Ons Vlaanderen

987 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 17 Februar. Ons Vlaanderen. Konsultiert 05 Dezember 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fx73t9fg50/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONS VLAANDEREN TE GENT : ^24, Wellinckstraat. VEKSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne, ABONNEMENTSPRIJS : ~ ~ AANK0NI)IGINGEN : v., ^; ; ; ; ? || DOOR EENDRACHT STERK Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 8.GO Prijs vol gens overeenkciEst. Nationael Mil (et ireptani m is Lëniiw insr belg-ie Zooals wij het in ons voorlaatst nummer aankondigden heeft de Minis terraad de standregelen van het « Na tionaal Verbond tôt Heropvvekkin; van Landbouw in België » goedge keurd. Die maatschappij wordt du; definitief gesticht en al hare bewer kingen zullen met de hulp en ondei het toezicht der Regéering geschieden De standregelen zijn bijna gedrukl en zullen deze week nog naar al de leden gezonden worden. Tezelver tijde zullen ook de noodige inlichtinger gegeven worden aangâande de stich-ting der maatschappij, het betaler der aandeelen, enz. Verschillige onzer lezers vragen ons om uitleg over het doel en het belang van die Landbouwmaatschappij . Wij zullen dien uitleg hier, zoo kort en zoo klaar als 't mogelijk is, geven : 1) Het Nationaal Verbond heefi voor doel a] de noodige maatregelen te nemen, ten einde de landbouw ers in staat te stellen onmiddelijk na deti oorlog, hun bedrijf in goede voorwaar-den te hernemen.Het zal, bij voorbeeld, van nu af, meststoffen, voederstoffen, landbouwalaam, machienen, vee, enz. aankoopen. Al die aangekochte voor-werpen zullen dan aan cle landbouwers afgezet worden. 2) Het nationaal verbond zal ook zorgen dat de grond die nu door obussen, loopgrachten, enz. tôt den landbouw onbruikbaar geworden is, in den korst mugelijken tijd weer kunne beboerd worden. Eveneens zal gezorgd worden dat de noodige voor-loopige woningen, stallingen, enz. voor handen zijn . 3) Het zal ook tusschen komen om de schadevergoeding, die de leden tce komen, te helpen vaststellen en rege-len.4) Om in regel te zijn met de Wet, moet het Verbond ingericht zijn onder vorm eener handelsmaatschappij. Ieder lid moet dus een of meer aan- 3 deelen nemen. De aandeelen zijn van - 100 fr. ieder maar op ieder aandeel - moet slechts 20 fr. gestort worden. I Die aandeelen brengen 5 0/0 intrest - op en zullen na de ontbinding der maatschappij volledig terugbetaald worden. Om lid te worden is het genoeg een aandeel te nemen, niemand cchter mag er meer nemen als tien . 5) De Regeering zal aan het Verbond de noodige geldmiddelen ver-scbaffen en zal een bijzonderen commissaris aanstellen om al de bevverkingen te onderzoeken en na te zien. 6) Binnen kort zullen naar al de leden vraaglijsten gezonden worden om te weten welke schade zij geleden hebben en wat er hun zal ontbreken. Tôt nu toe 2ijn reeds bij de drie duizend landbouwers lid van het Verbond We kunnen niet genoeg onze lezers aansporen ook onmiddelijk hunne inschrijving te nemen. 't Is hun belang. Eendracht maakt macht. De landbouwers die alleen staan kunnen niets, maar deze die in een machtig verbond vereenigd zijn zullen kunnen bekomen wat zij vragen . De betaling der aandeelen mag geschieden in belgisch geld of in fransch geld. Aangezien het fransch geld tegen-woordig meer waarde heeft dan het belgisch geld moeten er slechts 19 franken, fransch geld, per aandeel gestort worden. Een groot getal landbouwers die reeds 20 franken fransch geld per aandeel betaalden zullen deze week terugbekomen wat ze te veel gestort hebben. Voor aile inlichtingen mogen onze lezers zich tôt ons Bureel, Rue de Charonne 181, wenden. Wij houden er exemplarea der standregels tôt hunne beschikking . Zij kunnen zich eveneens wenden tôt denzetel der maatschappij, Rue d'Amsterdam, 70 bis, Paris. ONS VLAANDEREN. Het Briefje van den Belg De Kleinen Ons geallieerden en wij ve chien voor de erkenning der rechten derkleine volkeren. Wil dit zeggen dat de kleine volkeren die zich in het heilig verbond iegen den pruis hebben geschaard er bezonder wel meê vaarden. Ons voorbeeld en dat van Servie en Roememe zal meer dan een doen d>oevig nadenken. Ware 't niet de vîtes van de censuur, ik kon meer zeggen aangaande de rechten der kleine volkeren en aile alge meenheden van kant laten om enkel en I alleen te spreken over een volk waarvan de groote heljt vraagt dat het onderwezen, gevonnisd en gedrild worde in een taal dat het verstaat en de zijne is. Maar groote heiligen hebben geleerd dat de vrede het begin dtr wijsheid is.... Dat wil nu ook niet zeggen dat.zulks niet schoon is dat op ons taandel staat dat wij strijden voor de rechten der kleine naliën ! Dat de kleinen staten in dezen oorlog niet veel geluk hadden, dat laat ik nu onverlet, censuur IDe ongelukkigste van al zijn deze die er al vijf en veertig maand bij zijn. Zij h]den meer dan anderen omdat bij hun stoffelijk wee het groote zedelijk wee zich komt voegen. Onder de vele redenen van mistroosting wil ikhier aanstippen : Houding der officier en tegenover de 1 on gens en willekeur bij het toekennen van eeremerken. Voor wat 't eerste puni belreft, moet men zeggen, dat door den band, — zniant er zijn gelukkig veel uitzonderin- gen — censuur men zal opmerken dat de hulpofficieren door de soldaten doorgaans meer gegeerd worden dan deze die reeds lang in 't leger zijn, dat komt voort ook omdat te veel van hen geen vlaamsch of onvoldoende vlaamsch kennen om gemeenzaam om te gaan met den soldaat. Voor wat de decoraties belreft. Veel soldaten zeggen aan wie het hooren wil dat zij et geen willen en er niet om geven, omdat er te veel gegeven werden • Daar is zeker ieis overdreven in die gezegdens, maar men ziet nochtans honderde soldaten, bij dezen die van in 't begin, den lijdens-weg bewandelden die niet gedecoreerd zijn, en nochtans bij hen zijn er ont-zagli]k die hun plicht prachlig hebben gekweten, maar men heeft de strijders van de eerste uren vergeten. Mannen die op verkenning voor Ant-werpen gewond werden, jongelingen van 16 jaar die in October 14 met hun borst den weg aan den duiischer versperden en nu nog altijd op de voorlinie zijn, hebben nooit iets bekomen, en de nieuw aangekomene, die de kans heeft van een welgelukte patroelje mee te maken wordt gedecoreerd. censuur Vergeet de helden van het eerste uur niet ! Vergeet de kleinen niet 1 BELG. De Klokken van Roeselaere - - — ♦ - Te Roeselaar de Stee, Zoo schoon, voor haar kindren in 't gevaar. Te Roeselaere klinken klokken noch kampanen Mannen van Roeselaar ! Alover de oude daken meer. Eens komen wij weer luiden De Duitscher brak ze weg. De torens weenden Moeten ook -wij ten doode gaan, tranen Wij blijven in u\v harte slaan. En de mensehen treurden zeer. * Mannen, reeds daagt het licht l'oeil klokken klonken was het feest en zegen ; uit Ieper, uit Diksmuden. Toen ze zongen kwam de Mandel blijder aan ; <■ ver org land . Xeriingalanl ! Kerlingaland ! Maar toen ze zwegen werd het donker langs de wegen Te Roeselaar de Stee. Waar Vlaandrens stille martelaren gaan. Zal >t volk weer hoog zijn klokken in den hemel Klokken van Roeselaar ! lian«en Zult ge dan niet meer iuiden ? Daar onder >t gouJen ^n^eed. Slaat nu het volk van boozen zin Dc Toren ,veeft dan tcer de kanten van zijn Ook a het hart vol wreedheid in ? zan^en Hooger dan 't fel kanon Over al 't gelede» leed. Van leperof Diksmuiden Roeselaar, de Duitscher stal uw oude klokken, Groet u ons land : Kerlingaland ! Kerlingaland ! Maar haar ziel, uw ziel, en stal de~Duitscher niet Te Roeselaar do Stee, Ginds ralt het kruis var. 't graf der beulen Bij 't volk om de ouds klokken, stond do baas reeds in brokken : [der smeden]. Hier rijst, aan vrijen Mandel, 't klokkenliéd. Hij lei zijn muts eerbiedig neer, Luistert naar Roeselaar ! Hij streek zijn hamer langs de brozen Het laat zijn klokken boDzen ! [klokkenleden : 't Luidt den triomf van Vlaanderland ; En de klokken zongen weer ! De Blauwvoet rust op Vlaamsche hand. De oude klokken zongen ! 't Was de stem der Wat is ons liefste land, [Stede En blijft voor euwig 't onze ? t Was do trouw# ziel van 't grijze Roeselaar. Kerlingaland ! Kerlingaland ! Kerlingaland. Ze zeiden 't volk vaarwel ; ze baden nog een JOH. DE MAEGT. bede Middelburg, December 1917. ( Vrij Belgie) UIT ONS VADERLAND — <4 OOST-VLAANDEREN het leïen te sînt-laurentius. — Zeshonderd tôt zevenhonderd Duit-schers verblijven thans te Sint-Lauren-tius.De ledig staande huizen der inwo-ners, die hun woning en het dorp hebben moeten verlaten, zijn als paarden-stallen ingericht De dennenbosschen van wijlen sena-tor A. Verhaegen, van Gent, zijn afge-zaagd. De Duitschers leggen er een groot vliegplein aan. Vele werklieden der gemeente zijn gedwongen aan militaire verdedigings-werken aan het Leopoldskanaal te arbeiden. De grootste bekommering der bevol-king is voedsel machtig te worden. zelzaete ontruimd. — Naar « Le Courrier de la Meuse » verneemt, zou-den de Duitschers Selzaete door de burgerbevolking doen ontruimen. Met Kerstdag werden er weer 82 inwoners van 18 tôt 5O jaar naar Pitthem over-gebracht.de quarantaine. — De personen uit het etappengebied, die de toelating bekomen België te verlaten moeten eerst een quarantaine doormaken van 21 dagen in het college der Jesuieten te Gent. Met groepen van 100 worden zij in de quarantaine ondergebracht. De onderhoudskosten moet men betalen tegen 10 mark per dag en per.persoon. Het voedsel laat zeer te wenschen. Gedurende de quarantaine worden de personen ten strengste afgezonderd. nog immer de dwangarbeid. — De helft der mannelijke bevolking van het dorp Ertvelde, ten noorden van Gent, is voor militairen arbeid naar het Duitsch front in Vlaanderen gevoerd. schoonaerde. — In Schoonaerde gaat ailes zijnen gewonen gang. Aile waren zijn zeer duur maar toch nog gemak-kelijk te koopen als men geld bezit. Aile herbergen en winkels zijn open en doen goede zaken. Aan stielmannen is het echter verboden herberg te houden. De fabrieken liggen niet stil en 't werkvolk wint een goed loon. Zijn in den laatsten tijd overleden : Adolf Kartooms ; Jean Muller, de man van Marie Moens ; Emiel Veldeman genaamd Miel de Metser ; Arthur den Beenhauwer ; Frans Vermeiren ; den Witten Brahieu, het oudste kind van den koster. Trouwden : Modest Bogaert met Celeste Moens, en Madeleine De Maerschalck met een jongen van Zele. WEST-VLAAND EREN blankenberghe en omliggende; — Hulp en Voedings Komiteit : Bestaat uit K. Soete (conducteur). Amedée D'Hondt, Louis Wassenhove, M. Notaris Notebaert, Robiette, de Post-meester, Malinaf, de gepen^ionneerde Commandant Van Damme, de Chef van de statie (Michielsen), Léon Huytemans, J. Gadeyne, die ailes doen wat in hun vermogen is, om aan geringe prijzen aile soorten van eetwaren voor de bevolking aan te koopen en te verkoopen. Het komiteit zetelt in de Criée en in het pjstkantoor, de mensehen die het kunnen doen, kunnen tegen betaling soep bekomen in 't Hôtel des Familles; de andere bevolking verkrijgt deze in de Casino (Kursaal), de families die leden in 't leger hebben krijgen beter soep. De uitdeeling der gemeentesoep wordt gedaan aan ongeveer 2 800 personen.De schoolkinderengaan 's namiddags een rijstmaaltijd nemen in het Hôtel van den Katholieken Kiing en 's avonds krijgen zij een broodje van 7O grammen. In het Hôtel van Ch. Van Hooren is een volkskeuken, ook gemeentekeuken genoemd, waar men een maaltijd voor 35 centiemen kan krijgen, bestaande uit 2 borden soep, i bord rijst of boonen, 1 schel spek of een halve haring. Geen beenhouwe-rijen zijn nog open . Per hoofd en per week worden 7b gr. vleesch verstrekt, beenderen steeds medegewogen. Brood krijgt men : 1.700 gr. per hoofd en week. Op een bord in het postkantoor staat te lezen wat en wanneer er iets te krijgen is : meel, spek, rijst, boonen, suiker, malt, melk en boter ontbreken. De werkloozen ontvangen van de stad 2 fr. 50 per week, de familiele-den beneden 16 jaar slechts 50 centiemen.voorname gebeurtenissen. —Aile hôtels op den zeedijk en in 't algemeen in 't stad dienen voor kazernen en hoepi-talen, heel den zeedijk is vol loopgra-ven, dehaven is bijna gansch ontruimd van visschersloepen die bijna allen stuk geslagen of gezonken zijn. Ongeveer acht honderd mannen zijn verplicht voor den Duitsch te werken en worden overal rond Blankenberghe gestuurd, velen tegen Oostende waar zij voor hun zwaren arbeid weinig te eten krijgen. Er wordt veel gestolen en als men naar de Commandatuur gaat reclameeren, wordt men zelf gestraft met 100 Mark boet Mme Staelens, uit den Liberalen Kring, werd met 500 Mark beboet voor achterhouding vai opgeëischte koperen vooiwerpen. Koler zijn er niet meer, of weinig te krijgen Henri B'.ontrcck is naar Duitschlanc weggevoerd om brieven van Hollanc over te brengen, waardoor de Blan-kenberghenaars veel nieuws ontvingen. allerhande nieuws. —Trams en treins rijden nog aile dagen, maar een spe-ciaal pas die aan de bewoners met veel moe te gegeven wordt, is er voor noodig. De meisjesgemeenteschool is ontruimd en door de duitschers gebruikt. In de jongensgemeenteschool wordt des morgens voor de jongens en 's namiddags voor de meisjes school gedaan. Les geven aan de jongens : Jos. Van Mullem, opvolger van Bekaert (overleden) alsmede D'Hondt en dochter Van Outryve, Lembercy, Pierre Deweerdt ; aan de meisjes : juffrouwen Demeulenaere, Vandewalle, Van F.lslander. In St. Pietersgesticht wordt les gegeven door Eerw. Heeren Bonté en Hoornaert, door MM. Verlinden en Mercus Pieck en nog anderen. De onderpastooTS Leroux en Ver-scheure zijn elk 100 mark geboet om te laat licht te hebben gehouden. In 't Hôtel Davelny D'Hondt, Kerk-straat is ailes verwoest. In het hôtel de la Paix is een bibliotheek voor duitsche officieren. In het oud hôtel Dootch is het officierenheim. Wandelen mag men tôt aan 't Mei-boompje, tôt aan 't Sas langs Wen-duyne, en tôt aan de Villa Scolaire in de richting van Knocke. In den namiddag mag men wandelen op den dijk. De gemeente is eens met 10.000 mark geboet. Daar de gemeente wei-gerde te betalen dreigden de duitschers het standbeeld van Lippens en De-bruyne weg te halen. Te Wenduyne is het standbeeld van de Smet de Nayer reeds weggenomen door de duitschers. nog blankenberghe. — De heer A. Vernieuvve, tegenwoordig eerste sche-pen van Blankenberge, moet aan-schouwd worden als een waar voorbeeld van menschlievendheid en van plicht. Nooit liet hij de minste gele-genheid vooibijgaan om zijn stads-genooten te onderstennen en te helpen tegenover de overdreven eischen van de duitsche overheid. De Heer P. Laga, bij wien de duitschers drie revolverkogels hadden gevonden, werd daarom ter dood ver-oordeeld ; doch, die nieuwe moord moest deze maal geen plaats grijpen dank aan het voorzichtige overleg van onzen schepene die niettegenstaande hij, zonder rusten, de belangen van al zijn onderdanen tegenover de over-weldigers behartigde, zich toch door hen ktfn doen eerbiedigen, Eilaas. zijn hoogen leeftijd, dit voortdurend werken en daarbij het tekort aan voeding, waaraan de gan-sche bevolking lijdt, moesten weldra een tijdelijk einde stellen aan die voor 's mensehen kracht te overdreven inspanningen en moeilijkheden. Door een beroerte getroffen en lam geslagen moest onze beminde schepene weken lang te bed blijven. Doch, niettegenstaande het zware ongeluk dat hem was overgekomen, oordeelde hij dat zijn werk nog niet was vol-bracht en toen zijn ellendigen toestand een weinig aan 't beteren was, deed hij zich aile dagen in een stootwagen-tje naar 't stadhuis geleiden en, zonder aarzelen, zet hij er- zijn werk voort, bemind en geëerd door de jansche Blankenbergsche bevolking. de uitwijkelingen. —In «Het Nieuws-blad van Gheel » van 5 Januari, komt volgend nieuws voor dat een kijkje ^eeft op wat er met de Vlaandersche uitwijkelingen voorvalt : Op bevel van de duitsche overheid noet een merkelijk gedeelte onzer uitwijkelingen ter bestemming van de :>mliggende gemeenten, van hier ver-wijderd worden. Diensvolgens heeft uet plaatsingskomiteit geoordeeld, iezen der uitwijkelingen daartoe aan te duiden, die om onvoldoende huis- 1 vesting of om gelijk welke andere 1 reden dienen verplaatst .te worden. De belanghebbenden, zoowel uitwijkelingen als inwoners der gemeente, die diensaangaande het komiteit eenige inlichtingen kunnen verschaffen, zijn verzocht zich ten Gemeentehuize onmiddelijk te komen aanmelden. Uitwijkelingen die bevel van ver plaatsing zullen ontvangen, zullen zich aan de beslissing moeten onderwerpen. Plaatsingskomiteit van Gheel : A. Cornelis, A. Corstiëns, B. Fontaine.wercken. — Burgemeester Hooghe en de Secretaris zijn met hunne familie naar Ydewalle (Busch) gaan wonen. Baziel Slembrouck, de secretaris, oefent zijn oud stieltje uit op de Schuddebeurze, die weinig of niet beschoten is. De familie Vlaemynck van de Kruisstraat is naar Wynghene gaan wonen. De koster Dervaux is al de kanten van Eecloo verhuisd. eet schbikbewind. — In de beroemde weverijen van Kortrijk moeten burgers de getouwen en andere werktuigen stukslaan en 't materiaal gaat naar Duitschland. De gansche familie van den fabrikant De S. werd gevangen genomen, omdat de heer De S. riemen en stoffen verborgen had. werkd wang voor kinderbh. — De « Telegraaf » meldt dat thans officieel de vrerkdwang voor kinderen van veertien jaar ingevoerd is, al neemt men nog jongereknapen. la vele dorpen ziet men die kinderen de wegen schoonhou-den, stukgereden steenen ophalen, las-ten dragen, enz. opeischisgbn. — Te Kortrijk mag in iedere burgerwoning maar een kachel meer blijven, al de anderen worden door de Duitschers weggehaald. Men laat twee hemden per persoon, twee lakens per bed : al het overige linnen eischt de bezetter op. 't Schoeisel in de ma* gazijnen en winkels, de wol der ma-trassen, ailes moet ingeleverd worden. Men ziet groote transporten van meu-bels en kleeren uit de ontruimde plaat-sen, zooals uit Rousselaere, naar Duischland trekken. De bezetter eischt groote hoeveelheden levensmiddelen, welke in het land voortgebracht zijn. Er is een algemeene opeisching van naaimachienen, keuring van honden. — Te Blanken-t berghe moesten de bewoners hun honden naar de markt brengen. Een Duitsch officier keurde de dieren. Sommige kregengenade enkondendoor de bezitters weer meegenomen worden tegen een losprijs van 10 tôt 80 frank, al de overige moesten naar 't slachthuis en werden er gedood. De vellen dienen als kniedek voor de Duitsche soldaten in de bergachtige streken te Emelgem. 0ntruimin8 van plaatsen achter het front. — Nog altijd gaan de Duitschers voort met het doen ontruimen van plaatsen achter het front. Voor Kortrijk is het slechts tôt nu toe een vrijwillige maatregel. Vele burgers uit deze stad krijgen paspoorten voor Brussel of andere plaatsen, verder in 't land. Uit het dorp Heulen, bij Kortrijk, zijn een duizendtal inwoners naar de omgevirg van Leuven moeten ver-trekken, om hun woningen aan soldaten af te staan. Rumbeke en Beithem zijn pas ont-< volkt ; uit deze laatste plaats werden 80 personen te Eikevliet en 200 te Puers en Calfort ondergebracht. Deze gemeenten hebben verschillende woningen in gebruik genomen om de vluchtelingen te herbergen. De woningen van hen, die in den vreemden verblijven komen bij voorkeur in aanmerking. Iseghem en de naburige plaatsen zullen weldra ontruimd worden. Uit de fabrieken halen de Duitschers de ma-chinerieën en ze richten de gebouwen tôt paardenstallen, bakkerijen, dépôts of kazernen in. In den omtrek van Iseghem, bouwt men nog talrijke barakken voor militairen. Perde Jaar. — N* 52. Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 17 Februari 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume