Ons Vlaanderen

801 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 04 Dezember. Ons Vlaanderen. Konsultiert 16 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9w08w39829/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ViMde Jaar. — f|t 219. ■ ?r*j» : 10 Cantiarej j»«r Wcenadag 4 December 1918» 1 II ■> I■ IBil■ H Ml illiH ■(■iHTMI—nttWWrr ÀB0NNE9A&N T5FHI Jb VOOK BlîLOIK EN FKANKHI.U : Van tj u tôt Maart J919. 3.00 3 Juni 1919 ... 5.00 » /1V ONS VLAANDEREN A30HSEMENTSPRIJ3 VOOR DEN VREE1IDE Van nu tôt 30 Juni rgig... 8.00 j /s\ TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN W0ENSDAG EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 5 6.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 tsm^mwiiÊÊmimtÊmiammiÊimammiiiimimmÊamtmÊBamiKmBmammtaimteamiitÊÊmfmiaÊtmÊHÊmmÊuataiaÊitiKÊÊatmtÊiÊmÊÊimmiÊiimÊÊÊmÊmmaÊimam0ÈaaaemmÊimimKÊÊe^3aBam m vm m pmi ai n iwin ■*}■?*&. ***&. TE PARU S : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. O R G A AN Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk rrr—i-ittt- i-T»an-MruijLi«wti«iJ«Mrw«ïagriniiiii^i»i^nii»riirr-rr^ r— ! DOOït EENDRACHT STE II K llhM ini+fc'-^AW i PirTiTMU^KVYfciHF"! VT il** ' KaCSYUat&ïXB&W. ORGAAN 5 Der Belgische Christene Sociale Werken * J | Voorschotten voor Oorlogschade Iln eene reeks artikelen hadden wij de gelegenbeid aan de lezers van «Ons Vlaanderen » uit te leggen welke de bijzonderste bepalingen waren van de nieuwe wetgeving over het vaststellen en het ramen der schade voortsprui-tende uit den oorlog. Het was zeer belangrijk reeds, dat de regeeriug, na beloofd te bebben dat zij, de schade geleden gedurende de vier verloopen jaren, zou berstellen, de maatregelen trof om de vaststelling en beraming mogelijk te makea, maar daarmede zag inen nog niet de mogelijkheid on-raiddelijk schadevergoeding te beko-rnen, nogthans was bet broodnoodig dat de geteisterde onmiddelijk over geldmiddelen of krediet zou bescbikken wiide men ons land zien h rleven. Twee zeer belanrijke Wet Besluiten verschenen zooeven met het doel deze kwestie te regelen. Het eerste is in eenen zekeren zijn een i ou ter rechts kundig geheel en heeft enkel voor doel het tweede Wet Besluit dat de pra-tieksche inrichting van het krediet daarstelt in te ricbten. Wij geven dus hier den geest weder van deze twee besluiten daar wij weten, dat personen onervaren in het vak weinig met rechts teksten voort kunnen. Voorschotten zullen kunnen beko men worden voor de schade aange-bracht aan de goederen. Men zal onder zekere voorwaarden die nog al ingewikkeld zijn en hier weinig belang hebben, zijn recht op schadevergoe ding kunnen afstaan of in pand geven. Met dit recht af te staan of in pand te geven zal de geteisterde van de banken of van interichten instellingen het noodige krediet ontvangen om dit goed onmiddelijk te herstellen, deze ► herstelling overigens ee;.e voorwaard zijnde tôt het toekennen van het krc diet. Ziedaar het princiep. Men verstaat dat indien het recht o] vergoeding niet juist bepaald werc de banken in vele omstandigheden nie het noodige en het rechtvaardige ker diet zouden gegeven hebben. Om di te voorkomen het tweede W. B. een inrichting getroffen die ailes ten besti schikt. Immers van zoodra de geteis terde zijne aanvraag heeft ingedien< tôt vaststellen en raming van schad-mag hij aan de rechtbank vragen da hem onmiddelijk de steun verleen* worde, dit zal hij doen per aanbevolei brief, gestuurd in tweevoud tôt dei voorzitter der rechtbank van oorlog schade. De geteisterde zal het bedraj aangeven van den gevraagden steun aanwijzende dat dezen volstrekt nob dig is om te herstellen en dat hij nie over de noodige geldmiddelen beschikt hij zal zich ook verbinden, in di scLrift, van het geteisterd goed in zijr voorgaanden toestand te herstellen. De rechtbank is verplicht de aan vraag onmiddelijk te onderzoeken ei verleent als voorschot de som ove: dewelke de geteisterde en staatscom missaris t'akkoord gekomen zijn of bi niet akkoord beslist zij over de zaak Geen geld wordt aan de geteisterdi onmiddelijk tcegekend maar wel eet certificaat de beslissing van de recht bank vermeldende, certificaat dat on middelijk kan uitgewisseld wordei tegen een titel dat de staat zich ver plicht terug te betalen binnen de vij jaren Het is met dezen titel dat d< geteisterde naar de bank zal gaan ei het noodig krediet bekomen. Advokaat Ronse . I Het HonsicFtanon van Coucttei (Eigen berich, Wij hebten het over het kano fl dat geregeld Duinkerke beschoot. Ht was een van de drie verrassingei waarmede keizer Willem ia deze ■ oorlog de wereld wilde verbluffei Naar het eerste plan, moest het Lor den van uit Kales verbazen en doe: buigen. Het kanon is 18 meters lang heeft 38o m/m monddoorsnede e steekt in een gecimenteerden put va: 7 m. Îj2 diepte, draait met zijn pant serdekking op ijzeren brugwerk en i in zijn geheel omgeven van een dikke ijzerbetoenen wering. Met a zijn toebehoorten van berg- en schui] plaatsen lijkt het een kleine vestins; Wat al werk dit monsterkanoi vergde, heeft onze geknechte burgei bevolking best gevoeld. Alleen de tweemeterdikke werin V voor de gaping van het monster i beschadigd, waarscbijnlijk heeft d vijand zijn wonder willen vernietigei door- het zonder heffing tegen d wering af te vuren. De wering bega en vloeg het ruim in, maar het kanoi bleef zichtbaar ongedeerd. Nu houden belgische ger.darmen d J wacht bij het stuk, dat ons leger bi zijn reusachtigen ijzersprong met zoo veel eer veroverd heeft. ,1 Het is niet te verwonderen dat di 1 kanon, vooral nog meer toeganke M lijk dan Kemmel of Yzer reeds ziji ■ talrijke bezoekers vindt en de be 'I geerige oogen uitsteekt van menij 1 bondgenoot. <1 Het is te hopen dat de Belgisch regeering eraan zal houden dit trop J heum van Belgie's taaien moed te be waren en het tôt eer en voordeel vai ] zijn volk te doenen dienen. il Wate. J N et vergeten bij adresveranderiug 15 centiemen med® U ituren voor den onkoat. i 6 Spaarkas der Uitwijkelingen ') Wij zijn gelukkig aan de ledex n onzer Spaarkas te kunnen melden da: ■t het a Beschermkomiteit der Tijdelijkt '» Uitwijkelingen » terug zijne bureelet ° gëopend heeft 24, Wellinckstraat Gent. Wij zullen dââr, evenals op ons , hulpbureel, 181, Rue de Charonne, t< a Parijs, de uitbetaling doen der gestortf a gelden. Die uitbetaling kan ook geschieder s aan de familie onzer spaarders, bij -^ voorbeeld aan de vrouw, aan de ouders aan de kinders onzer spaarders ; in di1 geval moet men heel duidelijk aar i M. Seyssens, iSi, Rue de Charonne Paris (XIe) den naam en het adres doer kennen van den persoon aan wieû hel = geld moet uitbetaald worden ; ook df e juiste som doen kennen welke mer j geerne zou doen verzenden. e Personen die vreezen hun geld o: * hunne waarden op de reis te verliezer 1 ofgestolen t ^ worden, mogen hetstorter op ons bureel te Parijs, 181, Rue d« j Charonne, of het per postmandaat . zenden aan « M. Seyssens, iSi, Rut de Charonne, Paris » ze kunnen het ook t storten op onze Postrekening (Chèques " Postaux Paris n° 1159) ; op onze 1 bureelen te Gent, 24, Wellinckstraat; ' wordt het geld hun zonder eenigen 3 aftrok, op eerste aanvraag, terug-3 betaald. )e personen die hun geld bij ons op ■ intrest plaatsten, moeten ons natuur-1 lijk op tijd verwittigen als ze het terug verlangen. Op onze bureelen echter te Gent, zullen aile gestorte , sommen, of ze enkel op Spaarkas ge-stort werden of op intrest stonden, op eerste aanvraag, terugbetaald worden. i In t Beloofde Land i De Vlaamsche Kwestie en het Aktivism e ( Van onzen bijzonderen briefwissélaar) Wanneer men eene wandeling doet te Gent ontwaart men alras ettelijke huizen die kort en klein geslagen werden bij de intrede van ons leger. Het zijn deze van personen die hielden met den vijand of deze der gekende akti-visten. Zoo heeft men bij Speliers en Stocké ailes buitengeworpen en ver» brand. Er dient opgemerkt dat de haat tegen zekere aktivisten zich wonder wel uitlegt, wanneer men weet van welke groote macht deze onwaardige buigers gecoten en welk schandig gebruik zij er van maakten, Zoo verneem ik dat verscheidene mijner vrienden in 't ge-vang opgesloten werden omdat ze door Madame Stocké scheef bekeken werden, enz. Al de personen die met den vijand werkten, en die niet vluchtten werden op dit oogenblik door de veiligheids-politie aangehouden. Men zal nooit genoeg misprijzen hebben voor de personen die voor een handsvol geld of voor eer hunne me-deburgers verkochten, en men moest beister zijn aan waardebesef van met de Duitschers te heulen, wanneer de bevolking, aan den vijand zulken prachtigen lijdelijken weerstand bood. De Franskiljons, ik sprt< er reeds van, hebben. van dit ailes zeer behen-dig gebruik gemaakt om onze heiligste rechten te bestrijden. Het Vlaamsch werd door de Duitschers aan iedereen verplichtend opgelegd. Door de Duit-. scheis... dus is al wat Vlaamsch is, duitsch, zoo redeneeren velen, en vei-standige menschen blindgemaakt door 1 hun haat van het Duitsch, slokken deze grove stukken binnen. Vrienden hebben de lijst geteekend tegen de Vervlaamsching der Gentsche Hooge-school door de belgische Regeering, omdat de Duitschers de Gentsche Hoo-geschool wilden vervlaamschen ! Dat zal u wonder voorkomen, doch t het is zoo. en 't kan enkel uitgelegd . worden door den haat tegen Duitsch-p land, die zoo geweldig is dat hij de : Vlamingen in zijn onbereedeneerdheid, 1 slachtoffers wil maken van de duitsche , politiek. Men mag in sommige middens niet zeggen dat men Flamingant is, > zonder gevaar te loopen klop te krij-. gen, Gelukkig dat de. achting en de , liefde voor de jongens van ons held-haftig leger onbegrensd is en dat deze als iooveie apostelen tôt de bezette be-1 volking die zooveel leed komen zeggen: ' Wij ook leden door den Duitsch, maar , wat ons recht hield is de liefde voor ; het Vaderland en de gedurende strijd voor 't bekomen onzer Vlaamsche Rechten Wij werden in onze innigste 1 gevoelens gekrenkt. Zal België ons 1 Recht nog langer weigeren ? De haat tegen de overweldiger zal ! overleven, maar binnen twee maand i zal hij gezuiverd zijn van onbereede-neerde en te geweldige strekkingen en wij zullen leven in een vrijer recht L bekomen Vlaanderland. E R. (\Afnvdt DP.vnnlorl. 1 I t — o- / • Naar België Terug! Daar « Ons Vlaanderen » na den oorlog in België voort verschijnen zal, worden onze abonnenten vrien- 1 delijk verzocht, als ze naar België mogen terug keeren, ons hun adres aldaar te laten geworden ; « Ons Vlaanderen » zal hun aldaar besteld worden, zonder eenige prijsverhoo- ' ging. Van af 1 Januari a. s. zal de Goede | Raad uitsluitend voorbehouden worden aan de abonnenten van ons blad. Zij zullen ook xechten hebben op ' twee kosteloôze aarikohdigingeà. MET ONZE JONGENS DOOR VLAANDEREN Naar Eekloo Gedurende twaaif dagen waren wi blijven stioppen aan de Scheepsdonck vaart (boven Maldeghem). Door her haalde aanvallen werd de vijand er toi gedwongen in allerijl achteruit t< trekken. Op Allerzielenmorgen rond 7 un trokken de eerste piotten de vaart over en rond 7 1/2 kwamen onze voorposter te Eekloo aan. Welk een prachtigt ontvangst 1 op de schouders van he: volk werden zij naar het Stadhuû gediagen in triomf, en ontvangen doci het Gemeentebestuur. Gansch de stac was te been. Het gros van het legçi dat wachtte op het herstellen der bru£ van Balgeroek (die de Duitschen hadden doen springen) bleef wat lan§ weg naar hun goesting, en nu kwamet mannen, vrouwen, kinderen in stoei het leger tegen ; iedereen droeg df Belgische driekleur en het portret var den Koning en Koningin. Hoe ge-raakten zij daar toch achter ! Rond 11 uur meldt men de aankomst des Konicgs aan de biug van Balgeroek. Men had maar de uitdrukking op het jelaat dier menschen te zien om aldra te begrijpen dat zij hem gedurende i jaren in hun hart hadden gedragen. fong en oud gingen nu aan 't roepen : le Koning is daar! De Koning is daar 1 Het waren dan ook toejuichingen zon-ier einde, wanneer zij hem aan den jverkant van 't water bemerkten. De mannen die niet door den Duitsch werden medegevoerd, kwamen n allerhaast toe met schuppen en ipaden om de soldaten te heîpen in het eggen der bruggen. « Nu weten wij ten ninste voor wien wij werken » zeiden se. Rond 2 ure van den namiddag was le brug geheel gelegd (een bravo voor ie mannen van de genie), en nu trekken •uiterij en artillerie in voile galop in ie richting van den vijand, die zich erug trekt op het kanaal van Gent-rerneuzen.Honderden malen had ik aldus »eschuten ruiterij voorbij zien trekken; naar nooit, als nu, had ik in mij dat »evoelen van macht voelen opwellen : t was ons zegtvierend leger dat den /ijand op de hielen zat. Tegen valavond trok ook het voet-rolk vooruit maar niet heel ver. Wij )leven voor de stad liggen ; doch door ♦ — de stad zelf trokken versc.hiiler.de ; andere legerdiensten. Het was aan- ' doenlijk en verrukkelijk de ontvangst ; dier soldaten te hooren. i ; Ik zeg te hooren : Wat een vreugde- ; geroep, wat een vreugdegetier, wat een ( dooreënwarreiing van zangen en kreten ' , die boven de stad opstegen en gingen uitsterven in de velden, uren in 't ronde ' > ' i i 't Was de ziel van een volk, die zijn ; vreugde en zijn viijheid lucht gaf, na , ; vier jaren onmenschelijke slavernij. , s Welk een troost voor ons, soldaten, ■ te zien dat ons li j den de dood van l zoovelen onder ons, het leven heeft ^ ' gegeven aan zoovele duizenden. Een- c ; voudige menschen kwamen naar ons c s toe en zeiden eenvoudig en diep ge- j. ; voeld : a Wel bedankt, heeren, wel r 1 bedankt J » Het was zoo gemeend en daarom zôô roerend. ; Men zegt cns hier dat er veel «duiten» (dat is den naam welke men hier aan v de Duitschers geeft) de grens overge- f trokken zijn, bijzonder in den iaatsten r, tijd. — « En de grenzen waren die niet v bewaakt ? vroeg ik. « Jawel a antvvoordt e men mij, » maar met geld kocht men -de schildwachten om. Met geld kon men ailes verkrijgen van den duitsch. Van horg tôt laag was ^ het eene geldklopperii. Men sprak ons van den overste van de Kommandan- ^ tur die aldus een schoon fortuin ver-gaderde en dan... de grenzen overtrok. ^ Een echt schurkenvolk ! Hier zooals elders hooren wij dat de j, ijzeren tucht in het Duitsche leger tôt ^ het verleden behoort. De officieren hadden niets meer te « zeggen. In een dorp nabij Eecloo, lag S! de 72 strafkompagnie. 7 « En wat hebt ge gedaan om daarin te geraken » vroeg iemand aan een gestrafte. 'Hij antwoorde vlakaf « Het zijn al mannen die niet meer willen vechten ». v' De menschen bij wien wij ingekwar- n tierd lagen kwamen juist weer van de s' stad : zij konden niet meer klappen, sc zoo heesch waren ze van 't roepen. ^ 's Anderendaags in den vroegen ^ morgend, trokken wij de stad door ^ Eecloo is ongedeerd bewaard en heeft ° niet de minste schade geleden. Aan aile huizen wappert de belgische driekleur. ^ Een Piot. ^ ([Belg. Stand ) ^ 4- < EENE VERTRAGHtG 'an een goed paar dagen wordt voozien loor het verschijnen van het boek over le oorlogschade. Dit komt hieruit voort iat het Staatsblad van deze week eerst ie zoo belangrijke wet-besluiten over de joorschotten of bij voorbaat te ver. eenen ;teun afkondigde, en dat dus de ofji-■ieelc tekst niet vroeger aan de drukkers îon gegeven Het staat vast nu dat tegen let begin der toekomende week het boek al verzonden worden aan de talrijke nschrijvers. indeeling van het Boek Om dit werk meer nuttig te maken verd het in drij deelen gesplitst Het eerste deel geeft een algemeen )veizicht van de nieuwe wetgeving. Het tweede deei geeft den volledigen ;ekst van de verschillende besluiten. .Vaar uitleg van de artikels noodig is, vordt deze in kleine druk aan den roet van het artikel gegeven. Het derde deel bevat de formulieren n zal dus door de geteisterden meer-nalen moeten in handen genomen yorden. Een aanhangsel doet de vroegere wetgeving kennen, die in verscheidene ;evallen door degeteisteYden insgelijks nag ingeroepen worden. Om het boek der Oorlogschade vaststellen, beraming, en bij voorbaat e verleenen stem te ontvangen zende nen een mandaat van 2,20 fr. naar : Ons Vlaanderen » 22, Avenue de la ^epubliqne Paris. MMWMMMMHBBK!MnMMSaMBt93&E9KBnMMnwa392SS9HH£MHCaBaC»<43£aaH 1 Programma van het nîeuw Kaimist § Brussel, 26 Nov. — M. Delacroix, w voorzitter van onzen nieuwen minister- 5 raad heeft het volgende verklaard : h « Mijn. programma kan in drie woor-den worden 'samengevat : Vcrzoening, heropbouwing, samenwerking. Wij moeten al onze krachten vert eni-gen om België ekonomisch teherstellen. j. De oude partijgeschillen moeten niet g. worden opgewekt en ik ben gelukkig te y weten dat socialisten, kathoiieken en . liberalen van harte wenschen hand in ^ hand te arbeiden om onze nationale j. wel vaart opnieuw te doen leven. j 1.; Niettemin is 't toch noodig dat gansch ' de Natie haar woord zegge in de regee- ^ ring en daarvoor zal er een nieuw ont- q werp van enkelvoudig stemrecht worden voorgesteld, ontwerp dat al de kiassen ^ zal taken, want aile hebben samen ge-leden gedurende de jaren van beproe- ^ ving die ons land zoo pas heeftgekend. Voortaan, moeten de stakingen en ^ werkgeschillen door de verzoening worden opgelost. , Wij verwachten niet dat ons pro-gramma in het geheel geen tegenstand zal ontmoeten. Wij wenschen zelfs dien tegenstand, want, door dit middel Qc kunnen betere en meer voidoende t oplossîngen worden gevonden van de gemeenschappelijke vraagstukken. ^ De bijzonderheden van onze buiten- ^ landsche politiek zullen na de besluiten : van de Vredesconferentie, worden vast-gesteid De onzijdigheid aan België op- ^ gelegd moet nooit meer bestaan ; het traktaat van 1839 moet worden herzien». Onze Vorsten te Parijs Zij komen aan den 5 dezer Zooals wij reeds meldden, zullen de Koning en de Koningin van België en hun kinderen Parijs bezoeken. Het wordt bevestigd dat zij, Dins-dag, 5 December zullen aankomen en twee dqgen blijven. Hun trein zal om 2 uur in het station van het Bois-de-Boulogr;e binnen-loopcn. Vandaar zullen zij zich dade-ijk naar het ministerie van Buiten-andsche zaken begeven, waar zij zullen ogeeren. Daarna zullen zij naar het Elysée ;aan waar een middagmaal zal gegeven yorden en vescheidene heildronken jebiacht. 's Aaderdaags ontvangst op het Stad-îuis van Parijs, na het onbijt op het ninisterie van Buitenlandsche Zaken. Den tweeden dag 's avonds zullen >nze vorsten Parijs verlaten. Men mag een triomfantelijke ontvangst verwachten van onzen edelen îoning en geliefde Koningin die gedu-ende den ganschen oorlog een gedurig oorbeeld waren van heldhaftigheid n verheven eergevoel. Oe Belgische Demobilisatie De Belgische regeering heeft beslo-en de kiassen van 1899, 1900, 1901 n 1902 naar hun haardsteden terug 3 zenden, alsook de met deze kiassen elijkgestelden en de vrijwilliger van reer den 36 jaar. De kias van 1915 en de volgende lassen zullen achtereenvolgens wor-en opgeroepen. lit net Seiif 1 ïaMqd TREINVERKEER Oostende Wij vernemen dat het regelmatig erkeer tusschen Oostende en het bin-enland sedert eenige dagen is her-teld. We vernemen ook dat de duit-:he officier die naar Oostende moest omen om de mijnen te ontvijzen die e groote statie moesten doen sprin-en, op 't uiterste oogenblik aankwam m dit groote oriheil te beletten. Brussel-Parijs 't Land komt stillekens aan weer in ;ven. De wegen geraken hersteld en e spoorweglijnen komen in orde. Te beginnen van Woensdag of Don» lerdag zal de reizigerstrein weeiloopen usschen Brussel en Parijs. 't Is te hopen dat de heeien die aan-;este!d zijn om de noodige reispapieren f te ieveren, 'n weinig spoed zullen /illen bijbrengen om de menschen te ledienen Van ai die kleine feitjes angt spoedig hernemen af van het ;ven in 't land. Zedelghem Eigen Bericht. — Grijp en typhus iaken van ons parochie een groot ospitaal, waar de dood onbermhertig aat. Zondag. I7 11, stierf Bsnedictus anroose subiet in de kerk binst het lechtig Te Deum voor den Koning, a acht dagen er achter sterft schie-jk Leonie Strubbe der Aertrijksche al.iijde. Daarbij ovexleden André Ver-auwe, 16 j. oud, zoon van Hector ; lemi Neels, 14 j. oud, zoon van Henri; amiel Vercruysse, 12 j , zoon van eon ; daarbij Bertha Desmet, 22 j., achter van Louis der Pleine, die op et vliegplein hare ziekte opdeed en )0 een slachtoffer van den wreeden jrlog is, en Leonie Ketels, vrouw van ippolyte Wi'ilems, 53 j. Auguste Vandamme betrok de hof-ede van Charles Vempe, die naar ertrycke verhuisde, en menschen van ^aermaerde betrokken de doening jor Vandamme verlaten. Veider hebben wij een troep solda-n die bezig zijn al het hout en bouw-irief te verzamelen door den Duitsch-an achtergelaten, en hooren wij den êtêlê onzer vlaamsche klaroenen die at blijder klinken dan het Duitsche :tuit dat wij vier lange jaren hooren oesten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume