Ons Vlaanderen

1662 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 04 August. Ons Vlaanderen. Konsultiert 05 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/v11vd6qg3n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

l/ierde Jaar. Klv 4 OA Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 4 Augustus 1918. abonnementsprijs Voor Frankrijk : Van nu tôt I 3o Sept. 1918.. 2.00fr. 31 Dec. 1918... 5.00 » I 31 Mi.art 1919. 7.50 » ONS VLAANDEREN abonnementsprijs VOOR BELGIE OF DEN VREEMDE 1 Van nu tôt 31 D<c. 1918... 6.50 fr. /IV TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN W0ENSDAG EN DEN ZATERDAG TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. ORGAAN Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk DOOR EENDRACHT STERK • ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken DOOR EENDRACHT STERK Gelijk onze lezers het waarschijnlijl reeds zullen bemerkt hebben aan dei ondertitel van ons blad, wordt On; VLAANDEREN, dat vroeger enkel he orgaan was der Belgische Vluchtelingei in Frankrijk, thans sedert 1 Augusti ook het Orgaan der Belgische Christen, Sociale Werken : 't is te zeggen he orgaan dier machtige sociale werking voor den oorlog reeds, in België ii 't leven geroepen door den ieverigei Predikheer Pater Rutten, en die mee dan honderd duizend leden telde. Deze organisâtie bezat in den Have: een weekblad « Onze Toekomst » da' prachtig opgesteld was en duizendi lezers telde. Ten einde echter onzt krachten te vereenigen heeft het Be stuur der Belgische Sociale Werken t( zamen met de redactie van « On; Vlaanderen » besloten, het weekblac «Onze Toekomst »met « Ons VLAAN DEREN » te versmelten Ons VLAAN DEREN wordt dus het orgaan én vai onze Belgische Vluchtelingen én vai : onze Christene Sociale Weiken. Voor i ailes echter wat deze laatsten betreft, ; 't is te zeggen : ailes wat speciaal op : onze Christene Sociale Werken betrek i heeft, blijft lijk vroeger het redactie-bureel in Le Havre, 1, Avenue des : Ursulines ; voor ailes wat eerder de : belangen der Vluchtelingen betreft, alsook voor al de riieuwstijdingen, i schrij ^e men naar Ons VLAANDEREN, i 22, Avenue de la République Paris (XIe). Wij zijn overtuigd dat onze Vluchtelingen en onze Christene werklieden deze verbetering met genoegen zullen ; vernemen ; door deze versmelting wor-: den wij eene wezentlijke persmacht, : welke, wij mogen er zeker van zijn, eerlang nog zal vermeerderen. Wij rekenen op den steun en op de hulp van al onze lezers : Door Eendracht Sterk, is en blijft onze leuze ; door onze vereenigde krachten moeten — en zullen wij — groot en sterk worden. Ons VLAANDEREN. Poperinge en Ommeland * 4 Vluchtelingen uit de hoppestreek die nu wijd en zijd verspreid woont, 'k. breng u een groet uit uwe hom-melhoven.Overtijd, toen er geen oorlog was in de Belgieke, wandelden we in onze hommelvelden als in wonneparken. De streke was toch zoo schoone — zelfs voor vreemdelingeu — maar in onze oogen was ze veel lieflijker daar we ze bekeken door 't vergrootglas der liefde. Thans ligt ze verwoest, 't is deernis, — vele hommelhoven werden uitgereund — vele ranken kruipen langs den grond, niemand heeft ze stut of steun gegeven om hemelwaarts te groeien. 't Onkruid mag weeldig opschieten, distels en dokkestalen mogen groeien en bloeien, onze hoppe, dehope der streke, schoonheid en weel-de van 't Westland moet niet vergaan. Een Nationaal Verbond tôt Herop-beuring van den Landbouw in België, werd in Mei laatstleden gesticht. Moge die samenwerkende maat-schappij de belangen onzer hoppeteelt in acht nemen en in milde maat be-vorderen . Mochten onze landbouwers tenaaste jare 't geluk hebben weer te keeren voor goed, om hun hommel aan te iêen, haar te zien knoppen en - Geteisterd Hommellan te plokken. 't Is te hopen dat on; veie grond die nooit geuvekerd hee: voort zal opbrengen, 't is te hopen de de ranken lijk weleer zullen mededic gen voor de schoonste vrucht. We hopen als 't God belieft e Maria, dat we te naaste jaar zulle hommelpap vieren in onze oud doeninge. 'k Sprak daarom aan mensehen di op de streken gebleven waren, z hebben wortel geschoten in 't lan diepe lijk hun hommel en 'k vroe hun : « wat zult ge doen van blijc schap als 't weer vrede is ? » — De boerinne gaat een hennepotj maken antwoordde de boer en ik g naar Lansens gaan en zeggen : Lan sentje lijk 'ne fraaien, kunt ge no; mazarienen bakken ? ehwel maak daar een keer eentje voor tiene al ziji we maar met vijven, ja Lansentje, eei mazariene met een smaakje in dat il geern heb lijk overtijd, en ge meug de taarte niet bederven voor één ei. O Mazariene, o vredekoek ge doe ons lekkebaarden als we peinzen op ' brood dat bij den vreemde zoo zuu smaakt. A. B. Poperingenaai -A-A-UST 03STZE LEZERS ITen gevolge der overbrenging onze Bureelen naar n* 22, Avenue de 1 République, Paris (XIe) is er natuuj jijk eene kleine verwarring gekome in onze verschillige diensten. Zoo wei ûen de vervallen abonnementen de hatstemaand niet verwittigd, sommig abonnenten hadden te klagen over de Pnregelmatigen dienst, enz. Nu da plies op zijn effen is, zullen wi] er voc jorgen dat ailes weer normaal voort g; In den loop dezer naaste veertie Pagen zullen wi] aan aile onze abor F®ten eenen brief zenden, hun later Pe weten hoeveel zij moeten betale fca tôt den 31 December aanstaand Ingeschreven te staan. — De betalinge pchieden per Postwissel (chèqu fostal) op naam van M. Seyssen F1159), 't is te zeggen dat iede F donnent bij zijnen brief eene roz paart vinden zal ; men moet dan enke reze kaart met het geld op een post lantoor neerleggen of met den facteu P^geven ; deze moet hun een bewij fan storting laten ; ailes zal ons wel t fechte komen. I Wij verhopen dat onze lezers al he P°|elijke zullen doen om hun blad t Pdersteunen. Het zal hun waarschijn ^ r lijk genoegen doen te vernemen ds t « Ons VLAANDEREN » in de laats ■ maand, sedert het tweemaal per wee i verschijnt, ongeveer drij duizend aboi ■ nenten bijgewonnen heeft. : Bij adres verandeting vergete me * niet 15 ctn. mee te sturen voor de 1 onkost. Men bemerke echter wel dat h< « Beschermkomiteit » of het a Werk d, ' Uitwijkelingen » steeds op het ou 1 adres, 181, Rue de Charonne, Paris (XI gebleven is. Dus, voor ailes wat h< ' « Werk der Uitwijkelingen » betref 1 zooals Zondagmissen en Paaschvergt : deringen, Werkongevallen, Loongi schillen, Spaarkas der Uitwijkelingei : enz. schrijve men steeds, lijk vroege aan : M. SEYSSENS 181, Rue de Charonne, 181, Paris (XI1 Voor ailes wat betrek heeft op d Vlaamscbe gazet der Vluchtelingei zooals het nemen van nieuwe abonne menten, het betalen der vervallen abonnementen, het zenden van nieuw of van aankondigingen, schrijve me naar : Ons VLAANDEREN 22, Av. de la République, 22, Paris (XI< Chèques postaux n* 1159. Meer rechtvaardigheid A. U. B. Ons artikel (< Het toekennen van c 7' groep" dat verscheen in ons numn van lo juli, had voor gevolg c tientallen soldaten en vrouwen v solda ten, ons den beklagenswaardig toestand uiteendeden in denwelken verkeeren. Zij zijn hier met drie, vier kindei en hunne aanvraag van den 7- gro< wordt verworpen omdat hun beroep laattijdig is, of omdat zij reeds vr< ger beroep insloegen (vôôr dat zij h 3é kind hadden, of vôôr dat de u wijking van onbezet België hen in ellende gedompeld bad.) Wij bewezen reeds dat het eene 1 telijke streek zou *ijn, van ongeleer mensehen, die zich toch voor de coi missies door geen advokaten moge — meer nog moeten — doen bijsta het (texceptio rei judicatore" tussch de beenen te slingeren, te meer c deze uitzondering, toch maar gewoe lijk bestaat in de inbeelding van bureelen.die het antwoordop de vra van den 7- groep, souverein opsture Men moet hier niet met het harte leven der familiën onzer uitgewek spelen, en wij die van dicht af ov de schrikkelijke gevolgen; der onrecl matige oproepen kunnen oordeele censuur Wij zijn er zeker van, de minist weet niet wat gebeurt. Wij vrag hem dat zij ne bureelen enkel de recl spraak, van de recruteeringscommis: zouden toepassen, die den 7' gn> toekennen wanneer er 3 kinderen zi en de man het brood voor het huisg zin moet winnen Het 3 • lid van artikel I5 van < besluitwet van 2l juli 1916, gee hem dit recht. Door deze bepalii mag de minister van Binnenlan sche Zaken ten allen tijde in beroi gaan tegen de voorgaande beslissingi Deze bepaling is menschelijk en er z door den minister gebruik van g maakt worden,elken keer dat een vad van drie kinderen zich in den wett lijken noodtoestand bevindt, of 1 vroeger in beroep ging of niet. Want eene missing in de proceduu moet weinig ontwikkelde mensche niet in het ongeluk dompelen. Zo veel te meer dat de proceduur ze niet is. Mijnheer de Minister van Binnei landsche Zaken, hier geven we eenij gevallen, allen authentiek, in dewell den 7- groep geweigerd werd. « Ik ben een van die ongelukki; Belgen, vader van drie kinders, d genoodzaakt geweest is het leger vervoegen en vrouw en kinderen achti te laten zonder middelen van bestaai Den 28' April heb ik een verzoel schrift gestuurd naar den Koning oi den toestand mijner familie te doe kennen en om den 7* groep aarn vragen aangezien dat met een 3' kin mijne lasten nog aangegroeid zijn e ik, zooals ik het hierboven zege volstrekt noodig ben voor het 01 derhoud van mijne familie. De vertoogschrift is gestuurd geweest nàc den Minister van BinnenlandscheZakei die mij schreçf : Beroep is vroege ingeslagen geweest voor uw geval, d beslissingen van de Beroepscommissi< zijn onwederroepelijk. Zoodus ben ik in het onderrichting: center van Valognes met de manne die geen of één of twee kinders hebbei Hoe komt het toch dat er geen gelijkheid bestaat voor aile vadeis va 3rie kinders. Ik mag U verzekeren da het zeer ontmoedigend is die onge [ijkheid te bestatigen, en nog mee van te voelen dat vrouw en kinder anvermijdelijk den eenen of den an ieren dag voor de miserie zullei staan 1 » « Ik ben vader van drie kinders se îert den 8 Juli 1917. Wij hadden eene hofstede gepach 1 van 10 hectaren groot te Bonnetab • die wij moesten in bezit neme ; den 15 Juni, en ongelukkiglijk ben i 1 moeten binnen gaan den 1 Juni me 1 de mannen van den V- groep en daa ik alzoo ailes in plan heb moeten latei daar mijne vrouw onbekwaam is he , te beboeren.daar zij van den stiel nie is en ook daar zij drie kinders heei , en de oudste maar 4 jaar en half is » « Mijne aanvraag voor den VI groep is verworpen. Ik heb te mijne laste mijne vrouw, twee kinders, mijn oude moeder, en mijne. schoonzustej wees. Ik ben hun eenige, onmisbar steun. Wat slaat mij te doen ? I ben geruïneerd door mijne vlucht ui Menkem ; ik moest, vereenigd me vieren, kleinen handel drijven om ' bestaanvan mijn gezin te verzekeren. « Toen ik voor de wervings kon missie verscheen had ik maar twe kinderen in leven. Uit oorzaak mijne zaken en omdat mijne vrouw sedei langen tijd lijdend is aan leverziekl en nevrosisme, vrieg ik den 7 • groe aan. Deze werd mij geweigerd, doc op raad van den voorzitter, ging i seffens in beroep. Daar ook wer mijne vraag afgewezen. Sindîdie zijn er mij twee kinderen geboren. I heb er dus vier. Den 18- Mei zend i: eenen brief aan den Minister om her te vragen beroep veur mij in te slaat; Ik kreeg het nieuws dat beroep inslaa; onmogelijk wâs, uit reden dat ik reed een maal beroep had ingeslagen t Parijs. » Zulke gevallen, zijn ongelukkig t talrijk, mogen niet blijven durei Mijnheer Minister van Binnenlandsch Zaken wij houden deze klachten te uwer beschikking. Wij zijn zeker da gij niet wilt dat deze wantoestane voortdure. Advokaat Ronse. fiîedàm uit ffielgie Spinnewiel en Kantkussen 't Vlaamsche vrouwtje zit te spinnei 't Blonde vlas tôt fijnen draad, Wat wij met haar werkje winnen ? Heel een vveelde van gewaad. Kent gij Kortrijks blanke linnen, Dat naar aile landen gaat ? Mensehen, die de kunst beminnen, Weten zij hoe kant ontstaat ? Waren zij in Brugge's straten, Waar er speldenwerksters zaten, Klosjes reut'Iend, rap ter hand ? Vlugge vingers, die zij reppen Om dat wonder werk te scheppen, Wijd bekend als Brugsche kant. Omkr Wattez, Lid der Ivoninklijke Vlaamsche Academie OPGELET : « Ons Vlaanderen > verschijnt thans : 22, Avenue de la République, Paris. 1 »«■'■■■■■* ■ "i' ■■ ■■■» ■■■ mm ■«■ ■■■mmi *1 naaiBiiiiBiia Onze Nieuwe lonpteii Voor deze die zouden verlangen een abonnement op « Ons Vlaanderen » te nemen, is het voortaan nutteloos ons een postmandaat te zenden. Zij moeten anders niet doen dan ons hun juist adres laten weten ; wij zullen den abonnementsprijs (twee frank, van nu tôt 1 october, vijf frank, van nu tôt 31 december aanstaande) per post doen ont;angen. ONS VLAANDEREN 22, Avenue de la République, 22 Paris (XI ) UIT ONS VADERLAND Î WEST-VLAANDEREN l ; POPERINGHE (Ei?en Bericht). Onder de slachtoffers der laat: ■ beschietingen zijn te melden : V , straete Victorine, 42 jaar oud, h bergierster voorheen in de Pottestra; De Backer Justin, echtgenoot v Justina Papegaey, 7ojaar, wonende het Appelgoed ; Flora Huyghe, doc , ter van Charles Huyghe-Pieters, 8 , wonende aan Sint-Jozef. Zijn n , overleden te Popcringhe ; Vienne Hei 61 jaar, vluchteling van Yper ; Bi laert Hortense, echtgenoote van Hei Degraeve, vluchteling van Dickebusc Gellens Louis, 45 jaar, Belgisch ge darm ; Petrus Haelewyn, 53 jaî vluchteling van Yper. In Frankrijk zijn verschillige F peringenaars overleden die sedert h begin van Mei uitgeweken warei ; Aimable Bail, (Yperstraat) 86 j. ou overleed in het hospitaal van Mo ; treuil ; Emiel Desquand, meubelm ker in de Casselstraat, overleden, j. oud, te Tours ; August Lebt ; Pottestraat, 60 j. en Sophie Verca mer, Veurnestraat, 82 jaar, overled te Montreuil. Zijn in het huwelijk getreden : T< René, landwerker, en Emerence Log vveduwe van Achille Lahayp, lan bouwster Sint-Six-straat. Te Lisieux is geboren een zoont Albert genoemd, in de familie Dan Demasey Lornbaert, en te Huos(Hau Garonne) een dochtertje Albertina, de familie Charles Beauprez-V; Thournout. Dn heer Jules Bourgeois is onde wijzer benoemd aan de schoolkolon te Pourville bij Dieppe ; de Leer Ain Mervelede is onderwijzer der Belgiscl school te Vivoin (Sarthe) ; de he Maurice Hannebouw is onderwijz der Belgische school te Avoise (Sarth de heer Louis De Coester is Sécrétai van het komiteit der Vluchtelingen Lorient, 7e LIJST der Vluchtelingen van Vlamertingl Maricau-Engelaere Jules à St-Ouen de Tho berville (Eure). Marico-Cailliau Charles à St-Etienne la T1 laye par Pont-l'Evêque (Calvados). Mourisse Emma, rue St-l,oup, 71 à Bayei (Calvados). Ollevier Henri à Mauron (Morbihan). Parrein-Caulier Henri, a la ferme Cornilliè à Crulai (Orne). Parrein-Vermeulen Camiel à Les Baux c Breteuil (Eure). Pyck-Petit Camiel à Chatoue Bois Julien p Malansac (Morbihan). Pyck-Vermeersch Emeric, à la Minière à Gu ancourt (Seine-et-Oise). Sinave-Degeest Auguste à Smarves par Ligu (Vienne). Sweertvaegher René, cultivateur à Ste-Mai C^ppel par Cassel (Nord). Valcke-Bouton Camiel, rue Balzac 52 à- Saum (Maine-et-Loire). Valcke-Logie Veuve Charles-Louis, rue Balza 52 à Saumur (Maine-et-Loire). Vandaele-Legrand Camiel. Sauve qui Peut Breteuil-sur-Iton (Eure). Vande Lanoitte Evariste, Bourgmestre de VI mertinghe, rue de la Passerelle, 5 à Evrei (Eure). Vandewynckel-Barroo Auguste, chez M. Ren Vandelanotte, cultivateur à Oulins par An (Eure-et-Eoir). Vanhaste-Haezebrouck Jules, à St-Martin ai Beauneaux (Seine-Inférieure). • Vankemmel-Haeyaert Henri, Maison du Doi teur à Elven (Morbihan). Veys-Goethals Joseph, Villa « La Miltière » Faverolles par Montrichard (Loir-et-Cher Vlamynck-Beele Epouse Cyrille, rue Hochi 22, à Sotteville-lez-Rouen (Seine-Inférieure De Vlamertinghenaars worden vrien delijk verzocht hun adres of woonst verandering kenbaar te maken aai M. Remy Duflou, Rue des Tournelles 14 à Versailles (Seine-et Oise). LIJST dm Vluchtelingen van het arrondissement ROESSELAERE Deze lijst werd gerangschikt op A. B. C. orde. West-Roosebeke (Vervolg) Decoene Félicité, Herzeele, Nord. Decoene Hector, id., id. Decommer Henri, Trèves-Cunault, M.-et-L. Decoster-Verslype Charles, Sainville, E.-et-L. Decoster Henri, Chaillé-les-Marais, Vendée. Décru Sidonie Virginie, Ménil-sur-l'Autise, id. Mme Dedeyne-Vangheluwe, La Rochelle, Cha- rente-Inférieure. Dedier Abdon, boulanger à l'Hôpital Belge de Neuville-sous-Montreuil-sur-Mer, P.-de-C. Dedier Hector, 19, r. du Buisson, Evreux, Eure. Degryse Aloïs, Lupersat, Creuse. Degryse Martha, Luçon, Vendée. We Degryse-Kamant, id., id. Dejonckheere Desnouck Emile, Poperinghe. VVwe Dejonckheere (Kayaert Molen), St-Bo- haire par Fossé, Loir-et-Cher. De Jonckheere Ign£ Abeelesteenw. Poperinghe Dejonghe Vandamme Charles, Aire-sur-la Lys, Pas-de-Calais. De Jonckeere Hermine, St-Amand, L.-et-Ch. Dekein Henri, Verdun par les Cabannes, Ariège. VIme Dekein-Debusschere Lucie, Mauriac, Cantal. Deken Febronie, Ees Cabannes, Ariège. Deken Julien, id., id. Deken Marcelle, id., id. 3eken Oscar, id., id. 3eken Raphaël-Maurice, id., id. tfme Deleu Emerence, Nontrou, Dordogne. Deleye-Vandamme Eugène, Hazebrouck, Nord. )elva-Steelant Cyrille, Ambloy, Loir-et-Cher. )ely Emile, Perigny, id. )ely Octavie, id., id. )emaître-Ghekiere Henri, Oloron-Ste-Marie, B.-Pyrénées. )eman Cyriel, chez M. Costineau à la Corbize Bassse-Gaulaine, Loire-Inf. )emeerseman Charles, Genneville par La Ri-vière-St-Sauveur, Calvados. Jemeye ou Demeyre Mathilde, Ee Mazeau, Vendée. )emeyers-Crabbe Camille, Grisy, Calvados. )enninck Maria, Graulliet, Tarn. Vwe Henry Denys Devoldere, 2, rue Casimir-Delavigne, Paris-VI". )enys Aloïs, Prumiers, Indre. )enys-Boutelgier Charles, Toucques, Calvados >enys Emile, Dax, Landes. )enys Eugenie, Prumiers, Indre. >enys Louis, Toucques, Calvados. )enys Lucie, Dax, Landes. )enys Maria, Toucques, Calvados. )eplancke Antoine, Vernou, Eure. )eplancke Godelieve, Lectoure, Gers. )eplancke Rosalie, id., id. )epature Kinders, 41, rue du Commerce, Ca-yeux-sur-Mer, Somme. )eplancke Arthur, Ecole Belge, Villers-en-Vexin, Eure. )epoorter Hector, Subligny parEa Haye-Pesnel, Manche. )epoorter Eéonard, id., id. Jepoorter Victor, id., id. (epoorter Emile, Sévigné, Vendée. )epraeter Jérôme, Morville, Loiret. leriemaker Emile, Watou. (eriemaker-Vandenbulke Emile, Croixrault, Somme. (eriemaker Marie, id., id. •erek Henri, 7, rue des Arts, Béziers, Hérault, •eriemaecker Charles, Croixrault par Poii, Somme. leriemaecker Jules, Tempelaermolenhoek, Oogtvleteren, België. leriemaecker Léonie, 24, rue du Faucon, Poperinghe, België. leroo Arthur, Buchy, Seine-Inférieure. leroo-Billian Arthur, Buchy, S.-Inf. leroo Désiré, Catenay par Blainville-Crevon, Seine-Inférieure. 'eroo Henri, La Rochelle, Char.-Inf. 'eroo Liicie, Catenay, Seine-Inf. ervaele Alidore, Perignat, Puy-de-Dôme, eschepper Pierre, Wormhout, Nord. esendere August, abeele steenweg, Poperinghe. esender Idaliô en Alice, Colonie des Enfants de l'Yser, au château de Ballanivilliers par Longjumeau, Seine-et-Oise. esnoeck Bruno, rue Diane, Lectoure, Gers. esnoeck-Mistiaen Bruno, Lectoure, Gers, asnoeck Breyne Camille, Pothières, C.-d'Or. Bsnoeck Hélène, Seissan, Gers. esnoeck Maria, Lectoure, id. ssnouck-Breyne Casimir, Carcent - Ponson, Landes. isnyder Thérèse, HospiceTardets, Basses-Pyr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume