Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1326 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 30 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 03 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/x05x63c248/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

»Pvfck^r>U(tve««p A. TI»PIRE>RUHE ' ÛCTPuT <mi i c ^ t A «BOnilEMEllTEIB aiiink«rk*taan, «t, OE PAME ntUM I UUUH, VHIJ ELiM VRÂNK ■#" #• »®loi«s Frankrijk EngataMl•■> HoUand *oof FranKfijk • il, m «• Via. MUUS i.SO p. pti< <esta»é 1.80 f r. par maand 2.70 fr. par "n-»d OiPSTEL ■ J. BAiCKELANDT, i-iia Mortct, 17, CALAIS. 4^- #> VOOR 60(1 PKI VOl K C ftf I AWH i 4*0 »r par «rim««ta* I.OO<F.pai< IriMultr 8.00 «r, par Mm ^ *wwn \a\JU LW VUL-rV r.n LM!l U ! MU lehrlltt la; 1», mo ^WUlyj sa M». ra* it. D.ni:. OeJais *r feli i! De inzet van den strijd voor Rusland i Voor e> kele wektn liepen er alierhance ge:achten over Rusiand. Qi ze heelemaal holkiinkçnd waren gelooven we niet. Meer dan ééner nacht moet de sîaap Iicht ge"ee$t zijn in de kanselarijen der Verbonden Mo-gendheden. Juist voor het aftreden van mi-nister Stuermer zuilen de ingewijden zich ■wel afgevraagd hebben wat de toekomst brengen moest. Gelukkiglijk voor de zaak der Verfron-deneo, dreef het onweder af en met het heengaan van den Russischpn Premier ging ook de vrees voor afzonderlijken vrede heen. Maar aan den grond van het geringe weerstanosvermogen de Duitscher in Roe-menie geboden en van het laat of niet opda-gen der Russisebe hulp kan wel een derge-• lijke oorzaak gelegen hebben ; samen met het gebrek aan voorraad, als gevolg van de duik bootentochten. 't Is ook riet «voor niets» dat de nieu^e Premier Trepoffin zijo programma-speech m. t nadruk over het beat van Constantino-pei en van den doortoeht naar de Middel-îandsche zee gesproken heeft. Met een na-kende verwezeril-ijking van de ecuwenoude betrachtingen van Rusiand voor de oogen cer groote natie te plaaisen heeit hij haar tôt een nieuwe krgchtenontplooirg en een voihardend aanhouden in den strijd aange-prikfceld.Voor Rus a- d zcowei als voor andere ianden, in dezen werel^oorîog betrokken, iigger er groote btlangen in de scaaal. Aller a de betrachtingen woelen er in den scr oot van die overgroote natie, een aantat stroomirgen varer door haar bloed. Maar zeoiange is dat voik voor ons verbor-gen gebleven in de k ude van 't Noorden. Ru lar d is in de opkomende période van zijn geschiede' is. Een heelen tijd gingen zijn betrachtingen naar het vergrooten van z;jn reecs kolo*saal rijk. Die periode sc°een voorbii. Een o 'ergangstiidperk was het aan 't doormakes bij ztch zelf. Lagen in strijd bij het uitbreken van den oorlog en liggen nog in s riid de autocratische partij, die 't bewind in de handen der hoogere bureaucrate wjl behouden, en de democrati-sche of iberale volks} ariijen die Rusiand in de bsan van 't voksbestuur wil brengen. Doch i et msehrijven dezer betrachtingen zcu ors te verre leiden. Wij hebben het hier over wederlandsche betrekkingen. Het volgende r;cehtafs, alhoewel van binnenlandschen aard, dient niet or.opge-merkt veorbijgegaan, juist omdat het op de werking van Rusiand naar buiten zulke drukiiing uitoefent. Sinds een twir,tig of viji-en-twintig iaar is in Rusiand op ekenomisch gebied een dcor-grijpende orn enteling aan 't gebeuren. Vroeger bijna uitsluitend een land van gra-nen en ook wel petroleum, is Rusiand een land van giootnijveiheid aan 't worden. Tusschen haakjes gezegd, zijn verlekkerd-jijn op de Fransebe kapitaJen, noodig tôt het oprichten van nijverheden, is in geen geringe mate de oor aak van zijn toenaden.n tôt Frankriîk Ook Belgische kapitalisten staken er merkelijke sommen in, maar, naar \ve meenen, ze kwamen er niet altijd onge-deerd, ja, somsleelijkgehavend van t' huis. Nu dat opbloeien vaa nij/erheid gebeur-de mec naar hetZaiden,in het ondergt® deoi van net rijk (op de landkaart), langs-heen de boorden van de Zwarte zee en hooger op. De kolenmijnen kwamen tôt ontginning in de vallei van den Donetz en de metaalnijverheid ging aan't groeien er ne/ens. Ook in den Gaucasus, waar de pe-trolbronnen reeds vloeièn, ontwikkeldezich machtig de industrie. Esn onmiddelijk gevolg van dit naar het Zuidcn afrakken van het zwaartepunt der Ru^sische bedrijvigheid is dat de Zwarte zee, de Bosforus en de Dardanelîen van een immer stijgcnd belang zijn vcor de Russi-sche nijverheid Langs die wateren toch moet de uitvoer en invcer gebeuren Datis de eenige aangecuide weg voor het vervoer ^unner waren de wereid m. De Dardanel îen zijn als de longen îangswaar de Russisebe nijverheid adèmhaalt. En worden die eerste tcegesnoerd, can verstikt ook de t^eede. In het bezit van die ievens^aart door eene andere vroeger immer vijandige natie, lag dus ook een nijpend gevaar voor Rusiand. Het bijtreden van Turkeie bij den oorlog en het sluiten van de Dardaneilen hebben maar al te wel de proef bij de som gezet. Voeg hierbij dat zelfs voor de granen de groote verhouding van uitvoer stond langs den kant der Zwarte zee : 74 5 °[0 voor de granen in hun geheel. Inzonflerheid voor de tarwe : 87 2 °[0 en voor de gerst : 2.832 duizend ton tegen 11 duûend ton langs de Baltische zee ( 1906-191 o). Heî trachten, het sr.akken naar het bezit van Constantinopel en den doortoeht naar de Middelia*dsche zee, dat vroeger een gevoelskwestie of een godsdienstkwestie voor de Russen was, is nu een levenskwes-tie geworden voor de nijverheid en den Yocr»poed v«n de opkomende Russische natie. V. V. G. Toortsen 1. Nu weerom dat lk aan 't peinzen ga, weegt 't hoofd mlj zwaar en nelgt voorwaar ter ruste. Maar neen, 'k moete wakea op mi je post aoo is de ver plici ting En weu lk nu v aken moete bij 't welfe-lend liebt eeHer *aarse, klaar errond, gauw om floersd bezijdçn stel lk mij mijn zwerversleven voor als een zwarte nacht geen vltmme duldend Ka tocis 1 Oeen kaarse wil lk a ans te ï en maar een toorse doen branden, door mijn vroeger leven een laalend lets, een fakkel die mij weer doet her-denken den-gulden tijd. 't Is toeb 200 zalig daar op terug te komen ïiel de toortse vunst, fils ert op; een laalende toortse! En wat lk île la roerend schoon. E^n smls, ons smla, Vlaanderens smfs met moeder en vader en de famille aklen rond de tafel ge.eten en vader vertelt, spreekt en wordt gre lg aanhoord. Hij heeft het over il'n leven : hoe hij «erken, wroeten moest om rond te komen; maar dat hij immer eer-liik ls gebleven lijk het een ViamiDg pasten trouw aan ailes. Trouwe liefde's menschens hoogstegu; st en genot. Wlj iuisteren, d in«en die k ulle woflrden op en met eenen vormt zich in ous brein een stevlg en stoer geloof in \ leven. ^ Moeder knikt toestemmend en aïs vader heeft j uitgepraat haalt ze den paternoster bo/en en v.ordt er ^ebeden. Een.conig maar lndru^wekkend gaat haar zacbte stem neuritnd door de kamer « Wees gegjoet, Maria. » Een zalvende troost daalt over ons en zegen van koven met eeneu en moeder de lieve moeder bldt. Zoo ginç het btj ons allen Vlaandëren door 's avonds. 0 hoe dlkwljls ben lk zoo niet ergens bin-nengetreden toea 't huisgezln vergaderd was en moeder bad. 'k Heb toen stll de pet afgenomen een stoel bijgeschoven en medegebeden tôt 't einde toe. fia Immer ben lk gesterkt en hoopvol om Vlaanderen heengegaan De laalende vlamme danst, schingt, knettert, verflauwt, gaat utt.. Mlin kaarse alleen spreldt haar weiielend llcht ever mlm schrijven. lk zegen u toortse van geloof van 't verledec. Ik bid u, klapt nog eecs open en breng mij eeH zoete troost; een zalvende herinnerlng. BERT PAYOT > Ai't Xlmy > 0 iiA< O 1 > 1 é» 0 ^ 0 ■ A i1 i 1 A ' *"i P » 9 i A 1 ' A> T A > » ¥ Éi'1 Wilt gij op do hoogto Mijvon ! laatoto oorlogtbtrîchUis 9s«ot t IHh* » i | ÛfffieiMici ma { Balgisob legerberioht t L$ Harr», 21 Oec. — Ctduronde dên nan I strttk van Diksmuide »n Het S»s, I Ton 1. van de Ancr» werd ten vijandif i r ovêrrompelen voor La Qu»snoy door ons vuu ? Op den linktr oevar van do Maas werd e < 0. van den heuvel 304, afgaalaien. t Do vijandite artillerie door de tnze bean i het front Mort-Homme en de heuvel 304. Engelsch lefrerbeHcht Londen, 28 Do e. 22 Oeo. — Dne vijandi(* J onze lijnen ten N.-W. van Gomecourt. T*ree t loopgraven dringen maar werd onmiddelijk i Ta!rijk» luchtgevechten hadden plaats. Belgische Mapsch De Daitsche hoogmoe l, eindiî; k. los .esprongen D.erf stout en wreed ons land ln'taangezichtslaan; Een vulg ve bond werd Belgie opgedrongen; Bi] weljjering vlel hij bet lafltjk aan. De koene Belg die 't aarzlen nooit en kende, Wierp naar den >oon zijn - -sr^e, - raange leus; Gelij* zl n vadren sprong bï overende Hn bras den stoot van den baîbaarscben reus. KEERZANG Yfees fter, o BeMle, om uw edlen ttandaard En om uw klndren, konlsg, eigen landaard. Op, Belgen, voor de wolveniacht I De monsters komen ult b|n' holec; Ze stormen tôt in onze gracht; Ellend' en rou « ls ons be^olen. Vereenlgt u, o VUmmg, Waal, Om 't wan<edrocht te slaan, te slaehten; Eu blljft steeds vroom en sterk als staal Op d eerste scbaal Der veel en groote menschenmachten, Uw edel pogen, Belgie, duurbre streke, Heeft bij eenieder zlel en hart ontroerd. Zle En<lands zoon, opdat hij straffe en wreke, Is opgestaan en heeft den krij ^ gevoerd. Zoo, van uw oudren, de geschledenisbladen De dappre krijgen hebben hooggevierd, In uw marllng, om u»> heldendaden, Ge schlttert thaus met glorieiicht omzwierd. I De herten boog, de hoop op 't stralend wezen I In 't verre Qasten, lang reeds zwart, hehas ! Is eindlljk nu de dagr^ad op erezen. Verlossing 1 d'arend sterft : hli mlste 't aas... I Latljnsche volkren, Slavenvolkren mede, U w' âere ionen hebben ons bereld ; Eea' toekomst groot van harmonij en vrede, ; Van vrijheld vol en van reekt faardigheid E MAES (naar het Fransch van Davranchw) N. B. Dit stukje 1s op muzie» gezet door toondich-I ter Rub, De Leye. Het aniwoord van Duitschland en , Oostenrijk ®p de A merikaansche nota IZlehier den tekst vsn het Duitsche sntwoord door den Ameriksianf chen gezaut M. Gérard te Berlijn overtjeseind : Het edelmoedige aai bod ?an den »oorzitter der Vereenigde"Staten, met het doe.l de basls te legsçen voor een duuizamea vrede, werd door de Jteizerlijke regeesh g vriendelijk ont-haali.! De voorzitter or.derlijnt hetgeen hem het nauwst aan 't herte ligt en laat den viijsn keus der middelen. E n onmiddeliike gedachtenw sselieg schijnt aan de keizerlijke regeering doeimatigst. om tôt den ui'.slag te komen dien zij wenscht Zij stelt Voor in een orzljdig land onmiddelijk eei e «ergadering te fceleggen, van de afge-vaardigden Jer eoricgvoererde Ianden. kZij d ukt ook det wensch uit, r,a het einde van dezen wereldstrijd, een nieuwen oorlog onmogelijk te maken. Zij zal bereia zij a met A'fierika samen te werken aan deze edele taak. Parijs, al Dec — De Wecnenscbe resreriog heeft iu den ztlfden zin de nota van M Wils >n beamwoo d. A s vij bo /tnstaaoden tekst goed nagaan, dan valt het op te merken dat Duitschland jor^vuidig vermeden heeft, op de uitdrukke-lijke vragen *an M. Wilson te antwoorden. M. Wilson vraagt inderdaad naar de voor-waarden oie Duitschland zal stellen, en hoe driege- d deze vraeg ook ^as, stellen de mld- dedMlinnan ? iiddag van weerzijden bombardement in dei Parijs, 28 Dec , 15 u. I ] ietachtement dat onze lijnen trachtte te I ! r verspreid. I ! en verrassende aanval op onze posten ten | j Parijs, 28 Dec.( 23 u. I twoord, bombardeerde onze stellingen op f j verkenningen nadorden gisteren morgtn f werden afgeslagen. De derde kon in onze T teruggeslagen. T : 181 i * ' t'earijken enkel voor eene vergadetiag te bdeggen zonde» bunne voorwaardea uiteen te zetten. Duitschland hiefi dus voor doel de verbon-deren aan 't praten te krij?er. M. Wi.son *rceg roa caar waarbergen o?er ' bet beheud van een auurz*mer;, tn de midden-ri ken zeggt-a ee vou iig dat d»ar maar kan va sprask zim na de onde/handeli gan. i M. Wilson heeft dus in geecen deele vol-doenir.g betomen. 5 Waabuv^toM s over feet «ntwttord tslrnr^eiteld Pa ijs, 27 Dec. — Uit Ne.v-York aan de « Dady Mail > : Washi gton is teleurgesield over het Duitsche actwoord, daar het de vredesvooiwaarden n et bevat. Duiiseisâaà-.sÀ as. t»aot'dt op de Zwitsersche nota Pari s, 28 Dec. — Duitschland heeft op de EOta van Zwltserland geantwoord, in den zelfden zln als op de nota van P/esident Wilson. De nota vaut Zwede» aan sêe iiî&^«s«clae ire^seriiB^ overhasdij^d Lorden, 27 Dec. — De « Daily Tele^raph » verceemt dat de LOta van Zweden betrekkelijk den vrede aau de Engelscbe regeering over-handigd werd. BUSS18CH FRONT lïe Busse» behalera plaalaeiij&e voord«elen Petrograd, 28 Bec. — Op de rivier Na-'tyou *àa kwamen Russische verkemters op den westelijken oev.r van de rivier en verdre-ven den vxjand. Aan de grenzen van Moldavie, op de riuer Dostati, hielden wij een stormloop tegen en schoten 2 vliegtuigen neder. Roemenie. —* Na een hardnebkigert weder-stand "hebben wij gtweken tôt aan de rivier Rymniki. Op den Docau slo?gen wij aaavallen af en b^achten den vijand zware verliezen toe. Dobroedja. — Wij sloegen aanvallen af maar werden gedwoDgen Rakd te ontruimen.™ InGriekenland 81» «f£ew%*r«li|;deia van M Ve»iz«i«is eïkend Alexandrie 30 Dee. — De Britsche afge*anten in Egypte heeft van de Engelsc ie regeering last gekregen < fficieel de afgevaardlkden te erkenneu die door de regeering van M. Venizelos gestuurd worden. Dit nieuws werd met vreugde door de Grieksche co onle ontvangen. s»e blueue le it&rt cîttiageii op Salonha, 26 Dec. — Volger s zekere berlchten dosn de gevoigen van den blocus zich lu Grieken-land gevoelen. De regeering neemt maatrpgelen om de verllch-ting en het voedsel te sparen. Deze maatrsgelen tunneu enkel den ultslag eenige dagen uitstellen. VeB>v<L)ii^i»^ea de Vêtais»-listeau De vervolgingen tegen de Venizelisten worden e*en geweldig voortgezet. Bij Koninklijk besluit worden de elgendommen en goederen verbeurd ver*laard van M. Politis, I minifter van bultenlandsche zaken bij de regee- 1 ring van M. Venizelos van M Romanos mlnlster van Griesenland die na 1 Dec ljn ontsiatr gege- i ven heeft, van M Cennados Griensche mlnlster te ; Londen coï ontslaggever ea taIrij»e andere voor- | name personen. Oe oorlog in Haumame M* o^twerpess vaa iil«ekei»seœ ! Petit Parisien. — la Roemenie neemt de vijand de veroieide ijzerweglijnen te bate, om zijne troepen te groepeeren. Hij heeft in Dobroedja talrijte versterkirgen aangebiacht zoedat ae Russen hebben moeten wijker. Maarschali M- ckensen heeft de krligsbe- , werkiegen id Dobroedja willen voltreklen. Het i» naiuurlijk dat hij »ich niet zou verge-neegen met de verovering van de onvrucht- «sorf oopoag frasca bare streken va 1 Dobnedjs ; thaï s is het duidelijk ûat hij zal trachten den Donau te overschrijden, om de Russische troepen om te trekken die op den Sereth strijden. Op het overige *an het Russisch front seint rcen enkel eenige scherm'utseliDgen zorder belacg. Alleen de Roemeensche sector zal gedurendo den winter bedrijvig blijven* K ver^terbisaceBi boude» d»®» vijasd i» badwaàig teis m. van Mukarest Parijs, 27 Dec. — Men seint uit Petrograd aan de « Times * dat, volgens zekere berichten, de vooruitgang d^r Duitschers t-în N.-O. van Bukarest gestuit is, door de Russische verster-kirgen di iiog aliijd toestroomen en de Roe-meaea ondersteunen. De werkeloosheid van den vijand voor Braila is het bewijs van de teger woordigheid der Russen. Waarschijnlijk zuilen de moerassen in de slreek *an Dobroedja een helangnjke iol spelen in de toekomstige gebeuitenissen en de venakkmgen van den Don au zuilen voor de verbondenen een groot cor.îeel zijn, indien zij niet bevrozen worden. Diee Natalis Invioti Kerstavond en uit de verte vermaatidc ocs eene heilige stem « Heden zult gij wetea dat de Heer zal komen en ons verlossen en morgen ult gij zijne heerlijsheid zien. » Eene heilige stilte volgde op deze wondere woorden en de ziolen hebben g«wacht op de komst van morgreu in een onzeglijk verlangen en groeiende blijdschap. Morgen I Alléluia 1 Morgen zal de onger^chtighsid der aarde verdelgcf worden en o^er ons zal heerschen de raligmaker der wereid. v De hoogheilige îîacht is g*komer, en in de duis:eruis is f en licht over de wereid opgegaan, geborca is ons do Hser ar. ,;enoetnd zal Hij woruen : Wor.dsrbare God, Vorst des Vredes, Vader der tôt komeide Eeu^ ; en geen einde zal komen a n zij a rijk. De chvistene wereid viert de geboorte van haren Verlosser. « Zirgt den Heer e«n nieuw gezar g wn t wonderen heeft Hij gedaan. Aile grenspalen der aarde htbben heî heil gezien 'an oDzen G d, juicht voor God, gij, gaasche aarde. Viede aau de mensenen die van goeden wil zijn. » Vrede, de zielen ! Driemaal reeds, binst '1 oorlogswoelen zingeo de hemelen « Vrede aan de menschen », en driemaal herdubbelde 't kat o ige.veld, ia anlweord, eu hervatten de volkeren den strijd. Vrede, de zielen 1 Vrede heerscht in de zielen onzer chiisteue heldenjongens. want teiwijl zij in huone bevroren en beijzelde loopgrach-ten op wscht liggen, doezelt voor hun ,en geest 't vreedzaam kerstvizioen... Ef,n wondre stilte op 't oorlogsveld. Uit't vullend hai e donker welt het heilig kerstvlzioen, en d'hfêmleji zien de christen ziel wien 't cud Geloo^e r.itt on»viel îija diepe aarbidding doen. Vrede de zleien I Nooit als deze tijden, met hoogen fieren kop pal voor de dcod, genoten onze christene jonglingszielen dien wonderen vrede, dien de reiren van harte allééa kennen en gerie en. Die vrede die hun in 't harte daalt iedermaal zij bunnen God mogen ont-vacgen, voor dat zij naar 't gevaar trekkan, cie vrede die hua bijblijft, als de stormen hunr e ziel en hun hchaam willen vernielen, die vrede die hen dooradert scheckt hua 't heldere aanschouwen van vroegere dagen van geluk en het hcopvoile vizioen van eene blijde toekomst. Vre ie de zielen, zingt hun nu het zalige Kerstfeest, vrede, en hun ziele in de wondere stemming van dit hei>ig hcoggetijde, doet hun het gewoon geworden Ujden vergeten, Wiftrom is het alsof zij ia hun sta ! of dorpen terug zijn, en met ?ader en moader en gaasca 't buisgezin naar de middemachlmis gaan,.. 't is nog altijd het oude kerkje van vroeger, 't gouden lichi stroemt door ae tiooge vensterranien, en de kiokken sl*an zoo blijde hun lied uit den loren. . H ;t orgel zingt jubelend zijn Gloria in excelsis,.., en de oude, heilige priester, staat als in verukking ?oor 't gouden aitaar... 't Wordt stil. . en de Cot secratie begint,.,. zoo glameid straalt h<it feindeken in zijn kribKeken, gi'^der op't hoog»! aar, . Adeste Fi1el"s, Iseti triumphatsUs ; 13 het *ader die een traan wegvaagt uit zijn oogen ? is het moeder die hetaangezicht in de handen houdt en die snikt ?... r ...Zou hctwaarheid zijn?.., Is hetwerkelijk- IN FLAN&EftS BP FIELSS Mummm 010 Prij* : g5 Oenti©mim Zater^ag 80 Deeeasbfer 1916,#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume