mach'ï. nooiig da-n de N'ereon^de Staten, ofschoon aile Amei ikancii in den wape-n hcin-del geoefend moet?n worden, voigens hel Zwil;sers(he syslecmi. De vrijheid der zccdn is cens zinsnode, die alK\s of n ets kan beteeken mi. IîiJien ze zoo uitgolegd moet worden a s Dii'tseli-land ze uitleg-., is /e g+'liecl verkeerd. Kr moet g ' a uiliegging aanvaard wor den, we ke de Brilsche vloot zou be'eJtrr in geval van een to^komstgen oorlo.a weer de gewichtigc diens'.en te bewilJzeTi die z:j :n dezen oCrlog heefl beiwezen." Ten siottc zei:le Rooscvelt dat de V-er eenigde .Staten bij lang,^ nia niet zooveel gcdaan haddtai als de- Britsche vîoo; en de Britsche. F.ransche err Italiaansehc legers om den val van Duitschland te be werken. Wiho s isis naar Euroja ONTSTEMÎtlING IN AMERIKA De d Times » verneemt u t New-York : Dj besprekingen op Wilaon's rcis en rede worden voornamejijk door partJj-overwe. gingen ingegevcn. De demokraten vonklaren, dat de président niet van te voren 'zijn kaan t n kon blootleggen en hierop antwoorden d; re. publie nen. dat, indien dit waar is, cen van NVilson's voornaamste punten, waarin een openiijke diplomatie ver'angd wordt. onmiddellijk vervalt. Afgezien van zulke booze meeningsuHingi n, stenimen vele demok aien mèl de kritick der repu-biiikeinen in. Zoo merkt senator Reed, die Missouri vei legcnwoordigl, op : De président zegt, dat' aile naties de veer: . j, vreciespunteo liebben goedge-keurd, — (J en cnfcele na; e heeft zc goed-gekeurd.De président zegt, dat -onze soldaten ^'00r de veertie.ii punten hebben ge-voch-ten. — Onze solda Un hebben gevochten om Duitschland 'le tuchtigen. De « New-York World het voornaamste orgaan der demokraten. -heurt NVilson's reig ten voile af en noemt lunr een o vremd avontuur. » Het blail .hcopt da1!, nu onherrocpclijk tôt de i-ois bes!ot::i Amerika zi'jn bezoïrgdheid zal onderdruk-ken en zich vereenigen zol met den wenseh, dat succès en ccr de pogirigen door den président gcdaan in overèen-stemming met Wat hij zijn plictit aclit, moge besronen. De " New-York Times » had gewenscht dat de président andeoc bevoegde en uit-iKmendc Amerikanen geiraadplcegd had bve'r de internationale vraagsUvkken. De « New-York Sun » oefent In veel ki aohliger termen krltiek uit. Do « Times » verneemt uit NVashingtan, dat do Amerikaansrhc arbeidersfederatie, die bilna evenzeer ontétemd is als de Stnaat, omdat zij door den président bij de keuze der afgevaardkrden is voorbiij-gegaan, is voomsmens ailhans voor een deel der vredesoonf:rentie, een commissie, met Gompers aan het hoofd, naar Parijs te zenden. Wilson en zijn Bondgenooten ! 5 Pne3ident NVilson vertrekt zeer zekei n'et naar Europa, omdat zijn iijdelheid 1 behoefto heeft aan de huldc, die hem tî 3 Parijs zai te beurt vallen. Indien NVitsor } tijdens it, viedesconfe'rentie. waair Ame - r.îca door cer.'ve van zijn bekwaamste :- mannen su! veitegenwoordigd zijn, in d! 1 iiabjjheid «îr OTKlerhandelaars wil "verloe 3 ven, dan inoei r j -xik de ernstige overtui . giné met zich A .--en, dat zijn tegenwocVr c oigheid verelsc) an zijn om de kroon • te ff ttep. op ht.' . ,-eeds zoo groote suc - ces, dat zijn buitenlandsche sitaatkundc î behrvald tieeft. Do correspondent van de « Morning ► Post » te Washington v. nspej'.t op cen aan j tal geschilpunten, welke bes-'aan tusschen c président Wilson en ztjne lx>n«lgenoo!en ; ten opzichte van den verslagen vSjand. t Deze gesohilpunî.i! raten geensiz r.s de - leditstreeksch; belaagen van 'een der - verbonden naties; zij spru«icn voort uit ; een versohi! -van opvatting der strafrecht-1 theorie, ofechoon, gcl.jk wij hieror.dor zu!- - len ui'icenzatten, ook eeu economische en . pol'itieke aoh'leirglrond niet ontbreeCit. Wilson, d en men om zijn volkenreeh- - fehjke l«erstellingen meermaten mot Kant l vergelekein heeft sfhuwt de op wôïerver-i, gedmg gegronde absolut^ strafraoht/heo- rie. we'.ke door dienzelfden wljsgeeir vor-dedigd werd. De hedMKtaagsehe Engel-selic opvatting streelt he.t rechitsgevoel v»n den Arnerikaanscheii président ift veal hooger mai'^. Daarb j komt, dat het recrut, van den overwinnaa.", om den ovelr-wonnene wegens zijn schuld aan den oorlog en z'jn gedurende den oorlog sîpleea-de misdaden te straffen, ecnigszins twi]-feladhtig is, voor een. zoo vurig voorstan-der van een volkerenbond als piresident Wilson, die bezwaairlijk zai kunnen ge-i dcogen, dat d-e liedcndaagscho bondge-nooten zich thans reeds de bnvoegdhrd zouden oanmail-igen, wcîka van roelr.s-wege sleehts kan toelkomeni aan' den vo'.-lteivnbond:, Van daar da| prof. NVilson niet gediend is van cen straferchtsplcging tegen den onttreonden keizer en zijjno medeplichlli-gen, Ww jl daarenteg.n L'.oyd George en. Clemenceau meen ng van de meccder-liei<l ond^r hunne volkon vertolken. indien z j den sehutdigen een nog stre'nger straf wi.k'ii oploggen <lan die, welke hct rech'.slreekschc gevolg is van de zonde. nelangrijker is, ook blijkens het. tele-gram in de « MOi-ning Post », het verseli.il Min inz ehr in zak-- " vo ke:'cnbond en de vrijheid der zeeën. Dat dit meenlngs-verschil bestaal. was sinds lang bcl'.fcnd, en hçt wordi door de Duitsche pars mat vooriiefde besproken. on deze beeldt zich in, dat NVilson hel oude Duitsche, door lleai.-.i geformulcerde standpunt deelt, vo.jrens hetwelk « Britsdi rnaritunism is sleehts cvenals Duilsrh miliCarism » 1>" vrïjheid <ler zecCn hangt, ond-r de rerh's-instellingen der loekomstigc volkcrongc-mecnsehap, ten nauwstc samen met he; vraaggt.nk van de internationale, in hoofd-zaa.k EngeLsch-Amerlkaansche zcomacht, ■vvelke de politie zal vormen van het in ter-na I ona le hoo-ggirechtshof. N02 kort voor het sluiven van den wapenslilstand h°eft Wilson in c-en rede er den nadrnk op ge-legd. <]at aile •lmogendhe'i.en. zoo noodig, ieil'i ten offer zuïI-^ moelen brengen aan de stieht.'n" van den vo'ksrenbond. Prnk-tisnh betoakent dii:, dat Engeland, hetwelk gelieel alleen de 'roi van internationaal polrke-agent ter zee vervuld heeft, die taak in de ioeikomst met andere-n zal In liet Btiîîeniand DE 8-URENDAG VOOR DE ENGELSGHE SPOORWEGMANNEN. Ui't I/onden: Omstrceks cen half miilioen Engelsche en Iersche spoorwegbeambt^n, waarvàn vier vijfden l.d zijn van den Na-tionalen Bond van Trelnmadiiniston en Stokers, hebben vandaag in aile kalmte hun lang begeerden 8-urigen welrkdag ver..;regen, door de regeering loegestaan 11a onderhandcllngen met de leiders der spoorwegbeambten. Deze laaisten hebben falsoenlijk toi nu loe gewacht en gKlii-rende den oorlog het reeds vroeger aan-genomen programma van eischen opgc-sehorat -Even fatsoenllijk als zij, heeft lhang de regeering een gemiddeld aantal van (?) werkuren per week toegesilaan voar de spoorwegmannen, welk aania] tôt dusverre 60 bedroeg. De leider der spoorwegmannen, Thomas, die zijn vcrkiezingscampagne in den steek liet om hier te komen onderhande-len, nocmde de getroffen overeenkomst « uiterst bevredigend en voolbelovend voOi-de loekomst ». De minister van Handel verklaard'1, dat de premier de ooneess e der regeering warm had aanbcvolen en haar beschonwde als een soort belooning voor de schitterende diensten, welke de spoo'rwegmannen gedurendc den oorlog bewezen hebben. VERKIEZINGEN IN DUITSCHLAND De « Lokal-Anaeiger » van Berlijn deelt niede dat de varkiezingen voor de K011-stiituante den 15 Jnnuan zullen plaats hebben.. -i moeitcn deelen. I11 zecir breede kringen be-slaat de geneigdheid. om afstand te doen van de hoogste belangrijke voorrechten, welke 't Brilsdie rijk aan zijn macliiigo wereldposite ontleent, en zelfs bcihoort ' c«« ingrijpsnde wljzlging in de verhou-1 d ng tusschen het moederland en de do-min'ons in dit verband niet Cot de onmo gel'.Ikhedon. Evenwel is oen wijzigin^ van de niaclitsverhoudingen te>r zcc voor d«> lii'lten om verschiilende redenen oenie ku-estie va.n zoo groot lewnsbelang. dat niet zonder zeer bepaa'de waarborgen tôt overeenistemmàig op dit punt kan worden f.'ckom'",n en nret zoozeer een wijziglng in P:"siident NVilson's denikbeelden (zooa's de correspondeni van de « Morn ng l'ost » zegt) als wol jn de uitvoerin.g dier denk-beolden zal nood g zijn om tôt een voor Kngela.nd en ook voor Japan aanneme-lîjfcs op'.ossing te gîraken, N'aji ©veniveel genvirflit is <jc vraag, of Du i:soh!and onmiddellijk lot den volkerenbond zal wordein toegelatcn. Pi>V'dCTVt NVilson heeft steeds een sdie.rp onder-sc-hed gemaakt tusschen het Duitsche volk en zijn regeerders, en al de gruws-len, waaraan het « Deu'.schtum » zich heeft schuldig gemaakt, hebben: dezen, hcoïgestemden eeest, die zoo gaarne n het g'fede gelooil. niet kunnen vervreem-dOn van zijn overluiging. dat de DuIiU sohers, eenmaal vei^lost van het Ifohen-zol ■ irn-regime, in oen democratische ge> meenschap vun harte welkom gehecten kunnen worden. Hiertegenover slaat Clemenceau, die geen seniUmcrKeete overweglngen mamr des te beter den onstcrflijken n 'norhe » kenl; Clemenceau die zeven-cn-veertig «jaar geleden te Bordeaux p.-otesbëerde tegen de misdaad van Duitschland die zevcn-en-veei lig jaar lang niet opg'éhou-den heefl, te protesteercn, die zer.'n-en-voertg jaar lang zij.n land pebukt li'eft geziftn ondor de vernedering w:aaraan DuKschland het steeds opnieuw poogdc 'la hcirinneren, en die eindeÎJjk, na zévon-en-veertig jaar. eon der voornaamste bewer-kers is van de straf. d" vernodering en de achando van dal;-. Ifde Duitschland Clemenceau heeft in 1870 het gebombor-deerde Parijs en in 1918 hct brandende lleins en So'ssons gezien, en het. is Clemenceau en de groolc meerderheid van hot l 'ransch'» volk onverschillig, hoe hot Duilschc volk gersgeelrd wordl, mits het ntmmer weer in stant worde gesteld zijn plompen voet op 't gebied van andero volken te drukken. 't Fransche volk is te edelrnoedig van aard, om, gelijk Du'tschland na 1870 deed, den verslagen v.jand le hooeen on te v:i nederen maar de geroi htvaa-digde haat tegen a! wat Duitsoh is zetelt ie diep, dan dal het reeds onnnddell :jk een verbond zou willen vormen mot hot vo le dat zijn land hoeft plat-gebrand en uitgemeord. Om dezelfde redenen, al doen deze hier zich jn mander slerko mate gelden, Is men ook m Engeland veelal gene gd Duilsch-lands toelating ti>'. den volkerenbond u t te sl.'iV.lcn en in geen goval dit land oo.k' Wc'inrear liet spoedig cen gcvestigd derno-fTAi scli bewind .kr jejt, als een der mede-oprielitei-s van den volkerenbond le b»-schouwen.Deze kwestie zal dan ook liet best lus-selion Clemenceau en NVilson gesdrkb kunnen worden, ir.dien zij grondig besproken Avordt in d- n loop van een be-zook aan de slagvelden van Somme en Marne. DE NIJVERAARS D3R RMNPROVINTIE3 Berlijn: In de vergadering van de demokrati-sche pari ij heef| de Prof. NVeber verklaard <la.t Je Hceren Thyssen. Stinnes en andero groole mjvoraars der Rlijnprovint es naar opa afgereisd zijn. Zij zullen cr met de Entente onderhan-de,en over hct weder in gang stellcn van l unne fabricken, ge.egen in de slreken door rie Franschen bezel. CHURCHILL OVER DE SCHADEVERGOEDING. In oen te Dundée gthouden redevofirins zc de Churchill : " « Wij zijn van plan, Duitschland tôt <1 "n laatslen stui'vcr, dien hct maar Tiven kan niissen 'le doen betalcn voor de aan-gerichte schade, ton voor ton van Juin schepsn, hun goud, hun betajglngen . nz waarover zij de beschikk'n.i hcbb-^i NV ij moeten er echter voor oppa-sen dat wij ailes niet laton belalen op eene vijze d'e onzen handel m>u soha'lcn WiJj moeten ee-n handelwijze, vorm.jdon,' die arbe-idsîoestanden iji Duitschland :n ilôt 1 even zou roepen, die zeer lace looncai en s aapheid inheuden, daar zulks c«>k in-vloed zou 11: toefer.cn op onzen •êi^en loon-standaard. » EEN KONINKLIJKE DIEF De commissie, welke in opdracht heeft 33 kisten met n Noo'rd-Frankrijk .qerooM© k'.ino^werfken en historische verzameliix-gen te inventarisceren, len einde den wet. < gen bezitters hun e;gendom te no~ ven, heeft in he»t Paleis van Jubt-itie ver-gaderd. Elke kist droeg een eliket met den naam van prins IUipprechfc van I3ele-'reu. Viôrde Jaarsang « Nummer 1270 Prijs : 6 centiemen (Morgenuiigave) Woensdag 11 Hecambcr 1933

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung