Ons Vlaanderen

2082 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 23 Dezember. Ons Vlaanderen. Konsultiert 20 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pc2t43jt6m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VEHSCHIJ^T ELKEN ZATERBAG TE PARUS : 181, Rue de Gharonne. ABONNEMENTSPRIJS : Voot België en Frankrijk : Voor ocn jaai. .... frs. 5 00 Voor 7.1's toaànd o 3 00 i ' Voor drij iiiaand .... » 2.00 j Buiten Frankrijk ; Voor een jaar » 8.00 ' wha—an— ■»!—irikimbmii> «é«iiiïwiih*\ 'axix.'mauxït*sxx'a DOOR EENftRACHT STERK ' AANKONDIGINGEN : Tien irank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. KERSTDAG Kerstdag !... Dag van zalige herin-neringen ! Daar was een tijd dat het geen corlog was en dat die dag voor ons allen -een langverwachte, een aan-gename feestdag v/as; dat we dien dag niet werkten ; dat we naar de Nacht-mis girgen, ofwel, 's morgens vroeg naar de Kerstmjs, dat we het Godde-lijk Kindeken giiigen aanbidden in het Stalleken ; dat het dan verder op den dag, ook kermis bleef, s middags aan tafel ; dat we met ouders, bloedver-wanten en vrienden, een aangenamen dag doorbrachten ; 't was immers Kerstdag ! Nu ook is 't Kerstdag, maar : onze ouders, onze bloedverwanten, onze vrienden zuchten onder het juk van een barbaarschen indringer en sterven van honger ; of ze dwalen rond als arme bannelingen in al de landen van Europa; onze zonen, onze broeders staan de wacht, met het geweer in de vuist, gin-der in de vervrozene loopgraven van den ijzer, 't eenigste lapken dat ons nog overblijft van ons duurbaar Vaderland; voor ons geene rust, geene feest meer ! En toch, 't is Keistdag, de dag die ons herinnert aan de geboorte van den God-Mensch, die den vrede brengen kwam aan de menschen van goeden wil. Is het misschien met.omdat er zoo weinig menschen gevondcn weiden van gotdcn wil dat de vrede zoo wreed verstoord werd ? In ons Vaderland zelve, bijvoorbecld, hoeveel menschen vond men niet die volstrekt niet van goeden wil, maar integendeel van heel slechten wil waren ? Beste Lezer, laat ons al doen wat mogelijk is opdat wij toch van goeden wil zouden zijrt ; iaten wij, elk voor zich zelven, zorgen van vrede tusschen God en den rr.ensch te herstellen, dan mogen wij hopen dat de vrede tusschen de .menschen ook spoedig rnoge erleven ; niet een vrede op zijn rus-sisch die ons en ons Vaderland aan den triomfwagen ketenen zou van het eerlooze Duitschland,maar een eerlijken vrede die ons de viijheid en het geluk zal weder brengen. Vragen wij aan het Kindeken van Vrede dat Het, op den feestdag zijner geboorte, evenals Het zijne wieg en zijn gtaf, Bethlehem et Jerusalem. uit de klauwen der Turken gered heeft, zoo ook ons duurbaar Vaderland uit de klauwen der duitsche roovers zoo verlossen. . Alleene Vlaanderen en Duitschland Bestaat er eene Belgische Natie? De duitschers beweren dus dat de Belgische Staat een voortbrengsel is van de Europeesche diplomatie, en dat België enkel een samenhangsel is van twee verschillende rassen. De heer Pas-selecq weerlegt deze gezegsols, zich steunende op historische werken en ni. op deze van den beroemden professor Henri Pirenne, die, dit weze iericops gezegd, voor den oorlog, in Duitsch-land van een buitengewonen bijval genoten. Gansch juist is het, dat het niet een aanvaard korporalism is dat de laatste reden is van het bestaan eener natie, maar weleer een hooger en spiritueel princiep : de wil van de burgers om samen te leven in eene politieke afgescheiden gemeenschap. Bij ons ontstond die wil uit de gemeenschap van zelfde huishoudkundige en maatschappelijke omstandigheden en uit de eenheid van zelfde godsdienstige overtukingen in dewelke Vlamingen en Waleri verk erden , Sedert Philips de Goede vormden het huidige Nederland en België eenen afgezonderden politieken staat. In de 16e en 17e eeuw komt scheuring tusschen de r.oorder en zuider gew'esten en sindsdien behielden de zuiderpro vinciën ditzelfde karakter van politieke eenheid. Immers wij werden nooit als bezeten land bchandeld, en indien er afzonderlijke instellingen waren in deze eenheid, hingen zij allen af van een en dezelfden prins die de privilegiën dezer eenheden te eer-biedigen had. In feite waren er tusschen de provinciën eene hoeveelheid gemeenzame-instellingen, als de Staten gf neraal, die in eene zekere mate eene volk vertegen woordiging daarstelden, alsook een gemeenschap van « costu-men » die een waarachtig Belgisch recht vormden. Zelf op internationaal gebied vormden de katholieke Neder-landen (België) een geheel dat een bezender karakter had ; zoo gebeurde het meermaals dat België onzijdig bleef in geschillen tusschen Spanje en Oostenrijk —onze meesters gedurende 16e 17e en 18e eeuw — en de vijanden dezer landen ! Het was maar onder het fransch bewind dat België gedurende enkele jaren, werkelijk en geheel van eenen anderen staat afhankelijk was en aile vrijheid en eigenaardigheid verloor. Na 15 jaar aan onze noorder-buren vereenigd geweest te zijn,werden wij in 1830 eindelijk geheel en gansch ons eigen meester. Heeft België sinds dien eene natie geweest of een samen-hang van rassen ? De buitengewone voorspoed van ons land, er, 't geluk zijner inwoners is een afdoende ant-woord op die vraag . Overigens vinden wij het nutteloos daarover te rede-twisten, daar wij zeker zijn dat aile Belgische vluchtelingen en soldatèn, en zes miljoen Belgen in België in hun harte lioog dragen de liefde tôt het Belgisch Vaderland en zijne instellingen. Men zal zeggen dat dit gevoelen is, jawel, maar eene natie bestaat dooi den wil van te samen te leven, en dit is maar mogelijk wani.eer men lîefde gevoelt voor het Vaderland. Vlaanderen of Boïgië Het was het gedurig doeleinde onzer vijanden van overal het gedacht te doen ontstaan dat de Vlamingen im-mer in al hunne wenschen en uitin-gen door de regeering gedwarsboomd werden en dat de duitschers alleen in staat. waren ons het voile recht toe te kennen. Om dit te bewijzen, namen zij een boel decreeten om het vlaamsch vooruit te helpen, besloten de ver-vlaamschinç der Gentsche hoogeschool en bij deze gelegenheid dagvaarden zij de Vlamingen te kiezen tusschen hun bezonder en onmiddelijk belang en dit van het Vaderland. Schrikkelijke vraag, bij dewelke personen die gansch hun leven streden voor de vlaamsche hoogeschool een oogenblik mochten twijfelen! Sommige Belgische bladen op den vreemden verschijnend, deden als de duitschers en eischten van de Vlamingen dat zij kozen tusschen hun vlaamsch programma en hun land, wilden zij niet als landverraders beschouwd worden 1 Alsof in België de grondwet zelf aan de Belgen niet toelaat hun moedertaal te onderhouden en te beminnen zonder daarom aan het land te kort te doen ! Niettegenstaande al de loensche pogingen der duitschers, vervlaam-sching der hoogeschool en administra-tieve scheiding, is gansch de duitsche beweging op een sisser uitgeloopen.Dat zullen wij toekoménde week bespreken. E. R. (*) Zie ons artikel van verleden week « Vlaanderen en Duitschland » en het boek van don heer Passelecq a La Question Flamande et l'Allemagne ». BEEICHT Bij opzending van een mandaat naar Ons VLAANDEREN, 181, rue de Charonne, Paris, ontvangt men onmid-dellijk« Het Kerkboekje van den Vlaam-schen Viuchteling » Prachtuitgave 1.25 Gewone uitgave o.5o De Kaart van het Belgisch Front, (van Nieuwpoort tôt Lens) vooro,5ofrk. KERSTQESCHEDK der Belgische SeWfcn- Onder het Eerevoorxitterschap van E. H. Moyersoen, Bcstuurcr van het « Werk der Vlamingen Stuur uw© giften hoe fcloia ook. na? « Ons Vlaanderen »181, Rue de Chaiebe, Parij s. i Laatste Lijst fr. 2.112.50 t August Glinckemaillie Huyghe, Oosl- meuwkerke, uu Forgos-lps-EauxfS.-I.) B.OÛ Mo Vermeulen, Ozoir-la-t'en-ièi- (^. ot-M.) f.00 r Art h. Bulekaen-Doorn, Yper, nute B-mr- n ncyilla, t.r.O Gerardà Allaert, Git^, nu te Bournevillo, v,50 ^ Benjamin Donse, Boesengam, nu te Is- | bergues. i.(j() , Edm. Verbeke-Milleville, Gheluve.lt, nu e te Oirel, i.m Fam. lioorens. Gheluvoft, n'u te Nevers. '2.tD n Vr. Leopold Couvreur, Langemarck, nu te Gensae, l.fO • ;t Mie Elza Couvreur, Lai gomarck, nu t« n ^ Goïisac, l.C) ' , Vr. L, Dckuypere, Poelcopelle, nu le & Gensae-, ' 1.0( t Petrus Lannoo. 2Rnt.\xiorde-bij-Ytpér, nu te Sennely, ' 2.00 n P. Peetars, Quiipperlé. 1.00 t Vanderjeugd-Ampi", Hooglede, nu le j. Oloron-Ste-Merie. Place Gambetta,. 2.00 ' Mahieii Augusl, Langônjjirck, nu te n Pl-juv-Pomqîieur par Ailly-le-Haut- r Clocher, 2.00 D'Haene Jos. vr. en klnders, Pervyse, nu c I© Prillac, 2.00 Poliy H., Poelcapelle, nu te Ne vers (N.), 2.00 Vermeersch B. en rrouw, » » 2.00 Vermeerseh A on vr. » >. 1.00 t Baecke Arth. en vr. » » 0.50 Dubois tëmina, Gheluvelt, nute Coulora- miers, " 4.00 Kinders d'IIocge, Gheluvelt, nu te Cou- lomœitrfi, 4.00 De SUrcko J., Asper, nu te Aigues-Vives, 1.00 De (Jlercq Malv.,Gits,nu te La Beyiio, 1.00 t- Vandepilto L.. HoogUdo, ■» « 1.00 Q Dettu Gyriel, Attaiu'ville, 2.'.'0 D*ïIrfeTi<» M.tiu, as. Toi lin*, ù bis I ; Vanhee Emile. Yprh uu le Amboise, 1.00 e Vervison -Peete H., vr. en kinders. Bix- s.cnoote, nu t« B::rran. • 3.00' '» Coinmeyne A., Moorseele, nu,te Barrari, 2.00 tl Vergauwen Louis en djchter,cleinsk.4»rke, I nu te Lévare, 2.00 Clicque Fi. on H. Six, Gheluwe, nu t« l- Douchy, 2.00 ■ Dosmadiyl J., Yper, uu te Iiazebrouck, 2.00 ' Desmadryl Ch., Boosingh-i » 1.00 r Pauwels Arth.. Yper. » l.Ou t Vanstaen Jules, Meivkem, nu te Croc y, 1.25 . Vanhoo A lois, te Rothescamps, ii.'iO Vr. Ch. Ceuninck. U Survilliers, 2.00 Laminons Edm., Zor.nebeke, nu le Va!- dampiorro, 2.00 Me Assez. Langemarck. nu te Dhuizon, L00 r Uleyn Alf., Houlhulst, nu te Villeneuve, 2.00 e Sidonie Edobouro, St.-Fulgcnl (Vendue), 2.0J Van de Vivere-Verkamer II., Zonnobeke, nu Ivoy-le Pré (Cher), 1.00 Lyphout "Gyriel, St. Georges d'Orques (1-Iér.), % 2.00 Van vrege de Weez»>n van Moor^led#. riu to Chars (S.-et-O.), villa Jeanne-d'Arc, 15.00 Jean Becquaert, Rubrouck, 1.00 Evarisl Sarayn-Dootn.» Si.-Jan-bij-Yj»er. Champagné-St.-iïilaire (Vienne), 2.00 Bruno Swaeuepool, Oost-Nieuwkerke, Vieille Eglise (P.-de-C.), 2.00 Camille Pype, Zonnebeke,nu to Touques, 2.(0 Cyriel Dovos, VenYicq, nu te Touques, 1.00 j Fr. Decroix, Verwica, nu te Touques, 1.00 Isid. Provoost, St-Julien (Langemarcki, ^ Mau-Erbe, 2.00 t Silvère Verstraete, Beeelaere, Quintin (Côtes-du-Nord), 1.00 Octavie Verstraete, Beeelaere, Quintin 3. (Côtes-du-Nord), 1.C0 Léonie Ouvrin, Wesl-Roosebeke, Ptolle- ville (S.-Inf.), 1.00 Ch. Bekaert, Grisy, Si/isnes, 1.00 Léonard Blanckaert, Langemarck, Grisy- Suisncs ^.-ot-M.), 1.00 Renoldus Blanckaert-Dewilde en kin- ders, Grisy-Suisnes (S.-et-M.), 1.00 Armiel Dewilde-Blanckaert en kinders, J Grisy-Suisnes (S.-et-M.), 1.00 - Cyrille Vandcvlannoote, Zonnobeke, nu te ». Joué-en-Charnie. 2.00 , Henri Landuyt, Notre-Dame de Côursou. 2.00 I Achille Dolfeu, Pervyse, nu te Charleval 5 (Eure), ' 1.00 , Ch. Louis Sarrazijn, Wervicq, nu te A Pouilly-s/-Ch. (Loire), 2.00 r Jean Debrauwer, St-Juliaan, nu te L® . Canu (Manche), 1.00 • Jos. Debrauwer, St-Juliaan, nu ta Lo 3 Canu (Manche), 1.00 Julie en Sidonie Segers, Yper, nu le. Hannencourt-Gargenville, 1.00 " Aug. Segere Baun en docters,. nu te 3 Hannoncourt Gargenville, 2.00 t Cyr. Segers d'ïïoudt, en. dochtçrs, nu te * Hannencourt Gargenville, 3.00 ■ René Decadt en kinders Yper, nu te Benghebaert, Fontaine (Oise), 1.00 Alidor Teetaert, Clercken, nu te Barris- n seuse (Oise), 1.00 ,» Edm. Masselui, Rousselaere, nu le Rènévent (Creuse). 2.00 ^ Edouard Platteeuw, Zoutvoorde, nu te Neuilly-en-Th., 1.00 Holène Delhem, Houthem, nu te Neuilly- en-Th., 1.00 f Cyrïel Vanlerberghe, Woumen, nu te e Soses (Eure), 2.00 Charles Vermeersch. Woumen, nu te Soses (Eure), 2.00 T. M. R. L. Belga, à Paris-Plage, 1.00 Jal Van Hoe en zijne vr., Nazareth, nu te Commentry, 2.00 Aloïs Boudewyn, le St-Laurent des Mortrois, 5-00 Ose Barbier, Pervyse, nu te Lhoumraizé, 1.00 V' Lepercp, Hollebeko, nu te Luçon, 1.00 Rousselaere, nu te Biscarrosse, 2.00 Const. Dubois-Veys, Rousselaere, nu te Biscarossè, 1.00 Ilenoni Callebe<t'. Rousselaere, nu le Michel Debusschere, Rousselaere, nu te 4 Biscanosso, 2.00 H. Desodt. Laueemarck. nu te Lisioux, 1.00 - J. i>ni;a-t-Voi)haverbek(s Beyîhem, nu CaUtelnau. I 00 Achile lAlleman, Yper, nu te Angers-, 1.00 ^ JCdm. Lesagp, Yper. uu' te Angers, 100 ,îul Lesa<ce, Ype . nu'te Angers, 5.00 Polvdor en H«.-nri Mauchaud, te Lisieux , (San en), 5.00 s Philemon Hoegaarts, Onges (C.-d'Or). 2.00 u Joseph Van Liedelcerke, llerzele, nu te Sl.-Germam-Laxis, 5.00 Pro^per Eeckhout. Heindelgeni, nu to 11 St. Gerinaiu-Laxis, 5.00 ^ Svlvain Delangbo-Sanlv, Zonnebel.e, nu Honfleur (Calvados), 2.00 G M. Robert De (^oninck, van Aalst; 't Se- j- minant1, to Parijs, 5.00 Familie l e Splentur, Clercken ; nu rue _ Ç de Paris, 17 bis. Ablon (S.-et-Oise), 5.00 j] L. Desrumeaux, Sérigné, par Fontenay- ^ le-(ùouitij (Vendée), . 0.50 Aloïse Dewyse, Auzanco-j (Creuse), 1.25 j Eerweerdo Oversle der Zwarte Zuslers, , Yper; nu ru«- Thiers, 37, Saiut-Omer D (Pa>>de-Calais), 5.00 ^ Ter ocre \au den H. Ceiardus, lot \v»'l- r- zijri van ons on on/.", kinde's. 1.00 1 ; De Oraek Ëuphrasia, te Lieusaint, 5.00 t • Ter eerc van Sr Thérèse en O.L.Vr. van k I Zegepi-aal, LOO 1 Quintin Jul»*s. 7, r. de l'i'.vangile, Paris, 1.00 Z j Oveisto en zuslers, St. AuU^y, 4.00 ^ Planckaert Henri, Buismght', nu to La- leude. 'LOO k Planckaert Maiia, Bœsingho, nu te La- v lende, '1-00 Verbeke» Pierre, Westroosebeké, nu le , 5 L'a Deseri (Manclie). 2.00 v Castelyii Jules, Wesl-Roosebeke,-nu te Chàmplost, LOfJ Henri on Joseph Moernian, Yper, nu te e Saleux, 2.00 v 1 W" Veimeu'ici) en kindoren, Ilorlense. • 1 Louise eii Nathalie, Mechelen, nu t« 1 Lorient, S-OO7 C 1 Henri RosselU. Poe'.cappelle, nu te Les c 1 Authieux, St. Galonné, 2.00 Camille Dopoorler en vrouw, Zond- r 1 voorde, nu te Regrippiere iLoii*e-Ir»f.), 1.00 q Jules Vinckier "Verstraete, Ivousseiaare," 1 nu lo Fourchambauli (Nièvre), 1.00 r 1 Jules Hu'jln baert Verstraete, Rousse- J laere, 1111 te, Fourcliambault (Nièvre), 1.00 \V* Yaiiwoutwrghem. Sinl .làn bv Yper, nu te St. Andve-s.-.'.aiiJv,- 5.00 c • > i .4^., 2.U0 De fauiilie De Splen'.er, Clercken, te Ablon, \ ■ K mil « Baelen, Puiseu\-lf-z-Louvre,' 1.00 _ Alcrlier lîerna'niin, Norvillej Arpajon (S.-el-O.), 1.00 I D. Wuîf Henri, rue Nolre-Dame-d.cs-Vietoires, Parijs, 2.00 Familie Gentil Ga ryse-Lepeire, Veume, ' nu te Touques, 3.00 \ F,rn. lJayse, Bece.I:>ere., nu te Touques, 3.00 , i;h. Ciaèys, Moorslede, nu lo Touques, 1.00 * Cauiiel Decroix, Moess..n, nu te Touques, 1.00 l 'darie Decroix, Mee^sen, nu te Touques. 1.00 Louise Boudue, Meessen, nu t'-i Touques, 1.00 Hector Vermeulen, ZQnnohoke, nu te Touques, 100 Désiré Goudron, Zonnebeke, nu te Tou- , ques, L00 1 Lahouck Theofiel, av. Philippo-Auguste, S Paris, 2.00 r D« Mangelaere Maurice, van Drongen (Beokstr.j nu 16", avenue du Bois, § Mcudon (S.), 2.00 j De lUedt Marie, van Zonnebeke, nu _ . Ghoifly-aux-Bœufs, Moùssy-le-Neuf, 0.50 | Leyrc Euphra^ie, van Vormezeele, nu Ghoisy-aux-Bœufs, Moussy-le-Neuf, 0.50 1 Demarrey Cyriel. van Wytfchaete, nu ChoisY-aux-l»ceut's, Moussy-le-Neuf, 0.50 ' Demarr«V Martha, van Wytscnaets nu Ghoisy-aux-Bœmfs, Moussy-le-Neuf, 0.50 Demarrey Adeliri#, van Wytsehaete, nu Choisy-fiux-Bœul's, Moussy-le-Neuf, 0.50 Demarrey Emma, van Wytscaaele, nu _ . ' ;hoisv-aux-Bœufs, Mpussy-le-Neuf, 0.50 ^ Aloïs Thieux. Ste Terre, 0.50 Viclorine Thieux, Vormezeele, nu to Ste Terre. 0 50 Sophie Leroy, Vormezeele. nu te Ste Terre, LOO Alphons Thieux, Vormezeele, nu te Sto Terre, 0.50 Emile Van Walloghem, nu te Beaufon, 2.00 C De Gand Henri, Puiseux-lez-Louvre, 2.00 (. ■Do Ruvter Elisa, Ypron, nu r. Faber, 40, Paris. 1-00 g Pascal Verkest, 00, rue Dombasle, Paris, 2.00 ] W* Dubois, Zandvoorde, 4, rua Grandet, A.ngers, 1-00 c Uit Bazemont, 5.00 1 E. Zus'ers en kinders der school colonie 1 van Rueil, 10.00 1 M. Van Rolleghem-Haltoverste, Saint-Joseph-Hoogled, nu Rouen, bd St- llilafre, . 2.00 M. Ampe, Ondenvijzer, Rouen, 2.00 Nasmlooze gift, 0-25 Te zamen : fr. 2.315.25 - Beoiden «il België * se De Beiaard te Mechelen w 1 . e< Van op den toren daalt in klankenregen d Het klokkenlièd, geluiden van kristal, K En droppelt over markt en straat en stegen, En velden, weiden van het Dijledal. Q] Het volk der stad, de wand'laar langs de wegen, ^ De man op 't land, zij hooren overal v Het beng'lend beiaardlied,.dat als een zegen V Op aarde daalt eu hen bemoed'gen zal. O k Maar als de kunst'naar zit in zijnen toren, En lied na lied aan 't luist'rend volk laat hooren ^ Met al de kunst van zijne meesterhand, ^ De toren krijgt een ziel van Vlaamsche zangen Van vreugd en strijd, van. lijdén en verlangen S En Yuur'ge liefde voor het Vaderland. h Omer Watter, ^ Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. e UIT ONS VADERLAND ALGEMEENE BERICHTEN Volgende tijdingen werden ons ver strekt door een jonge Belg die onlangs uit Belgie ontsnapste : Er waren hier veel aardappels. Ailes nocbtanswerd opgeeischt. De inwoners krijgen er 190 grammen per dag. Bij elke school werd er eene kantien nge richt en dat is wel de noodîakelijkste en misschien ook de degelijkste inrich'.ing welk tijdens den oorlog tôt stand kwam Daar vindt men goede soep en een broodje van 70 grammen . Het brood nochtans is onaangenaam van rsmaak. De toestand in het etappengebied i.s beter dan buiten dat distrikt en dit komt omdat de handel daar gansch en zonder de minste uitzondering, gebou-den ligt. Desmenschen ontvangen I7O kilogr., steenkolen per maand en per vuur. Het voedingscomiteit heeft voor-gesteld hoeveel vuren er in elk huis volstrekt noodig zijn. De kolenmijnen werken volop; demijnwerkerj genieten een hoog loon.maarde totaleop.brengst werd opgeeischt. In de lagere scholen is er geen vuur, van het oogenblik dat de thermometer beneden de 10e centigrades daalt moeten de kinderen naar huisgestuurd worden en deschool-deuren gesloten. In bijna al de ge-meenten vindt men eene gemeente-lijke beenhouwerij. Op den buiten vindt men natuurlijk ook meer vleesch dan in de sleden. Een nieuw broodkaruet is inge-voerd, met bons gevuld. In ruiling van een bon verschaft de bakker eene hoeveelheid brood. We mogen het hoofd wenden waar wij willen overal ontmoeten mij hoo-vaardige. Duitschers die ons van top tôt teen afkijken. Spreek geen woord, kijk niet glimlachend of spottend op want dan regent het amenden en boeten veroordeelingen en straffen. We hebben hier allen te weinig om te leven en te veel ons van honger te sterven. De menschen zien er alle-maal twintig jaar verouderd uit ; uit-geme'geld en mager dat men al hunne ribben en beenderen tellen kan. De lagere klassen worden wel ondersteund. 't Is de middenstand die meest te lijden heeft, want daar is het eergevoel 'e groot om links en rechts te klagen en te vragen en de steeds hooger stij-gende prijzen der eetwaren laten aan de bnrgers niet meer toe in hunne behoeften te voorzien . WEST-VLAANDEREN Roesiielaere ontruimd Aankomst der Vluchtelingen te Lier Wij zijn gelukkig aan onze lezers de primeur te kunnen geven van de omstandigheden in de welke een groot deel der inwoners van Roesse-laere en omliggende gemeenten in Lier ontvangen werden, alsook eene eerste lijst met adres te Lier onzer onge-lukkige medeburgers. Aankomst der Vluchtelingen Vrijdag morgend om 5 uren kvvamen er 550 vluchtelingen uit Rousselare in onze statie aan. De Heeren van het Vluchtelingen Komiteit geholpen door een groot aantal kommissarissenwacht-ten hen af. Met behulp der Duitsche soldaten en onze wakkerepolitieagenten waren hunne pakken (en ze hadden er eenige bij) rap afgeladen ."-effens werden de vluchtelingen naar het St. Jozefs Kransken gebracht en daar wachtte hen een goed onthaai. Eenige Dames en Jufvrouwen onzer stad onder 't bevel der waarlijk onmisbare en nooit vermoeide Jufvrouw Anna Van den Wyngaert hadden er reeds eenige dagen op voorhand gewerkt om er een goede keuken en ruime eetzalen in gereedheid te brengen; en dan ontvingen ze de door de lange reis afgetofcde en hongerige vluchtelingen op een smakelijke koffie. Groote stapels fcoterhammen en vele stoopen koffie stilden niet alleen den honger en den dorst, maar brachten deze West Vlaamsche menschen reeds een beetje op hun effen. Ondertussch^n bracht men de pakken naar het St Jozefskransken en begon men de verdeeling. Iedereen werd dan naar een nieuw en zoo goed mogelijk huis gebracht en werd dan geholpen in 't uitpakken en het in orde brengen zijner nieuwe woning. 's Middags vergastte men de vluchtelingen op een goed middagmaal en wanneer zij 's avonds hunne boter-hammen met kaas kwamen binnen-spelen, waren het reeds geheel ander menschen. De volgende dagen hadden de Heeren van 't komiteit hunne handen vol met hier of daar te zorgen voor ruiten, voor een stoof, een beddenbak, enz... en jufwrouw Anna met haar keurkorps zorgde gedurende een drietal dagen voor een smakelijke keuken. Wanneer Maandagavond, devluchte-lingen voor de laatste maal het in St Jozefskransken kwamen eten, las een jonge Rousselaer een eenvoùdige, maar oprecht gemeende dankbetuiging voor, gericht tôt het Vluchtelingen Komiteit, het stedelijk bestuur en heel de Liersche bevolking, betuiging die daarna beantwoord werd door Mijn-hear Frans Lanens met eenige woor-den van aanmoediging. Ziehier de tekst der dankbetuiging : Geachtc Damen en Heeren van het 1 Vluchtelingen 'Komiteit » der stad Lier. De Rousselaarsche vluchtelingen ) bedanken U uit gatischer harte voor al hetgean Gij voor hen gedaan hebt. Na eene lange en en pijnlijke reis zijn wij eindelijk in uwe goede stad Liar aangekomen, en de hertelijke en liefderijke ontvangst die ons hier te biurt viel zullen wij uimmer vergeten, Ook heerscht er onder ons een alge-meengevoel van tevredenheid en dank-b.iarheid. Woorden van lof en dank gericht aan de Damen en Heeren van het Komiteit hangen op iedereens lippen. Het was voor ons, die in de laatste tijden zoo hard beproefd waren en die door eene moeilijke reis zeer te neder gedrukt waren, een opbeurehd en ver-kwikkend oogenblik, toen wij besta-tigden hoe liefdevol gij ons met zorgen omringuet, en hoe dienstvaardig uwe inenigvuldige helpers vvaren. Wij zijn zeer gevoelig voor de bewijzen van behulpzaamheid en goedhar-tigheid, die gij ten onzen opzichte betoond bebt, en de nagedachtenis van ons verblijf te midden van eene vrien-delijke en dienstvaardige bevolking zal immer bij ons lavendig blijven. Door uwe milddadigheid, door uwe woorden van troost en opbeuring wistet gij onze wonden te heelen en de kommernissen die wij koesterden nopens een verblijf in een vreemd oord, hebt gij heelemaal weggenomen. Geachte Damen en Heeren, nooit zullen wij ons kunnen ki\ijten jegens U voor de talrijke weldaden met dewelke gij ons overladen hebt. Nochthans in onze gebeden smeeken wij God, opdat Hij in het toekomende uwe lieve stad voor verdere onheilen zoude sparen. Dat Hij onze bede aanhoore, dit is onze vurigste wensch. REDE VAN DEN EERW. HEER DE SMET ONDERPASTOOR VAN ROESSELAERE.—Deaan-komst was voor ons, vluchtelingen van Roesselare, eene aangename verrassing. We hadden met dedood in de ziel onze lieve stad verlaten, wie weet voor hoelang ?... We hadden eenen langen dag en slependen nacht gewrocht, gereisd, gedoold in koude en nacht, in honger en' dorst, in slapeloosheld en vermoeienis, zonder lucht of licht, getast op elkander tusschen pakken en koflers, ma'.en en -zakken 1 We waren allen mat en moè! 't Was toen dat de goede stad Lier ons opnam, hoe medelijdend ! hoe verkwikkend ! j Het volk gaf ons de hulp zijner armen en in korten tijd was de last van ons veel ,reisgoed op wagens en Derde Jaar. — 'Nr 44. - Prijs : 10 Centbmen per Nummet Zondag 23 December 1917. !N FUKGfKS FIE5.BS. MDSEUS» iEPÎS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume