Ons Vlaanderen

1235 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 14 August. Ons Vlaanderen. Konsultiert 16 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fq9q23s56g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABONNEMENTSPRIJS , Voor Frankrijk : Van nu tôt 31 Dec. 1918... 4.00 » 31 Maart 1919. 7.00 » /♦\ TE GENT : ONS VLAANDEREN ABONN EMEHTSPRIJS Vdor Belgie of den vreemde î Van nu tôt 31 Dec. 1918... 6.00 fr. /tv : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. O R G A AN Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk DOOP. EENDRACHT STERK ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken I De Belgische Parlementsleden < I buiten het bezetie gebied I Een adres aan de Kamerleden in Bezette België Wij ontvangen — in 't fransch — 1 den tekst van het adres door onze 1 Parlementsleden aan hunne ambtge- \ nooten in het bezette gebied gestuurd i waariD zij in schoone bewooidingen t hunne verkleefdheid uitdrukken aan c hunne medebroeders die g nder onder c het juk van den vijand lijden. \ Het eindigt als volgt : r Belgisch volk, « Uwe vertegenwoordigers trachten c naar niets anders, droomen van niets 1 anders dan, volgens hun vermogen, en binnen het kader van onze grondwette-lijke instellingen, bij te dragen tôt uwe vrijmaking, tôt uwe opstanding, tôt uwe grootheid. Maar zij weten reeds — en dit spreekt hun vreugde in en een onzeggelijke fierheid — dat den dag dat gij weer zult opstaan in uw her-wonnen vrijheid en zelfheerschappij, niets reiner zal zijn dan uw roem, niets grootscher zal zijn dan uw werk en uwe toekomst. Daarom gaan, in dit uur, al hun gedachten, al hun liefde en al hun houp naar u. » UIT ONS VADERLAND Algemeene berichten De Gezondheidstoestand. — «Het Al-gemeen Handelsblad» van Amsterdam heeft op 12 Juli een groot artikel gewijd aan den gezondheidstoestand van onze verdrukte landgenooten. Na er op gedrukt te hebben dat de toestand van dag tôt dag verslecht geeft de schrijver volgende statistie-ken voor 481 gemeenten met 2 541.672 inwonners. In deze 481 gemeenten werden in 1913 zeven en veertig duizend ge-boorten aangegeven. In 1917 werden er nog slechts 22 duizend aangegeven. Terzelfdertijde groeit het sterfte-cijfer gestadig aan. In 1913 was de verhouding 14,5 per duizend, in 1917 was ze gestegen tôt 17. In 1913 was er ruim 4 0/0 versehil in 't voordeel van den aangroei der bevolking, nu is een verschil van 8,4 0/0 in 't nadeel. Te Antwerpen b. v. worden nog slechts 6 geboorten op 1000 inwoners aangestipt. Velen stierven door tering : In 1913 was het verhoudingscijfer 12,7 per 1000 inwoners, in 1917 was het cijfer meer dan verdubbeld. Sinds het begin van den oorlog heeft Belgie niet min dan twee hon-derd duizend kinders door overlijden verloren, 't zij ongeveer 165 per dag ! In 1917 verminderde de bevolking met 260 zielen per dag ! En « Het Algemeen Handelsblad » besluit al dus : « Het Belgisch volk, dat den oorlog noch wenschte, noch kon verhelpen, dat onder aile oorlogsvoerenden recht heeft aan het meeste medevoelen, lijdt schrikkelijk in dezen gruweltijd. » OOST-VLAANDEREN Gent (7 Juli). — Onvoorzichtigheid. — Woensdag rond I2 u. heeft de genaamde De Wilde Frans, 11 jaaf oud, wonende Wespstraat 1, zich bezeerd door van een wagen te vallen, waar hij opgeklauterd was. Hij werd verzorgd door dokter Vercauteren. — Gisteravond rond 7 uur was de kleine Battens Roger, 8 jaar, aan het spelen aan de poort van het klooster der Augustijnen. Hij geraakte met de linker hand tusschen de poort, met-het ongelukkig gevolg dat twee vingers verpletterd werden. IZiek gevallen. — Donderdag morgen rond 7 uur heeft de genaamde Boedri August, 53 jaar, wonende Eschstraat, in de Phoenixstraat eene beroerte ge-kregen.Na door Dr Rysenaer verzorgd te zijn geweest is hij per ambulantierij-tuig weggevoerd geworden. Bandietenstreek. — Zaterdag na- !middag greep op den hoek van den Ottogracht en Goudstraat een stout-moedige bandietenstreek plaats. Twee kerels van de stad in soldaat verkleed boden er zich in de herberg die het ftummer 2 draagt aan, onder voor-wendsel door de politie te zijn gezon- den om tôt een huiszoeking over te gaan. Naar zij aan de vrouw, die alleen met haar klein dochtertje te huis was, zegden, stond haar man onder ver-denking brieven uit Holland te hebben overgebracht. Nauwelijkâ echter hadden zij eenige stappen in het huis gezet of zij wier-pen zich op de vrouw en duwden haar, een prop in den mond. Dit ge-daan, trokken zij naar boven en roof-den er uit een kast eene som van 4.000 frank in Duitsche bank'oiljetten. Zij sleurden daarna de vrouw in den kelder, alwaar een der kerels bij haar de wacht hield, terwijl de andere zich van gansch den inhoud der tooglade meester maakte. De vrouw die gewaar werd dat ze met gewone schurken te doen had, begon om hulp te schreeuwen. doch de kerel die er naast stond vatte haar bij de keel en beproefde haar te wor-gen. Dit gelukte hem echter niet en de vrouw die zich dapper verweerde kon zich eindelijk uit zijn handen losrukken en terug naar de keuken vluchten, waar ze een kan greep en door de ruiten wierp. Stoutmoedige diefstal. — Woensdag nacht hebben inbrekers bij den heer Ose. De Mulder, Rooigemlaan 435, met een koevoet den kelderrooster -uitgewrongen en daarna weggenomen, waarna zij in den kelder zijn binnen-gedrongen om daaruit, met een groote buit levensmiddelen te vertrekken. De dieven moeten nogal op hun gemak hebben kunnen werken aar.gezkn de steenen die zij uitgebroken hadden, door hen heel netjes in de grep naast elkander geplaatst werden, terwijl de rooster een goede vijf meters verder was geplaatst. Been gebroken. — Gisteren namid-dag rond 3 1[2 uur, is zekere Impens Ursula, 85 j. oud, wonende Zwijnaard-sche steenweg. 338 ten harent van een stoel gevallen en heeft zich daar-door het linker been gebroken. Na de eerste zorgen ontvangen te hebben van geneesheer De Wannemaeker is de vrouw naar het Burgerlijk gasthuis overgebracht. Ziek gevallen. — Dinsdag om 9 uur 's morgens is de genaamde De Mey Emiel, 18 jaar, wonende Fabriekplaats 25, op de Prinsenhof, plots ziek gevallen . Hij is door de zorgen der policie naar zijn woning overgebracht. Verdronken. — Dinsdag namiddag rond 2 1[2 uur, is de kleine Spaey Henriette, 2 1 \2 jaar, wonende te Ledeberg, Kerkstraat 40, in de Schelde gevallen en verdronken. Het lijkje werd opgevischt langs den kant der Stropkaai en naar het doodenhuis overgebracht. Tramrijtuig ontspoord. — Dinsdag morgen ontspoorde in de Zonnestraat een tramrijtuig waardoor het verkeer tijdelijk onderbroken was. In 't water. — Ernest Lefever, 47 jaren, dagbladverkooper, wonende Aza-leastraat, 27, is den 29 April voormid-dag op de Waldamkaai in 't water gevallen. Hij werd door den soldaat Stephanski en door Arthur Bouckaert gered. Na de kunstmatige ademhalirjg op hem te hebben toegepast, werd hij naar het gasthuis overgebracht. Hoe sommigepersonen handtldrijven. — Van Huile Jeroom, 23 jaar, werk-man in de statie Dampoort, wonende Nieuwe Kerkstraat, 14, en Van Cuu-lebroek Remi, 28 jaar, daar eveneens werkzaam, stolen daar in den nacht van 25 op 26 Mei, 56 kgr. koffie toe-behoorende aan het Voedingskomiteit. 's Anderendaags verkochten zij de waar aan 30 fr. het kilo aan De Schijn-kel Henri, Hortensiastraat, 113(1 die hem nog denzelfden dag verkoebt voor 35 frank aan Delporte Gérard, Kwak-kel straat, 42. Deze verkocht hem den 27 aan 4o fr., aan Raymond Meule-meester, Elisabethlaan 46, die hern op zijne béurt afstond aan andere per-sonen aan 46 fr. 5o. Dus op twee dagen eene prijsverhooging van 30 frank tôt 46 fr. 5O. De politie der 7* wijk heeft reeds de twee eersten aangehouden en eene som van 832 fr. 50 aangeslagen alsook een zij den kleed van 295 frank en meubelen die zij gekocht hadden met het overige van ùet geld. Audenaerde. — Volgens « De Tele-graaf » zijn hier 5oo Fransche bur-gers uit 't Noorden van Frankrijk aangekomen. Die burgers werden ge-weldigerhand ontvoerd en moeten nu aan militaire werken arbeiden. Zij worden gehuisvest in ellendige barakken en moeten op den ruwen grond slapen ! St Niklaas (Waas). — Diefstallen. — De diefstallen staan nog steeds aan de orde van den dag. Bij Adolf Nauts, Gijzelstraat te Nieuwkerken, werd een geit gestolen; van den landbouwer Achiel van Kauce, te Kemseke, werd een koe ter uaarde van 4oo frank geroofd. WEST-VLAANDEREN Oostende (eigen berichf). — Uit Dostende kwam een schrijven toe, dat ^edagteekend stond den 16 Juni 11. Daarin wordt gemeld eene lijst voor lankoop van levensmiddelen, en andere anontbeerlijke voorwerpen, die zoo ;enigzins laten zien voor welk duur leven de menschen zich daar bevin-len ! Boter 34 f. de kilo. Zeep 24 f. de kilo. Vleesch 15 f. de kilo als er is. Eiers 1 f. 25 't stuk. Koffie 50 f. de kilo. Cacao 60 f. de kilo. Een paar schoenen 203 f. Een paar kousen 27 f. Een hemd 25 f. Lakens 50 f 't koppel. Kleerstof gewone 5o f. de meter. Oude aardappels in Juni 125 f de loo kilos. Tarwe 4 f. de kilo. Melk 1,25 f. de liter. Tabak 3o f. de kilo. Stekskens 2 f. 't pakje. Gewond. — Bij een beschieting werden gewond de 63-jarige Gustaaf Durchain, Hertoginnestraat 3n de 17-jarige Armand Lenaerts, Jozef II straat. Beernem — — De 38-jarige Adolf van Landschoot werd gedood. De 75 jarige Viktor de Gersem werd gewond. Snellegem. — werden gewond : de 4l-jarige Jeroom Van Gaver, uit Maria-Aalter, en de 42-j arige August Neyrinck, uit Knesselare. Brugge. — Uit een interview van twee krijgsgevangenen die konden ont-snappen, vernamen we dat te Brugge, de Duitschers de vrouwen, die geen bezigheid hebben, verplichteD te werken in het munitie vervoer. Zoo ziet men heele dagen langs de vestingen, vrouwen zware vrachten munitie voort-sjouwen.— De doofstommenschool van Brugge, onder bestuur van Kanunik Naeghels, is naar Antwerpen overgebracht . Niet vergeten bij adresverandering 15 centiemen mede te sturen voor den onkost. EVREUX (Eure) Zondag morgend, een schiiderachti-ge stoet, met splinternagelnieuwen vaandel aan top, klom den kronkelen-den weg op naar St. Sebastien, een eigenaardig dorpje, verloren en ver-doken tusschen de spenebosschen, op een uur afstand van de stad. . Wat was er gaanda ? 't Waren de 4oo Belgen van Evreux, jonge en oude, die onder de bescherming der maatschappij « l'Union Belge c ailen even blijde en welgezind, een uitstapje deden ter gelegentieid van den ver-jaardag van hunne onafhankelijk . Zij waren een aangenameii, een belgische feestdag beloofd in geval van schoon weere, en God lof ! 't was ailerschoon-ste weere en 't was een echt gemoede-lijke belgische vieringe ! Onder weg aan de stoet groeide aan door de aankomst der belgen van Armières, Claville, Parville, ja zelfs van Brosville (2o kilom. verre) Maar die de kroone spande waren de Renin-ghelstenaren, de familièn Blankaert en Camaert die van voor zonopgang hun besten looper hadden ingespannen, en van Bourgtheroulde, op 40 kilometers afstand, kwamen afgedraafd om het belgische feest mee te vieren. Een blijde en luidruchtige hoerah ! weergalmde door de bosschen wanneer de volksvertegenwoordiger M . Ramae-kers en de heeren kunstzangers van Port-Villez (Vernon) per automobiel den stoet kwamen vervoegen. Halfwege St-Sebastien gekomen, za-gen zi] reeds de belgische vlaggen die van boven de hoogste sperreboomen hen yriendelijk toewenkten. Aan de a Mairie" hertelijke welkom-groet vanwege de Maire en den Pastor E. H. Dermaut, omringd van de hee- , ren van den gemeentetaad en van omtrent al de inwoners. Die welkom-groet werd geestdrifrig be^ntwoord , door de heeren Janssens en Valcke, , voorzitter en ondervoorzitter der maatschappij. In het lief kerkje, Voor de omstan- | digheid driemaal te klein, werd ten 11 1/2 ure de H. Mis opgedragen voor \ de gesneuvelde belgische soldaten en voor onze dierbare afgestorvenen in Frankrijk. Nooit, zekerlijk nooit, heeft dat fransch kerkje zulke ingetogene en terzelvertijd opgetogene menigte ge- : zien. In den koor omringd van schoone welriekende bloemen, juist bachten den biddenden priester, prijkte fier ons prachtig vaandel. Onder de mis voerden onze kunstzangers hertroe-rende godsdienstige zangen uit en de aalmoezenier E. H. Gustaaf Depoorter, sprak in 't fransch en in 't vlaamsch een treffende omstandigheidsrede die j door de menigte met gretigheid werd -aanhoord.De kerkelijke dienst werd gesloten : met een plechtig « Te Deum » En dan wat dichterlijk tafereel toen die honderde menschen, in groepjes verdeeld, hun middagmaal binnen-speelden in 't malsche gias van pastors grooten boomgaard i Hoe aangenaam die wandeling in 't park van 't kasteel der gravin de Fayet waar de kunstzangers hun wonderbare stemmen deden weerklinken door de eeuwen-oude boomen 1 Maar vooral hoe prachtig die aanspraalc van onzen alomge-vierden redenaar, den volkslievenden en vooral vluchtelingslievenden Ka-merheer Ramaekers ! In het fransch en in het vlaamsch roemde hij de mildadigheid van Frankrijk jegens het heldhaftige Belgie dat door zijne zelfopoffering de beschaafde wereld gered heeft Hij sprak den lof uit van onzen wereldberoemden kardinaal Mercier, van onzen koning Albert en koningin Elisabeth, van onze dappere soldaten en eindigde met het goede nieuws aan te kondigen dat de bond-genooten een nieuwen en schitterenden zegepraal behaald hadden tusschen Soissons en Reims, rnisschien God gave't 1 het begin van het einde van den wreeden' oorlog en het pijnlijk ballingschap. De prachtige redevoering werd menigmaal onderbroken door geestdriftige toejuichingenen luidruch- tig handgeklap en e'ndelijk begroet door de fransche en belgische nationale liederen. De stoet werd hervormd en trok op naar 't kasteel der gravin de la Bour-donnaye waar de ontvangst even gul-hartig was. , Voor 't afscheid werd nog menig liedje gezongen ; 't geen meest bijval ; bekwam 't was 't liedje van O. D. V. 1 van Thuyne van Yper, gezongen op ■ zijn Ypersch door eene Yperlinge van zeventig jaar. Mochte het God believen, dat zij te naaste jare haar schoon Ypersch liedje zinge in het herlevende Yper ! GREVELINGEN (Pas-de Calais) Robert de Leye te Grevelingen la den « Soldatenkring » te Grevelingen, Maandagavond 5 Oogst om 7 uren : bomvolle zaal ! Eivol ! Geen plaatsje bleef onbezet ! 't Was pas 'smorgends aangekondigd en toch liep het vol, dat het een plezier was om zien ! Om 7 uren juist gaat het doek op.j Op het tooneel : dichter Hodister, die in een paar korte zinnen de voorstelling doet der heeren : Robert De Leye, toondichter; Nestor Groentak, dichter en René Terneu, tenorzanger. Dadelijk vangt het feest aan. Terneu draagt de liederen voor en Da Leye zelf begeleidt aan het klavier. 't Eerste lied gaat goed, 't tweede begeestert, 't derde verrukt.... 't vier- de 't vijfde 't zevende ! Wat een storm van toejuicheningen! Wat een ovatie ! Zanger en klavierspeler hebben waar-lijk gelukt, en als toondichter kon Robert De Leye geen meerder succès droomen ! Nu neemt Nestor Groentak het woord. Als dichter is z'n naam gemaakt doch als voordrager mist z'n stem de noodige draagwijdce en kracht om een reeds begeesterde menigte te bemeesteren. 't Geeft niet I Na het stormend bruisen van De Leye's krachtige zangen, passen een drietal diepgevoelige Groentak-gedichten best. Een even warme ovatie valt hem ten deel. Weer treden De Leye en Terneu op het voorplan'en weer galmt het zuivere Vlaatnsche lied de zaal in. Robert de Leye zelve draagt 00k een paar liederen voor, en zoo hij niet gelukt als Terneu, om met krachtige stem het publiek te vervoeren, hij gelukt dan toch.. .. heel de zaal te doen meezingen ! Daarna sluiten klavierspeler en zanger, het zoo welgelukt feest, met een daverende « Vlaamsche Leeuw ». 't Is het toppnnt der vervoering want niet één mond blijft nog gesloten 1 Dreunend klinken de stemmenklan-ken door de zaal : Zij zullen hem niet temmen Zoo lang een Vlaming leeft ! Zoo lang de Leeuw kan klauwen Zoo lang hij tanden heeft ! Kortom 't was een feest dat te herdoen is 1 Afgepiept. LES BARAQUES (Pas-de-Calais) Onze dappere zeemans. — Verleden week greep een plechtige dienst plaats, in de parochiale kerk van het Fransch dorp Les Baraques (Pas-de-Calais), ter nagedachtenis der drie Belgische soldaten Everaerd Maurice, Thomas Jan en Goftin Jan, van het Dépôt voor Bemanningen, omgekomen bij het zin-ken van het Belgisch stoomschip « Chilien », op 22 Juni 1918, in den Atlantischen Oceaan getorpedeerd. De mis werd gelezen door den almoezenier van het Dépôt en door talrijke soldaten bijgewoond . Onder de officieren : luitenant-kolo-nel Corneille, commandant der Militaire Zeediensten; majoor Munaut, commandant van het D. E. ; kapitein Gysbrechts, luitenant Van C^lbergh, enz. Dat hunne zielen in vrede rusten. r Het zal zeker passen te wijzen op î de verliezen door onze zeelieden gele-den tijdens het vervullen van hunne > ondankbare taak, die door veel men-. schen metfhet vak onbekend, al licht . over het hoofd gezien ^wordt... ALBI (Tarn) Op Zondag 28 Juli, vierde men te Albi de Feeste van Belgie's Onafhan-kelijkheid, onder het Eere-Voorzitter-schap van Mgr. den Aartsbisschop Césérac. Om 11 uren werd in de Hoofdkerk aan het hoofdiltaar, met Belgische en Fransche vaandels versierd, eene Mis gecelebreerd voor de belgische en fransche soldaten op het eereveld gevallen... Eene trillende stem doet zich hooren : 't Is de E. H. Jules Corty, aalmoezenier, professor van mu/âek ter belgische polymatieke school van Thiber-ville (Eure), aller onwankelbare hoop uitgalmende « Tu renaîtras, Sainte Belgique »... Z. E.H. Kanunnik Tichon, voor den oorlog aalmoezenier van het Atheneum (Dinant) en thans aalmoezenier der school van Sorèze (Tarn), beklimt den kansel. Zijn thema is « La Belgique-Martyre ». De kinderen der belgische schoolko-lonie voeren daarna de volgende zangen uit : (( Qui est comme Dieu " mu-ziek van Van den Abeele, director van 't Conservatorium van Yper ; en „ Fers l'Avenir " door M . Gevaert... Ja, hoezeer voelt men thans de noodzakeiijkheid van Goddelijke hulp en sterkte in de droevige ure waarop de barbaarsche vijand op onzen vader-grond is... Bij den uitgang der Kathe-draal eindigen de eerst doffe, dan hoogklinkende tonen der Brabançonne deze treffende plechtigheid. Het feest der Belgische Onafhanke-lijkheid pastte juist samen met het zilveren Jubileum van Eerw. Moeder Raphaella, 25 jaar overste der zusters Annuntiaten der belgische schoolko-lonie.Een jubbel-mis werd te 7 ure door den E. H. aalmoezenier Pater Corty in de schoolkolonie opgedragen in het bijwonen van den edalmoedigen wel-doener dîr Kolonie : Z. E. H . kanunnik Colombier... Hartroerend gelegen-heidsserm jan door M. den kanuanik Tichon ... Na de Mis, trakte.nentontbijt voor de gansche schoolbevolking. .. 's Avonds had eene vartooning plaats door de leerlingen der belgische school op een daartoe lieflijk gepinkt tooneel. Gedichten, alleen- en tweespraken, gymnastische oefeningen met zang, tooneelstukkan, jubelcantate (woorden en muziek van E. H. Jules Corty) ailes werd er uitgevoerd onder de warme toejuichingen der talrijke toeschou-wers.Bij het einde der aangename feeste deed Z E. H. kanunnik Rouffiac, pastoor onzer parochiekerk St. Joseph eene korte maar zielroerende aan-spraak, gesloten door den blijden kreet tt Leve de Bondgenooten " en door de wel doordachte beantwoording van Eerw. Pater Corty. 's Maandags, 29 juli. mis van dank-zegging. Daarna prijsuitdeeling in de belgische school, alwaar ieder leerling door Eerw. Pater-Aalmoezenier beloond werd. Hiermêe eindigde het heuglijke feeste van 28. en 29 juli. Het Belgisch Nationaal Feest te Lyon In de groote zaal van den Conservatoire heeft de belgische Colonie onder het voorzitterschap van Mr. Mu-latier, belgisch Consul den 2l- Juli gevierd. Het was eene luisterlijke betooging van Vaderlandsliefde aan de welke al de belgische overheden, deel genomen hebben. Mr. Mulatier heeft in eene roerende rede de belgische standvastigheid en zijnen schoonen opofferingsgeest ge-huldigd.OPGELET : « Ons Vlaanderen » verschijnt thans : 22, Avenue de la République, Paris. Vierde Jaar. N* 187» Prijs : 10 Centiem per Nutnmer Woensdag 14 Augustus 1918,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume