Ons Vlaanderen

1020 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 17 Februar. Ons Vlaanderen. Konsultiert 19 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/930ns0mh9c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONS VLAANDEREN ' TE GENT : t24, Wellinckstraat. VEHSGHIJNT ELEEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne ABONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk « Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes maand x> 3 00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs vol gens overeenkomst. Nationaal Verbond tot Heropbeuring van Hen Landbouw > * ^ TTvT T=}TT!T .r^-TTTI XXN ± Zooals wij het in ons voorlaats nummer aankondigden heeft de Min terraad de standregelen van het i N tionaal Verbond tôt Heropwekki: van Landbouw in België » goedg keurd. Die maatschappij wordt d definitief gesticht en al hare bewe kingen zullen met de hulp en ond het toezicht (1er Regeering geschiede De standregelen zijn bijna gedrui en zullen deze week nog naar al ( leden gezonden worden. Tezelver tij< zullen ook de noodige inlichtingf gegeven worden aangaande de sticl ting der maatschappij, het betak der aandeelen, enz. Verschillige onzer lezers vragen 01 om uitleg over het doel en het belar • van die Landbouwmaatschappij. W zullen dien uitleg hier, zoo kort e zoo klaar als 't mogelijk is, geven : 1) Het Nationaal Verbond hee voor doel al de noodige maatregele te nemen, ten einde de landbouwe: in staat fe stellen onmiddelijk na de oorlog, hun bedrijf in goede voorwaa den te hernemen.Het zal, bij voorbeelt van nu af, meststoffen, voederstoffer landbouwalaam, machienen, vee, enz aankoopen. Al die aangekochte vooi werpen zullen dan aan de landbouwer afgezet worden. 2) Het nationaal verbond zal oo zorgen dat de grond die nu doc obussen, loopgrachten, enz. tôt de landbouw onbruikbaar geworden i: in den korst mogelijken tijd wee lcunne beboerd worden. Eveneens zi gezorgd worden dat de noodige voor lospige woningen, stallingen, eni voor handen zijn . 3) Het zal ook tusschen komen on de schadevergoeding, die de leden toe komen, te helpen vaststellen en rege len. 4) Om in regel te zijn met de Wet moet het Verbond ingericht ziji onder vorm eener handelsmaatschappij Ieder lid moet dus een of meer aan -+■ te deelen nemen. De aandeelen zijn va is- 100 fr. ieder maar op ieder aandei a- moet slechts 20 fr. gestort worder îg Die aandeelen brengen 5 0/0 intres e- op en zullen na de ontbinding de us maatschappij volk-dig terugbetaal r- worden. Om lid te worden is he er genoeg een aandeel te nemen, nieman n. echter mag er meer nemen aïs tien . ^ 5) De Regeering zal aan het Ver -e bond de noodige geldmiddelen ver >e schaffen en zal een bijzonderei ;n commissaris aansteilen om al d bewerkingen te onderzoeken en na t. :n zien. 6) Binnen kort zullen naar al d is leden vraaglijsten gezonden wordei g om te weten welke schade zij geledei ij hebben en wat er hun zal ontbreken. n Tôt nu toe 2ijn reeds bij di drie duizend landbouwers lid vai [t het Verbond We kunnen nie n gcnceg onze lezers aansporen ool •s onmiddelijk hunne inschriiving ti n nemen. 't Is hun belang. Eendrachi maakt macht. De landbouwers dis 1, alleen staan kunnen niets, maar dezs i, die in een machtig verbond vereenigc . zijn zullen kunnen bekomen wat zi - vragen . s De betaling der aandeelen mag ge schieden in belgisch geld of in fransch k geld. Aangezien het fransch geld tegen-r woordig meer waarde heeft dan het n belgisch geld moeten er slechts JE franken, fransch geld, per aandee] r gestort worden. Een groot getal Iand-I bouwers die reeds 20 franken fransch _ geld per aandeel betaalden zullen deze ; week terug bekomen wat ze te veel gestort hebben. ! Voor aile inlichtingen mogen onze lezers zich tôt ons Bureel, Rue de . Charonne 181, wenden. Wij hou den er exemplaren der standregels tôt hunne beschikking . Zij kunnen zich eveneens j wenden tôt denzetel der maatschappij, Rue d'Amsterdam, 70 bis, Paris . ONS VLAANDF.REN. Het Briefje van den Belg De Kleinen Ons geallieerden en wij vechten voor erkenning der rechten derkleine volker, Wil dit zeggen dat de. kleine volker die zich in het heilig verbond tegen d pruis hebben geschaard er lezonder i meê vaarden. Ons voorbeeld en dat v Servie en Roememe zal meer dan e doen droevig nadenken. 'Vf are 't niet de- vrees van de censut ik kon meer zeggen aangaande de rei ten der kleine volkeren en aile al<t meenheden van kant laten om enkel alleen te spreken over een volk waarvi de groote hélft vraagt dat het onderwezt gevonnisd en gedrild worde in een tu dat het verstaat en de zijne is. Ma groote heiligen hebben geleerd dat vrede het begin drr wijsheid is.... Dat mil nu ook niet zeggen dat,zid niet schoon is dat op ons vaandel sta dat wij strijden voor de rechten a kleine natiën ! Dat de kleinen staten in dezen oorl niet veel geluk hadden, dat laat ik i onverlet, censuur De ongelukkigste van al zijn deze a er al vijf en veertig maand bij zijn. Z lijden meer dan anderen omdat bij lu stoffelijk wee het groote zedelijk w zich komt voegen. Onder de vele redent van mistroosting wil ikhier aanstipper. Houding der ojjicieren tegenover t j on gens en willekenr bij het toekennt van eeremerken. Voor wat 't eerste punt betrejt, nu de men zeggen, dat door den band, •.n. want er zijn gelukkig veel uitzonderi en gen — en censuur >/el m men i en opmerken dat de hulpof/icieren door soldaten doorgaans meer gegeerd wc ir, den dan deze die reeds lang in 't leg h- zijn, dat komt voort ook omdat te vt \e van hen g een vlaamsch of onvoldoem en vlaamsch kennen om gemeenzaam om m gaan met den soldaat. n> Voor wat de decoraties betrejt. Ve al soldaten zeggen aan wie het hooren w ar dat zij e> geen willen en er niet o ie geven, omdat er te veel gegeven werde ■ Daar is zek 'is iets overdreven in die gezegdens, mai at men ziet nochtans honderde soldaten, b er dezen die van in 't begin, den lijden weg bewandelden die niet gedecoreei zijn, en nochtans bij hen zijn er on tu zaglijk die hun plicht praclitig hebbt ■ ■ gekweten, maar men heeft de strijde ■ ■ van de eerste uren vergeten. Mannen die op verkenning voor An . werpen gewond werden, jongelingen va .. 16 jaar die in October 14 met hun bor . . den weg aan den duitscher versperdt .. en nu nog altijd op de loorlinie zij; • • hebben nooit iets bekomen, en de nieu ie aangekomene, die de katis heeft van et ij welgelukte patroelje mee te maken wori m gedecoreerd. ee censuur ■n Vergeet de helden van het eerste ni le niet! n Vergeet de kleinen niet !■ BEL G. De Klokken van Roeselaere Te Roeselaar de Stee, Te Roeselaere klinken klokken noch kampane Alover de oude daken meer. De Duitscher brak ze weg. De torens weende trane: En de menschen treurden zeer. Toen klokken klonken was het feest en zegen Toen ze zpngen kwam de Mandel blijder aan Maar toen ze zwegen werd het donker langs d wegei Waar Vlaandrens stille martelaren gaan. Klokken van Roeselaar ! Zult ge dan niet meer luiden ? Slaat nu het volk van boozen zin Ook u het liart vol wreedheid in ? Hooger dan 't fel kanon Yan leper of Diksmuiden Groet u ons land : Kerlingaland ! Iverlingaland Te Roeselaar do Stee, Bij 't volk om de oude klokken, stond de baa! [der smeden] Hij lei zijn muts eerbiedig neer, Uij streek zijn liamer langs de brozen [klokkenleden : En de klokken zongen weer ! De oude klokken zongen ! 't W'as de stem dei [Sted< •t Was de trouwe ziel van 't grijze Roeselaar. Ze zeiden 't volk vaarwe'l •• ze baden nog eer bed< ~ — ^ Zoo schoon, voor haar kindren in 't gevaar. Mannen van Roeselaar ! Eens komen wij weer luiden Moeten ook wij ten doode gaan, Wij blijven in uw harte slaan. Mannen, reeds daagt het îiclit Uit leper, uit Diksmuden. C ver ons land : Kerlingalanl ! Kerlingaland ! Te Roeselaar de Stee. Zal 't volk weer hoog zijn klokken in den hemc • , hanger Daar onder 't gouden zonnekleed. De Toren weeft dan teer de kanten van zij zange Over al 't geleden leed. Roeselàar, de Duitscher stal uw oude klokker Maar haar ziel, uw ziel, en stal de Duitsche nie Ginds Yalt het kruis var. 't graf der beule i reeds in brokken Hier rijst, aan vrijcn Mandel, 't klokkenliôd. Luistert naar Roeselaar ! Ilet laat zijn klokken bonzen ! 't Luidt den triomf van Ylaanderland ; De Blauwvoet rust op Ylaamsche hand. Wat is ons liefste land,, En blijft voor euwig 't onze ? Kerlingaland ! Kerlingaland ! Kerlingaland. JOH. DE MAEGT Middelburg, December 1917. ( Vrij Jielgi'ê) UIT ONS VADERLAND h i- :t OOST-VLAANDEREN 9 si het lsven tï sint-laubebtius. 1- Zeshonderd tôt zevenbonderd Du h schers verblijven thans te Sint-Laure ;e tius.De ledig staande huizer. der inv ;1 ners, die hun woning en het dorp ht ben moeten verlaten, zijn als paarde ie stallen ingericht e De dennenbosschen van wijlen ser :r tor A. Verhaegen, van Gent, zijn afj e zaagd. De Duitschers leggen er e is groot vliegplein aan. I- Vele werklieden der gemeente z: gedwongen aan militaire verdediginj werken aan het Leopoidskanaal arbeiden. De grootste bekommering der bev< king is voedsel machtig te worden. zelzaete ontruimd. — Naar « Courrier de la Meuse » verneemt, zc den de Duitschers Selzaete door et burgerbevolking doen ontruimen. M ~ Kerstdag werden er weer 82 inworif l~ van 18 tôt 5O jaar naar Pitthem ovi • gebracht. de quarantaine. — De personen i het etappengebied, die de toelati bekomen België te verlaten moet e eerst een quarantaine doormaken v 21 dagen in het college der Jesui.et 7 te Gent. Met groepen van 100 worden zij de quarantaine ondergebracht. 1 onderhoudskosten moet men betal. tegen 10 mark per dag en per persoo , Het voedsel laat zeer te wenschen. Gedurende de quarantaine wordi de personen ten strengste afgezonder nog immer de dwangarbeid. — De he] der mannelijke bevolking van het do: • Ertvelde, ten noorden van Gent, ' voor militairen arbeid naar het Duitsi ^ front in Vlaanderen g'evoerd. schoonaerde. — In Schoonaerde ga n ailes zijnen gewonen gang. Allé wa« s zijn zeer duur maar toch nog gemal kelijk te koopen als men geld bezi Aile' herbergen en winkels zijn op< en doen goede zaken. Aan stielmanne { is het echter verboden herberg ; houden. De fabrieken liggen niet stil ( 't werkvolk wint een goed loon. ',j Zijn in den laatsten tijd overleden j Adolf Kartooms ; Jean Muller, de m£ t van Marie Moens ; Emiel VeldemE genaamd Miel de Metser ; Arthur de Beenhauwer ; Frans Verineiren ; dt , Witten Brahieu, het oudste kind va , den koster. Trouwden : Modest Bogaert mi Celeste Moens, en Madeleine E Maerschalck met-een jongen van Zel WEST-VLAAND EREN - blamkenberghe en omliggende; -it- Hulp en Voedings Komiteit : Bestaa n- uit K. Soete (conducteur). Amedé ,0_ D'Hondt, Louis Wassenhove, M ■b_ Notaris Notebaert, Robiette, de Post n- meester, Malm'af, de gepenfionneerd Commandant Van Damme, de Che a_ van ds statie (Michielsen), Leoi ,e Huytemans, J. Gadeyne, die ailes doei çn wat in hun vermogen is, om aan gering prijzen aile soorten van e&twaren voo de bevolking aan te koopen en t ln verknopen. Het korpiteit zetelt ii 's_ de Criée en in het jjostkantoor, d te menschen die het kunnen doen, kunnei tegen betaling soep bekomen in Hôtel des Familles; de andere bevol king verkrijgt deze in de Casini Le (Kursaal), de families die leden in u- leger hebben krijgen beter soep. de De uitdeeling der gemeentesoe] et wordt gedaan aan ongeveer 2.800 per -rs sonen. :r" De schoolkinderengaan 's namiddag een rijstmaaltijd nemen in het Hote lit van den Katholieken Kring en Dg avonds krijgen zij een broodje vai en y0 grammen. In het Hôtel van Ch in Van Hooren is een volkskeuken, ool -n gemeentekeuken genoemd, waar mer een maaltijd voor 35 centiemen kar in krijgen, bestaande uit 2 borden soep )e 1 bord rijst of boonen, 1 schel spel :n of een halve haring. Geen beenhouwe n. rijenzijn nog open . Per hoofd en pei week worden 7b gr. vleesch verstrekt ;n beenderen steeds medegewogen. Brooc d. krijgt men : 1.700 gr. per hoofd er ft week. Op een bord in het postkantooi -p staat te lezen wat en wanneér er iet: is te krijgen is : meel, spek, rijst, boo ;h nen, suiker, malt, melk en boter ontbreken. De werkloozen ontvangen var it de stad 2 fr. 50 per week, de familiele-,n den beneden 16 jaar slechts 50 cen-tiemen.t, voorname gebeurtenissen. —Aile hôtels in op den zeedijk en in 't algemeen in 't ,n stad dienen voor kazernen en hospi-;e talen, heel den zeedijk is vol loopgra-;n ven, dehaven is bijna gansch ontruimd van visschersloepen die bijna allen stuk . geslagen of gezonken zijn. Ongeveei n acht honderd mannen zijn verplicht n voor den Duitsch te werken en worden overal rond Blankenberghe gestuurd, n velen tegen Oostende waar zij vooi n hun zwaren arbeid weinig te eten krijgen. Er wordt veel gestolen en als men naar de Commandatuur gaat reclameeren, wordt men zelf gestraft met 100 Mark boet Mme Staelens, ui't *' den l,iberalen Kring, werd met 500 Mark beboet voor achterhauding v opgeeischte koperen voorwerpen. Ko: zijn er niet meer, of weinig te krijg. Henri Blontrock is naar Duitschla weggevoerd om brieven van Holla: over te brengen, waardoor de B'.a kenberghenaars veel nieuws ontvinge allerhande nieuws. —Trams entrei rijden nog aile dagen, maar een sp eiaal pas die aan de bewoners m ! veel moeite gegeven wordt, is er voi noodig. j De meisjesgemeenteschool is on 3n ruirnd en door de duitschers gebruik In de jongensgemeenteschool wor< ijn des morgens voor de jongens en 's ni :en middags voor de meisjes school g daan. Les geven aan de jongens în', Jos. Van Mullem, opvolger ve j" Bekaert (overleden) alsmede D'Hon( en dochter Van Outryve, Lemberc; „ Pierre Deweerdt ; aan de meisjes juffrouwen Demeulenaere, Vandewall Van F.lslander. In St. Pietersgesticht wordt li gegeven door Kerw. Hecren Bonté e Hoornaert, door MM. Verlinden e Mercus Pieck en nog anderen. De onderpastoois Leroux en Ve: T. scheure zijn elk 100 mark geboet oi ■ te laat licht te hebben gehouden. In 't Hôtel Davelny D'Hondt, Kerl ■" straat is ailes verwoest. In het hoti de la Paix is een bibliotheek voc duitsche officieren. In het oud hoti Dootch is het officierenheim. Wandelen mag men tôt aan 't Me boompje, tôt aan 't Sas langs Wer duyne, en tôt aan de Villa Scolair in de richting van Knocke. In de — namiddag mag men wandelen op (le ^ dijki De gemeente is eens met 10.00 -e mark geboet. Daar de gemeente wei gerde te betalendreigden de duitscher t_ het standbeeld van Lippens en De le bruyne weg te halen. Te Wenduyne i s*. het standbeeld van de Smet de Naye 'n reeds weggenomen door de duitscher; in nog blankenberghe. — De heer A 'e Vernieuwe, tegenwoordig eerste sche n pen van Blankenberge, moet aan 6 schouwd worden. als een waar voor beeld van menschlievendheid en va: plicht. Nooit liet hij de minste gele genheid voorbijgaan om zijn stads genooten te onderstennen en te helpei tegenover de overdreven eischen va: de duitsche overheid . De Heer P. Laga, bij wien d duitschers drie revolverkogels hadde; ^ gevonden, werd daarom ter dood ver r" oordeeld ; doch, die nieuwe moori moest deze maal geen plaats grijpe; !s dank aan het voorzichtige overleg vai onzen schepene die niettegenstaand s hij, zonder rusten, de belangen van a n zijn onderdaflen tegenover de over 1 ■ weldigers behartigde, zich toch doo k hen kon doen eerbiedigen. n Eilaas, zijn hoogen leeftijd, di n voortdurend werken en daarbij he j' tekort aan voeding, waaraan de gan sche bevolking lijdt, moesten weldr; een tijdelijk einde stellen aan di< voor 's menschen kracht te overdrevei ^ inspanningen en moeilijkheden. n Door een beroerte getroffen en lan r geslagen moest onze beminde schepeni weken lang te bed blijven. Doch niettegenstaande het zware ongelul dat hem was overgekomen, oordeelde n hij dat zijn werk nog niet was vol bracht en toen zijn ellendigen toestanc een weinig aan 't beteren was, deed hij zich aile dagen in een stootwagen-tje naar 't stadhuis geleiden en s zonder aarzelen, zet hij er zijn werk ' voort, bemind en geëerd door d« gansche Blankenbergsche bevolking. ^ de uitwijkelingen. —In oHet Nieuws blad van Gheel » van 5 Januari, koml _ volgend nieuws voor dat een kijkj( t geeft op wat er met de Vlaanderscht 1 uitwijkelingen voorvalt : Op bevel van de duitsche overheic r moet een merkelijk gedeelte onzei j uitwijkelingen ter bestemming van d« s omliggende gemeenten, van hier ver-t wijderd worden. Diensvolgens heeft t het plaatsingskomiteit geoordeeld, t dezen der uitwijkelingen daartoe aan ) te duiden, die om onvoldoende huis- an vesting of om gelijk welke ander en reden dienen verplaatst te worder :n. De belanghebbenden, zoowel uitwijke nd lingen als inwoners der gemeente, di id diensaangaande het komiteit eenigi n- inlichtingen kunnen verschaffen, ziji n. verzocht zich ten Gemeentehuize on ns middelijk te komen aanmelden. e- Uitwijkelingen die bevel van ver st plaatsing zullen ontvangen, zullen zich )r aan de beslissing moeten onderwerpen. Plaatsingskomiteit van Gheel : A. Cornelis, A. Corstiëns, B. Fon-^ taine. wercken. — Burgemeester Hooghe en a de Secretaris zijn met hunne familie naar Ydewalle (Busch) gaan wonen. n Baziel Slembrouck, de secretaris, j( oefent zijn oud stieltje uit op de r Schuddebeurze, die weinig of niet ' ' beschoten is. De familie Vlaemynck van de Kruisstraat is naar Wynghene gaan wonen. De koster Dervaux is al de kanten van Eecloo verhuisd. het schrikbewind.—Indeberoemde weverijen van Kortrijk moeten burgers de getouwen en andere werktuigen stukslaan en 't materiaal gaat naar Duitschland. De gansche familie van 11 den fabrikant De S. werd gevangen genomen, omdat de heer De S. riemen en stoffen verborgen had. werkdwang voor kinderen. — De ^ « Telegraaf » meldt dat thans officieel de werkdwang voor kinderen van veertien jaar ingevoerd is, al neemt men ~ nog jongereknapen. In vele dorpen ziet - men die kinderen de wegen schoonhou-e den, stukgereden steenen ophalen, las-n ten dragen, enz. 3 opeischingen. — Te Kortrijk mag in iedere burgerwoning maar een kachel s meer blij ven, al de anderen worden door de Duitschers weggehaald. Men laat s twee hemden per persoon, twee lakens r per bed : al het overige linnen eischt de bezetter op. 't Schoeisel in de ma-gazijnen en winkels, de wol der ma-' trassen, ailes moet ingeleverd worden. Men ziet groote transporten van meu-bels en kleeren uit de ontruimde plaat-sen, zooals uit Rousselaere, naar 1 Duischland trekken. De bezetter eischt groote hoeveelheden levensmiddelen, ^ welke in het land voortgebracht zijn. -j Er is een algemeene opeisching van naaimachienen. keuring van ho.nden. — Te Blanken-1 berghe moesten de bewoners hun hon-den naar de markt brengen. Een 5 Duitsch officier keurde de dieren. , Sommige kregen genade en konden^oor j de bezitters weer meegenomen worden , tegen een losprijs van 10 tôt 80 frank, 1 al de overige moesten naar 't slachthuis . en werden er gedood. De vellen dienen r als kniedek voor de Duitsche soldaten in de bergachtige streken te Emelgem. t ONTRUIMING VAN PLAATSEN ACHTER HET t front — Nog altijd gaan de Duitschers voort met het doen ontruimen van t plaatsen achter het front. Voor Kort-, rijk is het slechts tôt nu toe een j vrijwillige maatregel. Vele burgers uit deze stad krijgen paspoorten voor Brussel of andere plaatsen, verder in | 't land. Uit het dorp Heulen, bij Kortrijk, ' zijn een duizendtal inwoners naar de ' omgeving van Leuven moeten ver-trekken, om hun woningen aan soldaten af te staan. Rumbeke en Beithem zijn pas ont-volkt ; uit deze laatste plaats werden 80 personen te Eikevliet en 200 te Puers en Calfort ondergebracht. Deze gemeenten hebben verschillende woningen in gebruik genomen om de vluchtelingen te herbergen. De woningen van hen, die in den vreemden . verblijven komen bij voorkeur in , aanmerking. Iseghem en de naburige plaatsen zullen weldra ontruimd worden. Uit de fabrieken halen de Duitschers de ma-chinerieën en ze richten de gebouwen tôt paardenstallén, bakkerijen, dépôts of kazernen in. In den omtrek van Iseghem, bouwt men nog talrijke barakken voor militairen. I IN RANDERS \ ' 1 ' i fSEL!)S 1 | j - . -Perde Ja^__Jj^52. MBmiHIEfgi Prijs : 10 Çentiem per Nummer Zondag 17 Februari 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume