Ons Vlaanderen

958 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Dezember. Ons Vlaanderen. Konsultiert 19 Juni 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fn10p0z138/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABONN EMENTSPR1JS VOOR R RI.GIE EN l'RANKKIJK : Vâa nu toi \ i M a art 1919. 3 00 3 Jutii 1919... 5.00 » /♦\ ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 56.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines, * ' *•. «.vjTj.,-, y ,r > ■SV* ' ''•« ' -A' ABOHSEMKNTSf RIJS Voor den vreeiide Van nu tôt 30 Jum rgig... 8.00 i £ /\\ -A " - ORGAAN Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk awfcaaMMaMEBWgaCTyauBagE^^ ■■iiiniiiiamM.wwvjiiiiiiHi mu—a i—11 — im m u\ nu un DOOR EENDRACHT STERK ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken HET NIEUW MINISTERIE Het schijnt dat wij begiftigd worden met een riieuw Ministerie. Dit Minis-terie wordt genoemd : Ministerie van Nationale Concentratie ; men zal zien hoe deze Nationale Concentratie wordt verstaan. Gedurende den oorlog hadden wij reeds de gelegenheid ons gedacht uit te drukken over de veranderingen die gebracht werden in den vorm van de regeering. Onze stelling was dat de grondsteen van ons NatioDaal leven onze constitutie raoest zijn en dat n>en deze moest naleven zoo iang dit mogelijk was De toéstand is niet veranderd en vrijgevochten België kan er maar bij , winnen dat er geene Staatsgreep ge-schiede. Wil men maatregelen inbren-gen die den geest of den letter van onze grondwet zouden komen veran-deren, dat men dan de proceduur volge die ingesteid werd door deze grondwet wanneer er sprake is ze te veranderen. Een eerste toepassing van deze stelling was wel de volgende. Men moet zich gedragen bij het vormen van eene regeering volgens den wil uitgedrukt door het volk, geroepen dit te doen in de wetgeVende kiezingen. In andere woorden de regeering moet parlementai zijn. "t ^ De nieuwe regeering beva; zoo ge-zegd 6 kïerîkalen en 7 ahtiktenfcUen?' want M. Coppieters onder sekretaris van de openbare werken maakï wel deel van de regeering. Wat meer is een minister die genoemd wordt als deel uit makende van de Katholieke partij is feitelijk antiklerikaal. Hij behoort aan eene dusdanige familie en hij steekt het niet onder tafels en stoelen dat hij antiklerikaal is De regeering is dus in feite samengesteld uit 5 Katho-lieken en 8 antikleiikalen . Rekening houdende van de volkswi'l die zich hac uitgedrukt voor den oorlog moet mei bekennen dat zij toch zeer onparle mentair is. Daarbij de katholiekei zijn ook menschen en zij hebben dei kaakslag gevoeld. In het Ministerie zelf werd het ge recht en de eerediensten. toevertrouwc aan M. Vandervelde. Mijnheei Vandervelde grootmetster van pastoor! en nonnen 't is nog al kras ! Dit ministerie geeft aan de Vlamin gen ook niet de minste voldoening. Of d t oogenblik waar er gevraagd woxdi dat men van aile twistredenen afstanc zou doen, is het tergend voor de Via-mingen te zien dat dit ministerie be- staat uit eene meerderheid - zooals Hymans, Vandervelde en Renkin. Twee namen gevtn voldoening aan de Viamingen en dezc vragen zich met treurnisvolle angst ai waarom moesten Poullet en Helleputte over boord geworpen ? Wij zouden nog zeer veel kunnec zeggen over dit ailes, maar na deze noodzakelijke opmerkingen gedaan te hebben, zeggen wij zooals vroeger : de uren die wij beleven zijn ernstig en te groot in ons nationaal leven opdat wij ienjand zouden durven aaozetten zijne medewerking aan de regeering te wei-t-ren Wij hopen dat deze die het lot van bet lan'â ianùniie ha a den hebben ten spoedigste zulk-n gewaar worden dat België na den oorlog als voor den oorlog, is wat het was : een Katholiek Land I Het is in België eene noodzakelijk-heid van deze hoofdomstandigheid rekening te houden alsook van de bil-lijke en onverjaarbare eischen van het Vlaamsche land. Ons Vlaanderen. E. H. DENYS Pastoor der Franschmans Wij vernemen met groot genoegen dat Z. H. de Bisschop van Brugge, E. H. E. Denys, opnieuw pastoor heeft benoemd der Franschmans van West-Vlaandeien.Er kan geen gelukkiger benoeming gebeuren voor het werk ter bescher-ming der tijdelijke uitwijkelingen van West-Vlaanderen. Het was aan den taaien ijver van dezen voorbeeldigen priester te danken, dat de 25,000 West-Vlamingen die a ie jaren naar Frankrijk uitweken, sinds jaren ge-holpen werden in hunne stoffelijke en gegstelijke moeilijkheden. E. H. Denys had zich waarlijk afgebeuld om zijn sceenbakkers en pikkers te gaan bezoeken en te troosten in hun zwervers leven, en na jaren had hij juist voor't uitbreken van den oorlog den • otium cum horore » bekomen door zijne benoeming als pastoor van Clercken. Aan dit ailes heeft hi] vaar-wel gezegd, om opnieuw het zwervers leven aan te vangen, het land en de kerk ten beste. In naam zijner Franschmans, meest allen lezers van « Ons Vlaanderen » drukken wij hem uit ter harte onzen dank en bewondering uit. E R. Naar België Terugi Daar « Ons Vlaanderen » na den oorlog in België voort verschijnen zal, -w orden onze abonnenten vrien-delijk verzocht als ze naar België mogen terug keeren. ons hun adres aldaar te laten geworden ; « Ons Vlaanderen » zal hun aldaar besteld worden, zonder eenige prijsverhoo-ging.Van af 1 Januari a. s. zal de Goede Raad uitsluitend voorbehouden worden aan de abonnenten van ons blad. Zij zullen ook rechten hebben op twee kostelooze aankondigingen. Spaarkas der Uitwijkelingen Wij zijn gelukkig aari de leden onzer-Spaarkas te kunùen melden dat het u Beschermkomiteit der Tijdelijke Uitwijkelingen » terug zijne bureelen gëopend heeft 24, Wellinckstraat, Gent. Wij zullen dââr, evenals op ons hulpbureel, 181, Rue de Charonne, te Parijs, de uitbetaling doen der gestorte gelden. Die uitbetaling kan ook geschieden aan de familie onzer spaarders, bij-voorbeeld aan de vrouw, aan de ouders, aan de kinders onzer spaarders ; in dit geval moet men heel duidelijk aan M Seyssens, 181, Rue de Charonne, Paris (XIe) den naam en het adres doen kennen van den persoon aan wien het geld moet uitbetaald worden ; ook de iuiste som doen kennen welke men geerne zou doen verzenden. Personen die vreezen hun geld of hunne waarden op de reis te verliezen of gestolen t ; worden, mogen hetstorten op ons bureel te Parijs, 181, Rue de Charonne, of het per postmandaat zenden aan « M. Seyssens, 181, Rue de Charonne, Paris » ze kunnen het ook storten op onze Postrekening (Chèques Postaux Paris n° 1159) ; op onze bureelen te Gent, 24, Wellinckstraat, wordt het geld hun zonder eenigen aftrok, op eerste aanvraag, terug-betaald.)e persocen die hun geld bij ons op intrest plaatsten, moeten ods natuur-lijk op tijd verwittigen als ze het terug verlangen. Op onze bureelen echter te Gent, zullen aile gestorte sommen, of ze enkel op Spaarkas ge-stort werden of op intrest stonden, op eerste aanvraag, terugbetaald worden. Lees op tweede blad In t Beloofde Land van onzen bijzonderen briefwisselaar. Een Bezoek aan mijn vernielde Dorp Iets meer dan vier jaren geleden vond ik te Veurne eene schuilplaat in oorlogsnood. Gedurende vier lang< bange jaren was ik van in de verti oog- en oorgetuige van de vernielin^ van mijn Caeskerke welke ik reddeloos verlaten had en van geheel de omlig-gende streke. Mijn hart kromp zoc dikwijls ineen bij het hooren der ont-ploffinge,n' in de verre verte en '( scheen mij dat mijn lijf getroffen wtid door vuursprankels der branderi die daar in 't oosten ailes verslonden. En dat duurde nu zoo lange reeds ! Hoe moest mijn arme dorp er droevig uit-zien ! Wei gaf mij nu en dan een piotje een schets over 't gene er ginder te zien was, maar ik bleef zoo onvol-daan nieuwsgierig or, dat ik zelf niet zien en kon, mijn geboortedorp scheen mij een oord akelig geheimzinnig en van langs om meer verlangde ik om mij met eigen oogen rekenschap te geven van wat al het lange vierjarig oorlogsgeweld op mijn arme dorp had uitgericht. En nu eindelijk zijn ze weg de duitsche legerbenden ; ze hebben het hazenpad gekozen voor de duchtige kloppen onzer dappere piotten die hen op de hielen volgen. De streek is dus eindelijk vrij. Een droom! Eenige dagen aadien stond ik gespoord en 'gélaarsd,\eà ?amen met een gebuur uit vredestijd trok ik op naar Caeskerke.In 't land der Verwoesting Uit Veurne trokken wij langs Steen-kerke, Eggewaertscappelle, Z~andeke-molen, Kruisabeele naar Lampernuse. Hier begint de verwoesting ! De schoone kerke met haren prachtigen monumen-talen toren is plat ! Al de gebouwen zijn door de obusen erg, zeer erg beschadigd. Alleen de gebouwen der gemeenteschool hebben een nog al fatsoenlijk uitzicht. Nu vooruit, langs wegen, verdoken aan het zicht van den vijand bij middel van dooreen-gevlochten houtrijs aan de boomen vastgehecht met ijzerdraad. Door de openingen welke men hier en daar ziet ontwaart rnen de vermelde hoe-ven van 0. David, Cam. Boddez, het Kameroen enz. De gebouwen der statie van Oostkerke en de omliggende zijn vernietigd. De (kerk pastorij, school-lokaal, de dorpplaats van Oostkerke vernield ! De hofstede Ch. Doom is slechts een hoopje steengruis. De wo-ning Robert De Ceunynck vormt alleenlijk een hoop steenbrokker.. Caeskerke Naar Caeskerke! Aan Lettenburg is de herberg Honoré Dewitte verdwenen. Verniéld dewoningen Pieter Denecker, Romanie Vanhoutee, Frans Lust. Verdwenen het waehthur-je Dequidt, de woningen van de weduwe Sansen, van Henri Sansen. Verdwenen en in de lucht gesprongen de herberg De Barriere van August Bentein. De herberg rechterover bestaat, niet meer. Vormelooze steenmassa's zijn de hofsteden Huyghe, Bruynooghe, Med. De Ceunynck, Achille Vansteckelman, We Ryckeboer. Naar Caeskerke's dorpplaats ! Aan het huis van den heer Burgmeester is er slechts een deel van den Oostgevel te bespeuren waarop er gedurig een « observateur » gezeten heeft. " Door loopgraven en abri's, komt men met de grootste moeite aan die plaats waar ik al-s kind speelde, als jongeling opgroeide en wiens vorig lachenden toestand veranderd is in een oneindig en vreeselijk weedom. Het hofstedeken Carnier, weg! De kerke onder wiens schaduw moeders beenderen rustten, niets meer / Het schoolhuis, school-lokaal zijn totaal tôt op den grond vermeld. Hetzelfde met de woningen W Cambier, P Debusschere, gemeen-tehuis.De huizen van vader zaliger verd- , wenen. Oh ! hoe voelde ik mij toch s ontroerd op deze heilige plaats ! D« huizen van V. Debruyne, Désiré De-bruyne evenals de oude school insge-lijks gansch verdwenen. Men zou moeten lange zoeken om de plaats te bepalen waar zij ooit stonden. De oude nieuwe pastorij evenals de nieuwe school zijn in abri's hervormd Er is hvit eene en het andere blijvea staan maar toch uiterst beschadigd. De hofsteden Maurice Godderis en R. Feryn hebben in de verte het uitzicht van overgroote mulhoopen /. De landerijen en weilanden zijn bosschen van riet ! Droevig/ Mijn hart bloedde wanneer ik dit al zag en het doet mij nog zeer bij het beschrijven van dit tafereel. Dixmuide De watme herfstzon blonk toch zoo mooi op de gewezen boterstad en lokte ons naar Dixmuide toe ; 't. was ook een beetje mij ne stad. Een kijkje dus langs daar. Het huis Victor Depoor-ter is verdwenen. De woningen Remi Maeckelbarghe, Cyr. Allewyn, Henri Vanpraet en Knockaert vernield. De statie met het wachthuis^e kuidt zijn verdwenen. De reeks huizen Lava, P. Dupond, Wwe Treve evenals de klei-ne auisjes aanhechtig aan de herberg De Roos en de^e laatste : verdwenen. Men zou moeten zoeken naar.de plaats vvaar ze gebouwd werdeû ! De woning V. De Ceunynck is slechts een vorm-looze steenhoop. Hei hofstedeken Cyrille Vandersteene is weg. Men ziet nog eenige stukken muren van de herberg Ach Exter Men ziet niets, niets, niets meer van de huizen G. Ghipelen, Tam-pere, D. Bouden, Slosse, Monteyne, Em. Deturck, Aimé Debra, de smis van Henri Jonckheere, Vandenbus-sche, Gentil Vantroyen en geheel de aanpalende reeks en van de herberg Tourlousse. De herberg Het Fort is in eenen ontza^elijken abri herschapen. Ik kwam aan de hooge brug en ik wist het niet ! Ik moest vragen waar ik was / Ik was verdoold ! De schoone prachtige yzerstroom was door obus-sen ineengezakt. En nu Dixmuide in / Ware het niet van de doorgehakte « Lindekens » men zou niet weten waar men is. Van al de gebouwen van af Jer. Monteyne's tôt aan de pompe is geen spoor meer te zien. Men ontwaart noch weststraat noch wilgendijk noch andere straten. Men ziet niets an-ders dan steengruis . Arm Dixmuide 1 Nieuwe wegen werden gemaskt door duitsche krijgsgevangenen. Door de nieuwgebaande wegen kwam ik op de Markt. Niets meer van die schoone marktplaats. vroeger de schoonste van heel Belgie ; de kasseiën waarmede ze geplaveid was ziet men niet meer ; 't zijn al obusputten de eene grooter dan de andere, en de eene tegen de andere, gevuld met stinkend water waarin riet en lis en haandereit weelderig groeiën. Het prachtig stadhuis ligt in puinen en daarachter een beuk die nog rechtstaat» van de kerk. Rondom al vormlooze puinen. Er is bijna geen spooi meer te vin-den van die prachtige gebouwen der statiestraat. Er staat nog een stuk recht van den voorgevel van het sta-tiongebouw. Het ontvangstbureel van het tramgebouw staat nog recht, als-mede een heel klein deel van het hôtel. Flet schoon huis van Doctor Vander Heyde is verdwenen 1 Er is geen spoor meer te vinden van het hôtel du Boulevard en de aanhechtende woonhui-zen. Het geraamte der paterskerk staat recht als om getuigenis te geven van al hetgeen Dixmuide heeft moeten lij-den en om als barmaitigheid af te smeeken voor de arme stad. Ik ga door de vernielde Eessen en Noord-straien, waar geen enkel gebouw recht-staat, naar de Beerstbrug, In de Noordstraat zijn er duitsche abri's waar nu onze bdgische piotten hun « popotta » slaan. Aan de Beerstbrug is de sterke er prachtige woning Vausieleghern in eer puinhoôp veranderd Nu langs den grooten Dijk waar geen enkel huis nog te bespeuren is. Langs den anderec kant van de vaart zullen de vorige bewoners moeten zoeken waar hunne hunne huizen gestaan hebben. Ik zoek naar een bruggetje (passerelle) om over de vaart te geraken Ik vind er een ! Daarover met veel voorzich-tigheid. Waar ben ik ? verdoold ! Ik klauter over puinhoopen door loopgraven; ga langs abri's en gelukkiglijk kom ik -aan de « Lindekens s want ik herken mij' aan de afgehakte boomen De fabriek staat daar niet meer maar ligt daar in eenen vormloozen hoop béton, aarde enz. waarop een tood vaandel wappert om aan te duiden dat er onder die massa's aarde en béton veel, zeer veel gevaar is. En zoo kom ik weer aan de « Hooge Brug. » Al denken, al overwegen ga ik terug naar Veurne, vaarwel lief Dixmuide met uwe reine straten met uwe prachtige gebouwen, met uwe mooi opge-schikte winkels, met uw kraaknette I woningen. Gij gelijkt nu aan eene vreeselijke woesternij. Nooit meer zie ik u terug als weieer / Vaarwel, mijn Caeskerke / Ik verliet u over vier jaren bijna dag op dag / Gij waart dan in rijkdom en voorspoed, en nu zijt gij in de ui,terste armoede, in de grootste ellende gedompeld. WeÉar zijn uwe vruchtbare velden, uwe rijke weilanden ? waar zijn uwe werkzame bewoners ? Zie, het wordt mij te eng aan de kee! en ik verdubbel mijne stappen naar Veurne. E. D. De Nederlandsche Taal aan de « Sorbonne » te Parijs Men zal zich nog herinneren van een artikel dat wij voor een paar maan-den in onze kolommen lieten verschijnen over onze taal in bet « Collège de France » Wij kondigden aan onze lezers het goede nieuws dat een leer-stoel van Nederlandsche letterkut,de gesticht was aan de parijsche booge-school.Welnu zekere belgische bladen der parijsche pers hebben de venijnigheid zoo ver gedreven van dit te loochenen en te beweren — uit Vaderlandsch-liefde zeker 1 — dat er geen kwestie was van aan de vlaamsche taal die eer te bewijzen. Hoe is het godsmogelijk / Ze zéggen dan aan iedereen die 't hooren wilt : Flamand, Wallon ne sont que des prénoms, Belge est notre nom de famille)) Maar als er iets gebeurt dat aan de Viamingen waarlijk deugd doet aan 't herte, dan zouden ze huilen van woede en bitsige jaloerschheid. Is het alzoo dat zij hunnen « fami-liegeest » toonen ? ? Wat nu den leerstoel aangaat zie-hier wat de « Telegraaf » daarover schrijft : De fransche R egeering heeft beslo-ten, aan het « Collège de France » een leerstoel voor Nederlandsche letterkun-de te stichten en heeft de Belgische regeering verzocht, daarvoor den titu-laris aan te duiden. De bedoeling der Fransche regeering is door dit gebaar hulde te brengen aan de vaderlandsliefde en de dapper-heid, die de Viamingen in dezen oor Iog aan den dag gelegd hebben en aan de onschatbare diensten, die zij aan de gemeenschappelijke zaak der gealli-eerden bewezen hebben. Wat zal de Nationale Pers nu zeggen? Meejuichen, waarschijnlijk, 't is 't gemakkelijkst. Een Fransch Weekblad voor de Belgen, « Notre Avenir » verschijnt 22, Av. de la République, Paris Abonnementspr. tot31Maart 1919,4 fr. » tot30Juni 1919,7 fr. i ' 1 let fieyri]He MeM Burgemeester Max terug te Brussei A 'Yi Aile Belgen zullen met genoegen vernemen dat de Burgemeester van Brussei, eindelijk in 't Vaderland is teruggekeerd. Na een kort oponthoud te Brussei, is hij met burggmeçster Braun, insgelijks Iosgelaten, naar Gent vertrokkeu waar hij een ohderhoud had met den Koning. Men weet dat Burgemeester Mâk op 26 Septémber 1914 gevangen en ontvoerd werd. Voor onze Postbedienden Volgenden brief werd aan onzen confrater : De Belgische Staiijlaarfi gestuurd : - ' > .. i ' v .fc ' Geachte Heer Hoofdopstellfr, Uw artikel voor onze Tolbeamten in uw geërd blad verschenen heeft bij de postbediendén grooten ophef gemaakt. De bedienden der bélastingen accyzen en tolbestuur hebb n van eersten af grooteren duurtetoeslag bekomen dan het personeel dér post. Nu is het verschil van behandeling nog schreeuwender. De eersten worden betaald naar gelang het getai kinderen. Bij de ande- ; ren wordt daar hoegen'aamd geen rekening van gehouden. Het is onver-staanbaar hoe dez;e miskennïng in stand blijft... Menigvuldige klachten werden ingediend het baatte tôt niet?. Verbeeld U eens, Heer Hoofdop-steiler : een bode met 6 kinderen heeft 2 fr. 50 duurtetoeslag ; ware hij tol-beamte hij zou 7 fr. 5*0 bekomen. Een gehuwde rijksontvanger zonder kinderen heeft 7 fr. 50 per dag, een postontvanger heeft 3 fr. en- die som blijft dezelfde al heeft hij kinderen zooveeJ gij denken wilt. Bestaat er geen middel om dit onder-scheid voor oogen van den bevoegden Minister zelf te brengen. Geen twijfel of de noodige schikkingen in dien wantoestand te doen ophouden, werden terstond genomen. De Belgische post Het gouvernement heeft aan de vluchtelingen ter kennis gebracht dat de postverbindingen tusschen Frankrijk en geheel het Belgisch grond-gebied weer hersteld zijn. Gewone en aangeteekende brieven mogen van nu af verzonden worden. Bij nader bericht zal bekend gemaakt worden wanneer de verzekerde zendingen zullen mogen afgegeven worden. De Vlaamsche Commissie §« Hier studeert men het ialenvraag-stuk. » Het ware jammer de Vlaamsche (?) Commissie officieel in het leven geroepen, met haar uithangbordje naar het perloste land en parlement te verhui-zen. Zij blijve best te Ste Adresse, spdat in het vrije land, tôt terging /an aile vlaamgezinden, men met het Duderwetsche kruikerigheid naar haar niet v^erwijze, wanneer de Viamingen rekenschap zullen vragen. Het ware wellicht ontmoedigend voor de kranige leiders onzer Vlaamsche bonden en vereenigingen, die binst de bezetting, andanks dwang en bedreiging, zoo fier în daadvaardig hun vlaamsche programma bevestigden, dit officieel uit-werkseltje te doorkijken om te besta-tigen uit wat het samengeraapt werd ter oplossing onzer groote levensvraag ; hoe bij vergelijking, een vrij minister Dp vrij en voet hun bevestiging van trouw aan Belgie maar tevens aan Vlaanderen, beantwoordde. Het ware zeker ontmoedigend door die blijk van genegenheid (?) voor de Viamingen na drie jaar met moeite verkregen, als zooveel offers, schooner erkentenis vroegen, te moeten beslui-ten wat er in evenredigheid, gedurende de voorgaande jaren, aan degelijk en kommervol werk verricht werdj Vi«rde Jaar. — N* 218, Pri]a : 10 CenUem par fiummer Zondag 1 December l918i ■■■1.1 ... -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume