Ons Vlaanderen

968 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 07 April. Ons Vlaanderen. Konsultiert 08 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jq0sq8rq6d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONSVLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de§ Gharonne, ABONNEMENTSPRIJS : - - AANK0ND1GINGEN : Voor België en Frankrijk i Voor cen Jaar frs. 5 00 à \ / i I ) 1,^ 'Tj^ 1 \ T ) A à ^ TT r E ^ HP I ï ) T. 5 Tien frank voor eerste opname. i : : : : ; 1:88 JJ U U II IL LH Dll Alll 1 O 1 JL il li j ^ 0PnJL , Buiten Prankrijk i Voor een jaar » 8.00 jj Prijs volgens overeenkomst. m ■ mm ■■ i ■ ■ — i m ■—ra——wwb—wwi—wj— r. ■» ■■ hmm Waar gaan wij naartoe ? naar gddii I censuur I wanneer men ziel ^ hoe men soms met het recht en d< H rechtvaardigheid speelt, wanneer ei I juist sprake is van die edelmoedige I jongens 11 ledereen weet hoe de vlaamschf I beweging, — eeno beweging voor d( I ontwikkeling van de natuurlijke be I gaafdheden van een volk — toe ge Bnomen heeft niet enkel in bezet Belgie H waar de Vlamingen de ergste tegen ■ strevers zijn van de aktivisten, maai I ook in het leger, dat grootendeels uil H Vlamingen bestaat. Dit is een feit, en dat men nu parti]-I ganger weze van de struisvogelpolitiek H of niet, het feit is daar en zwart oç I wit komt het uit dat de Vlamingen of I de voorlinie weten wat zij willen et I het niet onder potten en pannen steken Wat zif willen, 't is eenvoudig, en I 't werd hier dikwijls herhaald : Eene verbindende verkhring der re-I yering aangaande het vlaamsch pro H fjamma, H Eene vlaamsche studiekommissis, Eene loyaale proef van vlaamsche et I wnalscheregimenten, wat na zich sleept I vlaamschsprekende officieren, enz. Zijn deze gedachten, die als slotsom I neerkomen op eene betere inrichtin^ I van het Belgisch Vaderland. vermit: V zij een der takken onzer nationaliteii I zullen levepdig maken, slecht, boo< H gevaarlijk en verboden ? Het feit is daar noq|itans dat Jon- ■ gens, die zulke gedachten durven H verdedigen, het leven onmogelijk ge- ■ maakt worden en op aile manierer ■ vervolgd Door wie ? Dat zult gij besl H zoo begrijpen, want zegde ikhet, zoude H de censuur * * * Ik zal dus enkel deze volgende ware I en de veridieke historié vertellen, voor I gedaan in het jaar Onzes Heeren, I MDCCCCXVIII. In dit jaar werd een jonge krijger ■ oorlogsvrij williger, — want in dien tijd I reeds bestonden vrijwilligers, — dooi I een koppel wapenknechten, anders ge-I naamd. P. P. ofte gendarm, vastgeno-I men, niet omdat hij een bij bel op zich H droeg, maar wel eenige vlaamsche H papieren I censuur De wapenknechten brachten den I jongen krijger voor 't gerecht, waai I hij ondervraagd werd over aile soort van zaken en van daar in een zwar huis, waar hij niet mocht uitgaan ei waar hij weinig eten kreeg. Hij bleef er twee weken, verscheei dikwijls voor 't magistraat, censuur • want alhoewel hij — de jonge krijge — in 't droog zat sinds veertien dagei had men hem hem nog niet gezegc waarvan hij beticht werd. Tusschen haakjes, mag hier gezegc dat veel later, sinds de fransche revo lutie, de belichten wanneer zij voo: 't magistraat verschijnen onmiddelijl kennis moeten ontvangen, waarvai zij beticht worden opdat zij zich zou den kunnen verdedigen . Allebeschaaf de landen hebben sindsdien dit voor beeld nagevolgd, en 'i is recht. De jonge krijger treurde zeer, wan hij wist dus niet waarom hij op ' droog zat, en hij zat liever in 't na op eene plaats genaamd in den gewo nen stijl, tranchée of voorpost. Ook was hij ten zeerste gelukkij toen zijn broeder hem in de donkeri plaats kwam opzoeken om hem op ti beuren. Maar groot was zijne versla genheid wanneer hij zag dat deze me hem mocht spreken enkelijk in de te genwoordigheid van een heer genoemc « proost » en in eene taal die de zijm niet was, het fransch, daar dit di voorwaarde was die gesteld werd on de twee broeders bij elkander t< brengen. Na zeventien dagen, werd de jong< krijger eindelijk beticht en drij dager later voor eene rechtbank gebracht bestaande ook uit kfijgers, en ho< wonder dit ook moge schijnen hi werd vrijgesproken censuur Die krijgers nochtans, hielden hui bloed voor hun land veil, en verdedig den een hoog ideaal. * * * .... .'. ••••... censuur E. R. Rechten en Plichten der Vluchteiingen betrekkelijk § 3. Andere huurders. Wij hebben gezien dat eene gansche reeks personen die eene woonst beklee-den als voorzieij werd in de voor-gaande tafel (1) en die terzelvertijd de allocatie trokken of gcmobiliseerd waren, voor den duur dat zij de allocatie trekken van rechtswege van het betalen hunner pachti n ontslagen woiden. Een groot aantal huurders bewonen ook kleine huizen, —'t is 't geval voor tal van vluchteiingen — en ontvangen nochtans geen fransche allocatie of zijn niet gemobiliseerd. Welk is -hun toestand ? Art 16 van de wet beslist dat zij ontslagen worden van het betalen van al wat nog te betalen stond voor de huishuur tôt i April 1918 Na dezen datum mogen zij enkel art. 14 inroepen, d. i dat zij van dit oogenbiik aanzien worden als gewone buurdeis en dus aan de arbitrale com-missie mogen vragen, wanneer hun toestand moeilijk is, van gedeeltelijk of geheel ontslagen te worden. Wel verstaan nochtans dat indien de éigenaar kan bewijzen dat gij het achterstel tôt i April kunt betalen, gij zult moeten betalen, maar de eigenaar moet het kunnen bewijzen Mogen vluchteiingen buiteu gezet wordea ? Deze vraag wordt ons bijna dage-gelijks gesteld. V6ôr er op te ant-woorden zullen wij art. i7 en i9 van de wet onderzoeken die van algemeenen aard zijn en die beter art. 18, — die het punt der buitendrijving der huurders regelt— zullen doen begrijpen. In ieder geval zal aan den huurder uitstel kunnen verleend worden voor 't betalen van den pacht. 't Is aan de arbitrale commissie dat deze gunst, die zal toegestaan woiden wanneer zij tenminste gerechtvaardigd is, moet gevraagd worden. Bij deze eerste afwijking van het gewoon recht, die voortspruit uit de omstandigheden wordt er eene andere gevoegd, die zich ook verechtvaardigt : geen gemobiliseerde huurder mag voor de arbitrale commissie gebracht worden tôt zes maanden na zijne tegen- (1) Zie nummer 161 van « Ons Vlaanderen ». k de pachten woordigheid onder de wapens (2). Dus vermag een huuraar tegenover een : soldaat huurder feitelijk niets. Komt ' nu de vraag der buitendrijving der huurders. Hier moet men onderschei-den.Aide kleine huurders die van het be-' talen van hunnen pacht ontslagen wer-den als wij in ons vorig artikel zagen, moeten in hun huis behouden worden tôt 6 maand na het eindigen van den . oorlog (dus de vluchteiingen die allo-: catie trekken en kleine pachten betalen, ook deze die gareformeerd werden.) Al de andare huurders (deze die uitstel ontvingen of die regelmatig betalen) zullen in hun huis gelaten worden op voorwaarde dat zij op de , gestelde termijnen, voor déwelke zij . zich verbonden hfbben betalen Daar-uit vloeit, wat wij in ons eerste arti-i kel zegden, dat men de huurders niet mag opslaan. \ Er dient opgemerkt dat indien een huurder schandaal verwekt of een slecht gebruik maakt van~ het huis, ! hij mag buiten gezet worden. In dit geval is het niet de arbitrale commissie maar de gewone rechter (vrederechter, : of rechtbank van eerste aanleg) die bevoegd is. Wij kunnen deze zeer korte studie : niet eindigen, zonder de aandacht te vestigen op art. 28, dat vastelt dat aile schikkingen die in strijd zijn met de hesproken wet als niet gesetyreven moeten aanzien worden. Nochtans moeten de overeenkom-sten die vrijelijk na 4 Oogst 1914 ge-troffen werden, nageleefd worden indien de oorlog opnieuw de toestand van den huurder niet merkeiijk heeft veranderd. Het weze genoeg hier enkel te doen opmerken dat de clausu'.a die voorkomt in veel kontrakten van huurders vluchteiingen, volgens de welke deze zich verbonden nooit de wetten op de moratorium in te roepen, daardoor val t. De wet van 9 Maart 1917 weidt een groot aantal artikels aan de vergoedingen die in zekere gevallen aan de huuraars toegestaaan worden. De plaats ontbreekt ons om dit te ontleden. Advocaat E. Ronse. (2) Men mag ook niet de volgende personen betrekken, voor pachten, buiten zelten enz. : weduwen van gesneuvelde soldaten en personen die met den militair woonden, zelfde personen -wanneer de militair verdwenen is, gere-formeerde soldaten. Il i i GENT. — (Eigen Betichten). te GENT.—Wij vernemen met /pijt dat de heer We.ner Van der Straeten, zoon van den Procureur des Konings ' te Gent, in een der laatste gevechten is aan den Yzer, gekwetst en door de n duitschers krijgsgevangen genomen rt werd. (lc! Wij veihopen dat de wonde niet i- erg zal zijn en dat de gëachte gekwet- en ste, die een onzer persoonlijke vrien-5" den is, spoedig hersteld zal wezen. r Paarden en paardenlijken. — De ra< duitschers kiagen zeer over gebrek n aan paarden. Deze dieren hebben veel ^j, n geleden en te Kalken, nabij Overmeire, ov is zelfs een dépôt voor zieke paarden . Paardenkadavers komen dagelijks da naar de bf werkingsp aatsen van Thor- me ■ hout, Gent en Meulebeke. De duit- ^ schers schijnen er niets irl te zien om wc je paarden door russische gevangenen- te he ij vervangen, ten minste eenige dagen m< r_ geleden zag men bij St Pieterstatie te da Gent het zonderling en triestig rchouw- va ei spej van een achttal havenlooze uit- ke gehongerc'e russen die voor een wagen ga n g< spannen waren. va n Vlaanderen in den Oorlog. — Het vo s> verkeer tusschen de dorpen in Vlaan- ka it deren is voor de burgers geschorst en de ie slechts bij hooge uitzondenng ver- af\ r( leent men paspoorten. In veel plr.atsen ie hangt op de muren de waarschuwing : Di « Pas op voor de spionnen Men be- en ie grijpt het doel dezer maatregelen : er do e hcerscht nog altijd gewichtige militaire da Lt drukte en men wil die voor de buiten- 00 ;t wereld verborgen houden. zij n Huiazoekingen. — Uit Gent, Aalsf, ^9 Dendermonde vernemon we hoe* de ' i- Duitschers dagelijkshuiszoekingendoen ;- om de laatste voorraden wol uit ma- nu 1- trassen en koper der burgerij machtig d te worden. En zoo woelt en warrelt ailes in het bij arme Vlaanderen in afwachting van er a het drama, dat straks losbreken moet. (2^ Ontvoeringen. — Te Aalst en omge- zoi e ving eischen de Duitschers de naam- Rc e lijsten van de meisjes en vrouwen lai / van 14 tôt 40 jaar. Te Dender- on ,1 monde voert mea wekelijks mannen en 3 weg. In een woord van elke plaats op e waarvan we berichten hooren, klinkt te n dezelfde noodkreet : werkdwang. aa 't 1 e WEST-VLAANDEREN sp Dudzeele in den Oorlog. ^ee m (Vervolg) ^ 0; Veel vliegers der Bondgenooten ko- vo r- men over Dudzeele, om photos te lee e~ maken ; de menschen kregen het bevel dri niet buiten te komen om te zien, de- Hi ^ genen die een dakvenster hebben, of je| een glazen dakpan loopen naar boven ge] om te kijken. Rond de statie vielen in reeds eenige bommen. aa Niemand woont daar meer rond de uit statie, tenzij Landuyt de statieoverste en De weduwe van Henri Verscheure, en Mathilde, woont nu bij Delaetere aan vo< de nieuwe statie over de zeevaart. lec ^ De garde is nog a tijd in dienst en tei ;r heeft nu een " adjoint ,, 't is Warden ^ ^ Loocke, die bijgevoegde veldwachter L" is. bu it Kr j. Er zijn altijd deutsche gendarmen .. , op de gemeente : ze liggen te huis bij ,1C| Danneels, beenhouwer. . Verleden jaar met Juli, moesten de jj0 boeren al de kleine kalvers van drie re€ n maand inleveren. jn ,e Al de koeien dragen een medalje in e; de ooren, en de peerden zijn genum- y0' merd op de bil. Koffij is er niet meer te vinden, de menschen stoken haver, en daar waar ve* duitsche gendarmen of soldaten liggen rq ' deelen de menschen soms mede van de n a e koffijboonen. aai Gustaf Vermeulen die nevens Dan- Vat i. neels woont, wagenmaker, is nu kloef- en s kapper geworden ; met de duurte der Vol e schoenen is dit een goed stieltje ge- hei 3 worden. (je n Kerckhoves Vrouw (Selzaete) heeft te 1 in den bak gezeten, Desmidt ook, en Da - de vrouw van N. T'Jonck kreeg 10 fr. en boete omdat er in de levering twee Mr Aiprpn Irnrt u/arpn cru- Monbalin die met Slabbincks doch-ter getrouv\d i°, heeft ook in 't droog gezeten. De vakche geruchten, wegers eenige personen van Dudzeele worden nog cens gelogenstraft, er is geen enkel huwelijk met dat " onkruid ,, want Dudzeele wil geen gemeens hebben met den vijand en den verdragschender. Het soldatengeld aan de vrouwen en ouders der soldaten wordt regelmatig aile 14 dagen uitbetaald te Ko Iîoemaeckers in " Het Hof van Com-mercie. „ Beste vrienden en dorpsgenooten binnen eenige dagen nog wat nieuws over ons geliefde dorp. Het weder is heerlijk; ik zie het daar in mijn-inbeelding, ons Dudzeele, met zijn twee torens. Het leven gaat er voort als naar ge-woonte, de tram rijdt stoomend door het dorp ; doch voortdurend hoort men er het kanon van den Yser, en danigvordt er verlangd naar het einde van den oorlog; dan wordt er gespro-ken over ons moedige soldaten ; dan gaan moeders met hun kapmantels, vaders en kinders ter kerke, en knielen voor 't beeld van Maria', en laten een kaarske branden, voor den man, voor den zoon die reeJs meer dan drie jaar afwezig is. En nu met Paschen, zie ik al die Dudzeelenaers hun plichten kwijten ; en ik betrouw er op dat mijn geliefde dorpsgenooeen van wie ik nog niets dan goed vernemen mocht binst den oorlog, die ver van vrouw en ouders zijn, zonder sthrik hun Paschen zullen houden. Aan allea een zaligen Paschen ! Dag, beste vrienden, leve Dudzeele, niet waar ! C. Scherpereel, Z 126. Roeselare te Geel. — De gezellige bijeenkomst in de « Beurs d.,—Was het er niet waarlijk gezellig zondag laast (24 Feb.), eene zaal proppensvol bij-zonderlijk van mannen en vrouwen van Roeselare. Waarlijk, volk van Roeselare g'haalt er eere van 1 Ge kent het om uwen Burgemeester te ontvangen : en Hij, de gevierde volksman, zag er oprecht welgezind uit : hij jeunde hem te midden zijn volk I Na eene korte aanspraak van wege den voorzitter van 't Comiteit M. Ducquesnoy van Meenen sprak vriend Allons Dondelez eene feesterede uit in dewelke hij in naam der • Roeselarenars den Heer Burgemeester welkom heette, hem bedankte voor al de liefde waarmede hij last en leed ten voordeele van zijn volk ver-dregen had, en van de bezorgheid die Hij nu nog te Brussel aan den dag legde om de belangen zijner medebur-gers te behertigen M. Mathieu-Liebaert in eene gemoedelijke taie bedankte de aanwezigen, sprak zijne erkentelijkheid uit aan het gemeentebestuur van Geel en zijne inwoners voor de bescherming en de genegenheid die zij toonden voor de uitwijkelingen en dankte de leden \ an het Comiteit, voor de naas-tenliefde die hen bezielt ten opzichte hunner medebroeders. Vervolgens deed hij uitschijnen, dat in de voorloopige bureelen der stad Roeselare, in de Kreupe-lstraat. 14, te Brussel, aile in-lichtingen konden bekomen worden, hoe een aankoop- en verkoopsyndicaat de leden bevoordeeligde, hoe het op-bouwen eener nieuwe stad Roeselare reeds ter studie lag, waar de werktnan in eene schoone woning met een hof, gezonder en deugelijker zou leven als voorheen. Hij eindigde met de blijde hoop te uiten dat allen weldra opnieuw zouden vereenigd zijn ! Z. E. H. Deken van Roeselare bedankte M. den Burgemeester en wakkerde de aanwezigen aan, zich te spiegelen op het voorbeeld van hunnen Burgemeester, zijn geauld en betrouwen in de toekomst na te volgen, en zich door oprechte gehecht-heid aan malkander, getrouwheid aan de Christene Vlaamsche zeden, weerdig te toonen van hunnen Burgemeester. Daarna Volgde een gemoedelijk spreken en een zorgvuldig luisteren van wege Mr. Mahieu bij de verschillende personen en groepjes die de zaal vervulden IM,j wuuu viaagu vvciu uvci anc auuu | Een goed Nieuws voor onze Vluchteiingen Sinds lang reeds word ons gevraagd naardegelijke vlaamsche volkslezing, om (,. die leemte in te vullen heeft Ons Vlaan- " ieren besloten in goedkoope afleverin- Di gtn de werken van onze groote vlaamsche schrijvers in het licht te zenden. Ei Aile veertien dagen zal eene afleve-"ng van 32 bladzijden verschijnen De u" eerste veerschijnt den 15 april aan-staande. Elke aflevering wordt ver- La kocht aan 25 centiem, franco opge-z°nden. Om geschrijf en gewrijf te ver- Hi ■nijden wordt er aangeraden een abonnement van 10 afleveringen te nemen Gi naar de bureelen van ons blad een mandaat van 2,50 fk. te sturen. A1: Andere instellingen, die zich tôt de H( vluchteiingen hebben gewend, in derge- Di ''ike omstandigheden hebben deze mis-scnien teleurgesteld, hier is dit het geval Ui j11^, daarde uitgave komt van de naam-"^emaatschappij Ons Vlaanderen. I W îj hebben gedacht aan den wensch H< I er vluchteiingen voldoegening te ge-ï ,en> met de uitgave te beginnen met . „",Wer^en van H. Conscience. Zoo wij opvolgentlijk : nen Schilder wordt. — Rikke-y?1ik. — De Plaag der Dorpen. _ Houten Clara. — De Loteling, enz. -y" Uni regelmatig de afleveringen te ^tvangen, stuur een mandaat van •5o f. naar qhs Vlaanderen, 181, rue e baronne, Paris. fieclùen uit fitelgic Yserland Gij zijt mij innig lief, 0 krans van Vlaamsche [steden : Dixmude, Nieuwpoort, Veurne, — oud Kerlin- [galand, — En Yper; om u\v kunst uit Vlaanderen's ver- [leden, Uw bouw — en beitelwerk, zoo keurig fijn als [kant. Lag 't -vvinterland in rouw ; en bloem en blad [vertreden ; Hing grauw de hemel over 't Vlaamsche noord- zeestrand, Gij bleeft steeds bloeien en uw bouwwerk prijkt [nog heden Als op een fulpen kleed 't juweel met diamant. Het kantwerk aan uw gevels, uwe torenspitsen^ Die tusschen puntig dakwerk fliuk ten hemel flitsen ; Uw straten, hoekjes, schatten licht — en scha- [duwschoon. Het werd nog ailes schooner met den duur der [jaren. Wij mochten eeuwen lang eerbitftiig het bewaren, Gelijk wij het met fierheid ter bewond'ring [boôn. Omer Wattez Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. Vluchteiingen Verspreidt uw bladi UIT ONS De « Courrier de la Meuse » die te Maastricht verschijnt deelt mede, dat op den koer der kazerne St. Georges een aalmoezenier en twee E.H.Zusters uit het hospitaal van St. Elisabeth te Antwerpen zijn terecht gesteld. Alsmede dokter Mets. OOST VLAANDEREN Ontvoerden in Wachtebeke. — Dit dorp in Oost-Vlaanderen aan de Hol-landsche grens gelegen, werd tamelijk lang door de duitschers met rust gelaten. Toen de ontvoeringen werden aangekondigd, wilden verscheidene opgeroepenen de wijk naar Holland nemen ; ongelukkiglijk mislukten allen in hun plan, op één na. Ziehier eenige namen van ontvoerden : Arthur Despierre, brouvver ; Van Pottelsberghe, brouwer ; Kamiel en Alfred Andries ; Jozef en Aloîs Tacq 1 twee zonen van Léo Van de Calseyde, Alfons Van de Calseyde, Kerkstraat, slachter ; Vervaet en de broeder van den heer Bauwens, gemeentesekretaris. Een duitscher vermoord. — Te Gent is een geheim duitsch politieagent vermoord. Hij werd door de burgers gehaat om zijn karakter, zijn manier van werken, zijn ij ver, waardoor hij VADERLAND die te veel inwoners voor de duitsche recht- 1 e, dat bank bracht, velen ongelukkig heeft ( ;orges gemaakt. Hij was steeds vergezeld usters door een speurhond. Meester en dier ^ :th te werden vermoord op straat gevonden. j De dader is nog niet bekend. De duit- j schers hebben bekend gemaakt, dat hij, die den dader verbergt, gefussil-leerd zal worden. c — Dit Het kamerlid Pieter Daens. — Men : Hol- meldt uit Aalst, dat de75 jarige volks-nelijk vertegenwoordiger P. Daens in Ja-gela- nuari j. 1. doodelijk ziek was ten r erden oorzake van een zevenoog in zooverre :idene dat hij de HH. Sacramenten der ster- c >lland venden ontving. r allen Hij is thans hersteld, doch leeft zeer afgetrokken. ^ voer- Nieuwe spoorlijnen. — Een twintig- ^ ; Van tal huizen moestèn afgebroken worden 2I en om de statie van Denderleeuw aan de ^ acq 1 lijn Kortrijk-Brussel te vergrooten. eyde, Overal bouwt men nieuwe, langs los- n traat, en laadhellingen. Achthonderd burgers k r van van Moerbeke, Wachtebeke, Assenede si taris, en omliggende dorpen werden ontvoerd vt Gent om een nieuwe spoorlijn te leggen van : ver- Deinze naar Thielt. Burgers maken ii irgers onderstanden, plaatsen prikkeldraad- d ianier versterkingen bij Roeselaere, Hooglede, b ir hij Gits, Lichtervelde en Thorhout. e Vierde Jaar. — N* 163. Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 7 April 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume