Ons Vlaanderen

1617 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 10 Februar. Ons Vlaanderen. Konsultiert 25 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0v89g5hf50/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONS VLAANDEREN f TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne, ABQNNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk i Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes maand t> 3.00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk ! Voor een jaar » 8.00 .jiiiimuiiwHwi ■! i —■mBinMiiiBiirirmiiirB n i rrmmw •'H">in>irrr'riTTMimniTr-r-fninnrnTTT-rrT-r --mu n DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opnaine. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. VLAANDEREN en de OORLOG In zijn « Crépuscule des Villes d'art flamandes » schreef Jozef Muls aan-gaande de verwoesting der oude vlaain-sche schoonheid deze diepgevoelde woorden : « Vlaanderen is wezenlijk in 't ge-drang geweest met zijn torens en belfor-ten, met heel zijn glorierijk verleden maar ook met zijn dappere jeugd van helden. De 80 0/0 van hen die vechten in de modder van den Yzer zijn Vla-mingen die enkel hunne taal spreken, zoodat men gerust kan zeggen dat het eerst en vooral Vlaanderen is dat sterjt voor België ». Hierop volgt in hetzelfde boekje eene bondige, eene helaas al te bon-dige, uiteenzetting van het programma der vlaamsche beweging . Deschrijver richt zich vooral tôt het fransch pu-bliek en het valt te betreuren dat zulks niet meer wordt gedaan door rechtgeaarde Vlamingen die de fran-sche taal machtig zijn. Want wieheeft tôt heden het fransch volk ingelicht over Vlaanderen ? Man-nen als Maeterlinck, Roland de Mares, Dumont-Wilden, Fuss-Amoré... die van de vlaamsche toestanden niets afweten voor Vlaanderen over hebben. Het zijn de voorstaan-ders « la Belgique sera latine ou ne sera pas ». Van op de spreekgestoelten vvaar zij zich hebben vastgeankerd verkondigen zij, zonder ooit de minste tegenspraak te ontmoeten : dat de vlaamsche strijd sedert den oorlog niet meer bestaat en alleeu nog gevoerd wordt door eenige verraders verkocht aan Duitschland, dat onze taal een « patois » is dat met letterkunde niets gemeen heeft, dat Vlaanderen van na-tuur altijd tweetalig is geweest en moet blijven en dergelijke dwaasheden meer, vvaar wij sinds lang de schouders voor ophalen maar die bij het onschul-dige en onwetende fransche publiek nog altijd voor waarheid worden aangenomen . Maar hier is nu een Vlaming die deze vlaamschhaters in hunne eigen taal komt tegenspreken zonder dat in het minst gezegd kan worden dat Lij eenige toegevendheid voor Duitschland zou laren blijken. Wij vertalen hier nog deze regeîen van Jozef Muls : « Het verlangen naar eeb eigen vlaamsche kultuur werd schan-delijk uitgebuit dooronzenergsten vijand, Duitschland, die niets dan ikzuchtige doeleinden had met aan het gemartelde Vlaanderen zijne Hoogeschool van Gent en de bestuurlijke scheiding te verleenen. Aile trouwhartige Vlamingen weigeren die geschenken uit handen die nog be-zoedeld zijn met het bloed hunner zonen en broeders. Maar hetgeen vele Franschen gewoonlijk niet weten, het is dat deze zeljde Vlamingen met heel hun hart I verlangen te hekomen diezelfde vlaamsche hoogeschool van Gent en, misschien ook wel, die bestuurlijke scheiding van hun nationaal parlement in een hersteld en onafhankelijk België. » Jozef Muls deed wel van slechts in twijfelenden zin van de bestuurlijke scheiding te spreken en hij had ons inziens misschien beter gedaan er in 't geheel niet van te spreken. Want wij willen voor als nu den eisch voor bestuurlijke scheiding nog niet onder-schrij ven omdat wij altijd blijven hopen dat onze regeering van hare jaar 30 politiek zal afzien en de voile vrijheid van Vlaanderen vereenigbaar zal achten met de staatseenheid van België. * * * .Maar het wordt hoog tijd dat er uit den Haver duidelijke verklaringen komen en dat er door onze regeering daden worden gesteld die aile vlamin-geD volledige gerustheid kunnen geven aangaande hunne toekomst. Want de vlaamsche beweging is tijdci* dezen oorlog met reuzen schre den vooruitgegaan omdat zooals Muls £ het juist zegt j de voldoening van de f vlaamsche verlangens in de oorlogs- c doeleinden begrepen ligt van de bond- t gcnooten, namelijk, de vrijmaking der kleine nationaliteiten die verdrukt wer- g den door het impérialisme der groote staten. Het is inderdaad een feit, droef \ om bestatigen, maar onloochenbaar dat c de Vlamingen altijd de ontwikkeling van hun nationalen geest hebben zien tegen 2 werken. Deze geest zal maar volledig s kunnen ontbloeien door de algeheele verwezenlijking van het traditioneel pro- e gramma der vlaamsche beweging : de c taal van het volk in het onderwijs van c hoog tôt laag, in het gerecht, in het bes- 2 tunr en in het leger. » 2 De socialist Kamiel Huysmans, met ^ Frans van Cauwelaert en Louis Franck een der leiders v^in de vlaamsche s beweging, heeft het zelfs zoo ver ( gebracht dat hij de regeling der c vlaamsche kwestie aan het aanstaande £ vredes kongres wil onderwerpen. Wij zijn van meening en wij deelen 1 bierin de gedachten door Jozef Muls herhaaldelijk uitgedrukt in het voor- * woord van zijn Crepuscule dat aile ; inmenging van vreemde machten zoo-wel als die van het huidig bezettend ! gezag in België moet worden verworpen ^ Wij moeten onze eigen vlaamsche % kwestie oplossen in ons eigen belgisch c parlement maar in tegenwoordigheid ^ van de steigende onrust van het c vlaamsche volk in België en van de 7 vlaamsche elementen in ons strijdend v en lijdend leger wordt het van een ( dringende noodzakelijkheid dat er een teeken kome van uit den Haver. 2 Want onze regeering moet het weten / zoowel als wij dat het roert in België c zooals het er nooit geroerd heeft. Het \ zijn niet de enkele onverantwoordelijke r en gezaglooze leden van den Raad van t Vlaanderen, die door aile trouwhartige 8 Vlamingen worden gelaakt, die deze b roering verwekten. Neen heel de massa n van het vlaamsche volk tôt in de kleinste dorpen in het bezette gebied is bewust geworden van zijn recht. Het -weet nu dat het gaat om 2ijn groot en schoon leven en het zal zijn recht l| eischen met een wil van staal. i Het vlaamsche volk uit het bezette gebied ziet uit naar onze regeering, ziet uit naar ons leger. Het is fier op ons leger en het betrouw t op ons leger want het weet dat daar op den Yzer minstens 70000 bewuste^ kerels staan die morgen onweerstaanbaar den ^ vlaamschen eisch zullen steunen...... j censuur ^ Waren ^ niet de laatste woorden die ons van v daar toekwamen over de vlaamsche ^ beweging, de woorden van Minister de ^ Broqueville in het Trocadero om de historische tweetaligheid, ^ waar wij door aile eeuwen heen onder g( geleden hebben, te handhaven in Vlaanderen ? t censuur ^ g Maak toch, om Gods wil, de bewus't-geworden vlaamsche massa £ niet hopeloos. Want de vijand loert en baat de vlaamsche verlangen uit in zijn eigen ikzuchtig belang. Spreekt Ie het bevrijdend woord dat vrede en k rust zal brengen. Aile vlaamsche or-ganen, « Vrij België » in Holland, ti «De Stem uit België» te Londen, «Ons Vaderland » te Kales, « De Belgische ei Standaard », in de Panne, wij zelf en het g, leger dat u zoo trouw heeft gesteund g, hebben u dikwijls genoeg den nood- k kreet van ons volk herhaald. d Wilt gij België redden uit dezen d> oorlog red dan ook Vlaanderen. Advocaat Ronse. £ e( I MILITIEVERGOEDING voor en na den dood van den militair Er zijn drie soorten van militiever- 5 goedingen : 1» de dagelijksche ver-? goedingen, 2° de woonstvergoeding, - 3° een bijzondere toelage bij de dood - van den soldaat. ' 1. De dagelijksche vergoeding be- - draagt : '■ a) aan de echtgenoote 1.25 fr. met ' vergoeding van 0.50 fr. per kind min dan 16 jaar oud of gebrekkelijk. <■ b) aan den persoon die gelast is te zorgen voor de kinderen van den 1 soldait 0.50 fr. per kind. ? c) indien de militair niet gehuwd is - en geen kinderen heeft, 1.25 fr. aan ? den vader, de moeder, de grootou- 6 ders, of den persoon gelast met de ' zorg van de ouderlooze broeders of zusters min dan 16 jaar of gebrek- ' : kelijk. d) indien het huisgezin twee of meer soldaten heeft. wordt er 1.25 fr. be taald voor den eersten, 0 65 fr. voor dt-n tvveeden en 0.45 fr. voor de andere. Deze dagelijksche vergoeding komt niet toe aan de personen die reeds de Fransche allocatie genieten. In dit geval behouden zij recht op het ver-schil tusschen de genoten Fransche allocatie en de hierboven vastgestelde j militievergoeding. Krachtens een Besluit-wet van 8 O'tober 1917, mag deze dagelijksche ! vergoeding aangevraagd worden tôt 1 op 3I October van het jaar dat zal ■ volgen op datgene gedurende hetwelk de vijandelijkheden zullen ophouden, ! zonder vei vallenverklaring van de ' verloopen vergoedingen sedert 16 1 October 1916. 2. De woonstvergoeding is een bij -zonder vergoeding voor huisvesting. Zij bedraagt : a) in gemeenten boven : de 8000 inwoners, 30 fr. per maand, verhoogd met 10 fr. per kind (van min dan 16 jaar) van den militair ; b) in de gemeenten beneden de 8000 inwoners 20 fr. per maand, verhoogd met 7.50 fr. per kind van den militair. Een enkele bijvoeging van 10 of ♦ - — - 7.50 fr. wordt bij de woonstvergoe- - ding verleend, indien een of meer , broers en zusters, neven en nichten i van den militair,(van min dan 16 jaar of gebrekkelijk) toevertrouwd zijn - aan de zorgen van den persoon die de woonstvergoeding geniet. t Worden immer aanzien als nog in ! werkelijken dienst : 1° de gesneuvelden, 3 2° de krijgsgevangenen, 1 3° de soldaten die afgekeurd en vrij gesteld wierden voor kwetsuren. 5 De families van deze drie reeksen 1 militairen blijven dus ook de vergoeding voorttrekken voor gansch den 5 duur van den oorlog. Krachtens een Koninklijk besluit van 8 October 1917, ai tikel 2, lid 2, mag de aanvraag voor de woonstvergoeding gedaan woroen tôt 31 Oc-' tober van het jaar dat zal volgen op :a het einde van den oorlog ; nochtans zullen voortaan de vergoedingen voor j. huisvesting enkel verschuldigd zijn . van af dén dag hunner aanvraag en ' voor de verloopen drie laatste maan-den.> De woonstvergoeding wordt enkel ; verleend aan de personen die de dage-lij ksche militievergoeding niet t rekken, 5 en de fransche allocatie genieten. Twee of meer soldaten in een zelfde huisgezin tellen maar voor één, voor de woonstvergoeding. De dagelijksche vergoeding en de woonstvergoeding worden aangevraagd te Le Havre, aan den heer Minisler ven Binnenlandsche Zaken. 3 . Een bijzonder toelage. Daarenbo-. ven hebben de weduwe of de ouders van een gesneuvelden soldaat recht ! tôt een enkele bijzonder toelage van 100 fr. en dit zonder nadeel voor de [ gewone vergoeding. ; De aanvraag wordt gedaan aan den ; heer heer Minister van Oorlog van . België, op een formule (vraaglijst) , afgeleverd door hem of door den consul der streek . E A. Deplancke. ; Ninisterie m liirprljg n maire Inteodansie Kleeding voor gereformeerden onder de hooge bescherming van het 1 Amerikaansch Rood kruis, 50, rue Désiré Dehors, Ste-Adresse : :—X -♦- I y Onder het voorzitterschap van den 1 Minister van burgerlijke en militaire £ Intendancie en met den steun van het Amerikaansch Rood kruis, komt het komiteit van het werk der « Kleeding : voor Gereformeerden » gesticht te worden . Het werk heeft voor doel burgerkleedij te bezorgen aan onze gereformeerde soldaten, ook aan de onbemiddelden die in verlof zonder ^ soldij gesteld worden . ^ Het hoofdkomiteit is gevestigd te Havre S te-Adresse, 50, rue Désiré Dehors ; zijne werking zal gepaard r gaan j met deze der bijzondere komi- r teiten, die zich reeds bezighouden met s het kleeden der soldaten die tôt het v burgerleven terugkeeren. Het werk der « Kleeding voor Gere- v jormçerden » levert eene volledige c kleedij aan de volgende kategoriën : c 1' Vrijgestelden door bepaald of ^ tijdelijk reform ; g 2- In verlof zonder soldij gestelden en de tôt reform voorgestelden. (in 't • geval dat tde militaire overheid het gepast acht dat het komiteit tusschen-kome, en voor zooveel zij een jaar dienst tellen 't zij op het front of in den rug van het leger). Het werk treedt in voege van af 1 Januari 1918 zonder terugwerkende kracht. Het Komiteit behoudt zich v echter het recht, bijzondere gevallen te onderzoeken van soldaten die in w- verlof zonder soldij gesteld zijn of gereformeerd, voor dien datum . De kleedij bestaat uit 't volgende. 1 paar schoenen voor werklieden, 1 paar schoenen voor bedienden. 1 burgerkostuum voor bedienden, 1 burgerkostuum voor werklieden. 1 halsdoek, 3 paar manchetten, 3 halskragen, 1 hemd, 1 onderbroek, 1 lijfrok, 1 paar kousen, 1 paar bre-tellen, 6 witte neusdoeken . Op het oogenblik dat de gereformeerden zoo talrijk worden en de moeilijkheden om zich kleedij aan te schaffen, grooter en grooter, zal dit werk de beste diensten bewijzeu. Groot zal onze dankbaarheid zijn voor het Amerikaansch Rood kruis dat zoo innig de belangen onzer soldaten behartigt, vooral van diegene welke ziekten of oorlogskwetsuren voor den dienst van het Vaderlaud onge-schikt maken. Le Crépuscule des Villes d'Art Flamandes door J. Muls wordt door « ONS VLAANDEREN » voor 1.50 fr. opgezonden UIT ONS VADERLAND — —4 Algemeene Berichten VERORDENING betreffende den aankoop van de nog voor-handen zijnde voorraden aan koren en meel uit het oogstjaar 1917 en uit vroegere oogst-jaren.{Eigen bericht) §1- Al de landbouwers moeten hun koren ten laatste op 15 Februari uitge-dorscht hebben en het ter beschikking houden vaan de opkoopers van het Nationaal Komiteit. § 2- Het Nationaal Komiteit is verplicht al het koren en meel van den van 1917 en van vroegere oogst jaren, dat nog in handen is van de landbouwers en niet. voor eigen ver-bruik afgestaan werd, ten laatste op 28 Februari op te koopen, het naar de bergplaatsen en molens te vervoeren en het op te stapelen . Ingeval het Nationaal Komiteit ten laatste op 2s Februari niet tôt den aankoop of het vervoer is overgegaan, moeten de eigenaars al de hiervoren bedoelde voorraden, die zij nog in hun bezit of elders ondergebracht hebben, ten laatste op 15 Maart bij den burge-meester van hun gemeente schriftelijk aangeven. De burgemeester moet de aangiften ten laatste op 16 Maart aan de bevoegde « Provinzial-Ernte-Kom-mission » provinciale Oogstkommissie) overmaken. § 3- Koren, dat na 15 Februari niet uit-gedorscht is, of koren en meel, dat na 15 Maart niet afgeleverd of aange-geven, is wordt, zoover het niet voor het eigen verbruik van den landbouwer afgestaan werd, zonder schadeloosstel-ling verbeurdverklaard. De voorzitter van de provinciale Oogstkommissie spreekt de verbeurd-verklaring uit. Verbeurdverklaard koren en meel wordt aan het Nationaal Komiteit toegekend. Het Nationaal Komiteit moet de ver-beurdverklaarde stapels betalen, reken-ning houdende met de geldende hoogs-te prijzen. De daarvoor betaalde som-men zullen door den voorzitter der provinciale Oogstkommissie aan de bestendige afvaardigingen, voor liefda-dige werken binnen de provincies, overgemaakt worden. Llet verbeurdverklaarde stapels koren en meel zal op dezelfde wijze worden te werk gegaan, alsof die stapels door het Nationaal Komiteit bij den landbouwer aangekocht waren . §*• De voorzitter van de provinciale Oogstkommissie is gemachtigd, met het 00g op de uitvoering van deze veror-dening, geschikte onderrichtingen en aanwijzingen uit de vaardigen. §5- Wie de bepalingen van § 1 en van § 2 le zin, alsmede de overeenkomstig § 4 dezer verordening uitgevaardigde onderrichtingen en aanwijzingen van den voorzitter der provinciale Oogstkommissie overtreedt, word gestraft met ten hoogste 5 jaar gevangenis of met ten hoogste 20.000 mark boete. Ook kunnen gevangenisstraf en geld-boete te gelijker tijd worden uitgespro-ken. Bovendien moeten de meel of korenstapels, die het vooirwerp van de strafbare handeling uitmaken, verbeur-verklaard worden, zoover de verbeurd-verklaring niet reeds van ambtswege is geschied overeenkomstig § 3. Is de overtreding begaan met het inzicht een ongeoorlofde winst op te strijken, zoo moet de gevangenis straf ook een geldboete worden uitgesproken, die voor ieder kilogram koren of meel, dat het voorwerp der overtreding uit-maakt.het tienvoud van den hoogsten prijs bedraagt. De geldboete mag niet meer dan het in het le lid bepaalde bedrag van 20,000 mark, en niet min-der dan 25 mark beloopen. Het koren ♦ — of het meel, dat gerechtelijk verbenrd-verklaard is, iste gebruiken zooals in § 3 _ is aangegeven. § e. Al de dorsch en leveringstermijnen die vroeger door de provinciale Oogst-kommissies en door de « Kreischefs » - vastgesteld werden, blijven bestaan, - indien zij niet ha de bij deze verorde-? ning bepaalde termijnen vallen. Brussel, den 20 December 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr VON FALKENHAUSEN, Generaloberst. t OOST-VLAANDEREN het leven in het etappengebied. — ^ Hetetappengebied dat de beide Vlaan-3 deren op enkele dorpen tegenover Ant-i werpen na, vormt als een afzonderlijk land dat rechtstieeks onder militair bestuur staat en met het « keizerlijk 1 Gouvernement » te Brussel niets te ! maken heeft Het leven is er zeer droevig, thans t bij den aanvang der strenge koude. Kolen zijn er niet of bijna niet. ' Gas mag er niet meer worden r gebruikt. Wie over geen electri-^ citeit beschikt is dus van den | namiddag af in het duister, en wordt overigens ook door de koude verplicht 1 om het grootste deel van den dag onder de dekens door te brengen. Te Gent is geen melk, geen vleesch of geen eieren meer te krijgen die niet L gesmokkeld zijn. De pensionaten hebben hun leerlin- - gen moeten naar huis zenden. Aile r scholen en openbare gebouwen zijn . door Duitsche soldaten ingenomen. Terwijl de inwoners geen brandstof 3 kunnnen bekomen, hebben de Duits-~ chers daaraan geen gebrek. Op aile ma-nieren tracht men het moreel der sol-j daten omhooog te houden om hen aldus voor een te verwachten offen-sief klaar te maken . — Voor- het Assisenhof kwam de zaak van vrouw Anna Van der Plancke, beticht haar kindje van 3 jaar te heb- r ben vermoord. De vrouw werd vrij-3 gesproken. — Te Gerit vertelt men dat bij den luchtaanval van den 10 Januari op Oos-takker de kerk aldaar bescha'digd is. gent. — (Eigen berichten). 2 erge val. — Op I2 Januari, rond 1 . uur,45, is de genaamde Ernest Van I Bever, oud 43 jaar, opziener, wonende Rooigemstraat 260,in de Phœnixstraat uitgegleden en heeft zich in den val ; de linker knieschijf gebroken. Na de t zorgen te hebben ontvangen ten huize - van den heer dokter Rysenaer, is hij 1 per ambulancie naar zijne woning overgebracht. droevig ongeval. — Op zelfde namid-i dig, rond 3 uur, speelden kleine kinde- - ren aan het hekken der meisjesschool ! der Vosstraat toen op zeker oogenblik het hoofd van den elfjarigen Derdyn Gustaaf, wonende Notelaarstraat 83, tusschen het vaste en het beweegbare deel van het hekken werd gevat. Hij bekwam alzoo eene bloedige wonde aan de rechter slaap. De heer dokter Rysenaer verzorgde het knaapje en deed het naar zijne woning overbren-gen.verdronken. — De landbouwster Juliana De Rycke. I7 1/2 jaar oud wonende te Asper, Stakestraat, verliet Donderdag 17 januari de ouderlijke woning, zich begevende bij de familie wonende alhier Muylaertstraat, alwaar zij niet toegekomen is. Men denkt dat hel meisje, door de duisternis misleid, in het water zal gesukkeld en verdronken zijn. schip gezonken. — Aan de Walpoort-brug is op 20 januaii ten gevolge van den hevigen stroom, een Walenschip gezonkeh. Heden middag was de scheepvaart nog altoos onderbroken^ ■ Derde Jaar. — N* 51. Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 10 Februari 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume