Ons Vlaanderen

1856 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 18 November. Ons Vlaanderen. Konsultiert 18 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ms3jw87x19/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Derde Jaar. Nr 39. Prijs : 10 Centiemen per Nummer Zondag 18 November 1917. ONS VLAANDEREN VERSÇHIJNÏ ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRWS : Voor België en Frankrijk i Voor cen jaar fr-s. 5 00 Voor zes maand » 3 00 Voor drij maand .... » 2.00 Buitcn Frank:ij,k j Voor een jaar » S.00 I IIOIIH EENDRAÇHT STERK j . , • . • - ; ' ^ i BUREELEN : TE GENT : 24, Wellinckstraat. TE PAKIJS : 181, Rue de Charonne. Sire, 't is Uw Feest vandaag! -3s * * * Sire, 't is Uw feest vandaag! En als een droom uit langverlogen tijden, Toen wij in vrêe en voorspoed ons verblijden, Schept dezen dag weerom voor onzen geest Een grootsch visioen... toen gansch een Volk [Uw feest Met klokkenspel en rofflend trommelslagen Als in de sprookjes of in d'oude sagen Den wereld konde deed!... Toen van Noord tôt [Zuid Onz' zangen klonken en toen lier en luit En harp en vedel onze jongensscharen Ten joie joeg met klankenrijke snaren, Toen allen in een zelfden huldegroet / Begeesterd en in reine liefdegloed U eerden en U trouwe zwoeren, Toeh zangen, die een Volk vervoeren, Uw Volk — dat slechts aan liejde dacht, — Begeesterd voor uw trône bracht... «S Nu is hij hêen die tijd van heil en zegen! Nu dreunt de slag van Thor teu aller wege... Geen beiaard zingt zijn' zoete melodij... Het Vadrenerf gelijkt een woestenij !... i Toch trillen in onz' harten weer De snaren i Van weleer! Is nu de beiaard stil alom Klinkt nu noch vedel, harp of irom, Juicht nu geen blijde V olkrenschaar Of trilt geen enkle lieresnaar, Toch jubelt 't Yolk nog even graag : Harop l Harop! Harop ! Sire 'tis Uw feest vandaag! Ons VLAANDEREN. Weer opbouwen van steden en dorpen Voor eene groote menigte kunstliefheb-bers, bouwkundigen en economisten heeft minister Helleputte te Parijs, in de school voor stedenbouw eene rede uitgesproken die voor de yluchtelingen Van belang is. 't Was zake uit te leggen hoe wij onze steden en dorpen dienen op te bouwen. 't Was de eerste keer dat een lid van de Belgische Regeering dit onderwerp aan-vatte, en wel de minister die het herbouwen van bewoonde plaatsen moet handhaven. De stellingen van den heer minister zijn van aard om aan te staan aan onze vluch-telingen. Wel kan er nog veel daarover ge-redekaveld worden, doch wij bepalen ons hier die stellingen kort en bondig weer te te geven, daarbij vaststellende dat ze aller- best onthaald werden. * * * Moeten wij onze steden herbouwen ? Kunstliefhebbers verdedigden die stelling'dat raen de opgehoopte puinen zoo moest be-waren, tôt eeuvvige schande van den ôver-Weldiger. Daartoe zullen dienen de zerk-steenen en kruisen die wij in iedere gemeente zullen oprichten met aanduiding van de namen van onze soldaten van de ontvoerde of vermoorde burgers, met mel-ding van de boeten en straffen die op onze bevolking weegden, alsook van de vernie-lingen door de duitschers teweeg gebracht, Van steden of dorpen die gansch verdwe-nen of wier puinen tôt heden bevvaard ble-ven, zijn in België weinig of geen voorbeel-den.Bedenkt waar men ons terugkeerende volk zou huisvesten ? « Elders » is in België eene plaats die moeilijk is om vinden. Wât zou het niet kosten de eigenaars der vernielde eigendommen te onteigenen ? Welk verloren kapitaal in materiaal, grond, wer-ken voor bestrating en waterafvoer. moest men eene stad in puinen laten ? De geschiedenis leert dat steden ontstaan ten gevolge van allerlei omstandigheden van plaats, grond- natuur- en luchtgesteltenis-sen, economische of politieke toestanden. Deze laatste omstandigheden kunnen veran-deren of verdwijnen, zoodat steden sluime-ren, gestremd zijn in hunnen bloei, gedeel-telijk vergaan, doch sterven... dit zeldzaam Qooit. * * * Hoe dienen wij onze steden en dorpen te herstellen ? De bewoners vrij laten, ware een middel om de opbouwing te verhaasten . Doch ware het aan te nemen dai men van de gelegenheid niet zou gebruik maken om die verbeteringen uit te voeren die men vôôr den oorlog ontworpen had, of deze ontwer- pen die men wel inzag doch niet durfde verhopen te mogen uitvoeren, om reden van de groote onkosten die ze vergden ? Ware het niet te betreuren moest m.-n voortdurend ongemak en nadeel lijden, lie-ver dan vertraging in het bouwen van eenige woonsten te veroorzakc-n ? Doch 't ware overdreven moest men willen verbeteren daar waar geene ernstige economische, gezondheids- of schoonheids-belangen in 't spel zijn. Wij zullen dus onze steden en dorpen weer opbouwen zooals wij ze vôôr den oorlog zouden gewenscht hebben. * * * Van regeeringswege kunnen wij voor 't oogenblik niets meer verwachten dan wat noodzakelijk is. De Belgen houden voor hunne staatsinstellingen. Welnu, de Belgische Kamers kunnen niet bijeenkomen, en de Regeering zou haar recht te buiten gaan moest zij thans beslissingen nemen die tôt na de oorlog kunnen verdaagd worden. * * * Spoedig herbouwen gaat niet zonder zeker gevaar te loopen- Er is sprake geweest van maatschappijen die lange reken huizen zouden bouwen, ten goedkoopste mogelijk, volgens op voorhand vastgestelde en eenvormige modellen. Zeker-lijk kan men in dien zin iets uitdenken, en dit stelsel ten geheele of ten deele toepassen. Doch men vergete niet dat goedkoop dik-wijls kwaadkoop is dat een huis aan het huisgezin moet passen, dat daarbij al te groote eenvormigheid onredelijk en onver-dragelijk is. Met die gedachten staat « regionalism » of heemschut in verband ; de huizen moeten verschillen van streek tôt streek volgens grond- en luchtgesteltenissen, volgens ge-bruikte bouwstoffen, volgens bedrijf en gewoonten der inwoners. Eene strekking bestaat er wel over geheel de wereld om sommige plaatselijke gewoonten voor internationale gebruiken te ver-wisselen. Die beweging trachten te stuiten ware niet praktisch. Doch veel verschil is er nog in de leefwijze van streek tôt streek. Het gemak van vervoer bracht ook ver-anderingen te weeg in het gebruik van bouwmateriaal. Waar men vroeger slechts plaatselijke bouwstoffen moest verwerken, kan men nu gemakkelijk goed materiaal aanbrengen. Doch waar men kan kiezen tusschen even aan te prijzen bouwwijzen, zullen de plaatselijke gewoonlijk de goedkoopste zijn. Veel blijft er dus over voor gezond regio-lism.m ni«j-.Twr.w;^'"1 Triai" Mil! ,t gt-V JH Een Ginema-filmken in verzen. .. - t Aan mijn Censor. O Censor lief, o Censor fijn! Waarom toch zou ik ldagen ; Daar kan geen beetren censor zijn ; Ik kan hem wel verdragen. * Hij leert mij daglijks, inderdaad ; Op wat ik schrijf, te letten ; Terwijl mijn lezer het verstaat Om 't punt op de is te zetten. Hij teert mij hoe 'k in iederen zin En dubben zin kan leggen, En hoe 'k tusschen de regels in Toch nog veel meer kan zeggen. I Hij leert mij hoe ik altijd meer Mijn penne nog kan scherpen, Terwijl 'k hem daarvoor keer op keer Wat zand in 't oog moet werpen. Den schrijve" leert hij zijn gedacht Zorgvuldig in te kleeden, Den lezer leert hij met bedacht Al wat hij leest 't ontleden . Hij teert mij hoe 'k op zwart en wit, Op wat ik schrijf moet passen ; Maar hoe verborgm 't zout ook zit, Toch vinden het ons jassen. Zie, Censor, da's de echte kunst Om mij mijn vak te leeren, 'k Bedank u, voor die groote gunst Wel honderd duize;/! kreren . * 0 Censor lief o Censor fijn, Kan 'k nog icts verder vragen ? Daar kan geen beetren censor zijn : Van hem leer 'k aile «lagen. (Ons Vaderland) Pertïnax. 1 ■ . ■ . i « — ' ——————— Tweede les van Rekenen De censuur verbiedt onr, reeds tweemaal — met welk recht ? —, te bewijzen door eene eenvoudige rekening dat de vrouw van een Belgisch soldaat met twee kinde-ren, die enkel de belgische militaire allocatie tfntvangt, niet kan bestaan. Zooals het iedereen weet, uitgenomen de censura, ontvangt die vrouw 2.25 fk. per dag. Dit is veel te weinig daar zij met dat sommetje nauwelijks patatten, brood en melk voor-haar huisgezin kan lcoopen CENSUUR Wij vragen, en 't is niet te veel, dat de Belgische militaire vergoeding als de Fran-sche op l."50 fk. voor de grooten en 1.00 fk. voor de kleinen gebracht worde, en dat de vergoeding van huisvesting aan dezen die 'de militaire allocatie ontvangen gegeven worde. Wij vragen ook dat de censuur zich bepale bij het censureeren van militaire en diplomatieke berichten . JUSTUS. * * * In zake praalgebouwen worden weeral verschillende stelsels verdedigd : 1° niet herbouwen ; 2° weer opbouwen, 't zij in nieuwe vormen, 't zij overeenkomstig het voormalig kunstgebouw. Vergeten wij niet dat onze praalgebouwen de geschiedenis van ons land vertellen. Wie kreeg ooit in 't gedacht te laken dat men de gebouwen van de markt van Brusssel her-stelde, nadat zij door de legers van Lode-wijk XIV verdelgd geweest waren ? Onze monumenten stonden een tijd in groot gevaar : de duitschers hadden ér aan gedacht ze zelf te herstellen. Dat kunnen zij niet 1 Onze kerken, torens, belforten en stad-huizen zullen wij zelf doen verrijzen. Op onze kùnstgebouwen past ook de leuze : « Debout les Morts ! t XYZ. r i i i 111 m ïi i ni » "n ii i "iiiMiniiiBiiMBiwiiiininwi Een echte schande I Over 14 da,;en vroegeii wij ons af, of het waaiheid was dat aan de vluchtelingen vijf frank gevraagd wc-rd om het bekomen der nieuwe identileitskaarten. Het is maar al te waar. Familiën, in nood verkeerend moesten eerst i.iet weinig geld uitgéven voor de photos en nu vooral de leden 5 frank dop-pen. De talrijkste familien worden meest getroffen ! \\ ij geven hieronder een brief weer, geko-zen uit dozijnen, wij durven hem in zijn geheel niet geven, niet dat het niet al waar is, maar wij zoeken niet verbittering te verwekken . Mijnheer de Bestuurder, « In Uwnummer van heden vind ik onder de hoofding een echt schandaal eenige welge-pa/ite woorden nopens het feit dat men in zeken departementen 5 franken eischt van de vluchtelingen voor de Carte d'identité. Ja goede heor.hierin den Indre zijn wij ook van die gelukkige zielen. De laatste Zondag van September bood de veldwachter van Concremiers mij een druksel ter lezing aan geteekend door den heer Em. Pugeault, prefect van den Indre waarbij de vreemde-lingen werd ter kennis gebracht dat zij de gevraagde identiteitskaart konden bc-komen tegen vertoon van een kvvijtschrift van Slorting eener sorn van 5 franken voor 10" Ootober. » Ik ojk, Mijnheer 'ik vind de har.del-wijze van fo.nmîge franschen drQllig. Immers zij drijven de Belgen weg uit hunne haardstedeD beletten hun goedenen meubelen enz. tegelde te maken, verplichten hun naar Frankrijk te k m n e:i eea3 daar eischen identiteitspa-pieren bij de macht, welke zij op den horp toe duur doen betalen. Voor onze familie hier hebben wij dertig franken mogen dokken en nogthâhs de gemeenteoverheid had aile noodige stukken, daar bij mijn huvyeîijk op 22 sten februari 1916 de gemeenteoverheid van Elverdinghe mij aile noodige papieren zondt en de heer arron-dissementskommissaris aile goede referenties over gansch de ïamilie zond. In aile geval aanzie ik geheel die zaak niet als reCht. Wanneer het voor hen op betalen ' aankomt , zijn zij zoo rap niet. A. D. D. Concremiers, 4 November 1917 . De reglementen, zeggen dat enkel de noodlijdende vreemdelingen van het storten der vijf frank ontslagen zijn en 't is de prefekt die besluit of men wel noodlijdend is ! Waarom niet besloten dat al deze die eene vergoeding ontvangen niet ontslagen worden van de betaîing dier taks ? Immers het kan niet betwist dat deze maatregel van 5 fk. te eischen zoo onredelijk als onrechtvaardig is : Onredelijk, zoo onredelijk als 't eischen van de nieuwe kaart zelfl Wij hadden reeds ons paspoort. ons feuille d'Immatriculation (feuille de 42 sous), ons permis de séjour, was het dan nog niet genoeg ? Ten ware men de Belgen aanzag als verdachten legt zich de maatregel niet ui<\ En dan vijf frank eischen' van de arme drommels van vluchtelingen ! Is het voor geld te kloppen ? Och heere, 't is ne druppel water in den dage;lijkschen miljoenendans, En eindelijk Frankrijk begeer-t toch, en 't verelient het, met de Belgen goed te staan, en 't zijn al die kleine plagerijen, die de m iischen mis-moedigen en over dit edel land een valsch gedachte doen ontstaan. De maatr gel wordt zeer onre litvaardig toegepast. Yele vluchtelingen die allocatie ontvangen, moeten die talcs betakn. Wij ker.nen huisgezinnen waar de nieuwe kaart d'identité met de photos bij 60 fk. kostten ! Is het niet zooals wij reeds zegden, met de eene hand ontnemen. wat men met de an-dere geeft ? Wij hebben eene regeering, en minis'ers, die zich met de vluchtelingen bezig houden, dat vvare eene schoone bezigheid, dat eens goed te brengen ! Justus. BEKENDifflAKING Ons VLAANDEREN heeft besloten, van in 't vervolg geen gewag meer te geven,aan bekendmakingen en mededeelingen die ons in 't Fransch alleen worden toegezonden door Belgische inriclitingen en vereenigin-gen. Bekendmakingen die uitkomen van de Fransche overheid zijn zeer dikwijls in 't Fransch en in 't Vlaamsch wanneer zij tôt ons gericht worden. Men mag toch ook zooveel vragen van Belgische inrichtingen. Ons Vlaanderen. ÊCERSTGESCHENK der Belgische Soldaten Onder het Eerevoorzitterschap van E. H. Moyersoen, Bestuurder van het « Werk der Vlamingen » Stuur uwe giften hoe klein ook, naar « Ons Vlaanderen » 181, Rue de' Charonne, Parijs. overdranht fr. 7G9.30 François De Bra, Parys, 5.00 Do!)belaere-Acket, Parijs, 5.00 E. Ii. Van den Daele, aalmoezenier, Chapelle- Bertrand, , 5.00 W" Hej-se,rued<> Lyon, Parijs,(vroeger verkeerd geineld onder den naam van Van Hyfte), 5.00 M. Henri Vari den D/iessche, Gonbert (S.-et-M.), 5X0 Mme Ferfaillie, Soignolles, par Cocbert (S.-M.), 1.00 M. Gyriel Herreman, onderwijzer der belgische school St-Denis, route de Flandre, 89, Auber- villiers (Seine), 1.00 M. Gustave Van der Eecken, rue de Hainaut, 7, Paris, 1.00 Mme Serroen, Fitz-James, 1.80 Jules Gasteleyn. réfugié Belge, Maison Egeu- mendia, Hendaye, 1.00 Désiré Baelde, Alguines, par Licques (Pas-de- Calais). 2.00 Léona Goudyser, r. Marquis, 9, St-Sever, Bouen, 0.50 Cyriel .Carrein, 12, rue de la Gare, Bellegarde- du-Loiret, (Loiret), 1.00 Polidor Depoorter, Houerville, par Blosville (Manche), 0.25 Constant Vanaecker, 50, r. de Gesvres, Beauvais, 1.00 Pelrus Verhalleman, en vrouw en zoon Léopold Verhalleman, allen te St-Aignan-les-Jaillard, 3.75 Cyriol Vandevijver, en vrouw'Germana Verhalleman, allen te St-Aignan-les-Jaillard, 100 Varilhornmo Henri, Chêne Chenu, (E.-et-Loir), 1.00 Cyriel Debergh, St Loup (Deux-Sèvres), 1.00 Lfonard Sieuw, Beeelaere, thans Laroque- d'Olmes, 1.25 Charles Vinckier, Luohac, 1.00 Camiel Debergh, à Gouzon (Creuse), 1.00 Pierre Soenen, Stople (Nord), 2.00 Henri Verbeke. Pâsscbendaele, te Livarot (Calvados), 1.00 Henri Lenoir-Lannoote, Pleucadeuc (Morbihan), 2.00 Ivo De Blaere, te Laussat, Saint-Géraud-le-Puy (Allier), 1.00 Henri Logie, Ilooy (Vendée), 1.00 D'Haese Gustaaf, Crécy en Brie (S.-et-M.), 3.00 Jules De Meersseman, Nieul-le-Virouil (Ch.), 1.00 Familie Ch. Van Hove, Villedieu (M.-et-L.) 3.00 E. Vanneste, ferme de Toulay, Ailly (Somme), 2.00 Mandeville, Etampes (S.-et-O.) 2.00 Leroy Eraiel, Leupegem, nu te Quincourt, 2.00 Pieter Ghesquiere, Gheluvelt, nu te Ouaedvpre (Nord), 2.00 Irma Ghesquiere, Gheluvelt, nu te Westcappel (Nord), 2.00 Henti Ghesquiere, Gheluvelt r.u te Warhem (Nord), 2.00 Jules Ghesquiere, Gheluvelt, nu te Westcappel (Nord), 2.00 Cyriel Ghesquiere, Gheluvelt, nu te Quaedypre (Nord), 2.00 Maurice Ghesquiere, Gheluvelt, nu te Neu St-Johanu (Zwits.) 2.00 Loison, Lieusaint, 1.00 Benè Vermandere, Lieusaint, 1.00 Camiel Do BeuckeJaere, Lieusaint, 1.00 Larnou Jérôme, Vert-le-Grand (S.-et-O.), 0.50 Emiel Van Walleghem-Carly, Acre-s.-Adour, 1.00 Depovere Camiel, Charleval (Eure), 1.00 Van den Berghe, Biarritz, 2.00 Rosalie De Ramount, Champagné-St. Iiilaire, 2.00 Jan Stouf, » » 1.50 Germaine en Madeleine Verbeke, Passchendaele, nu te Livarot (Calvados), 1.00 Bené Delofl'er, Villeroy, 1.00 W Virginie Deloffer, Villeroy, 1.00 Emile Buddaert, Lizy-sur-Ourcq, 1.50 Van Bésien G., Béziers, 1.C0 Compernolle Jean, Gueugnon (Saône-et-Loir), 1.00 Henri Cappelle, Rousselaere, nu Tournedor, 1.00 Amandus Capelle, Oost-Nieuvvkerke, nu te Lérv, 1.00 Van der Sickel Maurice, Drongen, * 2.C0 Castryck Servaes, Le Plessis-Ducas (Somme), 1.00 De Vlamynck. Verchers (M.-et-L.) 2.00 Truyens en familie, Ghatellerault (Vienne) 5.C0 Van Sumsen Th., Elbeuf, (S.-I.), 1.00 Vanden Briele Francies, St-Sigismond (Vendée) 2.00 Coopman Aug.. Lormont (Gironde), 2.00 Vlamynck Léon, van Wijtschaete, Etiolles (S.-etO.)l.OO Debeuf Henri, Tigné, 1.00 Na een kaartspel te Le Hanouard van wege: Vermeulen Frédéric en zoon Jules,Désiré Wijf-fels, Derijckere Damille en zoon Bemi, Dery-ckere Henri, zoon Léon en dochter Marie en Emma, Jules Denorme en dochter Flavie, Gerille D^bœuf, Cerille Sammers, René Ghe-quere en zoon Leon,Vandeputte Jules en Emile, Jules Duran, Henri Seyn, allen van Moorslede. Demey Achiel van Elverdinghe, Jules Favreel van Wevejghem, Emile Van Bazelaere en Allons Van Gaelenberg soldaten van Oost-Vlaan-deren. De kapotten zijn gespeeld geweest door: René Ghequiere, Henri Deryckere en dochter Emma, Achiel Demey. " 15.00 Debruyne Sidonie, Lanhelin (I.-et-V.), 1.00 Dumoulin Camiel, Lanhelin (I.-et-V.) i 1.00 De Bruyne Elvire, Lanhelin (I—et-V.), 1.00 Degryse Ch., La Rivière-Thibouville (E.) 2.00 Verstraeten-Dujardin Cyriel, Elven (Morb.), 0.5g Verhoyen Camiel, van Rousselaere, te Claira- vaux (Cr.), 1.00 "Wwe Gryeon Pieter, van Passchendaele, te Glairavaux (Cr.), 1.00 Onbekend van Passchendaele, te Glairavaux (Gr.) 1.00 Plancke Pieters, Dozule (Calv.), 0,50 Te samen. 907.35

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume