Ons Vlaanderen

968 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 13 November. Ons Vlaanderen. Konsultiert 02 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3b5w66b76c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vitrde Jai — Nr 213 Prija : 10 Centiem p«r Rummc Woensdag 13 Novëmber 1918> abonhementspri. Voon Belgie en FkAnkhijk : Van uu tôt 31 Dec. 1918... 2.0( 31 Mwart 1919. 5.0( Jun 11919... 7.5( /(V ONS VLAANDEREN ABONNEMENTS r-RUS VOOR DEN VKEF.XtDK; Van nu loi U.c. rot S. 4 00 fr. 3 « niy 10.00» /w TE GENT Î 24, Wellinckstraat 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 56.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XP TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. O R G A AN Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk I DOOR EENDRACHT STERK _ ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken il LEVENDE BEELDEN 't Was niets in zijn eigen... Op '1 uiteinde eener pikdonkere zaal ver schenen, op een witte scherm, leven-de lichtbeelden. De machtige straa der booglamp tooverde beurtelings op het doek de prachtigste zichtet uit de natuur, de schrikkelijkst* moordtooneelen of de kluchtigst< lachpartijtjes. En honderde toeschouwers zaten | met strakken blik en gespannen aan dacht, die opvolging vau lach- er weentooneelen mee te levea. Wat ik dàar eigenlijk deed ?... Och mijn tijd verliezen als zooveel ande-ren ; 'k was enkel meegekomen orr eenen vriend genoegen te doen. Ooï moet ik eerlijk bekennen dat ik mij van aan mijn hoofd tôt. aan mijn voeten, hertelijk verveelde / En eensklaps verscheen op het doei in vurige letters : « Te Brugge > Te Brugge ?... Ja ! 't Was wel d< Groote Markt van Brugge, eene dei prachtigste plaatsen van Europa, dit gelukkiglijk voor de vernielende vuis' van den brutalen mof gespaard was de Groote Markt van Brugge met har< gekanteelde trapgevels. hare prachtigi gothieke vensters, hare stoepen /.. Was zoolange reeds geleden dat ik z gezien had en hier stond ze zoo ech waaraehtig weergetooverd ! .. En voli dat er was, een onbeschrijflijk volk aile vensters zaten opgepropt vol van onder tôt van boven ; de straitei : krioelden van menschen, bij zooveri ■ dat de politieagenten moeilijk in • midden een vrijen doortocht konde i openen. .En soldaten trokken voorbij > Belgische Soldaten te Brugge !... fie 1 het hoofd rechtop,... de overwinnaa: : van den IJzer !... Men zag het hanc : geklap der menigte. .. men zag c honderde en honderde zakdoeke wuiven .. de hoeden vlogen omhoog.. het volk danste van vreugde .. Be 1 gische soldaten te Brugge !... En toen verscheen een man, stati , op zijn peerd gezeten ; eene vrou 00k te peerd, gansch in 't wit gekleei 1 vergezeld van haar oudste zoontje !.. : 't Was hij, de fiere Ridder, 't we onze koning, 't was onze Albert !.. . 't Was de koningin, onze koningin, was de Moeder onzer soldaten !... E : dat knaapjen was onze kroonprins /. ' En toen w s 't volk niet meer t ; weerhouden : 't verbrak de afsluitin 't verdrong de soldaten en ze liepei ! ze liepen zoo zeere als ze Ioopen koi ■ den, allen, ouden en jongen, manne ■ t en vrouwen, rechte naar de koninj ; reehte naar de koninginne !.. l En toen speelde 't muziek in c a zaal de « Brabançonne » al de toc ^ schouwers sprongen recht en Juichte c luide toe !... ■ En toen... tcen... zat mijn vriend 1 j weenen, dat hij snikte en... ik 00k ! i Alleene. Eene nieuwe wet Oproep der mannen van vrijgemaakt België Ten einde aan de vaderiandsliefde van de mannen ûit het vrijgemaakt gebied de mogelijkheid te geven van zoo spoedig mogelijk deel uit te ma-ken van het leger en met den Vrede den terugkeer van de oude soldaten mogelijk te maken, roept een wet-besluit van 1* November al de Belgen geboren in 1879 tôt en met 1899, die zich in bevrijd Belgie bevinden op. Ieder jaar maakt eene klas uit. Indien al deze mannen opgeroepen worden zijn het enkel dezen van de jaren 1894 tôt 1899 die onmiddelijk in werkelijken dienst moeten treden. De mannen van de afcdere jaren zullen moeten verschijnen voor de wervingskommissie, maar zullen terug-gestuurd worden naar hunne haard-steden juist zooals dit geschiede in Frankrijk voor de 4', 5-, 6- en 7* groe-pen. Het is zeer waarschijnlijk dat geen andere klassen meer zullen opgeroepen worden vermits wij zeker zijn dat de victorie nakend is De kommissies zullen zetelen in elk arrondissement en zullen mogen tijde-lijke vrijstellingen vergunen aan de vaders van talrijke families en aan de mannen die zich in èenen buiten-gewonen familietoestand bevinden, al-sook aan dezen in openbare diensten of inrichtingen die werken voor de légers. Wij roepen de aandacht van onze lezers op het feit dat de personen die in Frankrijk, Engeland en Holland aangeduid werden in eenen groep, in uitstel of congé zonder soldij zijn en niet getroffen worden door deze wetge-ving, buiten zekere uitzonderingeu die op dit oogenblik geen belang hebben. De wetgeving over de vrijwillige dienstnemingen wordt weerom veran-derd in den volgenden zin : « Kunnen zich enkel in de gewapende diensten engageeren de mannen geboren na 1885 en die geboren voor 1886 die deel uitmaken van den 2 groep Advokaat Ronse . BERICHT. — Door overvloed van nieuwstij-dingen wordt het vervolg van het artikel van Adv. Ronse over « Oorlogschade » uitgesteld tôt toekomende Zondag. Koningin Elisabeth op het Eereveli Volgende roerende lijrien zijn va den heer Alberic Cahuet, in de « Il lus t rat ion : » « De Koningin / » Wij staan op de steenweg, hand aan den helm. Een lichte zeer eenvouJige limousine, be modderd tôt aan de ramen, glijd voorbij ons heen. Eene witheid stijg er af, eene zeer jeugdige, zeer rechte zeer slanke gestalte, zoo klaar onde dezen grijzen hemel, in dit zwartbrui landschap, dat wij verblind worde door eene al te levendige schittering. Koningin Elisabeth, ziekenverpleeg ster op het front, vergezeld van eene enkelen officier, die haar door dit ge drang van clrie natiën leidt beani woordt onzen groet met eenen glimlacl Oh / die ernstige glimlach, oorlogsglim lach van eene koninklijke ziekenvei pleegster tôt voorbijgaande soîdater Hoe zacht en goddelijk moet hij woi den wanneer hij boven het lijden buigl dat hij — wij voelen de zekerheid es van — dikwijls genezen moet. Onl ploffingen worden gehoord rondom on en wij hebben hetzelfde gedacht b: 't aanschouwen van deze 'fijne onbe wegelijke, biina onstoffelijke blaril heid, die in de modderachtïge akeli^ heid van dezen verwoesten boden eene droom- en sneeuwprinses schijn geteekend door Rackham. « Waarorn laat men ze tôt hier kc men ?... Oh, moest zij gekwetst woi den/ » Wij blijven daar eene minuu Ambulantiewagens brengen in zwii gevallene verminkten aan, die doô schijnen. De draagberriën worden naa eene tent gebracht, waar de Roningi natuurlijk en eenvoudig, met wit ge baar, het voorhangsel opheft en weei houdt. a SIechts eene vrouw heeft het rect hier te zijn op dezen oogenblik », zeg mijn makker. «Ja, deze koningin. Deze welke w zien, is zij de koningin niet van ve moord Yper, van onthoofd en verwoe; Poperinghe, van Poelcapelle, die slech1 een modderpoel is, van Roesselaere i vlammen, van al de puinen van gema: teld België, van dit « no man's land waar wij staan ? « Terugblik op enkele bijzonderheder tijdens de vordering in Vlaanderen (Van een ooggetuige) Belgisch front, 3 November Een heldhaftige Korporaal Eene onzer compagnies lagop 300 m van St-Pieter, tusschen Roesselaere er Meenen, tegengehouden door vijande lijke machiengeweren, op 40 m. achtei 't dorp geplaatst, vanwaar zij he' terrein beschoten. Toen rekende korporaal Verstappei met 6 man het zich ten plicht, onde: dit helsch vuur, de juiste plaats te ver kennen dezer vernielingstuigen. Weldra komt de kleine troep in he dorp, maar de zes mannen welke dei korporaal vergezellen zijn gekw.et&t Verstappen verzorgt ze den eenen n; den anderen, brengt ze in eene dekkinj en zet zij ne verkeaning alleen voort Kort nadien treft een machiengeweer kogelhemin den arm. Verstappen wind kalm weg een verband rond zijni wonde, volbrengt zijne opdracht ei komt terug bij zijnen kommandant dii ailes heeft nagezien. Na al de inge wonnen inlichtingcn aan zijnen kom mandant te hebben overgemaakt, zeg korporaal Ven.tappen aan zijnen over ste : « Ik kan niet meer vechten, miji kommandant ; mijn rechterarm is ver loreh; maarik kan nog andere dienstei bewijzen, gebruik mij zooveel gij kunt. Gedurende heel den namiddag lie] Verstappen met zijnen arm in eenei draagband, op zijn geweer leunend, ei onder het onophoudend vuur van d^ machiengeweren, over een onbeschu terrein van 800 m. oppervlakte, tel einde de verbinding te verzekeren tus schen de compagnie en den bataljom chef. 's Avonds, bemerkte de kommandan hoe uitgeput de heldhaftige korporaa was, en gaf hem het bevel zich te latei verzorgen in den hulppost. Verstappen zegt dat het niet erg is dat de dokter, wanneer hij de wondi zie't, hem zal doen evacueeren en da hij liever zou blijven ; maar hij moe aan het stellig bevel van zijnen kom mandant gehoorzamen. Hij gaat dus ii de richting van de hulppost, maar hi keert weldra in zijne compagnie terug verklarend : « De geneesheer aanzie mij als hersteld. » De kommandant liet zich niet ba driegen door deze onwaarheid : Hi drukte de hand van den dappere ei zegde gèen woord. Een Toonbeeld van Koelbloedigheit Een officier heeft plaats genomen ii eene weide, onverschillig aan de kogel: die overal rond hem vliegen. Het i: onderluitenant Van Tassel, gelast me het teekenen van de stelling voor St Pieter. Hij wil .dit werk even koel-bioedig uitvoeren, alsof hij in de ma nœuversware. «En gij moogtgelooven, zegde de majoor die 't mij vertelde « dat de schets, door dezen bewonde renswaardigen officier geteekend, uit zonderlijk nauwkeurig was, op calqueer papier, met rood en blauw potlood zooals het is voorgeschreven door regiement en op de aangeduide schaal zoodat de mînste haag en zelfs d granaattrechters er op stonden, zonde de kleinste vergissing en zonder dat di hand van den teekenaar ooit beefde Ziedaar, » zegde de majoor, « hoe onz officieren zijn, even dapper als hunn mannen. Meer kan ik u niet zeggen, zi zijn bewonderenswaardig ! » De Taaiheid onzer Mannen Daarom hoeft men niet te besluitei dat de vijandelijke weerstand nie krachtig was. Integendeel, hij wa hardnekkig, namelijk te St-Pieter. Twee onzer mannen waren een hui binnengetreden in het dorp, om er ii ■ vrede hun opgelegd vlee:ch te eter wanneer opeens een Duitsche a Feld 1 grau » uit den kelder komt met opge 1 heven armen en zich overgeeft. Onz ■ mannen spreken met den gevangene e ' drukken hunne verwondering uit ove den vruchteloozen weerstand der Duil ' M onze Jonps De Fourragère (Vangsnoer) aan de glorierijke Eenheden van het Belgisch Leger Een Koninklijk besluit wettigt he ■ verleenen van de Fourragère t.er hei 1 innering der roemrijke daden vervul ■ in den loop van dezen veldtocht doc : de regimenten, bataillons, groepen e : gelijke eenheden van het Belgisch Le ger. 1 Er zullen twee verschillende fourre ■ gères zijn de eene, met de ldeuren va • het oorlogskruis, de andere met cl kleuren van de Léopoldsorde. t De eerste zal verleend worden aa 1 die eenheden die twee vermeldinge . hebben in het Legerorde De tweed i aan die eenheden waarvan de via l gedecoreerd is met het Leopoldsord . of die, ten minste vier vermeldinge - in het Legerorde hebben. Iedere opschrift op vlaggen, star 3 daards of schilden telt voor eene vei 1 melding. i Volgenden brief werd ons ioegestuurd - - Ik heb het genoegen u bij de^en t t laten weten dat ik Goddank gaaf e - gezond uit den laa tsten aan val op K01 \ trijk ben teruggekeerd. 'k Hoef u nie . te zeggen dat we harde noten te ki£ 1 ken kregen . Den aan val begon om » ure 's morgens met een mist gelijk i 3 er nooit van mijn leven een te zie , kreeg, dik als pap, zoodanig dat w j — zonder op de woorden te spelen -3 niemand op een meter afstand konde f herkennen. De voorbereidende b< j schieting duurde drie minuten, e . daarna op 25 meter van ons spervuu . rukten we vooruit. We vielen op d moffen die kalmtjes weg hunne batte , ries waren aan 't inspannen. Ze sta J ken hun klauvven hemelhoog bove hun kop en schreiden « kamaraad 1 gelijk een haan die veertiendagen i de regen had gestaan. Daar begon voor ons de leute : w ^ konden de moffen in tijds niet volge t zoo hard liepen ze. Tôt wanneer w op eene reeks mitrailnesten botste waar we veel tijd verloren. en ongelal . kiglijk veel mannen. 's Nachts rukte ' we weer op en ware 't niet gaweest va £ de duisternis w' hadden iwee groot treinen gepakt die spijtig, op een 20 meter van ons wegsto'omden Nu, ' ; zal u enkel nog zaggen — want 'k 20 1 vertellen een jaar aan een stuk —ho 1 gelukkig wij waren bij 't bevrijde ; van d'eerste burgers. Die mensche 1 waren waarSijk gek van vreugde I ben waarlijk gelukkig dat ailes te het ben doorstaan orndat ik zie dat mij lijden, met dat van anderen, vele ge lukkigen maakt. 't Is negen dagen da we niet meer geslapen hebben en w hebben twee dagen en een nacht in 3e gietenden regen gestpan, geloopen e gekropen zoodanig dat ons boeltj( " van modder en water wel honderd kil ' woog. Hertelijk dank voor uw kaartje, . ben waarlijk tevreden dat ik nog we op de « Spaarkas der Uitwijkelingen t staan heb ; 't zal t' huis goed van pass komen. 'k Heb 't gezien, nu bij d j menschen van hier, wat eene ellenc r zij onderstaan. 3 Ik meen dat we binnen eene wee . te Gent zijn want... 'k ma g niets ze; 2 gen ! In afwachting bied ik u, mijr 2 eerbiedvolle gevoelens aan. sc'ae mitraljeurs. De gevangene legt he 1 uit, met fierheid, dat verre van 00 t gevlucht te hebben, de mitraljeurs g< last met de veidediging der kleir betonforten voor de a Flandernstellung zich krachtens de ontvangen bevele 1 ter plaatse lietën dooden. Deze verklaring geeft een voldoenc ' gedacht van de taaiheid en van de . heldenmoed door onzç soldaten aan de e dag gelegd, on deze. machienegewee a nesten te veroveren, waarvan de ve r nieling bescheiden vermeld wordt eene lijn van het officieel bericht. IS 'T KLAAR GENOEG? Het hoofdbestuur van het vlaamscl Belgisch Verbond (te 's Gravenhaeghc heeft op 16 October 1.1. de volgendi telegram gezonden : Aan Zijne Majesteit den Koning der B^lgei Hocfdkwarfier Belgisch Leger Het hoofdbestuur van het Viaamsct Belgisch Verbond, dat in Nederlanc 7500 leden vereenigt, richt tôt Zij a< Majesteit zijne eerbiedige hulde, er zijne gelukwenschen ter gelegenheic der overwinningen behaald door d< Belgische en geallieerde legers onde: het bevel des Konings, bagroet me ontroering zijne aanstaande en zege vierende terugkomst in Zijne hoofd-stad, drukt den vurigen wensch uit dat de nieuwe tijd voor Belgie ingeluic worde door de ommiddeiijke bewilli ging voor het Vlaa'tnsehe Volk van ds bestuurliike, militaire en opvoedkun dige hervormingen, noodig om het d. integrale ontwikkeling vau zijn levet te verzekeren, zijn eigen taai, alstned» de meest volledige daadwerkelijke ge lijkheid op faalgebied met het Waal sche volk, en hernieuwt aan Zij 11s Majesteit de verzekering van zijx onvergankelijke trouw. De Voorzitter van het Vlaamsch Belgisch Verbond (get ) Frans Van Cauwelaert 1 Den Heer Cooreman, Minisler-President ) van Belgie, Ste-Adtesse [Le Havre) Het Hoofdbestuur van het Vlaamsch Belgisch Verbond, dat in Nederland 7600 leden vereenigt, overwegend, 1 dat de eer en het belang van Belgie, alsmede de invvendige rust van het i Vaderland eischen, dat het Vlaamsche 1 Volk, hetwelk in onze militaire verde-diging een zoo schitterend aandeel , heeft genomen, en hetwelk onder den [ druk der beproevingen met het Waal-sche volk in het Vaderlandsche held-haftigtigheid wedijverde, niet langer veroordeeld blijve tôt de minderwaar-digheid in dewelke onze openbare rnachten en besturen het sinds 1830 gehonden hebben, dringt bij de Re-geering aan opdat de nieuwe tijd in* geluid worde door de plechtige uitroe-ping der meest volkomen en daadwerkelijke gelijkheid op taalgebied tusschen de WaaLche en Vlaamsche gedeelten van het land en door de onmiddelijke bewilliging aan het Vlaamsche volk der bestuurlijke, militaire en opvoedkundige hervormingen, noodig om het de integrale ont-t wikkeling van zijn leven in zijn eigen taal te waarborgen. De Voorzitter van het Vlaamsch Belgisch Verbond, (get.) Frans Van Cauwelaert, Il 1 J: UIT ONS VADERLAND De Duitschers en de burgerlijke bevolking In tegenstrijd met hunne officieel erklari'ngen, hebben de Duitscher ich op hunne terugkomst overal aa: lundering en roof overgegeven. E: iehier, 'opdat er niemand aan mog wijfelen, de letterlijke vertaling v^i en dagorder gedagteekend van 5 Oc obir en uitgaande van eenen generaa lie het bevel voerde over eene Beier che divisie. « Hoe beklagenswaardi, le toestand der Belgische burgerlijk levolking 00k moge zijn, het vraagstul an ravitaai leenng onzer troepen i: le eerste lijne blijft voor ons van he rootste belang. Om die redenen da: >ok zullen het laatste trekpaard alsoo! iet laatste voertuig opgeëischt en ge iruikt worden. De commandanten e: ie mannen moeten zich er rekenschaj an geven dat de houding der bevol ;ing tegenover onze troepen, gehee ewijzigd is sinds de toestand gedraai* s. Men moet zich niet meer verwacb en bij de belgische slaapsteehouder an de zelfde nauwkeurig heid die zi etoond hebben gedurende de lang >orlogsjaren, maar in hen eene bevol :ing zien van eenen vijandelijken staa yaarmede wij op oorlogsvoet staan. Het is dus streng verboden, de min te hulp te verleenen aan de burgerlijk >evolking. De militaire belangen allee: ;omen in aanmerking. De voortbreng elen vaa het land mogen alleen in on 'oordeel gebruikt worden en niet i iat van de burgerlijke bevolking. )eze afkondiging bewijst zonder de ninsten twijfel, dat de Duitschers on and uitzuigen alvorens terug te trefe cen. Zij bewijst daarenboven nog va le vaderiandsliefde van de onlang reiloste bevolking die hunne national ;evoelen5 toonen aan de verdrukkei :oodra de eerste straal van verlossin /erschijnt. Te MEERENDRÉ De groote gemeente van Meerendr îeeft betrekkelijk weinig geleden doc let bombardement maar zij is gehef jerwoest gewarden door de duitsch ioldaten. Uit al-de plaatsen waar d nanschappen gehuisvest zijn gewees luizen, hoeveti en kasteelen, stijgt ee /erpestende geur de lucht in. De mei aels zijn verbrijzeld en hun inhou [igt op den grond verspreid in een on beschrijfelijken warboel met modder en vuilnissen besmet. e De veldkeukens werden in de salons s van het kasteel geplaatst. De kostelijke 1 satijnen paneelen werden van de mu- 3 ren afgetrokken en gebtuikt om de e ketels uit te kuisschen. In het park en 1 op de baan hebben zij de oude schoone - boomen zonder eenige krijgsnoodwen-1 digheid tôt op den grond afgezaagd - uit loutere vernielingsgeest. y Voor een huis in puinen zie ik een s akelige groep menschen staan die hun- i ne woning tijdens het gevecht hadden 1 verlaten. Zoohaast dat hun dorp weer t vrij was zijn zij teruggekeerd. De va- 1 der draagt een kind op elken arm 1 het c oudste zoontje dat 13 jaar telt heeft - zijne twee zusjes in een kruiwagen 3 meegevoerd, de vrouw zoogt een wichtj e 3 aan haar borst. Zij staan daar allen - met afgrijzen te kijken op hunnen ver-1 dwenen haard en de assche van hunne i geliefde woning. Heel de wereld moet het nummer 3 van het regiment kennen dat uit lou- j tere boosheid deze vernielingen heeft e teweeg gebracht. 't Is het 381e regiment - voetvolk ! Het Parlement vergadert in bezet België Men seint uit Brugge aan de «Nation ^ Belge » : « De Belgische regeering heeft be-s richten ontvangen uit Brussel, volgens a dewelke de laatste gebeurtenissen aan-leiding hebben gegeven tôt talrijke geestdriftige betoogingen. De Duit-n schers waren onmachtig om die betoo-s gingen te beletten. » Wij zelf vernemen anderzijds dat de n parlementsleden, die in België geble-^ ven zijn een vergadering hebben ge-e houden. s Zij benoemden eene commissie, die ^ gelukwenschen stemde aan de regeering voor haar beheer tijdens den oor-log.é Deze commissie bestaat uit vier r Vlamingen en vier Walen, namelijk de ;1 heeren Rijckmans, de Favereau, Tib-e baut en Levie, katholieken, Louis e Franck en Masson, liberalen en Anseele :, en Wauters, socialisten. n Deze commissie zal zich in afwach-1- ting van de algeheele bevrijding, bezig-d houden met het instudeeren en regelen - van al de hangende vraagstukken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume