Ons Vlaanderen

651 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 24 September. Ons Vlaanderen. Konsultiert 05 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pz51g0k77w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Tweede Jaar. — N* 31 EDITION HEBDOMADAIRI Zondag 24 September 1916. O N S VLAANDEREN Door Eendracht Sterkl VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Lievdr Ocod dan Duitsch! Inschrij vingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » I , Bureslen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue de Ckaronne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zich wenden lot Ons Vlaanderen. Aan onze Abonnenten 1° — Aan deze onzer gëabonneerdei wier abonnement in Augustus en Sep tember vervallen is en die ons dei abonnementsprijs niet per post opzon den, zullen wij zoo vrij zijn deze wee] een postkwittancie van 2 fr. 50 (voo zes maanden en inningkosten bijge rekénd) te laten aanbieden; wij verhopei dat onze lezers deze kwittancie gunstij zullen aanvaarden 2° — Vriendelijk verzoeken wij onzi gëabonneerden wier abonnement in d< maanden October of November vervalt ons den Inschrij vingsprijs — 2 fr. 21 per zes maand — in postbon of post-mandaat te willen zenden. 3° — Onze nieuwe inschrij vers wor-den verzocht ons hun juist adres t< laten weten. Zij kunnen ons den inschrij vingsprijs per postbon medezenden op hun verlangen kunnen wij ool per postkwittancie doen ontvangen Postzegels echter moeten wij rolstrek weigeren. 4° Onze lezers die van adres veran-deren, worden vriendelijk verzocht, ons een adres-bandjen mee te zenden anders is het voor ons uiterst moeilijl van hunne adresverandering rekenin§ te houde'n. " ■ 1 ■1 ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■ ■ ... De Vlamingen en de Vlaamsche Hoogeschool De Vlamingen hielden en houder aan de vervlaamsching van de Gents'chi Hoogeschool als aan den appel van hur 00g. Waarom ? Omdat voor ons volk du maatregel de eenige is die ons kai brengen op de intellectuele hoogti waar ons volk moet zijn,als volk. De rechtvaardighejd eischt voor d< Vlamingen eene hoogeschool waar e gedoceert wordt in hunne taal. De Gelijkheid vraagt dit ! De vrijheid en gezonde democratii vragen dit, omdat een volk nîaar vr' is en van zijn rechten en plichtei bewust, wanneer er eene harmonischt evenredigheid bestaat tusschen al d( standen en deelen van dit volk. En de Vlamingen willen maar éém vlaamsche hoogeschool, en 't is de School van Gent. Waarom ? Omdat er veel redener voor zijn, en wel weer, de rechtvaar-digheid, de gelijkheid, de vrijheid er de gezonde démocratie, en... dit is wel het bezonderste : omdat de kwestie van de vlaamsche hoogeschool, eene vlaamsche kwestie, de vlamingen aan-belangt en dat zij dus het recht hebber te zeggen wààr zij hunne hoogere school verlangen. Wie de redenen wil kennen van de vlamingen, getrooste zich de moeite te lezen « Het Betoog voor de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool » door de Hoogeschoolkom-missie.Sinds 't uitbreken van dezen droever oorlogin den welken aile Belgen hur bloedgeofferdhebben voor 't Vaderland is er meer dan eens sprake geweesl van de vervlaamsching onzer Hooge school. Twistdrijvers in de Fransch-Belgische pers stookten soms moeilijkheden ; on bezonnen vlamingen namen soms eene houdingaan welke imt de huidige om-1 standigheden niet overeenkwam ; maar een dag sprak onze Koning; hij vroeg i van aile pennetwisten te staken en hij beloofde dat op den dag van zege zij ne c regeering de noodige maatregels zou r weten te treffen om aan ALLEN hun onbetwistbaar recht toe te kennen. 1 Gedurende enkele weken was er l kalmte, en dan, terwijl de vijand ons land bezet, herbegon de strijd. ; In zekere pers werden enkele vlamin-; gen van gçrmanofilie beschuldigd, en , het liedje van de dagelijksche verdacht-i makingen herbegon. Het systeem was eenvoudig ; iederen dag werd een vlaming aan den kaak gesteld, om te doen gelooven dat de vlamingen met : de duitschers heulden. Eene schrikke-lijke verantwoordelijkheid weegt op ; die pers; zij die nu altijd rekening : 8 eischen, zullen wel eens rekening moeten geven. t Wij zwegen.. Dees week nochtans werden ter onzer kennis gebracht feiten en gedachten-: uitingen, die de toekorast van ons ras te zeer aanbelangen opdat wij langer ■ zou den mogen zwijgen. ■ Een blad, een vlaamsch blad, gaf in twee artikels, de meening te kennen dat de Vlaamsche Hoogeschool, niet te Gent, maar te Antwerpen, moest opge-richt worden. Wij kunnen ons het doel dezer artikels niet uitleggen. De Vlamingen vroegen steeds, en vragen nog, de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Waarom nu, in vollen ooslog, komen spreken van eene nieuwe Hoogeschool, te Antwerpen te stichten ? l Wij willen geerne gelooven dat het niet is om de vlamingen op een dwaalspoor te brengen, nog veel min om oneenig-5 heid in hun midden te stichten ; maar, r wat willen daji wel die artikels bedui-den ? Wij houden er aan de waarheid in hare eere te herstellen: De Vlamingen j vragen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Knevelarijen, drogedenen zijn hier van geenen tel. Ons Jongens * die hun leven wagen aan den Yzer, zullen eens rekenschap vragen aan al-len: vriend of vijand, die, door open aanval of loenschen strik, hun zou willen berooven van de rechtvaardige belooning ,hunner" edelmoedige opoffe-ring.Geerne zouden wij nog eenige woor-den zeggen over eene andere zaak. De Vlamingen willen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, maar wij willen die enkel van ONZE Regeering en ze niet uit den vadsigen en be-bloeden klauw van den duitscher ontvangenEn, 0! Wee !... Honderd vlamingen hebben een manifest onderteekend in hetwelk zeverklarende vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool te aanvaarden uit de hand van de duitschers ! Wat die honderd deden — als ïe het waarlijk deden — was slecht, zeer 1 slecht. Waren het — zoo als men ze bestempeld heeft — landverraders ? Men mag niet roekeloos iemand van landverraad beschuldigen en ons dunkt dàt we voor den oogenblik niet genoeg : op de hoogte zijn en 00k niet de noodige .middels bezitten om op de hoogte te geraken, van wat er waarlijk gebeurc is, noch — al waren aile handteeken: echt, in welke omstandigheden dii handteekens .werden gegeven. Wij willen ze niet verontschuldigen maar eerder beklagen. Dutsen zijn he die leefden sinds twee jaar in een slech en vergiftig midden en diedenken dat zi hun vaderlandsch ideaal in overeen stemming kunnen brengen met wa zij deden, met een karpelsprong. Heet-hoofden, die te veel en te lang geledei hebben voor hun ideaal en denken da de toekomst van een deel van 't voll niet mag geslachtofferd vrorden aar sture princiepen en niet te overwin-nen haat en misprijzen. Dit voorval is pijtilijk, zeer pijnlijk maar het is ons een troost te moger bestatigen dat, zoo er enkele vriender en echte vlamingen onder de onder teekenaars gevonden worden, 't'meestt deel der namen ons gansch vreeme voorkomen en dat de gekende leiders der Vlaamsche Zaak, alook onze vlaam sche Geestelijkheid, volstrekt afvvezis zijn. De andere, de sukkelaars die zich door de duitschers lieten om den tuir leiden, zullen moeten boeten en d( vlamingen zullen de eersten zijn on hen te doen wachten op den drempe van het nieuwe en grootere en rechi verkregene Vlaanderen. De Vlamingen, die geleden en ge streden hebben, de Vlamingen dit met duizenden hun bloed vergoten zuîl ?n niettegenstaande aile kuiperijer Recht bekomen : Kene VLAAMSCHE BELGISCHE HOOGESCHOOL te Gent. Ons VLAANDEREN. Buitengewone Feestzitting in de Belgische Missie 181, rue de Charonne, 181. Parijs. Toekomenden zondag, 24e" Sept, za^ eene buitengewone Feestvergadering plaatsgrijpenin het Werk der Vlamin gen 181, rue de Charonne, te Parijs. Een hond.erdtal verminkte feelgische soldaten uit het geaticht van Port Villez, onder de leiding van hunner E. H. Aalmoezenier en hunne officiers hebben dat feest op touw gezet er zullen al de nummers van het programma uitvoeren. 's Morgens, te 11 ure, Militaire Mis gezongen door de soldaten. In den namiddag, te 5 ure stipt, ir de lokalen van den Kring, uitvoering van Muziek- en Tooneelstukken Zangen, Voordragen ; ailes uitsluitelijl< door onze lieve soldaten van Port-Vil lez Aile Belgen zullen er aan houder door hunne tegenwoordigheid eer bewijs van erkentenis en voile genegen heid te brengefi aan die moedig< j ongens. Bestuurlijke Decentraliserring Het volk, en vooral het Intîîlekt begon allengskens deze laatst; jaren de noodzakelijke inmenging in de openbare zaken op te "eischen, var mannen met ondervinding, gezonder zin, gave kennis en rake praktijk toi het bestudeeren, opmaken en Ver 1 haasten van wetsontwerpen tôt nut ; van 't algemeen Men begon immers ; te begrijpen dat vele praktische vraag-stukken voor de natie hoogdringende lëvenskwesties geworden zijn; dat er t op onze dagen goed en tevens rap handelend dient opgetreden te worden. j Het sckeppen van jongere openbare diensten van algemeen belang dringt l zich aile dagen meer en meer op. De ingewikkelde vraagstukken van den j dag eischen de medewerking van mannen van bijzondere kennis en van beroep. Alhier beoogen we vooral de ( vertegenwoordiging der staathuishoud-kundige intresten, voor dewelke het middel dient gevonden te worden de afgeveerdigden van aile groote beroepen en ambtskategorieën — voorzien van ! kiesmandaat en vertegenwoordigings-kracht — aan het bestuur der openbare diensten te laten mededeelen. Onze ^ bestaande Wetgevende Kamers in eene Nationale beroepsvereeniging te her-scheppen, of deze beide vereenigingen r nevens elkander daar te stellen, waren één en ander even klaarblijkelijk ge--vaarlijk voor 's lands inwendige po-! litiek. Om d:> groote ingewikkelie vraagstukken «van nationale en buiten-landsche staatkunde te bespreken en [ op te losssn, blijkt eene algemeene politieke Kamer — gekozen door aile Belgen zonder onderscheid van rang, beroep en verblijf, oillijk è.1 van onbetwistbaar belang. Edoch voor het oplossen der vraagstukken van ge-westelijk belang in zake staathuishoud-kunde, valt het niet te looehenen dat ; er mannen van doen zijn met groote bekwaamheid in ekonomische weten-schappen en met praktische kennis van zaken, gekozen door kiezers, ingedeeld volgens de streken van zelfde natuur-lijke ligging, met gemeene belangen en noodwendigheden. De Streek wordt ons immers door staathuishoudkundige redenen en aan-gelegenheden opgedrongen ; zij alleen ; kan, door een innige en voortdurende werkzaamheid, den voorspoed van het Land en vooruitgang van ieder dezes 1 indeelingen verwezentlijken. En deze gewestelijke belangvertegen-1 woordiging waarvan sprake, stelt niet het minste gevaar daar voor de eenheid l en onverdeelbaarheid van den Bel-gischen Staat. De taak der nationale uitvoerende macht verlichten en de , bevoegdheidder algemeene wetgevende Kamer veranderen, is daarom niet het ! grondbegin der Staat-soevereiniteit verlooehenen. Sommige soevereine rechten moeten uitsluitelijk en ten allen tijde de nationale vereeniging blijven toegekend ; maar het schijnt ons hoe langer hoe dringender dat, in onze ! moderne maatschappij, sommige be-, voegdheden van gewestelijke wetgeving en uitvoering, aan andere vereenigin-; gen worden toegekend dan aan de algemeen nationale vereeniging en aan den ministerieelen raad. In aile ondernemingen van openbare werken in 't belang eener Landstreek , en waarvan de vragen natuurlijker wijze te talrijk toestroomen om te : kunnen met de noodige aandacht i onderzocht en voldaan worden, is het 1 den Staat schier onmogelijk tôt een voldoende einde te geraken. In aile wetgeving van opeiibare gezondheid,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume