Ons Vlaanderen

631 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 03 September. Ons Vlaanderen. Konsultiert 16 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/br8mc8sm5s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Tweede Jaar. — N*1 28 & EDITION HEBDOMADAIRE Zondag 3 September 1916. O N S VLAANDEREN Door Eendracht Sterkl VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Fmnkrijk i per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankriik : per iaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zieh wenden tôt Ons Vlaanderen. Aan onze Gëabônneerden Onze gëabônneerden wier abonnement in Augusti of September vervalt, worden vriendelijk verzocht ons den prijs (2.25 fr. voor zes maanden) per post te willen opzenden. Als men het verkiest, laten wij het bedrag (2.25 fr. meer de inningskosten) in het begin van October, per post ontvangen. De Duitschers tegen de Belgische Geestelijkhsid (Ve>~volg.) Te Brussel werden deze laatste tij-den zooveel priesters en kloosterlingen in het gevang geworpen, dat het niet overdreven lijkt van eene vervolging tegen de geestelijken te spreken. Zoo werden veroordeeld de Z. E. H. Svvalus, Pastoor van O. L. Vrouw van Lourdes-te Jette ; de W. E. H. De Voghel, on-derpastoor in De Kapel ; de H. E. H. Cocheteur, directeur en drie professo-ren van het Instituut St-Louis ; de Z. E. H. Rector van St-Michiels-College, de Z. E. H. Wittenberg, onderpastoor van St-Alice en menige anderen. Te Antwerpen werden de Z. E. H. Van Bostraeten, Pastoor van St- Paulus, en onderpastoor Tielemans, der Augustij-nenkerk gevangen genomen. Niet zelden valt het voor dat men op eene vroege-re veroordeeling terugkomt om de straf te verscherpen. Hunne misdaden ? Zij hebben, in hun sermonen, een vaderlandslievend woord gesproken, zonder ook maar de minste bcleediging tegen den overwel-diger te uiten! Alsof vaderlandsliefde niet meer tôt de christene deugden moet gerekend worden, waar het land door de Duitschers bezet is! Eigenaar dig blijft het intusschen dat noch Z. D. H. Mgr. Heylen noch Z. E. Kardi-naal Mercier om zulke sermonen eeni-ge straf oploopen. Soms ook pleegden de veroordeelde priesters het onge-hoorde misdrijf eeniggeld te verleenen aan jongens die over de grenzen naar het front vertrokken! Hoe het er maar om te doen is door deze veroordeelingen deBisschoppen te raken, moge blijken uit het Wolff-tele-gram dat aan de vreemde pers werd medegedeeld, toen twee studenten van het Instituut St-Louis werden in hech-tenis genomen . Twee jongelieden van genoemd Instituut w erden aange-houden omdat zij over Holland naar het Belgisch leger wilden reizen. Het was reeds van aard eenige verwonde-ring te verwekken dat zulk belangrijk feit (?) aan aile kranten geseind moest worden. Maar daar was het hem eigen-lijk niet om te doen. Zijne Eminentie Kardinaal Mercier moest er in betrok-ken worden. Luister: «Beide jongelieden », aldus het Wolff-Bureel, « zijn leerlingen van het Instituut St-Louis, deeerste geestelijke onderwijsinrichting te Brussel, waarmede Kardinaal Mercier veel persoonlijke betrekkingen onder-houdt en in wier vertrekken hij bij zijn bezoeken te Brussel zijn intrek neemt ». Zou men niet zeggen dat Kardinaal Mercier zelf zich aan oorlogs-verraad heeft plichtig gemaakt ? Hoe kleingeestig! Zelfs de vrouwen worden door het Duitsche Bestuur niet ontzien. Te Nas-sogne (Bisdom Namen) kwam een man, in burgerkleedij aanbellen aan 't kloos-ter der E Z. Carmelietersen, beweerde een Fransch soldaat te zijn, sinds lang niet meer gegeten te hebben en vroeg eene aalmoes. De buitenzuster gaf hem te eten. Dan ontpopte de man zich als duitsch spion; de kloosterzuster werd -gevangen genomen en tôt twee jaar en half dwangarbeid veroordeeld in i Duitschland. Hoe moedig ! De duitsche soldaat schijnt er van overtuigd te zijn dat eene beschuldi-ging tegen een priester bij zijne over-sten steeds gehoor vindt. ' Te Vedrin ligt naast het Carmelie- ' tersenklooster, een groote vijver. ' Zekeren dag springt een duitsch soldaat in den vijver, vindt het water waarschijnlijk te koud, komt er weer uitgekropen en ziet van verre een priester met een leek wandelen. Aanstonds worden zij beschuldigd van moordpo-ging op den soldaat.De kommandatuur van Namen zendt soldaten om het klooster te omsingelen, de aalmoeze-nier van het klooster wordt in hechte-nis genomen, al de mannen van Vedrin worden gevangen tijdens hetonderzoek dat een officier, vergez:ld van den Vicaris-Generaal van Namen zal doen in het klooster. Zelfs dringt de officier met den Vicaris-Generaal het slot binnen om den schuldige te vinden ... totdat de soldaat bekent dat hij uit eigen beweging in 't water gespron-gen is ! Van de kleine plagerijen, waarmede de Belgische bnrgers over het algemeen werden lastig gevallen, doch die men bij voorkeur op de priesters schijnt toe te passen, zullen wij maar niet ge-wagen.Ten slotte willen wij evenwel nog een bewijs aanhalen der willekeurige bru-taliteit van den duitschen overweldi-ger. Zeer bekend is in België P. de Vos, ; oud-provinciaal. der Jezuieten, thans overste der residentie der Koninklijke Straat, te Brussel. Den Woensdag der Goede week, om half negen 's morgens komen twee politie-agenten den portier der residentie vragen om P. de Vos te spreken. Toen echter de portier ant-woorde dat de Pater in den biechtstoel ( was, beloofden zij cm half twee terug te komen. Dat deden zij toch niet, maar om 5 ure kwamen ze terug, dit-maal met vieren. Wederom was de Pater in den biechtstoel en zij eisch-ten om er heen geleid te worden ; doch, ziende dat er zooveel volk in de kerk was, deden zij den Pater roepen en namen hem mede naar zijne kamer, die zij doorzochten zonder iets te vin- t den. Intusschen ging een der vier een s auto halen en P. de Vos werd naar n het gevang van Charleroi weggevoerd. In plaats van hem aanstonds te onder- f vragen, liet men hem in het gevang r tôt 's Maandags zonder hem de reden s zijner aanhouding op te geven. Toen , werd hij onderhoord : « Gij houdt in uw huis verborgen den advokaat V. D.. , ^ die aan de « Libre Belgique » mede-werkt. » — « Dat is niet zoo ! » — « Toch kent gij hem zeer goed en zijt c het met hem ééns, want elken Zater- c dag komt hij bij U te biechten » — 1 :< Hoe kan ik de drie à vier honderd bieehtelingen kennen die 's Zaterdags bij mij komen ? » Men wist dus geen snkel bewijs tegen den Pater in te brengen. Toch werd hij drie weken lang gevangen gehouden en daarna zonder eenige verontschuldiging in mjheid gesteld. Ah de duitschers gelooven dat zij 3oor deze lage, laffe en kleingeestige iiandelswijze de Vaderlandsliefde bij 3nze priesters zullen dooden, hebben îij het mis voor. Want ook tegen een Kulturkampf zijn onze priesters ver-:iard. Het eenige wat de verdrukkers Dereiken, is de Vaderlandsliefde leven-iiger te doen oplaaien in de harten 1er Belgen en zich zelven hatelij-cer te maken in de oogen van al!e cchtschapen en weldenkende iieden. AUG. BRUYNSSELS, Afgevaardigde voor Nederlmd van Z. Em. Kardinaal Mercier. NEEN! NOOIT!! Ileel korte, doch krachtig Weeiklonk het eens machtig Poen Duitschland onsdreigde met oorlogs- jgevaar, En stout on beraden Bij woord en bij daden, VVeerklonk onze stemme heel fier en heel klaar: Neen !... Toen wei'd wat moest worden : De haatdronken horden Van 't mnineedig land braakten rampen jen vuur! Toch klonken de stemmen : «Gij zult ons niet temmen ! » Linwecrstergdekrcetals in't heiligste uur: Neen !... En duizende helden Langs puinen en velden Bczweken bij 't strijden voor Koning en [Land! En dââr, uit die graven Van zoovele braven' stijgt nog hunne stemme den vijand ten jschand: Neen ! Als eens, na'het strijden, Na leed en na lijden, )ns Vaderland weder, en machtig en vrij, In eere zal groeien, In welstand zal blooien, )D uitschc r ! Wij,Belgen,vergeten ?.. Wij ?.. Nooitl... C. Hodister, Belgisch Leger. Wat de Belgen nooit mogen vergeten. Iedere n weet dat de regeering der rransche Republiek de Belgische vluch-elingen laatgenieten van al den onder-tand aan de Fransche inboorlingen rerleend. Men telt hedendaags 5000 Belgische amilies allocaties trekkende of ver-neerdering van allocaties die gelijk taan met de vergoedingen aan de emobiliseerden verleend. Anderehulp-elden worden nog verleend, zonder e gewagen van al een onderstand litgedeeld onder den vorm van klee-leren, woonsten, kostelooze geneeskun-[ige verzorging, verleenen van werk, ;osteloos vervoer, enz. Het fransch bestuur heeft buiten dien nog al de instellingen ondersteund welke de Belgische vluchtelingen moes-ten helpen, en aan het Belgisch Minis-terie de opbrengst overgemaakt van al de inschrijvingslijsten en omhalin-gen, om ze aan de meest belangheb-benden uit te deelen. Anderzijds werden nog bijzondere toela en of hulpgelden verleend aan de kleine schoolkinderen van de Belgische school-kolonies.Het aantal Belgische vluchtelingen die van de allocaties genieten stijgt tôt het cijfer 150 .000 . Voor de Belgische Oorlogsinvalieden. Voor hen deed men nooit genoeg. Ons vaderland heeft jegens hen eene hooge schuld te betalen, en nooit zullen wij vergeten wat we aan die dap-peren schuldig zijn. Dank aan de edelmoedige pogingen van den heer Schollaert, Staatsminis-ter, werd ter hunnen voordeele, eene instelling tôt stand gebracht, welke wel eene modelinrichting mag genoemd worden. Het is merkwaardig, bewonderens-waardig zelfs op te mogen merken hoe zij, wier rechterarm werd afgezet, zoo spoedig leeren schrijven en teeke-nen met de linkerhand ; na ééne maand kunnen zij, bij het dikteeren, reeds even vlug als de anderen schrijven.Tôt hiertoe hebben 9i6 leerlingen de invaliedenschool gevolgd, verdeeld in Vlaamsche en in Fransche afdeeling. Die school is eigentlijk eene beroeps-school waar men zich vooral toelegt op de metaalbewerking, de houtbe-werking, de electriciteit, den landbouw, den handel en het Engelsch. Men treft er eene bibliotheek aan die reeds i500 boekdeelen bevat. Kortom, in die in-richting werden aile middelen inge-spannen om mede te helpen tôt het zedelijk, geestelijk en stoffelijk welzijn van onze dappere invalieden. Uit ons Vaderland. Naar « De Telegraaf » uit Holland meldt zouden talrijke Belgen van 18 tôt 35 jaar uit België naar Duitschland worden overgebracht om er zwaren arbeid te verrichten. Een telegram Reuter kondigt aan dat men aile Belgen van 18 tôt 35 jaar aanhoudt. Verscheidene daarvan werden reeds weggevoerd in eene onbeken-de richting. Talrijke inwoners der stad Gent werden verleden week naar Duitschland overgebracht, om daar sla-venarbeid te verrichten. hoe zij ginder te werk gaan. — een staaltje. — De duitschers hadden aan de fabrieken van Halluin (Noorden van Frankrijk) gevraagd voor het leger te arbeiden. Zulks werd geweigerd. Maar aanstonds werd de stad Halluin beroofd van aile betrekkingen met andere ste-den of gemeenten, beroofd van allen onderstand van Spaansch-Amerikaansche inrichtingen en de bevelhebher der duitsche troepen stuurde aan de stadsover-heid eenen brief die wij hier letterlijk mededeelen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume